Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia pragniemy złożyć Państwu życzenia
Szczęścia – co radość daje
Miłości – co niesie pokój
Zdrowia – co rodzi wytrwałość
Wiary– co nadzieję prowadzi.
Kolejny zaś rok niech będzie czasem spokoju oraz realizacji osobistych zamierzeń.
                                                                 Redakcja

Ukazał się najnowszy numer „Prawa Europejskiego w Praktyce”. A w nim m.in. swoimi refleksji na temat sytuacji politycznej w Unii Europejskiej z perspektywy Polski podzielili się przedstawiciele środowiska naukowego. Ponadto piszemy o genezie oraz istocie udziału czynnika społecznego w polskim wymiarze sprawiedliwości, ważnych zmianach od 1 stycznia w nowym Prawie wodnym, demontażu ochrony praw człowieka i swobód obywatelskich w Polsce, zakazie dyskryminacji ze względu na niepełnosprawność w prawie UE, Prokuraturze Europejskiej, umowie skutku rzeczowego w wyniku ugody zawartej przed mediatorem, a także o tym jak nowa regulacja prywatności w sieci wpłynie na działalność portali internetowych. Znajdziecie też Państwo bogate orzecznictwo TSUE. Zapraszamy do lektury i prenumeraty na 2018 rok z nową, atrakcyjną ceną. Szczegóły w zakładce – Prenumerata.

 

Przez blisko dwa lata KE wielokrotnie podejmowała starania o nawiązanie konstruktywnego dialogu z polskimi władzami w kontekście ram na rzecz praworządności. Dzisiaj stwierdziła, że istnieje wyraźne ryzyko poważnego naruszenia zasady praworządności w Polsce. W tej sytuacji Komisja proponuje Radzie przyjęcie decyzji na podstawie art. 7 ust. 1 Traktatu o Unii Europejskiej.

W UE nie ma miejsca na wadliwe produkty” – mówiła komisarz Elżbieta Bieńkowska, prezentując dwa wnioski ustawodawcze, które mają ułatwić przedsiębiorstwom, zwłaszcza MŚP, sprzedaż ich wyrobów w całej UE. Chodzi o wprowadzenie tzw. zasady wzajemnego uznawania towarów dopuszczony przez jeden kraj członkowski. Jednocześnie wzmocnione mają zostać kontrole organów krajowych i urzędników celnych.

Coraz bliżej synchronizacji sieci elektroenergetycznej państw bałtyckich z systemem europejskim, co ma wzmocnić bezpieczeństwo dostaw energii. W rozmowach na ten temat, które odbyły się w siedzibie KE w Brukseli, uczestniczył również polski minister ds. energetyki Krzysztof Tchórzewski. Kolejne postępy w budowie tego fragmentu unii energetycznej zostaną zaprezentowane do końca maja przyszłego roku.

Świadczona przez przedsiębiorstwo Uber usługa umożliwiająca nawiązywanie kontaktów z właścicielami pojazdów niebędącymi zawodowymi kierowcami stanowi usługę w dziedzinie transportu. Państwa członkowskie mogą zatem regulować warunki świadczenia tej usługi – orzekł Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej 20 grudnia br. w sprawie C-434/15 Asociación Profesional Elite Taxi/Uber Systems Spain SL.

 

 

 

Rada Ministrów przyjęła 19 grudnia br. przygotowany w Ministerstwie Sprawiedliwości projekt nowelizacji Kodeksu karnego, który zaostrza kary za ciężkie przestępstwa na tle seksualnym i zwiększa ochronę ofiar gwałtów.

Przepisy ustawy o kierujących pojazdami, które przewidują pobieranie opłaty za wymianę prawa jazdy również w sytuacji, gdy konieczność wymiany tego dokumentu jest spowodowana zmianą adresu zamieszkania wynikającą z działań organów samorządu terytorialnego, są niezgodne z zasadą lojalności państwa wobec obywateli. Takie wnioski płyną z rozstrzygnięcia Trybunału Konstytucyjnego zapadłego w dniu 14 grudnia 2017 r. w sprawie o sygnaturze K 36/15.

