Polska zajmuje dopiero 30 miejsce na 41 krajów UE i OECD w Indeksie Elastyczności Zatrudnienia 2018 mierzącym elastyczność umów o pracę regulowanych kodeksem pracy. Do czołówki Indeksu należą: W. Brytania i Irlandia, czyli kraje, do których wielu Polaków emigruje w poszukiwaniu pracy. Pod koniec znajdują się: Francja, Portugalia i Grecja, czyli przeregulowane gospodarki o wysokim bezrobociu młodych. Spośród postsocjalistycznych państw członkowskich UE tylko dwa, Chorwacja i Słowenia, wypadają gorzej niż Polska, podczas gdy Czechy i Bułgaria należą do liderów Indeksu – wynika z raportu Forum Obywatelskiego Rozwoju, który razem z partnerami z Bułgarii, Czech, Estonii i Słowacji uczestniczy w 3-letnim badaniu zainicjowanym i koordynowanym przez litewski Lithuanian Free Market Institute na temat elastyczności umów o pracę.

Poziom demokratycznej kontroli nad instytucjami UE oraz przestrzeganie zasady subsydiarności to tematy najnowszych badań przeprowadzonych przez Centrum für Europäische Politik. Okazuje się, że w latach 2010-2016, w porównaniu z okresem 2003-2009, znacząco wzrósł poziom posługiwania się przez Unię Europejską rozporządzeniami, czyli przepisami obowiązującymi bezpośrednio – bez konieczności ich transponowania przez krajowy system prawny. Podczas gdy w latach 2004-2004 relacja między liczbą dyrektyw a rozporządzeń stanowiła mniej więcej 50:50, to w 2016 r. aż 73 proc. aktów prawnych przyjmowanych przez UE stanowiły właśnie rozporządzenia, a 27 proc. – dyrektywy wymagające transpozycji do prawa krajowego. Dane z 2017 r. (stan na październik) wskazywały nawet na 85 proc. udziału rozporządzeń. Oznacza to, że coraz rzadziej parlamenty narodowe mają szansę na wypowiedzenie się w sprawie unijnego prawa, np. korzystając z procedur żółtej i pomarańczowej kartki oraz z możliwości transpozycji, która dostosowuje unijne prawo do warunków krajowych.

Bardziej przejrzyste zasady udzielania wsparcia rolnikom oraz interwencji na rynkach – to niektóre elementy rozporządzenia dotyczącego wspólnej polityki rolnej (WPR), które zostało właśnie przyjęte prze Radę i Parlament. Dzięki zmianom, które wejdą w życie 1 stycznia 2018 r., wspólna polityka rolna (WPR) stanie się prostsza i nowocześniejsza.

Na mocy przepisów UE w dziedzinie pomocy państwa Komisja Europejska zatwierdziła polski program dotyczący energii ze źródeł odnawialnych. Zmniejszyła również opłatę przeznaczoną na finansowanie programu ponoszoną przez odbiorców określanych jako energochłonnych. Decyzja przyczyni się do dalszych postępów w osiąganiu unijnych celów w zakresie energii i klimatu oraz zagwarantuje utrzymanie globalnej konkurencyjności energochłonnych odbiorców przy jednoczesnej ochronie konkurencji.

Europejski Trybunał Praw Człowieka wydał wyrok w sprawie odmowy rejestracji we Włoszech związków partnerskich zawartych za granicą. Trybunał uznał, że przepisy, które uniemożliwiały legalizację takich związków, naruszały prawo do poszanowania życia prywatnego. ETPC w orzeczeniu powołał się na opinię przyjaciela sądu, którą w tej sprawie złożyła HFPC.

Lewiatan na bieżąco monitoruje legislację gospodarczą i potrzeby przedsiębiorców w tym zakresie. Dzięki temu wie, czego oczekuje biznes w Polsce, aby intensywniej się rozwijać i z optymizmem patrzeć na swój rozwój. Eksperci Konfederacji wraz z przedstawicielami firm członkowskich sformułowali 23 rekomendacje dla nowego premiera Mateusza Morawieckiego.

Posłowie do Parlamentu Europejskiego opowiedzieli się za przyjęciem rozporządzenia przedłużającego okres obowiązywania oraz wzmocnienie Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych. EFIS jest centralnym elementem planu inwestycyjnego dla Europy. To ostatni etap procedury, po osiągnięciu przez Parlament Europejski i państwa członkowskie porozumienia co do zasady z 13 września br.

„Terroryści i przestępcy nie powinni być w stanie prześliznąć się przez luki w systemie lub pozostać niezauważeni” – mówi komisarz Julian King. Komisja Europejska zaproponowała modernizację systemów informacyjnych dotyczących bezpieczeństwa oraz zarządzania granicami i przepływami migracyjnymi. Chodzi o połączenie ich tak, aby pracowały razem w inteligentniejszy i bardziej wydajny sposób.

25 z 28 państw członkowskich Unii Europejskiej sformalizowało PESCO, czyli zacieśnioną współpracę w dziedzinie obrony.

Nieliberalne rządy na Węgrzech i w Polsce szybko zmieniły rozwijające się demokracje w zwyrodniałe systemy polityczne. Podobne próby zostały podjęte w Chorwacji, a do grona nieliberalnych rządów powoli i ostrożnie stara się dołączyć Serbia. To wnioski płynące z najnowszego studium przypadku opublikowanego przez organizacje społeczne z tych czterech państw poddanych analizie oraz Fundację Human Rights House.

Zakończyły się negocjacji w sprawie umowy o partnerstwie gospodarczym między Unią Europejską a Japonią. To największe i najbardziej kompleksowe porozumienie gospodarcze zawarte do tej pory zarówno przez UE, jak i Tokio. Umowa doprowadzi do powstania strefy gospodarczej, która obejmie 600 mln osób i około 30 proc. światowego PKB.

