Klienci Gazpromu będą mieli teraz skuteczne narzędzie gwarantujące, że cena, jaką płacą, jest konkurencyjna” – ocenia komisarz odpowiedzialna za politykę konkurencji Margrethe Vestager. KE nałożyła na rosyjskiego monopolistę szereg zobowiązań, które pozwalają zaradzić problemom w zakresie konkurencji i umożliwiają swobodny przepływ gazu po konkurencyjnych cenach w Europie Środkowo-Wschodniej z korzyścią dla europejskich konsumentów i przedsiębiorstw.

Więcej pieniędzy na badania i innowacje, poprawa sieci infrastrukturalnych, priorytetowe potraktowanie wydatków związanych z bezpieczeństwem wewnętrznym i zewnętrznym - Komisja Europejska przedstawiła projekt budżetu UE na 2019 r. Przewidziano w nim środki na zobowiązania w kwocie 166 mld euro, co stanowi wzrost o 3 proc. w stosunku do 2018 r. To szósty budżet w ramach obecnych ram finansowych 2014–2020.

Europejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF) powinien otrzymać nowe uprawnienia, aby móc skutecznie współpracować z Prokuraturą Europejską – proponuje KE. „Potrzebny jest nam silny OLAF, który uzupełnia działania karnoprawne Prokuratury Europejskiej skutecznymi dochodzeniami administracyjnymi” - powiedział komisarz Günther H. Oettinger.

Bułgaria i Chorwacja spełniają już niemal wszystkie kryteria konwergencji - z wyjątkiem kursu walutowego – pozwalające na przystąpienie do strefy euro. Polska może pochwalić się stabilnymi finansami publicznymi oraz cenami. KE przedstawiła przegląd postępów państw członkowskich na drodze do przyjęcia wspólnej waluty. „Ta możliwość jest otwarta dla każdego kraju UE” – przypomina wiceprzewodniczący KE Valdis Dombrovskis.

67% obywateli UE widzi korzyści z członkostwa ich kraju w Unii Europejskiej, a 60% postrzega członkostwo w UE jako dobrą rzecz - wynika z najnowszego badania Eurobarometru opublikowanego 23 maja. To najwyższy wynik od 1983 roku.

Dokładnie za rok, od 23 do 26 maja 2019 r., obywatele UE w 27 krajach wybiorą swoich przedstawicieli do Parlamentu Europejskiego i pomogą wskazać przyszłego szefa Komisji Europejskiej.

Parlament Europejski prowadzi negocjacje z Komisją Europejską i Radą w sprawie zmian w unijnym rejestrze przejrzystości, które mają sprawić, że będzie bardziej przejrzysty.

Europejska karta ubezpieczenia zdrowotnego (EKUZ) to bezpłatna karta, która zapewnia nam dostęp do wszelkich niezbędnych z medycznego punktu widzenia usług państwowej opieki zdrowotnej podczas tymczasowego pobytu w dowolnym z 28 państw członkowskich UE, w Islandii, Liechtensteinie, Norwegii i Szwajcarii na takich samych warunkach i w takiej samej cenie (czyli w niektórych krajach bezpłatnie) jak osobom ubezpieczonym w danym kraju.

Europejska legitymacja studencka, automatyczne wzajemne uznawanie dyplomów i okresów nauki za granicą, poprawa kompetencji językowych młodych ludzi – to niektóre elementy, które mają tworzyć nową strategię dla młodzieży oraz program na rzecz kultury. KE przyspiesza prace nad utworzeniem do 2025 r. europejskiego obszaru edukacji i uwypukleniem wymiaru kulturowego Unii Europejskiej.

KE przyjęła nową ogólną strategię zmierzającą do zwiększenia finansowania edukacji w sytuacjach nadzwyczajnych i kryzysach. Od początku 2019 r. ma ono sięgać 10 proc. wartości łącznego budżetu przeznaczonego na pomoc humanitarną. Strategia ta ma także na celu zapewnienie dzieciom z terenów dotkniętych kryzysem humanitarnym powrót do nauki w ciągu 3 miesięcy.

Państwa członkowskie UE ostatecznie zatwierdziły nowe wartości docelowe w zakresie recyklingu i składowania odpadów. Oznacza to, że w ciągu najbliższych lat UE stanie się liderem w gospodarowaniu opadami i recyklingu, co jest drogą do stworzenia gospodarki o obiegu zamkniętym. Nowe przepisy wejdą w życie 20 dni po ich opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Sześć krajów członkowskich - Francja, Niemcy, Węgry, Włochy, Rumunia i Wielka Brytania – będą musiały tłumaczyć się przed Trybunałem Sprawiedliwości UE w związku z nieprzestrzeganiem norm jakości powietrza. „W ciągu ostatniej dekady państwa te otrzymały wystarczająco dużo ostrzeżeń ostatniej szansy i mogły poprawić sytuację” – tłumaczy decyzję Komisarz ds. środowiska Karmenu Vella.

