Gospodarka strefy euro jest na dobrej drodze, by w tym roku osiągnąć największe tempo wzrostu od dekady. Prognozowany wzrost realnego PKB wynosi 2,2 proc. „Dobre wiadomości nadchodzą z różnych stron: powstaje więcej miejsc pracy, rosną inwestycje, poprawia się sytuacja w finansach publicznych” – zaznacza komisarz Pierre Moscovici. Polska odnotuje w tym roku wzrost rzędu 4,2 proc. Również gospodarka UE jako całość powinna w tym roku przekroczyć oczekiwania, osiągając wzrost na poziomie 2,3 proc. - zamiast 1,9 proc., jak zakładano wiosną.

Według rzecznika generalnego Saugmandsgaarda Øe sąd krajowy może w przypadku oszustwa pominąć zaświadczenie zabezpieczenia społecznego pracowników delegowanych w Unii Europejskiej. Oszustwo związane z wydawaniem zaświadczeń E 101 pracowników delegowanych stanowi zagrożenie dla spójności systemów zabezpieczenia społecznego państw członkowskich, jest formą nieuczciwej konkurencji i podważa równość warunków pracy na krajowych rynkach pracy – stwierdził 9 listopada br. rzecznik generalny TSUE w sprawie C-359/16 Ömer Altun i in. / Openbaar Ministerie.

Zdaniem rzecznika generalnego Evgenia Tancheva wymogi zawodowe określane przez organizacje religijne podlegają kontroli sądowej pod kątem ustalenia, czy doszło do bezprawnej dyskryminacji ze względu na przekonania. Sądy krajowe muszą wyważyć prawo organizacji do autonomii i samostanowienia z prawem pracownika lub przyszłego pracownika do niebycia dyskryminowanym ze względu na przekonania – stwierdził rzecznik generalny TSUE 9 listopada br. w sprawie C-414/16 Vera Egenberger / Evangelisches Werk für Diakonie und Entwicklung e.V.

Komisja Europejska przedstawiła 8 listopada br. propozycje zmian w dyrektywie gazowej, aby restrykcje unijnego prawa obejmowały również gazociągi importowe. W praktyce nowelizacja rozwieje wątpliwości, czy Nord Stream 2 w podmorskiej części podlega prawu UE.

Bardziej restrykcyjne normy emisji dwutlenku węgla, wspieranie rozwiązań w zakresie mobilności ekologicznej w zamówieniach publicznych, rozwój infrastruktury paliw alternatywnych. KE zaproponowała ambitne cele emisyjne dla nowych samochodów osobowych i małych samochodów dostawczych, aby przyspieszyć przechodzenie na pojazdy nisko- i bezemisyjne.

Tuż przed szczytem Partnerstwa Wschodniego Parlament Europejski proponuje nowe sposoby zintensyfikowania stosunków UE z Ukrainą, Gruzją i Mołdawią. Państwa te ciężko pracują, by zacieśnić stosunki z UE pomimo silnego oporu ze strony Rosji. Obecnie korzystają one już z ruchu bezwizowego z UE i ze zwiększonych możliwości, które dają umowy o wolnym handlu z UE.

W przyszłości więcej środków z budżetu UE powinno trafiać na sprawy zewnętrzne, żeby zapewnić Europie bezpieczeństwo” - uważa Siegfried Mureșan (EPL, Rumunia), poseł odpowiedzialny za budżet w Parlamencie Europejskim. Posłowie przyjęli swoje stanowisko w sprawie budżetu UE na 2018 rok na sesji plenarnej 25 października br., wzywając m.in. do zwiększenia środków na pobudzenie wzrostu, zatrudnienie i bezpieczeństwo oraz odrzucając cięcia, których chcą państwa członkowskie.

Ministerstwo Sprawiedliwości przygotowało nowelizację Kodeksu wykroczeń, która wprowadza wiele zmian. Osoby ukarane mandatem, np. za złe parkowanie, będą miały więcej czasu na jego zapłacenie. Inne zmiany pozwolą walczyć z plagą „drobnych” kradzieży. Powstanie elektroniczny rejestr sprawców wykroczeń, który umożliwi skuteczne karanie złodziei.

Termin wejścia w życie zakazu handlu w niedziele 1 stycznia 2018 r. jest już nierealny. Powód? Polska będzie musiała skierować do notyfikacji w Komisji Europejskiej projekt ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele - do takiej opinii prawnej przygotowanej 3 listopada przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych dotarł portal wiadomoscihandlowe.pl. Co to oznacza? Zanim ustawa wejdzie w życie minie od trzech miesięcy do półtora roku.

W tym tygodniu posłowie Parlamentu Europejskiego pracują w komisjach i w grupach politycznych. Wśród tematów m.in. głosowanie ws. wzmocnienia kontroli granic zewnętrznych UE oraz rządy prawa w Polsce.

Prawie 20 tys. osób skorzystało w ciągu 10 lat z Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji. Najnowsze sprawozdanie pokazuje skuteczność tego instrumentu w pomaganiu pracownikom, którzy stracili zatrudnienia i szukali nowych szans na rynku pracy. „Potrafimy okazywać solidarność z pracownikami będącymi ofiarami masowych zwolnień spowodowanych globalizacją lub kryzysem” – powiedziała komisarz Marianne Thyssen.

