Stopniowo wychodzimy z kryzysu – obecnie zarządzamy migracją w duchu partnerstwa i wspólnej odpowiedzialności” – mówi komisarz Dimitris Avramopoulos, oceniając program w zakresie migracji. Coraz wyraźniej widać konkretne rezultaty – łączna liczba osób nielegalnie przekraczających granicę na głównych szlakach migracyjnych spadła w 2017 r. o 63 proc.

To przełomowy moment dla Europy. (…) Unia to nie tylko jednolity rynek, nie tylko pieniądze, nie tylko euro. Chodzi w niej o nasze wartości i nasz styl życia” – powiedział szef KE Jean-Claude Juncker z okazji proklamowania europejskiego filara praw socjalnych. Inauguracji dokonano na nadzwyczajnym szczycie przywódców krajów UE, który odbywa się szwedzkim Göteborgu.

W Europejskim Dniu Wiedzy o Antybiotykach Komisja Europejska kolejny raz alarmuje o rosnącej oporności na środki przeciwdrobnoustrojowe. Dlatego jeszcze w tym roku rozpisany zostanie konkurs na projekty badawcze dotyczące tzw. leków innowacyjnych. Kontynuowana będzie też współpraca i wymiana informacji między państwami członkowskimi dotycząca wiedzy o skutkach stosowania antybiotyków u ludzi i zwierząt.

Ministerstwo Sprawiedliwości przygotowało zmiany w prawie, które mają ukrócić oszukańczy proceder „przekręcania” liczników w używanych autach. Samochodowi kanciarze, a także ich pomocnicy, są dziś praktycznie bezkarni. Ofiarą oszustów padają nieświadomi nabywcy, którzy na zakup wymarzonych czterech kółek wydają często ostatnie oszczędności.

PE przyjął 15 listopada rezolucję, wzywającą polski rząd do przestrzegania postanowień dotyczących praworządności i praw podstawowych, zapisanych w traktatach. Europosłowie zainicjowali też własną procedurę zmierzającą do uruchomienia art. 7 traktatu wobec Polski.

Lepsza ochrona konsumentów przed oszustwami oraz szybsze wykrywanie nieuczciwych firm powinno stać się możliwe dzięki nowymi unijnym przepisom przyjętym przez Parlament 14 listopada br. Dzięki nowelizacji rozporządzenia w sprawie współpracy w dziedzinie ochrony konsumentów zwiększą się uprawniania krajowych organów odpowiedzialnych za wykrywanie przypadków naruszeń praw konsumenckich w internecie i za eliminowanie takich praktyk. Poprawi się też koordynacja działań tych organów w całej UE.

Musimy zapewnić obywatelom narzędzia, dzięki którym będą w stanie zidentyfikować fałszywe informacje” – powiedział pierwszy wiceprzewodniczący KE Frans Timmermans, ogłaszając konsultacje społeczne na temat dezinformacji w internecie. Powstanie również grupa ekspertów, która ma m.in. ocenić zakres zjawiska dezinformacji, pokazać jego międzynarodowy wymiar oraz przedstawić zalecenia.

Mobilność, wzajemne uznawanie dyplomów, poprawa nauczania języków obcych, promowanie idei uczenia się przez całe życie, wzmocnienie paneuropejskiego kanału informacyjnego Euronews. Komisja Europejska przedstawia swoją wizję dotyczącą utworzenia europejskiego obszaru edukacji do 2025 r. To część trwającej debaty na temat przyszłości Europy.

Przewodniczący Komisji Europejskiej powołał „Grupę zadaniową ds. zasad pomocniczości, proporcjonalności Robić mniej, ale efektywniej”. „W krytyczny sposób przyjrzymy się wszystkim dziedzinom polityki i oceni, czy na pewno działamy tylko tam, gdzie UE faktycznie wnosi wartość dodaną” – powiedział pierwszy wiceprzewodniczący KE Frans Timmermans.

Stowarzyszenie Sędziów Polskich „Iustitia” krytycznie oceniło zarówno projekt ustawy o zmianie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa (KRS), jak i  projekt ustawy o Sądzie Najwyższym (SN) zaproponowane przez Prezydenta RP.

