W latach 2015-2019 r. odnotowano największy regres w zakresie ochrony praw człowieka w Polsce po 1989 r. Pomimo braku wystarczającej liczby głosów do zmiany Konstytucji, rządząca większość wprowadziła szereg zmian w systemie państwa, stwarzając zagrożenia dla ochrony praworządności i zasady trójpodziały władzy. Dostosowując prawo do politycznych celów, zastąpiono rządy prawa rządami prawem - wynika z opublikowanego raportu HFPC.

„Aby tworzyć odporną, spójną i sprawiedliwą Europę, musimy inwestować w edukację. Oznacza to przede wszystkim inwestowanie w nauczycieli” – mówi komisarz Tibor Navracsics, prezentując najnowszy Monitor Kształcenia i Szkolenia. Dokument podkreśla m.in. potrzebę lepszego wspierania nauczycieli i zwiększenia atrakcyjności tego zawodu.

Grupa EBI i PKO Leasing uruchomiły największą w Polsce – wartą 2,5 mld złotych – transakcję sekurytyzacji czyli emisji papierów wartościowych. Uzyskane w ten sposób finansowanie i optymalizacja kapitału umożliwi PKO Leasing poszerzenie oferty. „Ta umowa będzie mieć duże znaczenie dla tysięcy powstających i rozwijających się polskich przedsiębiorstw, którzy potrzebują wsparcia finansowego” – ocenia komisarz Elżbieta Bieńkowska.

Rumuńska prawniczka Laura Codruta Kövesi obejmie nowe stanowisko Europejskiego Prokuratora Generalnego – uzgodniły Parlament i Rada Unii Europejskiej. Podległe jej biuro w ramach swoich kompetencji będzie mogło prowadzić dochodzenia i postępowania karne dotyczące przestępstw na szkodę budżetu UE, takich jak nadużycia finansowe, korupcja lub międzynarodowe oszustwa związane z VAT.

Nasze wydawnictwo zaprasza prawników, pracowników naukowych, doktorantów, seminarzystów, studentów, a także pracowników resortów, wymiaru sprawiedliwości, instytucji państwowych i samorządowych do współpracy autorskiej. Magazyn "Prawo Europejskie w praktyce" jest wydawany od ponad 15 lat. Patronat naukowy nad wydawnictwem sprawuje Instytut Prawa Międzynarodowego Wydziału Prawa Uniwersytetu Warszawskiego. Materiały do najbliższego numeru prosimy przesyłać do końca września br. na e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Zapraszamy!!!

Helsińska Fundacja Praw Człowieka przesłała do Komitetu Ministrów Rady Europy stanowiska w sprawie wykonania wyroku ETPC Milka p. Polsce (skarga nr 14322/12) i Dejnek p. Polsce (skarga nr 9635/13). W wydanych w 2015 r. i 2017 r. wyrokach ETPC stwierdził, że stosowanie środków, takich jak kontrola osobista, o charakterze inwazyjnym czy wręcz poniżającym, musi być zawsze podparte wiarygodnym uzasadnieniem ze strony władz jednostki penitencjarnej. W swoim wystąpieniu HFPC odniosła się szczegółowo do projektowanej nowelizacji Kodeksu karnego wykonawczego w zakresie kontroli osobistych.

Parlament Europejski ostrzega, że odrzuci umowę o wystąpieniu Wielkiej Brytanii z UE, jeśli nie będzie w niej „mechanizmu ochronnego”. Wyłączną odpowiedzialność za odstąpienie od umowy ponosi Wielka Brytania. Przedłużenie terminu brexitu jest możliwe na mocy art. 50, jeżeli Wielka Brytania o to wystąpi. Porozumienie o wystąpieniu jest uczciwe, wyważone i gwarantuje przewidywalność prawa - mówi rezolucja potwierdzająca poparcie Parlamentu dla "uporządkowanego Brexitu". Parlament Europejski popiera „uporządkowany brexit”, czyli skoordynowany i zaplanowany proces występowania Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej realizowany zgodnie z wynegocjowaną przez obie strony umową. Posłowie potwierdzali swoje wcześniejsze stanowisko w przyjętej 19 września br. rezolucji (544 głosy za, 126 przeciw i 38 wstrzymujących się).

18 września br. posłowie zatwierdzili dodatkowe 100 mln euro na programy badawcze UE (80 mln euro na program "Horyzont 2020") i mobilność młodzieży (20 mln euro na program Erasmus+).

Unijne firmy tracą z powodu obecności na wspólnym rynku towarów podrobionych ponad 50 mld euro rocznie. Jednak kraje członkowskie działające w ramach unii celnej odnoszą coraz większe sukcesy w przechwytywaniu takich przesyłek. W 2018 r. celnicy UE zatrzymali podrobione i potencjalnie niebezpieczne towary o wartości prawie 740 mln euro. Najczęściej są to papierosy i zabawki.

Pracownicy instytucji UE dołączają do lokalnych społeczności w Europie i na świecie, aby pomagać w sprzątaniu plaż z odpadów morskich. Tegoroczna kampania #EUBeachCleanUp, która trwa od 19 sierpnia, potrwa do października. Jej kulminacją będzie Międzynarodowy Dzień Sprzątania Wybrzeża (sobota 21 września), obejmujący działania prowadzone w ponad 80 krajach na wszystkich zamieszkanych kontynentach.

W rekordowym czasie wdrożyliśmy nowy program umożliwiający młodych ludziom i organizacjom wspieranie innych, co z kolei pomaga nam budować bardziej spójne i opiekuńcze społeczeństwo” – powiedział komisarz Tibor Navracsics z okazji trzecich urodzin Europejskiego Korpusu Solidarności. To projekt, który pozwala młodym ludziom pomagać potrzebującym, a przy okazji zdobywać doświadczenie i umiejętności zawodowe.