Pierwsze w historii normy emisji CO2 dla pojazdów ciężarowych o dużej ładowności, zaawansowane systemy bezpieczeństwa w autach osobowych, rozwój zautomatyzowanych i połączonych z internetem systemów mobilności. KE wprowadza ostatni pakiet działań służących modernizacji europejskiego systemu transportowego. „Mobilność przekracza nową granicę technologiczną” – powiedział wiceprzewodniczący KE Maroš Šefčovič.

HFPC przygotowała dwie publikacje, które kompleksowo analizują problem dostępu do obrońcy w Polsce – zarówno od strony standardów międzynarodowych, jak i praktycznego ich stosowania.

Bardziej wnikliwe badanie podań o tzw. wizy Schengen, z wykorzystaniem wszystkich dostępnych baz danych – KE modernizuje wizowy system informacyjny, aby lepiej zabezpieczyć granice zewnętrzne Unii. „Europa nie jest twierdzą, ale musimy wiedzieć, kto przekracza nasze granice” – powiedział komisarz do spraw migracji, spraw wewnętrznych i obywatelstwa Dimitris Avramopoulos.

Polska może odegrać kluczową rolę w rozwoju sztucznej inteligencji, potrzeba jednak więcej wysiłków na rzecz rozbudowy potencjału cyfrowego” – mówił wiceprzewodniczący KE Andrus Ansip w wystąpieniu otwierającym European Start-up Days. To impreza towarzysząca Europejskiemu Kongresowi Gospodarczemu (EKG) w Katowicach.

UE z zadowoleniem przyjmuje sprawozdanie Organu Apelacyjnego Światowej Organizacji Handlu (WTO) w sporze wniesionym przez Stany Zjednoczone i dotyczącym wsparcia dla Airbusa. W sprawozdaniu odrzucono większość zarzutów zgłoszonych przez USA, odnoszących się do niezastosowania się Unii Europejskiej do ustaleń WTO. Amerykanie twierdzili m.in., że pomoc UE zaszkodziła sprzedaży samolotów Boeing.

Federica Mogherini, wysoki przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa, wydała w imieniu UE z okazji Międzynarodowego Dnia Walki z Homofobią, Transfobią i Bifobią (17 maja 2018) oświadczenie, w którym potwierdziła zobowiązanie UE, by zwalczać wszelkie formy dyskryminacji i przestępstw z nienawiści ze względu na orientację seksualną, tożsamość płciową i cechy płciowe oraz by nadal aktywnie wspierać i chronić prawa człowieka przysługujące lesbijkom, gejom, osobom biseksualnym, transpłciowym i interseksualnym (LGBTI).

Parlament Europejski podejmuje pierwsze kroki w dziedzinie regulacji technologii blockchain i technologii systemów rejestrów rozproszonych.

To niedopuszczalne, aby dane były zbierane z myślą o manipulowaniu opinią publiczną” – mówi komisarz Věra Jourová niespełna dwa tygodnie przed wejściem w życie ogólnego rozporządzenia o ochronie danych. KE przedstawiła właśnie zestaw konkretnych środków, po które europejscy przywódcy mogą sięgnąć, aby chronić prywatność obywateli oraz sprawić, by jednolity rynek cyfrowy zaczął w pełni działać przed końcem 2018 r.

Inwestycje w badania naukowe i innowacje to inwestycje w przyszłość Europy. To coś, co pozwala konkurować w świecie oraz zachować wyjątkowy model społeczny Europy. KE przedstawiła swój wkład do nieformalnych rozmów, jakie przywódcy państw i rządów przeprowadzą w Sofii 16 maja 2018 r. na temat badań naukowych i innowacji oraz działań koniecznych do zapewnienia Europie konkurencyjności w świecie.

Deklaracja Pierwotna

Deklaracja o wersji pierwotnej "Prawa Europejskiego w praktyce" Redakcja "Prawa Europejskiego w praktyce" informuje, że wersją pierwotną (referencyjną) czasopisma jest wydanie papierowe (ISSN 1733-2036). Po ukazaniu się drukiem nowego numeru czasopisma, Redakcja zamieszcza na stronie internetowej www.pewp.pl jego spis treści oraz wybrane publikacje z numeru.

Rada Naukowa

Prof. dr hab. Maria Magdalena Kenig-Witkowska,

Prof. dr hab. Jan Barcz,

Prof. dr hab. Marek Chmaj,

Prof. dr hab. Artur Nowak-Far,

Prof. dr hab. Arkadiusz Wudarski,

Prof. nadzw. UW, dr hab. Robert Grzeszczak,

Tomasz Janik,

Adw. dr Rafał Morek,

Dr Joanna Brylak,

Dr Marcin Krzymuski,

Dr Robert Siwik,

Dr Barbara Godlewska-Bujok.