W listopadzie światowi przywódcy spotykają się w Bonn na konferencji klimatycznej COP23. Jakie są jej cele i wyzwania na drodze do wdrożenia porozumienia paryskiego? Wyzwaniem dla rozmów w Bonn jest przede wszystkim wycofanie się Stanów Zjednoczonych - drugiego na świecie emitenta gazów cieplarnianych - z porozumienia paryskiego, które prezydent Donald Trump ogłosił w czerwcu br. Poza tym konferencja musi także wypracować warunki do dialogu, który ma odbyć się w 2018 roku.

W środę 1 listopada br. weszła w życie umowa o partnerstwie i współpracy między UE a Mongolią. Porozumienie, podpisane 30 kwietnia 2013 r., zastępuje umowę o współpracy handlowej i gospodarczej z 1993 r. Wejście w życie porozumienia zbiega się z otwarciem delegatury UE w Mongolii, dla której realizacja umowy będzie jednym z priorytetów.

Na posiedzeniu 30 października Rada Ministrów przyjęła przygotowany w Ministerstwie Sprawiedliwości projekt ustawy, która określa wymogi stawiane doradcom restrukturyzacyjnym i wprowadza skuteczny nadzór Ministra Sprawiedliwości nad działalnością doradców. 

Chociaż Państwo Islamskie traci okupowane obszary, to odcięcie go od zasobów finansowych nadal pozostaje wyzwaniem. Szereg komisji w Parlamencie Europejskim pracuje nad nowymi sposobami walki z finansowaniem organizacji terrorystycznych. Aby powstrzymać przepływ funduszy i zapobiec kolejnym atakom, posłowie koncentrują swoje wysiłki na zwalczaniu prania brudnych pieniędzy i przestępczości zorganizowanej.

Nowe rozwiązania w zakresie wyzwań społecznych oraz inwestowanie w przełomowe innowacje – KE przedstawiła harmonogram wydatkowania 30 mld euro w ramach programu finansowania badań naukowych „Horyzont 2020” w latach 2018–2020. „Europa jest światowym liderem w badaniach naukowych i rozwoju technologii i będzie odgrywać istotną rolę w pobudzaniu innowacyjności” – zaznacza komisarz Carlos Moedas.

W ubiegłym tygodniu zaprezentowano rządowy projekt ustawy o jawności życia publicznego. Proponowane przepisy budzą wiele wątpliwości. HFPC w ramach koalicji dwudziestu organizacji społecznych przedstawia najważniejsze problemy wynikające z projektu.

Niezależność systemu sądownictwa oraz innych kluczowych standardów demokracji, takich jak trójpodział władzy, są obecnie zagrożone” - powiedział Specjalny Sprawozdawca ONZ, Diego García-Sayán na zakończenie swojej oficjalnej wizyty w Polsce, która trwała od 23 do 27 października 2017 roku.

Posłowie Parlamentu Europejskiego zdecydowanie potępiają wszystkie formy przemocy seksualnej oraz fakt, że są one tolerowane. Sprawcy powinny być ukarani, dodają posłowie. Parlament ponawia swoje wezwanie z 2014, żeby Komisja europejska przygotowała propozycję unijnej strategii, zawierającej propozycję legislacyjną zawierającą wiążące instrumenty, zapobiegającą przemocy wobec kobiet, włącznie z przemocą seksualną oraz nadużyciami wobec kobiet i dziewcząt.

Trybunał Konstytucyjny wydał 24 października dwa wyroki dotyczące wymiaru sprawiedliwości – w sprawie powoływania Pierwszej Prezes Sądu Najwyższego oraz szeregu przepisów ustawy o organizacji i trybie postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym, w tym tych, które dopuściły do orzekania w TK osoby wybrane na już obsadzone stanowiska sędziowskie. Zdaniem Helsińskiej Fundacji rozstrzygnięcia Trybunału mogą budzić emocje. W obydwu wypadkach w składach sędziowskich brały udział osoby wybrane na miejsca już zajęte. Rozstrzygnięciom takim trudno więc przyznawać walor wyroku Trybunału Konstytucyjnego.

24 października Parlament Europejski przyjął rezolucję, w której wezwał Komisję Europejską, by do końca roku opracowała propozycję regulacji wprowadzającej standardy ochrony sygnalistów w całej Unii Europejskiej. Tego samego dnia w Polsce opublikowano projekt ustawy o jawności życia publicznego, w której zaproponowano rozwiązania mające chronić osoby ujawniające nieprawidłowości w miejscach pracy. Czy sytuacja sygnalistów w Polsce ma szansę się poprawić?

Deklaracja Pierwotna

Deklaracja o wersji pierwotnej "Prawa Europejskiego w praktyce" Redakcja "Prawa Europejskiego w praktyce" informuje, że wersją pierwotną (referencyjną) czasopisma jest wydanie papierowe (ISSN 1733-2036). Po ukazaniu się drukiem nowego numeru czasopisma, Redakcja zamieszcza na stronie internetowej www.pewp.pl jego spis treści oraz wybrane publikacje z numeru.

Rada Naukowa

Prof. dr hab. Maria Magdalena Kenig-Witkowska,

Prof. dr hab. Jan Barcz,

Prof. dr hab. Marek Chmaj,

Prof. dr hab. Artur Nowak-Far,

Prof. dr hab. Arkadiusz Wudarski,

Prof. nadzw. UW, dr hab. Robert Grzeszczak,

Tomasz Janik,

Adw. dr Rafał Morek,

Dr Joanna Brylak,

Dr Marcin Krzymuski,

Dr Robert Siwik,

Dr Barbara Godlewska-Bujok.