Projekt zmian ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa jest wynikiem analizy jakie zmiany są oczekiwane i możliwe do przeprowadzenia, aby budować zaufanie do tej instytucji, a także rozszerzyć w sposób zgodny z Konstytucją system społecznej kontroli i udziału obywateli. Jest to wersja uzupełniona o instytucję Rady Społecznej, której pomysł zgłoszono w toku dyskusji nad projektem Stowarzyszenia.

W opinii rzecznika generalnego Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej Michala Bobeka Maximilian Schrems może powoływać się na swój status konsumenta dla celów pozwania Facebook Ireland przed sądy austriackie w kontekście wykorzystywania przez niego jego własnego konta na Facebooku do celów prywatnych. Maximilian Schrems nie może natomiast powoływać się na status konsumenta w odniesieniu do roszczeń scedowanych na niego przez innych konsumentów – stwierdził rzecznik generalny 14 listopada 2017 roku w sprawie C-498/16 Maximilian Schrems /Facebook Ireland Limited.

Obywatelowi państwa trzeciego, będącemu członkiem rodziny obywatela Unii, przysługuje prawo pobytu w państwie członkowskim, w którym przebywał on, zanim nabył obywatelstwo tego państwa członkowskiego, przy zachowaniu obywatelstwa państwa członkowskiego pochodzenia. Warunki przyznawania wspomnianego prawa pobytu nie mogą być bardziej rygorystyczne niż warunki przewidziane w dyrektywie w sprawie prawa obywateli Unii do swobodnego przemieszczania się – orzekł Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej 14 listopada 2017 roku w sprawie C-165/16 Toufik Lounes/Secretary of State for the Home Department.

W dniu 19 października 2017 roku Europejski Trybunał Praw Człowieka wydał jeden wyrok w sprawie przeciwko Polsce tj.: Nawrot przeciwko Polsce (skarga nr 77850/12), w którym analizował zasadność skargi pod kątem zarzucanego naruszenia 5 ust. 1 i 4 Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności z uwagi na bezprawne umieszczenie skarżącego w szpitalu psychiatrycznym, a także opublikował dwie decyzje z dnia 26 września 2017 roku, wydane w sprawach Cybulski przeciwko Polsce (skarga nr 10223/16) oraz Rządziński przeciwko Polsce (skarga nr 32418/11), dotyczące funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości w Polsce, zatwierdzające jednostronną deklarację Rządu oraz zawartą ze skarżącym ugodę. Natomiast w dniu 12 września 2017 roku ETPC wydał decyzję w czterech sprawach przeciwko Polsce, tj.: Marie Izabella Zamoyski-Brisson przeciwko Polsce (skarga nr 19875/13), Andrzej Tomasz Jan Zamoyski przeciwko Polsce (skarga nr 19906/13), Annette Maria Zamoyski przeciwko Polsce (skarga nr 19921/13) i Hedwige Marie Yolande Zamoyski przeciwko Polsce (skarga nr 19935/13), w której analizował zasadność skargi pod kątem zarzucanego naruszenia art.1 Protokołu Dodatkowego Nr 1 do Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności z uwagi na nieuwzględnienie powództw odszkodowawczych skarżących za wywłaszczone lasy.

Podczas posiedzenia plenarnego Rady Konsultacyjnej Sędziów Europejskich (CCJE), które odbyło się w Strasburgu 8-10 listopada 2017 roku,  wobec krytycznej sytuacji wpływającej na praworządność oraz niezależność sądownictwa w Polsce, CCJE wydała oświadczenie, w którym m.in. oczekuje, że standardy europejskie zostaną przywrócone w ustawach dotyczących sądownictwa jak najszybciej, oraz że standardy te będą zachowane w przyszłym prawodawstwie.

