24 października 2017 r. Sąd Najwyższy przedstawił opinię o prezydenckim projekcie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa i innych ustaw. SN stwierdził m.in., że pod pozornie słusznymi ideami (tzw. „demokratyzacja”), formułuje się propozycje, które prowadzą do znacznego osłabienia organu mającego stać na straży niezależności sędziowskiej i podporządkowania go władzy ustawodawczej. Zdaniem Sądu proponowany w projektowanej ustawie wybór członków KRS czy to większością kwalifikowaną, czy to w głosowaniu imiennym według zasady „jeden poseł – jeden głos” narusza przepisy Konstytucji RP. Poniżej pełna treść opinii.

Osoba ubiegająca się o ochronę międzynarodową może powoływać się przed sądem na upływ terminu przewidzianego na jej przekazanie z powrotem do innego państwa członkowskiego. Upływ sześciomiesięcznego terminu, którym zgodnie z rozporządzeniem Dublin III dysponuje państwo członkowskie do celów przekazania osoby ubiegającej się o ochronę międzynarodową do państwa członkowskiego, które wyraziło zgodę na jej wtórne przejęcie ma ten skutek, że ono samo staje się odpowiedzialne za rozpatrzenie wniosku o udzielenie ochrony, a osoba ubiegająca się o nią może się na to powołać – stwierdził Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej 25 października br. w sprawie C-201/16 Majid Shiri/Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl. 

Państwa członkowskie nie mogą nałożyć obowiązku przeprowadzenia likwidacji na spółki pragnące przenieść swoją statutową siedzibę do innego państwa członkowskiego. Przeniesienie statutowej siedziby takiej spółki, któremu nie towarzyszy przeniesienie jej rzeczywistej siedziby, jest objęte zakresem swobody przedsiębiorczości chronionej prawem Unii - stwierdził Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej 25 października br. w sprawie C-106/16 Polbud – Wykonawstwo sp. z o.o.

Fundacja FOR jako pierwsza dotarła do dokumentu [1], który pod koniec sierpnia 2017 r. Minister Spraw Zagranicznych przekazał Komisji Europejskiej (KE) – w odpowiedzi na wydane w lipcu 2017 r. trzecie zalecenie w sprawie praworządności w Polsce. W stanowisku MSZ znaleźć można co najmniej trzy manipulacje. Dotyczą one: (1) rzekomej społecznej akceptacji dla reform sądownictwa w wykonaniu PiS; (2) uznania, że jednostkowe przypadki złamania prawa przez sędziów obciążają całą tę grupę zawodową i (3) braku kompetencji KE do zajmowania się sprawą naruszenia przez PiS zasad państwa prawa w Polsce.

Dzięki przepisom, których projekt Parlament Europejski zatwierdził 24 października br., będzie łatwiej sprzedawać w UE innowacyjne nawozy produkowane z substancji organicznych lub pochodzących z recyklingu. Obowiązujące przepisy UE dotyczące nawozów obejmują głównie nawozy konwencjonalne, zazwyczaj wydobywane w kopalniach lub produkowane chemicznie, których pozyskiwanie i produkcja są często energochłonne i które charakteryzują się wysokim poziomem emisji CO2. Zróżnicowane przepisy krajowe utrudniają producentom nawozów organicznych ich sprzedaż i stosowanie na wewnętrznym rynku UE.

Parlament Europejski 24 października br. poparł całkowity zakaz dla herbicydów opartych na glifosacie do grudnia 2022 roku oraz natychmiastowe ograniczenie ich używania. Parlament sprzeciwia się propozycji Komisji Europejskiej, dotyczącej odnowienia kontrowersyjnej licencji glifosatu na kolejne 10 lat. Posłowie uważają, że UE powinna przygotować plany wycofania tej substancji z rynku, zaczynając od kompletnego zakazu używania jej w gospodarstwach domowych oraz w rolnictwie, jeśli istnieją alternatywne rozwiązania (takie jak „zintegrowane systemy zwalczania szkodników) pozwalające na skuteczną ochronę przed chwastami.

Nowe substancje psychoaktywne „dopalacze” będą szybciej wycofywane z rynku w UE. Ich produkcja i dystrybucja będzie podlegała sankcjom karnym, tak jak w przypadku narkotyków. Zmiany w przepisach, przyjęte dzisiaj (24.10) przez Parlament Europejski, skracają o połowę czas badania ryzyka związanego z nową substancją psychoaktywną (NPS) oraz wprowadzenia środków kontrolnych w UE, jeśli jest to konieczne, aby nadążyć za szybkim rozwojem sytuacji na rynku.

Unijna Rada ds. Zatrudnienia, Polityki Społecznej, Zdrowia i Ochrony Konsumentów przyjęła wstępne stanowisko w sprawie pracowników delegowanych. Polska chciała, żeby dyrektywa nie odnosiła się bezpośrednio do transportu, jednak nie znalazło się to ostatecznie w propozycji Rady.

Zdaniem rzecznika generalnego Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej Macieja Szpunara nabycie prawa stałego pobytu jest warunkiem wstępnym korzystania przez obywatela Unii ze zwiększonej ochrony przed wydaleniem. Okres „dziesięciu lat”, w trakcie których obywatel musi przebywać na terytorium państwa członkowskiego innego niż państwo członkowskie jego pochodzenia, aby korzystać z ochrony przed wydaleniem, może obejmować okresy nieobecności lub pobytu w zakładzie karnym, pod warunkiem, że któryś z tych okresów nie skutkuje zerwaniem więzi integracyjnych w tym państwie członkowskim – stwierdził rzecznik 24 października br. w sprawach połączonych C-316/16 i C-424/16 B/Land Baden-Württemberg i Secretary of State for the Home Department/Franco Vomero.

