Prezydent Andrzej Duda przedstawił długo oczekiwane projekty ustaw swojego autorstwa ws. Sądu Najwyższego oraz Krajowej Rady Sądownictwa. Zaproponował także zmiany w konstytucji.

Budżet UE na 2018, Brexit, futbol i podatki – tym zajmie się Parlament Europejski w tym tygodniu.

Na posiedzeniu Zgromadzenia Ogólnego Narodów Zjednoczonych w Nowym Jorku UE i ONZ ogłosiły inicjatywę na rzecz wyeliminowania wszelkich form przemocy wobec kobiet i dziewcząt. Na programy edukacyjne i pomocowe ma zostać przekazane 500 mln euro. Szacuje się, że 35 proc. kobiet doświadczyło przemocy na którymś etapie swojego życia. Jednak w niektórych rejonach świata odsetek ten wynosi aż 70 proc.

Na zlecenie Komisji Europejskiej firma doradcza PwC we współpracy z Oxentia realizuje projekt Smart Factories, którego głównym celem jest stworzenie sieci tzw. Cyfrowych Ośrodków Innowacji i zapewnienie im programu szkoleń podnoszących ich efektywność. To część unijnej inicjatywy Digitalizacja Europejskiego Przemysłu, tym bardziej istotnej, bo dzięki wykorzystaniu nowych technologii europejski sektor przemysłowy może wygenerować dodatkowe 110 mld euro przychodu rocznie.

W ramach zakończonego Powszechnego Przeglądu Okresowego ONZ polski rząd przyjął ponad 140 rekomendacji z zakresu ochrony praworządności, przeciwdziałania dyskryminacji i wolności słowa.

W dniu 7 września 2017 roku Europejski Trybunał Praw Człowieka wydał jeden wyrok, a także opublikował dwie decyzje z dnia 11 lipca 2017 roku, dotyczące funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości w Polsce, zatwierdzające jednostronną deklarację Rządu oraz zawartą ze skarżącym ugodę.

Wiele zmian zaproponowanych w projekcie nowej ustawy o komornikach sądowych oraz ustawie o kosztach komorniczych jest dla przedsiębiorców (wierzycieli) bardzo niekorzystna i bezpośrednio w nich uderza - ostrzega Konfederacja Lewiatan.

W czwartek 21 września tymczasowo wchodzi w życie kompleksowa umowa gospodarczo-handlowa (CETA) między UE a Kanadą. „W znacznym stopniu wzmacnia ona nasze stosunki z Kanadą, partnerem strategicznym i sprzymierzeńcem, z którym mamy głębokie więzi historyczne i kulturowe” – podkreśla komisarz ds. handlu Cecilia Malmström. CETA w pełni i ostatecznie wejdzie w życie po ratyfikowaniu jej przez wszystkie państwa członkowskie UE.

Od stycznia 2018 r. ma ruszyć Punkt Koordynacyjny ds. Transgranicznych, który ma pomóc w wykorzystaniu pełnego potencjału gospodarczego regionów przygranicznych. Obecnie mieszka tam 150 mln obywateli UE. Dzięki Punktowi regiony otrzymają wsparcie dostosowane do swoich potrzeb i pomoc w przełamywaniu barier utrudniających dostęp do miejsc pracy i inwestycje.

Aby Europa mogła odnieść sukces w nowej erze gospodarki cyfrowej, konieczne są solidne i przewidywalne zasady dotyczące przepływu danych” – mówiła komisarz Mariya Gabriel, prezentując nową strategię KE w zakresie danych nieosobowych. Dzięki nowym regulacjom firmy będą miały możliwość m.in. przenoszenia wewnętrznych zasobów informatycznych do tańszych lokalizacji.

W przypadku, gdy instytucja finansowa udziela kredytu denominowanego w walucie obcej, musi zapewnić kredytobiorcy informacje wystarczające do podjęcia przez niego świadomych i rozważnych decyzji. Przedsiębiorca musi przekazać zainteresowanemu konsumentowi wszelkie istotne informacje umożliwiające mu ocenę konsekwencji ekonomicznych takiego warunku dla jego zobowiązań finansowych – orzekł Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej 20 września w sprawie Ruxandra Paula Andriciuc i in./Banca Românească SA.

Stowarzyszenie Sędziów Polskich „Iustitia” opublikowało opinię w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks cywilny, ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy o prawach konsumenta. Stowarzyszenie ocenia generalnie pozytywnie projektowaną regulację przedawnienia roszczeń przeciwko konsumentom. Natomiast poważne obawy i zastrzeżenia budzi projektowane brzmienie przepisu przejściowego zamieszczonego w art. 4 ust. 3 ustawy nowelizującej, zgodnie z którym z dniem wejścia w życie ustawy wszystkie przedawnione roszczenia przeciwko konsumentom przekształcą się w zobowiązania naturalne, których nie można dochodzić z wykorzystaniem przymusu państwowego.

Niektóre państwa zaangażowane w konflikty zagrażające bezpieczeństwu Europy importują broń z państw UE. Parlament Europejski wzywa do nowelizacji zasad regulujących handel bronią.

