HFPC przygotowała nową broszurę informacyjną dla cudzoziemców wyjaśniającą w przystępny sposób, na jakich zasadach cudzoziemcy mogą podejmować naukę i pracę w Polsce, a także jak łączyć obie te aktywności.

19 października Komisja Wolności Obywatelskich (LIBE) w Parlamencie Europejskim przyjęła projekt przepisów, które mają usprawnić system azylowy w Unii Europejskiej.

Węgierski podatek od pojazdów samochodowych jest niezgodny z układem stowarzyszeniowym EWG–Turcja. Podatek ten stanowi bowiem opłatę o skutku równoważnym z cłem, której nakładanie jest zabronione przez ów układ – orzekł 19 października br. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie C-65/16 Istanbul Lojistik Ltd / Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatóság.

Uregulowanie przewidujące, niezależnie od płci, minimalny wzrost jako kryterium przyjęcia do szkoły policyjnej może stanowić niezgodną z prawem dyskryminację kobiet. Taki środek może nie być niezbędny dla zapewnienia prawidłowego funkcjonowania służb policyjnych – orzekł Trybunał Sprawiedliwości UE 18 października br. w sprawie C-409/16 Maria-Eleni Kalliri/Ypourgos Esoterikon i Ypourgos Ethnikis Paideias kai Thriskevmaton.

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w wyrokach w sprawach C-598/16 P Wiktor Fedorowycz Janukowycz/Rada i C-599/16 P Oleksandr Wiktorowycz Janukowycz/Rada utrzymał w mocy zamrożenie środków finansowych Wiktora Janukowycza, byłego prezydenta Ukrainy, oraz jego syna Oleksandra na okres od dnia 6 marca 2015 r. do dnia 6 marca 2016 r. 

KE publikuje pierwsze sprawozdanie w sprawie funkcjonowania zasad mających na celu ochronę danych osobowych przekazywanych z UE do Stanów Zjednoczonych w celach handlowych. „To żywe porozumienie, które obie strony muszą aktywnie monitorować, aby zapewnić wysokie standardy w zakresie ochrony danych” – podkreśla komisarz Vĕra Jourová.

Ryzyko terroryzmu nigdy nie będzie zerowe. (…) Pomagamy chronić przestrzeń publiczną, a zarazem odcinamy terrorystom dostęp do źródeł finansowania” – deklaruje komisarz Julian King, przedstawiając kolejne sprawozdanie dotyczące tworzenia unii bezpieczeństwa. Zakłada ona m.in. poszerzenie współpracy w ramach Europolu oraz utworzenie europejskiej jednostki wywiadu.

Według danych Komisji Europejskiej i OECD ochrona zdrowia w Polsce jest niedofinansowana. Eksperci Pracodawców RP podkreślają, że wraz za zwiększeniem finansowania na służbę zdrowia powinny iść działania, które zwiększą efektywność systemu i wydatkowania publicznych pieniędzy na ten cel. W raporcie „Zdrowe oszczędności” wskazują szereg rozwiązań reformujących ochronę zdrowia, które można szybko wdrożyć.

18 października przypada Europejski Dzień przeciwko Handlowi Ludźmi - dowiedz się, co robi Parlament Europejski, by walczyć z tym rodzajem przestępczości.

Parlament Europejski pracuje nad nowymi zasadami, które mają służyć ochronie naszej prywatności w sieci. Propozycje zawierają m.in. zakaz stosowania tzw. „cookie walls”, które skutkują odmową dostępu do danej strony internetowej w przypadku użytkowników niewyrażających zgody na wykorzystanie plików cookie.

W dniu 5 października 2017 roku Europejski Trybunał Praw Człowieka wydał jeden wyrok w sprawie przeciwko Polsce, tj.: Artur Pawlak przeciwko Polsce (skarga nr 41436/11), w którym analizował zasadność skargi pod kątem zarzucanego naruszenia 3 Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności z uwagi na długotrwałe stosowanie w stosunku do skarżącego reżimu kwalifikującego go jako osadzonego tzw. niebezpiecznego, a także opublikował jedną decyzje z dnia 12 września 2017 roku, wydaną w sprawie Owczarek przeciwko Polsce (skarga nr 42074/15), dotyczącą funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości w Polsce, zatwierdzającą jednostronną deklarację Rządu.

Konfederacja Lewiatan zdecydowanie popiera główne założenia unijnego projektu rozporządzenia w sprawie ram swobodnego przepływu danych nieosobowych w UE, którego Polska była inicjatorem i który nasz kraj aktywnie wspiera. Nowa regulacja, co istotne, konstytuuje zasadę swobodnego przepływu danych nieosobowych, kluczową dla rozwoju rynku dostaw infrastruktury chmurowej w Europie.

