23 maja 2017 r. Europejski Trybunał Praw Człowieka wydał wyrok w sprawie Bălșan przeciwko Rumunii (skarga nr 49645/09). Trybunał stwierdził naruszenie Artykułu 14 (zakaz dyskryminacji) w związku z Artykułem 3 Konwencji z uwagi na przemoc opartą na płci.

W środę, 31 maja br., Komisja Europejska przedstawi plan dokończenia do 2025 r. budowy strefy euro. To będzie wyzwanie dla Polski.

W tym tygodniu w Parlamencie Europejskim posłowie będą debatowali o sytuacji mediów w Czechach, ochronie socjalnej seniorów, narastającym w Europie antysemityzmie oraz tym, jak mu zapobiegać.

Prezes Najwyższej Izby Kontroli Krzysztof Kwiatkowski wszedł do zarządu Europejskiej Organizacji Najwyższych Organów Kontroli - poinformowano w komunikacie NIK.

1 czerwca 2017 r. wejdą w życie nowe zasady solidarnej odpowiedzialności inwestora wobec podwykonawców za zapłatę wynagrodzenia oraz zasady zabezpieczania roszczeń w zakresie ustanowienia zakazu zbywania nieruchomości. Zmiany, o których piszemy poniżej, wynikają z ustawy z dnia 7 kwietnia 2017 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia dochodzenia wierzytelności (Dz.U. 2017 poz. 933).

Stowarzyszenie Prokuratorów „Lex super omnia” krytycznie ocenia zarówno przebieg procesu legislacyjnego, jak i uregulowania dotyczące prokuratury, które weszły w życie z dniem 4 marca 2016 roku oraz zmiany, których dokonano na podstawie tych przepisów, a także skutki tych zmian. „Prokuratura stała się narzędziem politycznym w rękach Ministra Sprawiedliwości Prokuratora Generalnego, mającym realizować w znacznej mierze interesy partii rządzącej oraz jego osobiste cele, poprzez instrumentalne wpływanie na bieg postępowań” – stwierdziło Stowarzyszenie w uchwale w sprawie oceny funkcjonowania prokuratury pod rządami ustawy Prawo o prokuraturze.

W trosce o prawidłowe funkcjonowanie sądownictwa, a przede wszystkim o realizację konstytucyjnego prawa obywateli do rozpatrzenia sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki, Krajowa Rada Sądownictwa wyraża głębokie zaniepokojenie tym, że Minister Sprawiedliwości w dalszym ciągu nie wywiązuje się ze swojego ustawowego obowiązku niezwłocznego obwieszczania o wolnych stanowiskach sędziowskich w sądach powszechnych, wynikającego z art. 20a § 4 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 2062, ze zm.).

Według danych BIG Info Monitor, różnice w zadłużeniu mieszkańców poszczególnych województw są duże - od jakiegoś czasu województwa z największymi zobowiązaniami to mazowieckie, śląskie i dolnośląskie. Jednak przy przeliczeniu średniej zadłużenia na mieszkańca województwa, w rankingu zadłużeń na prowadzenie wysuwają się inne województwa.

Jak wynika z raportu firmy doradczej Deloitte „Ochrona danych osobowych oczami polskich konsumentów”, blisko połowa Polaków (46 proc.) ma negatywny stosunek do udostępniania danych osobowych instytucjom lub firmom i stara się ograniczać je do absolutnego minimum. Zaledwie 16 proc. badanych otrzymało kiedykolwiek informację o naruszeniu poufności ich personaliów. Tymczasem dokładnie za rok, 25 maja 2018 r. zaczną obowiązywać przepisy unijnego rozporządzenia RODO, które znacznie utrudnią firmom zbieranie danych osobowych oraz zrewolucjonizują ich przechowywanie i przetwarzanie.

Stowarzyszenie Sędziów Polskich "Iustitia" wydało stanowisko w sprawie założeń nowelizacji przepisów o przedawnieniu przedstawionych w informacji Ministerstwa Sprawiedliwości z dnia 1 lutego 2017 r. Zdaniem Stowarzyszenia proponowane przez projektodawcę regulacje nie polepszają sytuacji dłużników, gdy są oni słabszą stroną stosunku cywilnoprawnego, a przy tym stanowią znaczący wyłom w zasadach kontradyktoryjności, dyspozycyjności i bezstronności sądu, na których opiera się nowoczesny proces cywilny.

Zwiększamy europejskie zdolności obronne, tak aby móc coraz skuteczniej gwarantować bezpieczeństwo w obrębie naszych granic i poza nimi” – mówiła wiceprzewodnicząca KE Federica Mogherini w ramach debaty orientacyjnej na temat perspektyw europejskiej obrony. To element toczącej się dyskusji na temat przyszłości UE-27. Komisja proponuje m.in. wzmocnienie europejskiego przemysłu obronnego.

1000 euro - na dodatek w takiej wysokości mogą liczyć we Włoszech rodzice dzieci, które nie skończyły 3 roku życia. Kwota ta przysługuje także wszystkim rezydentom we Włoszech, w tym obywatelom krajów UE oraz mającym pozwolenie na pobyt imigrantom spoza Unii. Ma to być kolejny element polityki prorodzinnej.

