We wtorek, 13 czerwca, posłowie Parlamentu Europejskiego zgodzili się na wprowadzenie prostszych oznakowań, ułatwiając konsumentom wybór produktów energooszczędnych i obniżenie rachunków za prąd. Nowa skala efektywności energetycznej od A do G dla sprzętów AGD, która powinna zachęcić również producentów do innowacji i inwestycji w nowe rozwiązania, została przyjęta 535 głosami za, przy 46 głosach przeciw i 79 wstrzymujących się od głosu.

Wystarczający budżet, wykorzystanie komplementarności funduszy i uproszczenie procedur są konieczne, by unijną polityka spójności po 2020 skuteczniej zmniejszała dysproporcje regionalne. Dotychczasowa polityka spójności pozwoliła złagodzić skutki niedawnego kryzysu gospodarczego i wynikających z niego cięć w wydatkach publicznych, ale dysproporcje regionalne i nierówności społeczne pozostają wysokie - zauważają posłowie Parlamentu Europejskiego w rezolucji przyjętej 350 głosami, przy 149 glosach przeciw i 171 wstrzymujących się.

Co roku dwa państwa członkowskie UE mogą wskazać miasta kandydujące do tytułu Europejskiej Stolicy Kultury. Po raz pierwszy do udziału w programie zostaną też dopuszczone kraje EOG i EFTA.

Zagwarantowana przez prawo Unii zasada swobodnego świadczenia usług nie ma zastosowania pomiędzy Gibraltarem a Zjednoczonym Królestwem. Świadczenie usług przez podmioty mające siedzibę w Gibraltarze na rzecz osób mających miejsce zamieszkania lub siedzibę w Zjednoczonym Królestwie stanowi bowiem, w świetle prawa Unii, sytuację, której wszystkie elementy ograniczają się do obrębu jednego państwa członkowskiego – stwierdził Trybunał.

Kobiety w Europie zarabiają średnio około 16 proc. mniej niż mężczyźni, a gdy przechodzą na emeryturę, różnica wzrasta do 40 proc. Posłowie Parlamentu Europejskiego pracują nad projektem sprawozdania, w którym wzywają Komisję Europejską do podjęcia działań w celu zrównania pensji obu płci. Debata nad dokumentem odbyła się dzisiaj, 12 czerwca, a głosowanie odbędzie się w środę, 14 czerwca.

Przyspieszone wybory w Wielkiej Brytanii na nowo roznieciły debatę na temat warunków Brexitu, w tym możliwych zmian w prawie emigracyjnym i ich konsekwencji dla około trzech milionów obywateli Unii Europejskiej zamieszkujących Zjednoczone Królestwo. Na decyzję nowego rządu nie czekają Polacy, którzy już teraz aktywnie dążą do zabezpieczenia swojego pobytu. Rośnie liczba wniosków o przyznanie prawa do stałej rezydentury: tylko w pierwszym kwartale 2017 roku o status ten miało ubiegać się blisko 13 tysięcy naszych rodaków. To najwyższy wynik od czasu wstąpienia Polski do Unii Europejskiej.

1 czerwca 2017 r. Prezydent RP skierował do Sejmu projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw. Nowelizacja dotyczy kilku istotnych zagadnień, których wspólnym mianownikiem ma być dążenie do ułatwienia pracownikom realizacji niektórych uprawnień pracowniczych.

Ściganie w sprawach karnych mających wpływ na budżet UE, w tym korupcji i nadużyć w wykorzystywaniu unijnych funduszy oraz transgranicznych oszustw związanych z VAT – to zadania dla Prokuratury Europejskiej, którą stworzy – w ramach wzmocnionej współpracy – 20 państw członkowskich UE. „Prokuratura Europejska pozwoli nam lepiej chronić pieniądze podatników” – mówi komisarz Günther H. Oettinger.

W ciągu zaledwie dwudziestu miesięcy zrealizowaliśmy dwie trzecie naszych zobowiązań” – mówił wiceprzewodniczący KE Jirki Katainen, dokonując pierwszej oceny unii rynków kapitałowych – najważniejszego projektu na rzecz zatrudnienia i wzrostu w Europie. Dla MŚP i firm typu start-up unia rynków kapitałowych oznacza lepszy dostęp do finansowania, takich jak kapitał wysokiego ryzyka czy finansowanie społecznościowe. Po upływie prawie dwóch lat od uruchomienia planu działania na rzecz unii rynków kapitałowych Komisja przedstawia nowe ważne inicjatywy, dzięki którym ten program reform ma nadal spełniać swoje cele.

Prezydent RP podpisał 9 czerwca br. ustawę z dnia 21 kwietnia 2017 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych, ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. Zmiany w przyjętej ustawie dotyczą stosowania „zwykłego” podpisu elektronicznego przy zawieraniu umowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością przez internet oraz składania wniosku o rejestrację spółki z o.o. zawiązanej w tym trybie do Krajowego Rejestru Sądowego.

69 małych i średnich przedsiębiorstw z 21 krajów UE – w tym dwa z Polski - wybrano do dofinansowania w najnowszej rundzie programu Horyzont 2020 – II Faza Instrumentu MŚP. Całkowita kwota do podziału między firmy pracujące nad 64 projektami wyniosła 99,96 mln euro. Projekt mógł otrzymać dofinansowanie na wdrażanie innowacji do 2,5 mln euro (w dziedzinie zdrowia - 5 mln euro).

