W dniu 5 października 2017 roku Europejski Trybunał Praw Człowieka wydał jeden wyrok w sprawie przeciwko Polsce, tj.: Artur Pawlak przeciwko Polsce (skarga nr 41436/11), w którym analizował zasadność skargi pod kątem zarzucanego naruszenia 3 Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności z uwagi na długotrwałe stosowanie w stosunku do skarżącego reżimu kwalifikującego go jako osadzonego tzw. niebezpiecznego, a także opublikował jedną decyzje z dnia 12 września 2017 roku, wydaną w sprawie Owczarek przeciwko Polsce (skarga nr 42074/15), dotyczącą funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości w Polsce, zatwierdzającą jednostronną deklarację Rządu.

Konfederacja Lewiatan zdecydowanie popiera główne założenia unijnego projektu rozporządzenia w sprawie ram swobodnego przepływu danych nieosobowych w UE, którego Polska była inicjatorem i który nasz kraj aktywnie wspiera. Nowa regulacja, co istotne, konstytuuje zasadę swobodnego przepływu danych nieosobowych, kluczową dla rozwoju rynku dostaw infrastruktury chmurowej w Europie.

W Europejskim Konsumenckim Indeksie Zdrowia, oceniającym poziom opieki zdrowotnej (prawa pacjenta, dostępność świadczeń i leków, wyniki leczenia), wypadamy słabo. W 2015 roku pierwsze miejsce zajęła Holandia, Niemcy- 7, Czechy- 13, Słowacja- 24, Polska- 34. W celu poprawy jakości opieki zdrowotnej niezbędne są zarówno zmiany organizacyjne, jak i zwiększenie publicznych nakładów.

Państwa UE mają prawo do ograniczenia sprzedaży gruntów rolnych, aby chronić społeczności wiejskie oraz promować zrównoważone rolnictwo. Muszą jednak przy tym przestrzegać prawa UE, w tym przepisów o swobodnym przepływie kapitału. KE opublikowała wytyczne, które mają pomóc w ochronie ziemi rolnej przed spekulacją cenową i koncentracją własności.

W poniedziałek, 16 października, Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych przyjęła stanowisko w sprawie zmian w dyrektywie o delegowaniu pracowników z 1996 r. Celem reformy jest zapewnienie pracownikom delegowanym sprawiedliwych płac i ochrony socjalnej, a przedsiębiorstwom - wyrównanych szans.

W tym tygodniu posłowie Parlamentu Europejskiego przyjmą zmiany w unijnym systemie azylowym i w dyrektywie o pracownikach delegowanych, a Komisja ds. prania pieniędzy przyjmie raport końcowy i zalecenia.

W ostatnich latach ubóstwo w Unii Europejskiej spadło najbardziej w Polsce, a rosło najmocniej w Grecji - wynika z danych Eurostatu. Największe ryzyko ubóstwa występuje obecnie w Bułgarii, a najmniejsze w Czechach.

Dwie trzecie ankietowanych uważają, że państwa należące do Unii korzystają na członkostwie - wynika z najnowszego badania opinii publicznej, które zostanie opublikowane już 18 października.

Nasze wydawnictwo zaprasza pracowników naukowych, doktorantów, a także studentów do współpracy autorskiej. Magazyn „Prawo Europejskie w praktyce” jest wydawany od ponad 15 lat i posiada nadany przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego status punktowego wydawnictwa naukowego (decyzja MNiSW z 12 grudnia 2016 poz. 1318 lista B – 3 punkty). Patronat naukowy nad wydawnictwem sprawuje Instytut Prawa Międzynarodowego Wydziału Prawa Uniwersytetu Warszawskiego.

Spada bezrobocie i rosną płace. Komisja Europejska opublikowała najnowsze doroczne sprawozdanie dotyczące zmian na rynku pracy i wysokości wynagrodzeń. „Aktualny poziom zatrudnienia jest najwyższym, jaki kiedykolwiek odnotowano” – przypomina komisarz Marianne Thyssen. Jednym z problemów m.in. w Polsce pozostaje niższe wynagradzanie pracowników tymczasowych.

Realizacja unii bankowej ma zasadnicze znaczenie dla przyszłości unii gospodarczej i walutowej” – mówił komisarz Valdis Dombrovskis prezentujący plany KE w tej sprawie. Chodzi o uzupełnienie brakujących części unii bankowej, aby europejscy obywatele i przedsiębiorstwa mogli szybciej skorzystać ze ściślejszej integracji finansowej i większej stabilności systemu finansowego.

Polski rząd przesłał Komisji Europejskiej kolejną odpowiedź na jej zarzuty do ustawy o ustroju sądów powszechnych. Warszawa powtarza swoje argumenty, twierdząc, że zmiany nie oddziałują na niezawisłość sędziów i ich orzecznictwo.