Grupy Liberałów i Zielonych chcą jak najostrzejszej rezolucji Parlamentu Europejskiego o sytuacji w Polsce. Ma ona być głosowana w przyszłym tygodniu na sesji plenarnej w Strasburgu. Polskie Radio dowiedziało się nieoficjalnie, że obie frakcje chcą rozpocząć procedurę uruchomienia przez Parlament Europejski art. 7. unijnego traktatu.

Krajowe systemy kształcenia coraz bardziej sprzyjają włączeniu społecznemu i stają się skuteczniejsze – wynika z tegorocznego Monitora Kształcenia KE. Potwierdza się jednocześnie, że poziom wykształcenia w dużej mierze zależy od środowiska społeczno-ekonomicznego, z jakiego pochodzą uczennice i uczniowie. „Należy podwoić wysiłki, aby przezwyciężyć te nierówności” – powiedział komisarz Tibor Navracsics.

Gospodarka strefy euro jest na dobrej drodze, by w tym roku osiągnąć największe tempo wzrostu od dekady. Prognozowany wzrost realnego PKB wynosi 2,2 proc. „Dobre wiadomości nadchodzą z różnych stron: powstaje więcej miejsc pracy, rosną inwestycje, poprawia się sytuacja w finansach publicznych” – zaznacza komisarz Pierre Moscovici. Polska odnotuje w tym roku wzrost rzędu 4,2 proc. Również gospodarka UE jako całość powinna w tym roku przekroczyć oczekiwania, osiągając wzrost na poziomie 2,3 proc. - zamiast 1,9 proc., jak zakładano wiosną.

Według rzecznika generalnego Saugmandsgaarda Øe sąd krajowy może w przypadku oszustwa pominąć zaświadczenie zabezpieczenia społecznego pracowników delegowanych w Unii Europejskiej. Oszustwo związane z wydawaniem zaświadczeń E 101 pracowników delegowanych stanowi zagrożenie dla spójności systemów zabezpieczenia społecznego państw członkowskich, jest formą nieuczciwej konkurencji i podważa równość warunków pracy na krajowych rynkach pracy – stwierdził 9 listopada br. rzecznik generalny TSUE w sprawie C-359/16 Ömer Altun i in. / Openbaar Ministerie.

Zdaniem rzecznika generalnego Evgenia Tancheva wymogi zawodowe określane przez organizacje religijne podlegają kontroli sądowej pod kątem ustalenia, czy doszło do bezprawnej dyskryminacji ze względu na przekonania. Sądy krajowe muszą wyważyć prawo organizacji do autonomii i samostanowienia z prawem pracownika lub przyszłego pracownika do niebycia dyskryminowanym ze względu na przekonania – stwierdził rzecznik generalny TSUE 9 listopada br. w sprawie C-414/16 Vera Egenberger / Evangelisches Werk für Diakonie und Entwicklung e.V.

Komisja Europejska przedstawiła 8 listopada br. propozycje zmian w dyrektywie gazowej, aby restrykcje unijnego prawa obejmowały również gazociągi importowe. W praktyce nowelizacja rozwieje wątpliwości, czy Nord Stream 2 w podmorskiej części podlega prawu UE.

Deklaracja Pierwotna

Deklaracja o wersji pierwotnej "Prawa Europejskiego w praktyce" Redakcja "Prawa Europejskiego w praktyce" informuje, że wersją pierwotną (referencyjną) czasopisma jest wydanie papierowe (ISSN 1733-2036). Po ukazaniu się drukiem nowego numeru czasopisma, Redakcja zamieszcza na stronie internetowej www.pewp.pl jego spis treści oraz wybrane publikacje z numeru.

Rada Naukowa

Prof. dr hab. Maria Magdalena Kenig-Witkowska,

Prof. dr hab. Jan Barcz,

Prof. dr hab. Marek Chmaj,

Prof. dr hab. Artur Nowak-Far,

Prof. dr hab. Arkadiusz Wudarski,

Prof. nadzw. UW, dr hab. Robert Grzeszczak,

Tomasz Janik,

Adw. dr Rafał Morek,

Dr Joanna Brylak,

Dr Marcin Krzymuski,

Dr Robert Siwik,

Dr Barbara Godlewska-Bujok.