Parlament Europejski przyjął 16 stycznia br. stanowisko w sprawie nowego programu UE na rzecz wspierania inwestycji i dostępu do finansowania w latach 2021-2027. Inicjatywa “InvestEU” ma wspomagać projekty, które miałyby trudności w przyciąganiu inwestycji (np.: projekt długoterminowy lub oparty na nowatorskich rozwiązaniach). Zastąpi ona EFIS (Europejski Fundusz Inwestycji Strategicznych) stworzony w następstwie kryzysu finansowego.

   Posłowie zamierzają wzmocnić propozycję Komisji Europejskiej poprzez:
 podwyższenie gwarancji UE (z €38 do €40.8 miliardów, które wygenerować mają inwestycje o wartości €698 miliardów)
• nowe cele, takie jak zwiększenie stopy zatrudnienia w UE, osiągnięcie celów porozumienia paryskiego w sprawie klimatu lub spójności gospodarczej, terytorialnej i społecznej;
• lepszą ochronę klimatu: Posłowie do PE wyznaczyli cel "co najmniej 40%" całkowitej puli środków finansowych programu InvestEU na cele klimatyczne.
• zapewnienie większej odpowiedzialności wobec obywateli europejskich, poprzez coroczne składanie sprawozdań Parlamentowi i Radzie na temat postępów, wpływu i funkcjonowania programu InvestEU.
   Sprawozdanie przyjęto 517 głosami do 90, przy 25 wstrzymujących się od głosu.
   Na stronie dedykowanej programowi “InvestEU” znajdują się przykłady projektów, które uzyskały wsparcie UE.
Kolejne kroki
   Posłowie są teraz gotowi do rozpoczęcia negocjacji z ministrami UE w celu osiągnięcia porozumienia w pierwszym czytaniu.
Za: europarl

Deklaracja Pierwotna

Deklaracja o wersji pierwotnej "Prawa Europejskiego w praktyce" Redakcja "Prawa Europejskiego w praktyce" informuje, że wersją pierwotną (referencyjną) czasopisma jest wydanie papierowe (ISSN 1733-2036). Po ukazaniu się drukiem nowego numeru czasopisma, Redakcja zamieszcza na stronie internetowej www.pewp.pl jego spis treści oraz wybrane publikacje z numeru.

Rada Naukowa

Prof. dr hab. Maria Magdalena Kenig-Witkowska,

Prof. dr hab. Jan Barcz,

Prof. dr hab. Marek Chmaj,

Prof. dr hab. Artur Nowak-Far,

Prof. dr hab. Arkadiusz Wudarski,

Prof. nadzw. UW, dr hab. Robert Grzeszczak,

Tomasz Janik,

Adw. dr Rafał Morek,

Dr Joanna Brylak,

Dr Marcin Krzymuski,

Dr Robert Siwik,

Dr Barbara Godlewska-Bujok.