Rejestracja na #EYE2018 już otwarta! Zgłoś swój udział i spotkaj się z rówieśnikami, by dyskutować o przyszłości Europy! 1 i 2 czerwca 2018 roku Parlament Europejski w Strasburgu po raz kolejny otworzy swoje drzwi dla tysięcy młodych Europejczyków. Młodzi ludzie będą dyskutować z posłami, ekspertami i decydentami o swoich pomysłach na Europę.

Zakwalifikowanie Polski przez FTSE Russel do grupy rynków rozwiniętych, to niewątpliwie ogromny sukces. Przyczyniła się do niego polityka kolejnych rządów, ale również wysiłki naszych przedsiębiorców i menedżerów - ocenia Janusz Dedo, doradca zarządu Konfederacji Lewiatan.

Komisje egzaminacyjne ogłosiły wyniki egzaminu notarialnego, który odbył się dniach 5 – 7 września 2017 r. Do egzaminu notarialnego na terenie całego kraju przystąpiło łącznie 468 osób. Pozytywny wynik z egzaminu notarialnego uzyskało 161 osób, co stanowi 34,4 % ogółu zdających. Jest to wynik wyższy od zeszłorocznego, kiedy egzamin zdało 20 % przystępujących do egzaminu.

W dniu 11 października 2017 r. Zgromadzenie Parlamentarne Rady Europy, w Rezolucji 2188 (2017), zwróciło się do Komisji Weneckiej o wydanie opinii w sprawie zgodności ustawy z dnia 12 lipca 2017 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz dwóch projektów ustaw przesłanych do Sejmu przez Prezydenta RP: o Krajowej Radzie Sądownictwa i o Sądzie Najwyższym ze standardami Rady Europy dotyczącymi praworządności. Opinia ta zostanie przedłożona na posiedzeniu plenarnym Komisji w grudniu 2017 r.

HFPC przygotowała krótki poradnik wyjaśniający podstawowe zasady regulujące kontakty osób pracujących w organizacjach społecznych z funkcjonariuszami służb, takich jak np. Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencja Wywiadu, Centralne Biuro Antykorupcyjne, Policja czy Straż Graniczna.

Mniej mięsa w mięsie, mniej kakao w czekoladzie, mniej pomarańczy w soku pomarańczowym, sztuczne słodziki zamiast cukru... Badania pokazują, że chociaż żywność sprzedawana w państwach UE leżących w Europie Środkowej i Wschodniej jest bezpieczna, to ma niższą jakość niż produkty sprzedawane w tym samym opakowaniu (a niekiedy i w tej samej cenie) w Europie Zachodniej. Posłowie Parlamentu Europejskiego rozmawiali o tym, jak walczyć z tym zjawiskiem.

Ochrona dzieci i pszczół jest ważniejsza niż krótkowzroczne cele gospodarcze" - mówi J. Guteland, autor sprawozdania wzywającego do kontroli pestycydów pod kątem wpływu na układ hormonalny. 4 października Parlament Europejski zablokował propozycję Komisji Europejskiej wyłączającą niektóre substancje chemiczne występujące w pestycydach z listy substancji zaburzających działanie układu hormonalnego, chociaż niektóre z nich zostały stworzone właśnie po to, by zaburzać działanie układu endokrynnego (np. pestycydy).

Niemcy, Francja i Dania zwróciły się do Komisji Europejskiej o zgodę na przedłużenie kontroli na granicach strefy Schengen – poinformował rzecznik KE Alexander Winterstein.

11 października w Brukseli odbyła się uroczystość wręczenia przyznawanej przez PE Europejskiej Nagrody Obywatelskiej za działalność prospołeczną i proeuropejską.

Deklaracja Pierwotna

Deklaracja o wersji pierwotnej "Prawa Europejskiego w praktyce" Redakcja "Prawa Europejskiego w praktyce" informuje, że wersją pierwotną (referencyjną) czasopisma jest wydanie papierowe (ISSN 1733-2036). Po ukazaniu się drukiem nowego numeru czasopisma, Redakcja zamieszcza na stronie internetowej www.pewp.pl jego spis treści oraz wybrane publikacje z numeru.

Rada Naukowa

Prof. dr hab. Maria Magdalena Kenig-Witkowska,

Prof. dr hab. Jan Barcz,

Prof. dr hab. Marek Chmaj,

Prof. dr hab. Artur Nowak-Far,

Prof. dr hab. Arkadiusz Wudarski,

Prof. nadzw. UW, dr hab. Robert Grzeszczak,

Tomasz Janik,

Adw. dr Rafał Morek,

Dr Joanna Brylak,

Dr Marcin Krzymuski,

Dr Robert Siwik,

Dr Barbara Godlewska-Bujok.