UE przeznaczy 676 mln euro na poprawę infrastruktury kolejowej i drogowej w Polsce. KE przyjęła trzy duże projekty w ramach polityki spójności, które pozwolą na modernizację oraz poprawę bezpieczeństwa przy jednoczesnym zmniejszeniu kosztów i skróceniu czasu podróży. Unowocześniony zostanie system komunikacji, przebudowana linia kolejowa na Śląsku, powstanie też obwodnica Nowego Miasta Lubawskiego.

Promocja wiedzy o szczepieniach oraz powstrzymywanie w ten sposób chorób w skali globalnej – to temat odbywającego się w Brukseli pierwszego światowego szczytu w sprawie szczepień organizowanego przez KE i Światową Organizację Zdrowia (WHO). Narastającym problemem w wielu krajach, również w Europie, jest też kwestionowanie skuteczności szczepień oraz przywoływanie rzekomych skutków ubocznych.

Rada UE chce, by unijny budżet nadal koncentrował się na wzmacnianiu europejskiej gospodarki i zwiększaniu jej konkurencyjności. Wśród priorytetów znalazły się też: zapewnienie dostatecznych środków na migrację i ochronę granic zewnętrznych UE, wzmacnianie ochrony ludności, przeciwdziałanie zmianie klimatu oraz przeznaczenie odpowiednich środków na działania zewnętrzne zgodne ze strategicznymi interesami UE.

Polska jest w czołówce państw UE, które znacząco poprawiły swoje wyniki w walce z tzw. luką VAT – ocenia KE. Jednak najnowszy raport wykazuje, że państwa Unii straciły w 2017 r. 137 mld euro dochodów z tytułu podatku od wartości dodanej. Luka - czyli całkowita różnica między oczekiwanymi dochodami a kwotą faktycznie pobraną – nieznacznie spadła, ale nadal utrzymuje się na wysokim poziomie.

Doktoranci skarżą się, że nie mogą w tym samym czasie kształcić się w więcej niż jednej szkole doktorskiej. To arbitralna ingerencja w konstytucyjne prawo do nauki - ocenia RPO. Ograniczyć dostęp do kształcenia można, ale na podstawie kryteriów merytorycznych, a zwłaszcza osiągnięć kandydatów. Tymczasem do szkoły doktorskiej może się dostać ktoś o niższych osiągnięciach  niż inny o wyższych, który gdzieś już jest doktorantem.

Na terenie całego kraju w sobotę 28 września 2019 r. o godz. 11.00  po raz czternasty zostaną przeprowadzone państwowe egzaminy wstępne na aplikacje prawnicze: adwokacką, radcowską i notarialną oraz po raz dwunasty państwowy egzamin wstępny na aplikację komorniczą.

Równoważności przepisów w dziedzinie usług finansowych w relacjach UE z państwami trzecimi – Komisja Europejska dokonała właśnie przeglądu polityki w tym zakresie. Pozytywna decyzja w sprawie równoważności przepisów, podejmowana przez Komisję, daje organom Unii zaufanie do rozwiązań prawnych i nadzorczych przyjętych w krajach partnerskich.

Laboratoria w Petten w Holandii dołączają do otwartych zasobów Wspólnego Centrum Badawczego (JRC). Będą z nich mogli korzystać naukowcy z UE oraz krajów stowarzyszonych programu „Horyzont 2020”. „JRC wykorzystuje obiekty badawcze, aby sprostać wyzwaniom naszych czasów, od zmiany klimatu po bezpieczeństwo żywności i bezpieczeństwo jądrowe” – powiedział komisarz Tibor Navracsics.

Nasze wydawnictwo zaprasza prawników, pracowników naukowych, doktorantów, seminarzystów, studentów, a także pracowników resortów, wymiaru sprawiedliwości, instytucji państwowych i samorządowych do współpracy autorskiej. Magazyn "Prawo Europejskie w praktyce" jest wydawany od ponad 15 lat. Patronat naukowy nad wydawnictwem sprawuje Instytut Prawa Międzynarodowego Wydziału Prawa Uniwersytetu Warszawskiego. Materiały do najbliższego numeru prosimy przesyłać do końca lipca br. na e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Zapraszamy!!!

Połowy dorsza w celach handlowych w większej części Morza Bałtyckiego zostają zakazane do 31 grudnia 2019 r. To decyzja Komisji Europejskiej, która wprowadza środki nadzwyczajne mające na celu ratowanie będącego w złym stanie stada dorsza atlantyckiego we wschodniej części akwenu. „Musimy pilnie podjąć działania na rzecz odbudowania stada” – powiedział komisarz Karmenu Vella.

Deklaracja Pierwotna

Deklaracja o wersji pierwotnej "Prawa Europejskiego w praktyce" Redakcja "Prawa Europejskiego w praktyce" informuje, że wersją pierwotną (referencyjną) czasopisma jest wydanie papierowe (ISSN 1733-2036). Po ukazaniu się drukiem nowego numeru czasopisma, Redakcja zamieszcza na stronie internetowej www.pewp.pl jego spis treści oraz wybrane publikacje z numeru.

Rada Naukowa

Prof. dr hab. Maria Magdalena Kenig-Witkowska,

Prof. dr hab. Jan Barcz,

Prof. dr hab. Marek Chmaj,

Prof. dr hab. Artur Nowak-Far,

Prof. dr hab. Arkadiusz Wudarski,

Prof. nadzw. UW, dr hab. Robert Grzeszczak,

Tomasz Janik,

Adw. dr Rafał Morek,

Dr Joanna Brylak,

Dr Marcin Krzymuski,

Dr Robert Siwik,

Dr Barbara Godlewska-Bujok.