Europejski Bank Inwestycyjny (EBI) i Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) zawarły porozumienie ustanawiające platformę inwestycyjną mającą na celu wspieranie projektów z zakresu budowy społecznych mieszkań czynszowych w Polsce. Wartość porozumienia przekracza 2 mld złotych. Projekty dotyczą budowy lub doposażenia dostępnych cenowo mieszkań na wynajem, a także budowy mieszkań przeznaczonych na wynajem z możliwością ich późniejszego wykupu.

24 maja br. Konfederacja Lewiatan gościła Michała Boniego, posła do Parlamentu Europejskiego, sprawozdawcę - cienia z ramienia Grupy Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańscy Demokraci) do projektu rozporządzenia w sprawie e-privacy. Spotkanie było okazją do skonfrontowania postulatów i oczekiwań firm zrzeszonych w Konfederacji Lewiatan z wizją projektu e-privacy, prezentowaną przez jeden z ważnych głosów w Parlamencie Europejskim.

W dniu 2 maja 2017 roku Europejski Trybunał Praw Człowieka wydał jeden wyrok w sprawie przeciwko Polsce, w którym analizował zasadność zarzutów naruszenia art. 11 i 13 Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności w związku z odmową władz krajowych zorganizowania manifestacji. Natomiast w dniu 4 maja 2017 roku Trybunał  opublikował cztery decyzje z dnia 4 kwietnia 2017 roku, dotyczące funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości w Polsce, zatwierdzające jednostronne deklaracje Rządu oraz zawarte ze skarżącymi ugody.

Zdecydowana większość europejskich kąpielisk może pochwalić się dobrą jakością wody – wynika z rocznego sprawozdania Komisji Europejskiej. „Jest to również wynik ciężkiej pracy wysoko wykwalifikowanych specjalistów” – mówi komisarz ds. środowiska, gospodarki morskiej i rybołówstwa Karmenu Vella. W Polsce ponad 90 proc. kąpielisk spełnia minimalne wymagania jakościowe.

W tym roku Europejska Nagroda dla Młodzieży im. Karola Wielkiego trafiła do twórców studenckiej audycji radiowej z Polski pt. „Erasmus evening”. Nagroda ta ma zachęcić młodych ludzi do udziału w projektach, które pogłębiają integrację europejską. Co roku przyznają ją Parlament Europejski i Fundacja Międzynarodowej Nagrody im. Karola Wielkiego z Akwizgranu.

Wchodzi w życie europejski nakaz dochodzeniowy. Dzięki niemu łatwiej będzie występować o dowody znajdujące się na terytorium innego państwa UE. Przykładowo - francuski prokurator prowadzący śledztwo w sprawie terrorystów ukrywających się w Belgii może zwrócić się do tamtejszej prokuratury, by w jego imieniu przesłuchała świadków lub przeszukała mieszkania. Europejski nakaz uprości i przyspieszy transgraniczne śledztwa.

Państwa członkowskie powinny wykorzystać szansę, jaką daje ożywienie koniunktury, aby wprowadzać reformy strukturalne, pobudzać inwestycje i poprawiać stan finansów publicznych. Komisja Europejska wydała zalecenia dla poszczególnych krajów w ramach pakietu wiosennego Semestru europejskiego 2017. W przypadku Polski KE zaleca m.in. dalsze likwidowanie barier inwestycyjnych, szczególnie w sektorze transportowym.

Monitorowanie przypadków przekraczania uprawnień ze strony funkcjonariuszy Policji jest stałym elementem działalności Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka. W tym kontekście stosowanie przemocy pozostaje wciąż jednym z problemów, co pokazuje praktyka Fundacji i zgłaszane do nas sprawy. W ostatnich latach HFPC zajmowała się szeregiem spraw, w których funkcjonariusze Policji przekroczyli swoje uprawnienia. W wielu tych sprawach postępowania karne nie zakończyły się ukaraniem sprawców.

Polacy pozytywnie oceniają stosunki polsko-niemieckie i niemiecką politykę europejską, ale antyniemiecka retoryka niektórych polityków i publicystów nie pozostaje bez konsekwencji – coraz więcej Polaków jest niepewnych, jak oceniać Niemcy - wynika z najnowszego badania opinii publicznej z serii „Barometr Polska-Niemcy” Instytutu Spraw Publicznych (ISP) i Fundacji Konrada Adenauera (KAS).

Deklaracja Pierwotna

Deklaracja o wersji pierwotnej "Prawa Europejskiego w praktyce" Redakcja "Prawa Europejskiego w praktyce" informuje, że wersją pierwotną (referencyjną) czasopisma jest wydanie papierowe (ISSN 1733-2036). Po ukazaniu się drukiem nowego numeru czasopisma, Redakcja zamieszcza na stronie internetowej www.pewp.pl jego spis treści oraz wybrane publikacje z numeru.

Rada Naukowa

Prof. dr hab. Maria Magdalena Kenig-Witkowska,

Prof. dr hab. Jan Barcz,

Prof. dr hab. Marek Chmaj,

Prof. dr hab. Artur Nowak-Far,

Prof. dr hab. Arkadiusz Wudarski,

Prof. nadzw. UW, dr hab. Robert Grzeszczak,

Tomasz Janik,

Adw. dr Rafał Morek,

Dr Joanna Brylak,

Dr Marcin Krzymuski,

Dr Robert Siwik,

Dr Barbara Godlewska-Bujok.