Powołanie agencji ds. bezpieczeństwa cybernetycznego to jeden z elementów strategii UE mającej pomóc w odpieraniu ataków hakerskich. W zakresie cyberbezpieczeństwa Komisja Europejska zamierza również ściślej współpracować z NATO. Ze statystyk wynika, że w ubiegłym roku w Europie codziennie dochodziło do ponad 4 tys. ataków z użyciem wrogiego oprogramowania.

Wiele branż przemysłu europejskiego znajduje się w punkcie zwrotnym” – mówiła komisarz Elżbieta Bieńkowska, prezentując kompleksową strategię przemysłową Komisji Europejskiej. Przewiduje ona m.in. podniesie bezpieczeństwa cyfrowego, swobodę przepływu danych nieosobowych, kolejne działania na rzecz gospodarki o obiegu zamkniętym oraz usprawnienie zamówień publicznych.

9,3 mln euro – to wsparcie, jakie trafi do hodowców trzody chlewnej, którzy będą musieli zakończyć działalność w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń. Decyzja Komisji Europejskiej dotyczy hodowców z Polski, posiadających nie więcej niż 50 świń lub prosiąt i prowadzących hodowlę na obszarach o wysokim poziomie ryzyka wystąpienia tej jednej z najbardziej zakaźnych chorób u świń.

Ta ustawa bardzo poszerza autonomię uczelni. Nasze uczelnie muszą być autonomiczne, co jednak nie znaczy, że mają być odizolowane, czy oderwane od otoczenia” - mówił minister nauki Jarosław Gowin, przedstawiając założenia nowej ustawy o szkolnictwie wyższym i nauce. Projekt zakłada m.in. zmiany w kształceniu doktorantów oraz zniesienie obowiązku habilitacji. Mogą również wrócić egzaminy na uczelnie. W Krakowie trwa dwudniowy Narodowy Kongres Nauki. W spotkaniu bierze udział niemal 3 tys. przedstawicieli środowiska akademickiego, którzy podczas paneli, wystąpień i seminariów będą dyskutować nad projektem nowej ustawy o szkolnictwie wyższym i nauce, tzw. Ustawy 2.0 zwanej też "Konstytucją dla nauki”.

Migracja i współpraca z Tunezją i Libią w zakresie kontroli granic, delegacja Komisji Ochrony Środowiska PE w Polsce, Irlandia i Brexit – tym m.in. zajmie się Parlament Europejski w tym tygodniu.

Unia musi zrobić ogromny krok naprzód, jeśli chodzi o demokrację” – mówił w Orędziu o stanie Unii 2017 Jean-Claude Juncker. Przewodniczący KE zapowiedział m.in. reformę inicjatywy obywatelskiej i zasad finansowania partii politycznych. Dzięki zmianom zawartym w pakiecie demokratycznym m.in. dodatkowe 10 mln młodych Europejczyków będzie mogło zabrać głos i pomóc kształtować program polityczny UE.

W związku z przygotowywanymi w Kancelarii Prezydenta RP projektami ustaw o Krajowej Radzie Sądownictwa (KRS) i Sądzie Najwyższym (SN), których intencją  jest zniwelowanie niekonstytucyjnych przepisów zawetowanych projektów rządowych, Fundacja Batorego przedstawiła raport Pod lupą obywateli. Zawiera on wnioski i rekomendacje dotyczące poprawy standardów wyłaniania osób na inne kluczowe stanowiska państwowe oraz zapewnienia obywatelskiego nadzoru nad tym procesem, a także postulaty odnośnie wyboru członków KRS  i sędziów SN. Fundacja liczy, że opisane w raporcie ustalenia zostaną wzięte pod uwag przy konstruowaniu nowych przepisów o KRS i SN.

Zdaniem rzecznika generalnego Henrika Saugmandsgaarda Øe rozwody prywatne nie są objęte zakresem stosowania rozporządzenia „Rzym III”. W każdym razie owo rozporządzenie w sprawie prawa właściwego dla rozwodu nie umożliwia uznania ważności takiego rozwodu, gdy wskazane prawo obce jest dyskryminujące – stwierdził 14 września rzecznik w sprawie Soha Sahyouni/Raja Mamisch.

Deklaracja Pierwotna

Deklaracja o wersji pierwotnej "Prawa Europejskiego w praktyce" Redakcja "Prawa Europejskiego w praktyce" informuje, że wersją pierwotną (referencyjną) czasopisma jest wydanie papierowe (ISSN 1733-2036). Po ukazaniu się drukiem nowego numeru czasopisma, Redakcja zamieszcza na stronie internetowej www.pewp.pl jego spis treści oraz wybrane publikacje z numeru.

Rada Naukowa

Prof. dr hab. Maria Magdalena Kenig-Witkowska,

Prof. dr hab. Jan Barcz,

Prof. dr hab. Marek Chmaj,

Prof. dr hab. Artur Nowak-Far,

Prof. dr hab. Arkadiusz Wudarski,

Prof. nadzw. UW, dr hab. Robert Grzeszczak,

Tomasz Janik,

Adw. dr Rafał Morek,

Dr Joanna Brylak,

Dr Marcin Krzymuski,

Dr Robert Siwik,

Dr Barbara Godlewska-Bujok.