Zdaniem rzecznika generalnego Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej Yves’a Bota brak odpowiedniej opieki psychologicznej w państwie pochodzenia osoby, która w przeszłości była torturowana, nie jest wystarczający, by osoba ta mogła domagać się ochrony uzupełniającej. Państwo członkowskie zachowuje jednak uprawnienie dyskrecjonalne, by pozwolić na pobyt takiej osoby ze względów humanitarnych – stwierdził rzecznik 24 października br. w sprawie C-353/16 MP/Secretary of State for the Home Department.

Parlament Europejski chce, by procedury identyfikacji tzw. dopalaczy były szybsze, a produkcja i handel - zagrożone karą więzienia. We wtorek, 24 października, Parlament Europejski zagłosuje w sprawie nowelizacji przepisów, która ma zapewnić, że substancje psychoaktywne produkowane z legalnych składników będą zabronione i wycofywane z rynku znacznie szybciej niż do tej pory.

HFPC przygotowała nową broszurę informacyjną dla cudzoziemców wyjaśniającą w przystępny sposób, na jakich zasadach cudzoziemcy mogą podejmować naukę i pracę w Polsce, a także jak łączyć obie te aktywności.

19 października Komisja Wolności Obywatelskich (LIBE) w Parlamencie Europejskim przyjęła projekt przepisów, które mają usprawnić system azylowy w Unii Europejskiej.

Węgierski podatek od pojazdów samochodowych jest niezgodny z układem stowarzyszeniowym EWG–Turcja. Podatek ten stanowi bowiem opłatę o skutku równoważnym z cłem, której nakładanie jest zabronione przez ów układ – orzekł 19 października br. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie C-65/16 Istanbul Lojistik Ltd / Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatóság.

Uregulowanie przewidujące, niezależnie od płci, minimalny wzrost jako kryterium przyjęcia do szkoły policyjnej może stanowić niezgodną z prawem dyskryminację kobiet. Taki środek może nie być niezbędny dla zapewnienia prawidłowego funkcjonowania służb policyjnych – orzekł Trybunał Sprawiedliwości UE 18 października br. w sprawie C-409/16 Maria-Eleni Kalliri/Ypourgos Esoterikon i Ypourgos Ethnikis Paideias kai Thriskevmaton.

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w wyrokach w sprawach C-598/16 P Wiktor Fedorowycz Janukowycz/Rada i C-599/16 P Oleksandr Wiktorowycz Janukowycz/Rada utrzymał w mocy zamrożenie środków finansowych Wiktora Janukowycza, byłego prezydenta Ukrainy, oraz jego syna Oleksandra na okres od dnia 6 marca 2015 r. do dnia 6 marca 2016 r. 

KE publikuje pierwsze sprawozdanie w sprawie funkcjonowania zasad mających na celu ochronę danych osobowych przekazywanych z UE do Stanów Zjednoczonych w celach handlowych. „To żywe porozumienie, które obie strony muszą aktywnie monitorować, aby zapewnić wysokie standardy w zakresie ochrony danych” – podkreśla komisarz Vĕra Jourová.

Ryzyko terroryzmu nigdy nie będzie zerowe. (…) Pomagamy chronić przestrzeń publiczną, a zarazem odcinamy terrorystom dostęp do źródeł finansowania” – deklaruje komisarz Julian King, przedstawiając kolejne sprawozdanie dotyczące tworzenia unii bezpieczeństwa. Zakłada ona m.in. poszerzenie współpracy w ramach Europolu oraz utworzenie europejskiej jednostki wywiadu.

Według danych Komisji Europejskiej i OECD ochrona zdrowia w Polsce jest niedofinansowana. Eksperci Pracodawców RP podkreślają, że wraz za zwiększeniem finansowania na służbę zdrowia powinny iść działania, które zwiększą efektywność systemu i wydatkowania publicznych pieniędzy na ten cel. W raporcie „Zdrowe oszczędności” wskazują szereg rozwiązań reformujących ochronę zdrowia, które można szybko wdrożyć.

18 października przypada Europejski Dzień przeciwko Handlowi Ludźmi - dowiedz się, co robi Parlament Europejski, by walczyć z tym rodzajem przestępczości.

Parlament Europejski pracuje nad nowymi zasadami, które mają służyć ochronie naszej prywatności w sieci. Propozycje zawierają m.in. zakaz stosowania tzw. „cookie walls”, które skutkują odmową dostępu do danej strony internetowej w przypadku użytkowników niewyrażających zgody na wykorzystanie plików cookie.

Deklaracja Pierwotna

Deklaracja o wersji pierwotnej "Prawa Europejskiego w praktyce" Redakcja "Prawa Europejskiego w praktyce" informuje, że wersją pierwotną (referencyjną) czasopisma jest wydanie papierowe (ISSN 1733-2036). Po ukazaniu się drukiem nowego numeru czasopisma, Redakcja zamieszcza na stronie internetowej www.pewp.pl jego spis treści oraz wybrane publikacje z numeru.

Rada Naukowa

Prof. dr hab. Maria Magdalena Kenig-Witkowska,

Prof. dr hab. Jan Barcz,

Prof. dr hab. Marek Chmaj,

Prof. dr hab. Artur Nowak-Far,

Prof. dr hab. Arkadiusz Wudarski,

Prof. nadzw. UW, dr hab. Robert Grzeszczak,

Tomasz Janik,

Adw. dr Rafał Morek,

Dr Joanna Brylak,

Dr Marcin Krzymuski,

Dr Robert Siwik,

Dr Barbara Godlewska-Bujok.