Izba Adwokacka w Warszawie, Helsińska Fundacja Praw Człowieka oraz Stowarzyszenie Interwencji Prawnej wydały wspólny komunikat w sprawie zawrócenia na granicy w Terespolu uchodźcy, pomimo nakazu wstrzymania tej procedury wydanego przez Europejski Trybunał Praw Człowieka.

Rzecznik generalny Trybunału Sprawiedliwości Evgeni Tanchev uważa, że niezgodne z prawem Unii jest wymaganie, aby pracownik wziął urlop przed ustaleniem, czy jest on uprawniony do wynagrodzenia za ten urlop. Gdy pracodawca nie zapewnił pracownikowi płatnego urlopu, prawo do płatnego urlopu zostaje przeniesione aż do chwili, gdy miał on możliwość skorzystania z tego prawa, a w chwili rozwiązania stosunku pracy pracownik ma prawo do ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystany urlop.

W ocenie rzecznik generalnej Trybunału Sprawiedliwości Eleanor Sharpston w wyjątkowej sytuacji, jaką jest kryzys uchodźczy, państwem członkowskim odpowiedzialnym za rozpatrzenie wniosku o udzielenie ochrony międzynarodowej jest państwo, w którym taki wniosek został złożony po raz pierwszy. Sformułowanie „przekroczył nielegalne [granicę]” użyte w rozporządzeniu Dublin III nie obejmuje sytuacji, w której w obliczu masowego napływu ludności do granic państw członkowskich państwa te zezwoliły obywatelom państw trzecich na wjazd i przejazd przez ich terytoria, aby mogli dotrzeć do innych państw członkowskich.


Unia Europejska i jej państwa członkowskie podpisały strategiczny plan, w którym nakreślono przyszłość europejskiej polityki rozwoju. Nowy „Konsensus europejski w sprawie rozwoju” stanowi wspólną wizję i plan działania na rzecz eliminacji ubóstwa i zapewnienia zrównoważonego rozwoju. Porozumienie dostosowuje działania UE do „Agendy na rzecz zrównoważonego rozwoju 2030”.

KE otwiera publiczną debatę na temat przyszłego kierunku działań w zakresie obronności w Unii Europejskiej obejmującej 27 państw członkowskich. „Dzięki UE możemy wspierać państwa członkowskie w rozwijaniu zdolności wojskowych i efektywniejszym inwestowaniu w obronność” – powiedziała wiceprzewodnicząca Federica Mogherini. Komisja przedstawiła 3 scenariusze współpracy w dziedzinie bezpieczeństwa.

Powstaje Europejski Fundusz Obronny, który ma umożliwić państwom UE wspólne kupowanie wyposażenia i technologii. „Fundusz będzie także wspierał wspólne badania naukowe w dziedzinie obrony i wspólny rozwój zdolności obronnych” - powiedziała komisarz Elżbieta Bieńkowska. W praktyce będzie to oznaczało możliwość np. wspólnego inwestowania w łączność satelitarną lub zakup większej liczby helikopterów, aby obniżyć koszty.

Nowe przepisy mogą zmienić sposób, w jaki akceptujemy pliki cookies, które gromadzą dane o naszej aktywności w sieci. Swoje preferencje będziemy określali tylko raz w opcjach przeglądarki.

Posłowie chcą, by walka z dopalaczami była bardziej efektywna. Dzisiaj, 8 czerwca br., posłowie z Komisji Wolności Obywatelskich zagłosują nad propozycjami, które mają sprawić, że walka z dopalaczami będzie bardziej skuteczna.

Co robi Parlament Europejski, by wzmocnić unijną obronność? Przedstawiamy przegląd najważniejszych działań.

Rusza platforma UE ds. dobrostanu zwierząt. Jej zadaniem będzie m.in. wymiana doświadczeń, lepsze stosowanie przepisów UE oraz promowania unijnych norm. Powodem powołania platformy jest również wspieranie dialogu między właściwymi organami, przedsiębiorstwami, społeczeństwem obywatelskim i naukowcami w kwestiach dotyczących dobrostanu zwierząt, które mają znaczenie dla obywateli UE.

Deklaracja Pierwotna

Deklaracja o wersji pierwotnej "Prawa Europejskiego w praktyce" Redakcja "Prawa Europejskiego w praktyce" informuje, że wersją pierwotną (referencyjną) czasopisma jest wydanie papierowe (ISSN 1733-2036). Po ukazaniu się drukiem nowego numeru czasopisma, Redakcja zamieszcza na stronie internetowej www.pewp.pl jego spis treści oraz wybrane publikacje z numeru.

Rada Naukowa

Prof. dr hab. Maria Magdalena Kenig-Witkowska,

Prof. dr hab. Jan Barcz,

Prof. dr hab. Marek Chmaj,

Prof. dr hab. Artur Nowak-Far,

Prof. dr hab. Arkadiusz Wudarski,

Prof. nadzw. UW, dr hab. Robert Grzeszczak,

Tomasz Janik,

Adw. dr Rafał Morek,

Dr Joanna Brylak,

Dr Marcin Krzymuski,

Dr Robert Siwik,

Dr Barbara Godlewska-Bujok.