HFPC skierowała do Senatu stanowisko w sprawie projektowanych zmian w Kodeksie wyborczym. Fundacja podkreśliła, że zmiany polegające na zniesieniu możliwości głosowania korespondencyjnego naruszają Konstytucję oraz prawo międzynarodowe.

Kraje UE zostały zobowiązane do wprowadzenia systemu śledzenia ruchu i pochodzenia wyrobów tytoniowych. Ma on zapobiec nielegalnemu handlowi, który ułatwia dostęp do papierosów m.in. dzieciom i młodzieży. „Tytoń pozostaje największą możliwą do uniknięcia przyczyną przedwczesnej śmierci w UE” – przypomina unijny komisarz ds. zdrowia Vytenis Andriukaitis.

Od teraz obywatele UE mogą śledzić on-line losy unijnych decyzji prawnych. Zaczął działać internetowy rejestr, który ułatwi wyszukiwanie decyzji przyjętych w formie aktu delegowanego. To regulacje, które uzupełniają lub zmieniają przepisy UE i najczęściej dotyczą ekonomii, rolnictwa, środowiska i zdrowia publicznego, jednolitego rynku oraz handlu.

Polska zajmuje dopiero 30 miejsce na 41 krajów UE i OECD w Indeksie Elastyczności Zatrudnienia 2018 mierzącym elastyczność umów o pracę regulowanych kodeksem pracy. Do czołówki Indeksu należą: W. Brytania i Irlandia, czyli kraje, do których wielu Polaków emigruje w poszukiwaniu pracy. Pod koniec znajdują się: Francja, Portugalia i Grecja, czyli przeregulowane gospodarki o wysokim bezrobociu młodych. Spośród postsocjalistycznych państw członkowskich UE tylko dwa, Chorwacja i Słowenia, wypadają gorzej niż Polska, podczas gdy Czechy i Bułgaria należą do liderów Indeksu – wynika z raportu Forum Obywatelskiego Rozwoju, który razem z partnerami z Bułgarii, Czech, Estonii i Słowacji uczestniczy w 3-letnim badaniu zainicjowanym i koordynowanym przez litewski Lithuanian Free Market Institute na temat elastyczności umów o pracę.

Poziom demokratycznej kontroli nad instytucjami UE oraz przestrzeganie zasady subsydiarności to tematy najnowszych badań przeprowadzonych przez Centrum für Europäische Politik. Okazuje się, że w latach 2010-2016, w porównaniu z okresem 2003-2009, znacząco wzrósł poziom posługiwania się przez Unię Europejską rozporządzeniami, czyli przepisami obowiązującymi bezpośrednio – bez konieczności ich transponowania przez krajowy system prawny. Podczas gdy w latach 2004-2004 relacja między liczbą dyrektyw a rozporządzeń stanowiła mniej więcej 50:50, to w 2016 r. aż 73 proc. aktów prawnych przyjmowanych przez UE stanowiły właśnie rozporządzenia, a 27 proc. – dyrektywy wymagające transpozycji do prawa krajowego. Dane z 2017 r. (stan na październik) wskazywały nawet na 85 proc. udziału rozporządzeń. Oznacza to, że coraz rzadziej parlamenty narodowe mają szansę na wypowiedzenie się w sprawie unijnego prawa, np. korzystając z procedur żółtej i pomarańczowej kartki oraz z możliwości transpozycji, która dostosowuje unijne prawo do warunków krajowych.

Bardziej przejrzyste zasady udzielania wsparcia rolnikom oraz interwencji na rynkach – to niektóre elementy rozporządzenia dotyczącego wspólnej polityki rolnej (WPR), które zostało właśnie przyjęte prze Radę i Parlament. Dzięki zmianom, które wejdą w życie 1 stycznia 2018 r., wspólna polityka rolna (WPR) stanie się prostsza i nowocześniejsza.