Pierwszy etap negocjacji prowadzonych ze Wielką Brytanią na podstawie art. 50 zakończył się osiągnięciem wystarczających postępów – uznała Komisja Europejska. Teraz decyzja leży w rękach Rady Europejskiej (art. 50) – podczas posiedzenia 15 grudnia 2017 r. zadecyduje ona, czy możliwe jest przejście do drugiego etapu negocjacji w sprawie tzw. brexitu.

Współpraca międzyregionalna w zakresie innowacyjnych projektów otrzymuje dodatkowe wsparcie. KE wybrała osiem działających już partnerstw, które mogą liczyć na pomoc ekspercką – zarówno ze strony Komisji jak i firm zewnętrznych. „Dzięki odpowiedniemu wsparciu ze strony UE dobre pomysły staną się innowacyjnymi produktami” – powiedziała komisarz Corina Crețu.

Rok po uruchomieniu Europejski Korpus Solidarności liczy już 42745 młodych ludzi ze wszystkich państw członkowskich, z czego 2166 rozpoczęło już pracę w 1434 organizacjach. „Uczestnictwo w EKS to nie tylko wspaniały sposób na okazanie solidarności. Dzięki niemu młodzi ludzie mogą też rozwijać nowe umiejętności i wzbogacić swoje CV” – powiedziała komisarz Marianne Thyssen.

Obywatelskie Forum Legislacji Fundacji Batorego przedstawiło raport oceniający proces stanowienia prawa w drugim roku rządów PiS. Największe zaniepokojenie ekspertów wzbudza ograniczanie znaczenia konsultacji publicznych i społecznych. Raport krytycznie ocenia także przypadki nadużywania ścieżki poselskiej i procedowanie rządowych projektów ustaw w trybie odrębnym, pozwalającym na nadzwyczajne skracanie terminów oraz całkowitą rezygnację z wysłuchań publicznych.

KE kieruje do Trybunału Sprawiedliwości sprawy przeciwko Republice Czeskiej, Węgrom i Polsce w związku z nieprzestrzeganiem przez te kraje zobowiązań prawnych w zakresie relokacji. Do tej pory Polska nie przyjęła żadnej osoby w ramach ustalonego mechanizmu. Zgodnie z decyzją Rady, relokacje miały objąć osoby potrzebujące ochrony międzynarodowej, które przebywają na obszarze Włoch i Grecji.

Coca-Cola może sprzeciwić się rejestracji oznaczenia „Master” używającego na opakowaniach tego samego charakteru pisma co ona, do celów obrotu napojami i produktami żywnościowymi. Chociaż oznaczenie „Master” jest używane w postaci analogicznej do oznaczeń Coca-Cola wyłącznie w Syrii i na Bliskim Wschodzie, Coca-Cola może dowieść prawdopodobieństwa pasożytnictwa w drodze dedukcji poprzez uprawdopodobnienie, że w przyszłości oznaczenie „Master” będzie używane w ten sam sposób w Unii Europejskiej – orzekł Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej 7 grudnia br. w sprawie T-61/16 The Coca-Cola Company/EUIPO.

 

 

To ono określa, kim jesteśmy oraz tworzy poczucie przynależności” – mówił w Mediolanie komisarz Tibor Navracsics inaugurując Europejski Rok Dziedzictwa Kulturowego 2018. Według badania Eurobarometru, 8 na 10 Europejczyków uważa, że dziedzictwo kulturowe ma znaczenie nie tylko dla nich, ale także dla ich społeczności, regionu, państwa oraz całej Unii Europejskiej.

Działania niektórych państw członkowskich w walce z unikaniem opodatkowania są niewystarczające - wynika ze sprawozdania komisji śledczej ds. Panama Papers Parlamentu Europejskiego.

Rada Wykonawcza Europejskiej Sieci Rad Sądownictwa (ENCJ) jest bardzo zaniepokojona informacją, iż Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka Sejmu RP przyjęła szereg daleko idących poprawek do ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa i zrobiła to, tak jak poprzednio, bez właściwej konsultacji z KRS. Oczekuje się, iż poprawki zostaną zatwierdzone przez Sejm i Senat w ciągu najbliższych dni.

Spółka Apple nie dopuściła do zarejestrowania oznaczenia „MI PAD” jako unijnego znaku towarowego dla urządzeń elektronicznych i usług telekomunikacyjnych – stwierdził Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej 5 grudnia 2017 r. w sprawie T-893/16 Xiaomi, Inc./Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO).

Deklaracja Pierwotna

Deklaracja o wersji pierwotnej "Prawa Europejskiego w praktyce" Redakcja "Prawa Europejskiego w praktyce" informuje, że wersją pierwotną (referencyjną) czasopisma jest wydanie papierowe (ISSN 1733-2036). Po ukazaniu się drukiem nowego numeru czasopisma, Redakcja zamieszcza na stronie internetowej www.pewp.pl jego spis treści oraz wybrane publikacje z numeru.

Rada Naukowa

Prof. dr hab. Maria Magdalena Kenig-Witkowska,

Prof. dr hab. Jan Barcz,

Prof. dr hab. Marek Chmaj,

Prof. dr hab. Artur Nowak-Far,

Prof. dr hab. Arkadiusz Wudarski,

Prof. nadzw. UW, dr hab. Robert Grzeszczak,

Tomasz Janik,

Adw. dr Rafał Morek,

Dr Joanna Brylak,

Dr Marcin Krzymuski,

Dr Robert Siwik,

Dr Barbara Godlewska-Bujok.