W Europejskim Konsumenckim Indeksie Zdrowia, oceniającym poziom opieki zdrowotnej (prawa pacjenta, dostępność świadczeń i leków, wyniki leczenia), wypadamy słabo. W 2015 roku pierwsze miejsce zajęła Holandia, Niemcy- 7, Czechy- 13, Słowacja- 24, Polska- 34. W celu poprawy jakości opieki zdrowotnej niezbędne są zarówno zmiany organizacyjne, jak i zwiększenie publicznych nakładów.

Państwa UE mają prawo do ograniczenia sprzedaży gruntów rolnych, aby chronić społeczności wiejskie oraz promować zrównoważone rolnictwo. Muszą jednak przy tym przestrzegać prawa UE, w tym przepisów o swobodnym przepływie kapitału. KE opublikowała wytyczne, które mają pomóc w ochronie ziemi rolnej przed spekulacją cenową i koncentracją własności.

W poniedziałek, 16 października, Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych przyjęła stanowisko w sprawie zmian w dyrektywie o delegowaniu pracowników z 1996 r. Celem reformy jest zapewnienie pracownikom delegowanym sprawiedliwych płac i ochrony socjalnej, a przedsiębiorstwom - wyrównanych szans.

W tym tygodniu posłowie Parlamentu Europejskiego przyjmą zmiany w unijnym systemie azylowym i w dyrektywie o pracownikach delegowanych, a Komisja ds. prania pieniędzy przyjmie raport końcowy i zalecenia.

W ostatnich latach ubóstwo w Unii Europejskiej spadło najbardziej w Polsce, a rosło najmocniej w Grecji - wynika z danych Eurostatu. Największe ryzyko ubóstwa występuje obecnie w Bułgarii, a najmniejsze w Czechach.

Dwie trzecie ankietowanych uważają, że państwa należące do Unii korzystają na członkostwie - wynika z najnowszego badania opinii publicznej, które zostanie opublikowane już 18 października.

Nasze wydawnictwo zaprasza pracowników naukowych, doktorantów, a także studentów do współpracy autorskiej. Magazyn „Prawo Europejskie w praktyce” jest wydawany od ponad 15 lat i posiada nadany przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego status punktowego wydawnictwa naukowego (decyzja MNiSW z 12 grudnia 2016 poz. 1318 lista B – 3 punkty). Patronat naukowy nad wydawnictwem sprawuje Instytut Prawa Międzynarodowego Wydziału Prawa Uniwersytetu Warszawskiego.

Spada bezrobocie i rosną płace. Komisja Europejska opublikowała najnowsze doroczne sprawozdanie dotyczące zmian na rynku pracy i wysokości wynagrodzeń. „Aktualny poziom zatrudnienia jest najwyższym, jaki kiedykolwiek odnotowano” – przypomina komisarz Marianne Thyssen. Jednym z problemów m.in. w Polsce pozostaje niższe wynagradzanie pracowników tymczasowych.

Realizacja unii bankowej ma zasadnicze znaczenie dla przyszłości unii gospodarczej i walutowej” – mówił komisarz Valdis Dombrovskis prezentujący plany KE w tej sprawie. Chodzi o uzupełnienie brakujących części unii bankowej, aby europejscy obywatele i przedsiębiorstwa mogli szybciej skorzystać ze ściślejszej integracji finansowej i większej stabilności systemu finansowego.

Deklaracja Pierwotna

Deklaracja o wersji pierwotnej "Prawa Europejskiego w praktyce" Redakcja "Prawa Europejskiego w praktyce" informuje, że wersją pierwotną (referencyjną) czasopisma jest wydanie papierowe (ISSN 1733-2036). Po ukazaniu się drukiem nowego numeru czasopisma, Redakcja zamieszcza na stronie internetowej www.pewp.pl jego spis treści oraz wybrane publikacje z numeru.

Rada Naukowa

Prof. dr hab. Maria Magdalena Kenig-Witkowska,

Prof. dr hab. Jan Barcz,

Prof. dr hab. Marek Chmaj,

Prof. dr hab. Artur Nowak-Far,

Prof. dr hab. Arkadiusz Wudarski,

Prof. nadzw. UW, dr hab. Robert Grzeszczak,

Tomasz Janik,

Adw. dr Rafał Morek,

Dr Joanna Brylak,

Dr Marcin Krzymuski,

Dr Robert Siwik,

Dr Barbara Godlewska-Bujok.