Na mocy przepisów UE w dziedzinie pomocy państwa Komisja Europejska zatwierdziła polski program dotyczący energii ze źródeł odnawialnych. Zmniejszyła również opłatę przeznaczoną na finansowanie programu ponoszoną przez odbiorców określanych jako energochłonnych. Decyzja przyczyni się do dalszych postępów w osiąganiu unijnych celów w zakresie energii i klimatu oraz zagwarantuje utrzymanie globalnej konkurencyjności energochłonnych odbiorców przy jednoczesnej ochronie konkurencji.

Europejski Trybunał Praw Człowieka wydał wyrok w sprawie odmowy rejestracji we Włoszech związków partnerskich zawartych za granicą. Trybunał uznał, że przepisy, które uniemożliwiały legalizację takich związków, naruszały prawo do poszanowania życia prywatnego. ETPC w orzeczeniu powołał się na opinię przyjaciela sądu, którą w tej sprawie złożyła HFPC.

Lewiatan na bieżąco monitoruje legislację gospodarczą i potrzeby przedsiębiorców w tym zakresie. Dzięki temu wie, czego oczekuje biznes w Polsce, aby intensywniej się rozwijać i z optymizmem patrzeć na swój rozwój. Eksperci Konfederacji wraz z przedstawicielami firm członkowskich sformułowali 23 rekomendacje dla nowego premiera Mateusza Morawieckiego.

Posłowie do Parlamentu Europejskiego opowiedzieli się za przyjęciem rozporządzenia przedłużającego okres obowiązywania oraz wzmocnienie Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych. EFIS jest centralnym elementem planu inwestycyjnego dla Europy. To ostatni etap procedury, po osiągnięciu przez Parlament Europejski i państwa członkowskie porozumienia co do zasady z 13 września br.

„Terroryści i przestępcy nie powinni być w stanie prześliznąć się przez luki w systemie lub pozostać niezauważeni” – mówi komisarz Julian King. Komisja Europejska zaproponowała modernizację systemów informacyjnych dotyczących bezpieczeństwa oraz zarządzania granicami i przepływami migracyjnymi. Chodzi o połączenie ich tak, aby pracowały razem w inteligentniejszy i bardziej wydajny sposób.

25 z 28 państw członkowskich Unii Europejskiej sformalizowało PESCO, czyli zacieśnioną współpracę w dziedzinie obrony.

Nieliberalne rządy na Węgrzech i w Polsce szybko zmieniły rozwijające się demokracje w zwyrodniałe systemy polityczne. Podobne próby zostały podjęte w Chorwacji, a do grona nieliberalnych rządów powoli i ostrożnie stara się dołączyć Serbia. To wnioski płynące z najnowszego studium przypadku opublikowanego przez organizacje społeczne z tych czterech państw poddanych analizie oraz Fundację Human Rights House.

Deklaracja Pierwotna

Deklaracja o wersji pierwotnej "Prawa Europejskiego w praktyce" Redakcja "Prawa Europejskiego w praktyce" informuje, że wersją pierwotną (referencyjną) czasopisma jest wydanie papierowe (ISSN 1733-2036). Po ukazaniu się drukiem nowego numeru czasopisma, Redakcja zamieszcza na stronie internetowej www.pewp.pl jego spis treści oraz wybrane publikacje z numeru.

Rada Naukowa

Prof. dr hab. Maria Magdalena Kenig-Witkowska,

Prof. dr hab. Jan Barcz,

Prof. dr hab. Marek Chmaj,

Prof. dr hab. Artur Nowak-Far,

Prof. dr hab. Arkadiusz Wudarski,

Prof. nadzw. UW, dr hab. Robert Grzeszczak,

Tomasz Janik,

Adw. dr Rafał Morek,

Dr Joanna Brylak,

Dr Marcin Krzymuski,

Dr Robert Siwik,

Dr Barbara Godlewska-Bujok.