Według danych BIG Info Monitor, różnice w zadłużeniu mieszkańców poszczególnych województw są duże - od jakiegoś czasu województwa z największymi zobowiązaniami to mazowieckie, śląskie i dolnośląskie. Jednak przy przeliczeniu średniej zadłużenia na mieszkańca województwa, w rankingu zadłużeń na prowadzenie wysuwają się inne województwa.

Jak wynika z raportu firmy doradczej Deloitte „Ochrona danych osobowych oczami polskich konsumentów”, blisko połowa Polaków (46 proc.) ma negatywny stosunek do udostępniania danych osobowych instytucjom lub firmom i stara się ograniczać je do absolutnego minimum. Zaledwie 16 proc. badanych otrzymało kiedykolwiek informację o naruszeniu poufności ich personaliów. Tymczasem dokładnie za rok, 25 maja 2018 r. zaczną obowiązywać przepisy unijnego rozporządzenia RODO, które znacznie utrudnią firmom zbieranie danych osobowych oraz zrewolucjonizują ich przechowywanie i przetwarzanie.

Stowarzyszenie Sędziów Polskich "Iustitia" wydało stanowisko w sprawie założeń nowelizacji przepisów o przedawnieniu przedstawionych w informacji Ministerstwa Sprawiedliwości z dnia 1 lutego 2017 r. Zdaniem Stowarzyszenia proponowane przez projektodawcę regulacje nie polepszają sytuacji dłużników, gdy są oni słabszą stroną stosunku cywilnoprawnego, a przy tym stanowią znaczący wyłom w zasadach kontradyktoryjności, dyspozycyjności i bezstronności sądu, na których opiera się nowoczesny proces cywilny.

Zwiększamy europejskie zdolności obronne, tak aby móc coraz skuteczniej gwarantować bezpieczeństwo w obrębie naszych granic i poza nimi” – mówiła wiceprzewodnicząca KE Federica Mogherini w ramach debaty orientacyjnej na temat perspektyw europejskiej obrony. To element toczącej się dyskusji na temat przyszłości UE-27. Komisja proponuje m.in. wzmocnienie europejskiego przemysłu obronnego.

1000 euro - na dodatek w takiej wysokości mogą liczyć we Włoszech rodzice dzieci, które nie skończyły 3 roku życia. Kwota ta przysługuje także wszystkim rezydentom we Włoszech, w tym obywatelom krajów UE oraz mającym pozwolenie na pobyt imigrantom spoza Unii. Ma to być kolejny element polityki prorodzinnej.

Europejski Bank Inwestycyjny (EBI) i Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) zawarły porozumienie ustanawiające platformę inwestycyjną mającą na celu wspieranie projektów z zakresu budowy społecznych mieszkań czynszowych w Polsce. Wartość porozumienia przekracza 2 mld złotych. Projekty dotyczą budowy lub doposażenia dostępnych cenowo mieszkań na wynajem, a także budowy mieszkań przeznaczonych na wynajem z możliwością ich późniejszego wykupu.

24 maja br. Konfederacja Lewiatan gościła Michała Boniego, posła do Parlamentu Europejskiego, sprawozdawcę - cienia z ramienia Grupy Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańscy Demokraci) do projektu rozporządzenia w sprawie e-privacy. Spotkanie było okazją do skonfrontowania postulatów i oczekiwań firm zrzeszonych w Konfederacji Lewiatan z wizją projektu e-privacy, prezentowaną przez jeden z ważnych głosów w Parlamencie Europejskim.

W dniu 2 maja 2017 roku Europejski Trybunał Praw Człowieka wydał jeden wyrok w sprawie przeciwko Polsce, w którym analizował zasadność zarzutów naruszenia art. 11 i 13 Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności w związku z odmową władz krajowych zorganizowania manifestacji. Natomiast w dniu 4 maja 2017 roku Trybunał  opublikował cztery decyzje z dnia 4 kwietnia 2017 roku, dotyczące funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości w Polsce, zatwierdzające jednostronne deklaracje Rządu oraz zawarte ze skarżącymi ugody.

Zdecydowana większość europejskich kąpielisk może pochwalić się dobrą jakością wody – wynika z rocznego sprawozdania Komisji Europejskiej. „Jest to również wynik ciężkiej pracy wysoko wykwalifikowanych specjalistów” – mówi komisarz ds. środowiska, gospodarki morskiej i rybołówstwa Karmenu Vella. W Polsce ponad 90 proc. kąpielisk spełnia minimalne wymagania jakościowe.

W tym roku Europejska Nagroda dla Młodzieży im. Karola Wielkiego trafiła do twórców studenckiej audycji radiowej z Polski pt. „Erasmus evening”. Nagroda ta ma zachęcić młodych ludzi do udziału w projektach, które pogłębiają integrację europejską. Co roku przyznają ją Parlament Europejski i Fundacja Międzynarodowej Nagrody im. Karola Wielkiego z Akwizgranu.

Wchodzi w życie europejski nakaz dochodzeniowy. Dzięki niemu łatwiej będzie występować o dowody znajdujące się na terytorium innego państwa UE. Przykładowo - francuski prokurator prowadzący śledztwo w sprawie terrorystów ukrywających się w Belgii może zwrócić się do tamtejszej prokuratury, by w jego imieniu przesłuchała świadków lub przeszukała mieszkania. Europejski nakaz uprości i przyspieszy transgraniczne śledztwa.

