"Do 2050 roku liczba ofiar śmiertelnych spowodowanych opornością na środki przeciwdrobnoustrojowe może prześcignąć liczbę ofiar chorób nowotworowych” – alarmuje komisarz Vytenis Andriukaitis. KE przyjęła nowy plan działania w tej sprawie obejmujący zarówno ludzi, jak i zwierzęta. Rocznie z powodu oporności umiera 25 tys. osób, zaś straty ekonomiczne sięgają 1,5 mld euro w całej Unii.

Uchodźca z Czeczenii, któremu Straż Graniczna kilkadziesiąt razy odmówiła możliwości złożenia wniosku o udzielenie ochrony międzynarodowej, skarży Polskę do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu.

Budżet UE musi opowiadać wyzwaniom przyszłości, dlatego Komisja Europejska otwiera debatę na temat finansów wspólnoty. „Każde euro zainwestowane ze wspólnego budżetu musi nieść wartość dodaną i wywierać pozytywny wpływ na życie codzienne mieszkańców” – przypomina komisarz Günther H. Oettinger. Już obecnie UE zmaga się z koniecznością finansowania większej liczby działań za mniej pieniędzy.

Decyzję umożliwili przywódcy państw UE, którzy w ubiegłym tygodniu na unijnym szczycie w Brukseli otworzyli drogę do formalnego przedłużenia sankcji. Stało się tak po rekomendacji kanclerz Niemiec Angeli Merkel i prezydenta Francji Emmanuela Macrona. Niemcy i Francja reprezentowały UE przy zatwierdzeniu porozumień mińskich w sprawie uregulowania konfliktu na wschodzie Ukrainy.

Do konsultacji i uzgodnień międzyresortowych trafił 28 czerwca przygotowany w Ministerstwie Sprawiedliwości projekt ustawy, która pozwoli skutecznie walczyć z plagą „drobnych” kradzieży, przywłaszczeń, paserstwa bądź zniszczenia cudzej rzeczy.

27 czerwca weszła w życie przygotowana w Ministerstwie Sprawiedliwości ustawa, która wprowadza ułatwienia dla przedsiębiorców i konsumentów poszkodowanych działaniem przedsiębiorców zawiązujących kartele i nadużywających dominującej pozycji.

Podatnicy stosujący tzw. podzieloną płatność (split payment) uzyskają większą ochronę przed posądzeniem ich o udział w przestępczym procederze. Zwiększenie bezpieczeństwa będzie szczególnie istotne dla przedsiębiorców działających w branżach wrażliwych - uważa Rada Podatkowa Konfederacji Lewiatan.

W dniu 15 czerwca 2017 roku Europejski Trybunał Praw Człowieka wydał jeden wyrok w sprawie przeciwko Polsce, tj. Wrona przeciwko Polsce (skarga nr 74568/11), w którym analizował zasadność skargi pod kątem naruszenia art. 5 ust. 1, 5 ust. 3 oraz 5 ust. 5 Konwencji w związku z zarzucanym bezprawnym oraz przewlekłym tymczasowym aresztowaniem skarżącego, a także opublikował decyzję z dnia 23 maja 2017 roku w sprawie Moroz przeciwko Polsce (skarga nr 19958/12) zatwierdzającą zawartą ze skarżącym ugodę. Natomiast w dniu 1 czerwca 2017 roku ETPC wydał dwa wyroki w sprawach przeciwko Polsce, tj.: Dejnek przeciwko Polsce (skarga nr 9635/13) oraz Kość przeciwko Polsce (skarga nr 34598/12), w których analizował zasadność skarg pod kątem zarzucanego naruszenia art. 3 i 8 Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności w związku z poddawaniem skarżącego kontrolom osobistym w zakładzie karnym oraz art. 10 Konwencji w związku z naruszeniem wolności słowa skarżącego.

Departament Zawodów Prawniczych i Dostępu do Pomocy Prawnej informuje, że Minister Sprawiedliwości w trybie art. 78 ust. 8 ustawy z dnia 26 maja 1982 r. – Prawo o adwokaturze (Dz. U. z 2016 r. poz. 1999, z późn. zm.) oraz art. 361 ust. 9 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 233, z późn. zm.), w porozumieniu odpowiednio z Naczelną Radą Adwokacką oraz Krajową Radą Radców Prawnych, wyznaczył termin egzaminu adwokackiego i radcowskiego w 2018 r. Egzaminy te odbędą się w dniach 20 - 23 marca 2018 r.

Zwolnienia podatkowe, które przysługują Kościołowi katolickiemu w Hiszpanii, mogą stanowić zakazaną pomoc państwa, jeżeli oraz w zakresie w jakim jest ona przyznawana dla działalności gospodarczej - stwierdził Trybunał.

2,42 mld euro – to wysokość kary nałożonej przez Komisję Europejską na spółkę Google za złamanie przepisów unijnego prawa o ochronie konkurencji. Zdaniem KE, Google nadużywa swojej pozycji dominującej jako wyszukiwarka internetowa poprzez bezprawne faworyzowanie własnej porównywarki cenowej. „To odbiera konsumentom możliwość faktycznego porównywania usług i pełnego korzystania z innowacji” – uzasadniała komisarz Margrethe Vestager.

W życie wchodzą zaostrzone unijne przepisy w sprawie prania pieniędzy, unikania opodatkowania i finansowania terroryzmu, co jest jednym z priorytetów Komisji Junckera. Dyrektywa m.in. wzmacnia obowiązek przeprowadzenia oceny ryzyka przez banki, prawników i księgowych. „Musimy zrobić wszystko, co w naszej mocy, aby odciąć przestępcom i terrorystom dostęp do dochodów z prania pieniędzy” – powiedział pierwszy wiceprzewodniczący KE Frans Timmermans.

Wzrasta protekcjonizm w stosunkach handlowych i gospodarczych – wynika ze sprawozdania KE. Europejscy eksporterzy zgłosili 10-procentowy wzrost liczby barier handlowych napotkanych w samym tylko roku 2016. Pod koniec zeszłego roku istniały 372 takie bariery u ponad 50 partnerów handlowych na całym świecie. 36 barier wprowadzonych w 2016 r. mogłoby wpłynąć negatywnie na unijny eksport o bieżącej wartości ok. 27 mld euro.

Wchodzą w życie nowe przepisy dotyczące transgranicznych postępowań upadłościowych. Ułatwią one przedsiębiorcom restrukturyzację, a wierzycielom odzyskiwanie swoich pieniędzy, poprzez zagwarantowanie, że zbiorowe procedury transgranicznego odzyskiwania długów będą sprawne i skuteczne.

Upamiętnienie Helmuta Kohla, sprawozdania o migracji, zagraniczni terroryści-bojownicy i dialog międzyreligijny. To tematy, którymi Parlament Europejski zajmie się w tym tygodniu.

KE przedstawiła propozycję zainwestowania 2,7 mld euro w 152 kluczowe projekty w dziedzinie transportu, które wspierają konkurencyjną i czystą mobilność z wykorzystaniem internetu w Europie. Wybrane działania to m.in. modernizacja linii kolejowej Białystok-Ełk o długości ponad 100 kilometrów. „Zapotrzebowanie na inwestycje w infrastrukturę transportową jest ogromne” – podkreśla komisarz Violeta Bulc.

HFPC otrzymała odpowiedź od Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich w sprawie utrudnień w rekrutacji na uczelnie absolwentów polskich szkół posiadających maturę międzynarodową (IB). KRASP w swoim stanowisku uznała, że przepisy ustawy o systemie oświaty w tym zakresie mają charakter dyskryminujący.

HFPC złożyła opinię przyjaciela sądu przed Sądem Najwyższym w sprawie dotyczącej ochrony wizerunku funkcjonariuszy publicznych i zasad jego publikacji w prasie.

3 stycznia 2018 wchodzi w życie pakiet regulacyjny MiFID II, który – chociaż dotyczy głównie instytucji finansowych – obejmie swoimi wymogami również przedsiębiorstwa z sektora energetycznego. Oznacza to duże zmiany w branży, do których firmy muszą się przygotować.

Europejscy konsumenci uważają, że mniejsze marki przykładają większą wagę do potrzeb swoich klientów. W ten sposób wypowiedziało się 53% osób, które wzięły udział w projekcie badawczym zrealizowanym przez Censuswide dla Ricoh. O dużych korporacjach podobną opinię wyraziło jedynie 21%. Poziom obsługi ma duże znaczenie dla klientów – aż 47% przyznało, że nie kupuje i nie korzysta z usług firm, które nie spełniają ich oczekiwań w tym zakresie, a 52% będzie wydawała na nie mniej.

Europa musi znaleźć skuteczniejszą strategię zarządzania migracją. To główny wniosek z konferencji w Parlamencie Europejskim w Brukseli z 21 czerwca.

Deklaracja Pierwotna

Deklaracja o wersji pierwotnej "Prawa Europejskiego w praktyce" Redakcja "Prawa Europejskiego w praktyce" informuje, że wersją pierwotną (referencyjną) czasopisma jest wydanie papierowe (ISSN 1733-2036). Po ukazaniu się drukiem nowego numeru czasopisma, Redakcja zamieszcza na stronie internetowej www.pewp.pl jego spis treści oraz wybrane publikacje z numeru.

Rada Naukowa

Prof. dr hab. Maria Magdalena Kenig-Witkowska,

Prof. dr hab. Jan Barcz,

Prof. dr hab. Marek Chmaj,

Prof. dr hab. Artur Nowak-Far,

Prof. dr hab. Arkadiusz Wudarski,

Prof. nadzw. UW, dr hab. Robert Grzeszczak,

Tomasz Janik,

Adw. dr Rafał Morek,

Dr Joanna Brylak,

Dr Marcin Krzymuski,

Dr Robert Siwik,

Dr Barbara Godlewska-Bujok.