Państwa członkowskie powinny wykorzystać szansę, jaką daje ożywienie koniunktury, aby wprowadzać reformy strukturalne, pobudzać inwestycje i poprawiać stan finansów publicznych. Komisja Europejska wydała zalecenia dla poszczególnych krajów w ramach pakietu wiosennego Semestru europejskiego 2017. W przypadku Polski KE zaleca m.in. dalsze likwidowanie barier inwestycyjnych, szczególnie w sektorze transportowym.

Monitorowanie przypadków przekraczania uprawnień ze strony funkcjonariuszy Policji jest stałym elementem działalności Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka. W tym kontekście stosowanie przemocy pozostaje wciąż jednym z problemów, co pokazuje praktyka Fundacji i zgłaszane do nas sprawy. W ostatnich latach HFPC zajmowała się szeregiem spraw, w których funkcjonariusze Policji przekroczyli swoje uprawnienia. W wielu tych sprawach postępowania karne nie zakończyły się ukaraniem sprawców.

Polacy pozytywnie oceniają stosunki polsko-niemieckie i niemiecką politykę europejską, ale antyniemiecka retoryka niektórych polityków i publicystów nie pozostaje bez konsekwencji – coraz więcej Polaków jest niepewnych, jak oceniać Niemcy - wynika z najnowszego badania opinii publicznej z serii „Barometr Polska-Niemcy” Instytutu Spraw Publicznych (ISP) i Fundacji Konrada Adenauera (KAS).

Rada Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (IASB) ogłosiła nowy standard MSSF 17, który wprowadza zupełnie nowe podejście w rozpoznawaniu przychodów oraz zysku/strat w okresie świadczenia usług ubezpieczeniowych. Choć zacznie on obowiązywać dopiero od stycznia 2021 roku, to oznacza tak dużą zmianę dla firm ubezpieczeniowych, że powinny one rozpocząć przygotowania do jego wdrożenia już teraz.

Wspólna waluta euro dla całej UE? Jak podał 22 maja br. dziennik "Frankfurter Allgemeine Zeitung" Komisja Europejska chce do 2025 roku wprowadzić wspólną walutę euro we wszystkich 27 krajach Unii Europejskiej. To stanowisko komisarzy Valdisa Dombrovskisa i Pierre'a Moscoviciego.

Ministrowie ds. europejskich krajów UE upoważnili Komisję Europejską do rozpoczęcia negocjacji w sprawie Brexitu - poinformowała 22 maja br. maltańska prezydencja. Głównym negocjatorem unijnym jest Francuz Michel Barnier.

Poważne kryzysy w sąsiedztwie UE pokazują, jak ważna jest solidna polityka zmierzająca do wzmocnienia istniejących stosunków politycznych i gospodarczych z państwami sąsiadującymi z UE. Przyjęte sprawozdanie w sprawie realizacji europejskiej polityki sąsiedztwa pokazuje wyniki po zastosowaniu nowego podejścia opierającego się na zasadach wspólnej odpowiedzialności, zróżnicowania i elastyczności.

Nas nie obowiązuje ślepe wykonawstwo programu rządowego, ale realizacja norm i zasad zapisanych w konstytucji - mówiła pierwsza prezes Sądu Najwyższego podczas Kongresu Prawników Polskich w Katowicach, który odbył się 20 maja br. Prawnicy dyskutowali o reformie wymiaru sprawiedliwości i praworządności w Polsce. Organizatorami kongresu było Stowarzyszenie Sędziów Polskich "Iustitia", Naczelna Rada Adwokacka oraz Krajowa Rada Radców Prawnych.

UE chroni obywateli przed toksycznym działaniem rtęci - w siedzibie ONZ w Nowym Jorku Unia Europejska doprowadziła do wejścia w życie międzynarodowego traktatu, którego celem jest zmniejszenie narażenia na działanie tego pierwiastka. Ratyfikacja konwencji z Minamaty potwierdza rolę Europy jako pioniera w ochronie zdrowia i środowiska na całym świecie.

"Człowiek Roku Gazety Wyborczej" – to tytuł przyznany Fransowi Timmermansowi. Pierwszy wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej wziął udział w uroczystej gali laureatów. Podczas pobytu w Warszawie komisarz zasadził również pamiątkowy dąb w Ogrodzie Saskim i złożył kwiaty na Grobie Nieznanego Żołnierza, upamiętniając Polaków, którzy w 1944 roku wyzwalali jego rodzinną Holandię.

Deklaracja Pierwotna

Deklaracja o wersji pierwotnej "Prawa Europejskiego w praktyce" Redakcja "Prawa Europejskiego w praktyce" informuje, że wersją pierwotną (referencyjną) czasopisma jest wydanie papierowe (ISSN 1733-2036). Po ukazaniu się drukiem nowego numeru czasopisma, Redakcja zamieszcza na stronie internetowej www.pewp.pl jego spis treści oraz wybrane publikacje z numeru.

Rada Naukowa

Prof. dr hab. Maria Magdalena Kenig-Witkowska,

Prof. dr hab. Jan Barcz,

Prof. dr hab. Marek Chmaj,

Prof. dr hab. Artur Nowak-Far,

Prof. dr hab. Arkadiusz Wudarski,

Prof. nadzw. UW, dr hab. Robert Grzeszczak,

Tomasz Janik,

Adw. dr Rafał Morek,

Dr Joanna Brylak,

Dr Marcin Krzymuski,

Dr Robert Siwik,

Dr Barbara Godlewska-Bujok.