Unijny komisarz ds. migracji Dimitris Awramopulos zaproponował nowy system przesiedleń i możliwość przedłużenia okresów wewnętrznych kontroli w strefie Schengen. W ramach zaproponowanych zmian w ciągu najbliższych dwóch lat do Europy miałoby być przeniesionych co najmniej 50 tys. osób wymagających ochrony międzynarodowej - poinformował.

Nie zaakceptuję, że w niektórych częściach Europy sprzedaje się żywność niższej jakości niż w innych krajach mimo identycznego opakowania i marki” – mówił niedawno przewodniczący KE Jean-Claude Juncker. Dlatego Komisja opublikowała właśnie zbiór wytycznych w sprawie stosowania unijnego prawa żywnościowego i ochrony konsumentów do produktów o podwójnej jakości. Problem zgłaszały m.in. rządy Polski i Słowacji.

Europejscy użytkownicy telefonów komórkowych spędzili pierwsze wakacje bez dodatkowych opłat roamingowych. Oznacza to, że mogli korzystać z komórki za granicą w taki sam sposób jak w swoim kraju. Według badania Eurobarometr Flash, o zniesieniu roamingu wie zdecydowana większość użytkowników, co wpływa na częstsze korzystanie z telefonu podczas pobytu zagranicznego.

Europejski Trybunał Praw Człowieka zaakceptował jednostronną decyzję polskiego rządu w kolejnej sprawie dotyczącej procedury umieszczania i pobytu w domach pomocy społecznej. Rząd przyznał się do naruszenia konwencji w sprawie pana Adama*, który cierpi na schizofrenię i od 19 lat przebywa wbrew swojej woli w domu pomocy społecznej.

Unia Europejska rezygnuje z obowiązkowego rozdziału uchodźców. Dzisiaj (26 września ) wygasa decyzja z września 2015 roku, zakładająca relokację w ciągu dwóch lat 120 tysięcy migrantów w ramach obowiązkowego rozdzielnika przegłosowanego przez unijne kraje. Sprzeciw zgłosiły wówczas Czechy, Rumunia, Słowacja i Węgry. Rząd PO-PSL zgodził się na przyjęcie przez Polskę około 7 tysięcy uchodźców. Rząd PiS, które w październiku 2015 wygrało wybory parlamentarne, tego zobowiązania nie zrealizował.

Ochrona klimatu, energetyka, wykorzystanie węgla i energii odnawialnej oraz wycinka drzew w Puszczy Białowieskiej - to tematy trzydniowej wizyty w Polsce posłów z Komisji ENVI.

Na wniosek Parlamentu Europejskiego Trybunał Obrachunkowy Unii Europejskiej sporządził review systemu zarządzania sprawami sądowymi w Trybunale Sprawiedliwości i w Sądzie Unii Europejskiej. Zalecenia Trybunału Obrachunkowego zostaną objęte refleksją obu sądów na temat ich organizacji i metod pracy.

Tylko połowa polskich firm jest gotowa na nowe przepisy o ochronie danych osobowych. Od maja 2018 roku, czyli od wejścia w życie nowych unijnych przepisów, kary dla przedsiębiorców za naruszenie ochrony danych osobowych będą znacznie bardziej dotkliwe niż obecnie. Choć na przygotowanie firmy mają coraz mniej czasu, 23 proc. z nich nie ma świadomości wprowadzenia koniecznych zmian – wynika z badań Fundacji Wiedza to Bezpieczeństwo. 42 proc. badanych twierdzi, że w ich firmach nigdy nie doszło do incydentu naruszenia danych.

Prezydent Andrzej Duda przedstawił długo oczekiwane projekty ustaw swojego autorstwa ws. Sądu Najwyższego oraz Krajowej Rady Sądownictwa. Zaproponował także zmiany w konstytucji.

Budżet UE na 2018, Brexit, futbol i podatki – tym zajmie się Parlament Europejski w tym tygodniu.

Na posiedzeniu Zgromadzenia Ogólnego Narodów Zjednoczonych w Nowym Jorku UE i ONZ ogłosiły inicjatywę na rzecz wyeliminowania wszelkich form przemocy wobec kobiet i dziewcząt. Na programy edukacyjne i pomocowe ma zostać przekazane 500 mln euro. Szacuje się, że 35 proc. kobiet doświadczyło przemocy na którymś etapie swojego życia. Jednak w niektórych rejonach świata odsetek ten wynosi aż 70 proc.

Na zlecenie Komisji Europejskiej firma doradcza PwC we współpracy z Oxentia realizuje projekt Smart Factories, którego głównym celem jest stworzenie sieci tzw. Cyfrowych Ośrodków Innowacji i zapewnienie im programu szkoleń podnoszących ich efektywność. To część unijnej inicjatywy Digitalizacja Europejskiego Przemysłu, tym bardziej istotnej, bo dzięki wykorzystaniu nowych technologii europejski sektor przemysłowy może wygenerować dodatkowe 110 mld euro przychodu rocznie.

W ramach zakończonego Powszechnego Przeglądu Okresowego ONZ polski rząd przyjął ponad 140 rekomendacji z zakresu ochrony praworządności, przeciwdziałania dyskryminacji i wolności słowa.

W dniu 7 września 2017 roku Europejski Trybunał Praw Człowieka wydał jeden wyrok, a także opublikował dwie decyzje z dnia 11 lipca 2017 roku, dotyczące funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości w Polsce, zatwierdzające jednostronną deklarację Rządu oraz zawartą ze skarżącym ugodę.

Wiele zmian zaproponowanych w projekcie nowej ustawy o komornikach sądowych oraz ustawie o kosztach komorniczych jest dla przedsiębiorców (wierzycieli) bardzo niekorzystna i bezpośrednio w nich uderza - ostrzega Konfederacja Lewiatan.

W czwartek 21 września tymczasowo wchodzi w życie kompleksowa umowa gospodarczo-handlowa (CETA) między UE a Kanadą. „W znacznym stopniu wzmacnia ona nasze stosunki z Kanadą, partnerem strategicznym i sprzymierzeńcem, z którym mamy głębokie więzi historyczne i kulturowe” – podkreśla komisarz ds. handlu Cecilia Malmström. CETA w pełni i ostatecznie wejdzie w życie po ratyfikowaniu jej przez wszystkie państwa członkowskie UE.

Od stycznia 2018 r. ma ruszyć Punkt Koordynacyjny ds. Transgranicznych, który ma pomóc w wykorzystaniu pełnego potencjału gospodarczego regionów przygranicznych. Obecnie mieszka tam 150 mln obywateli UE. Dzięki Punktowi regiony otrzymają wsparcie dostosowane do swoich potrzeb i pomoc w przełamywaniu barier utrudniających dostęp do miejsc pracy i inwestycje.

Aby Europa mogła odnieść sukces w nowej erze gospodarki cyfrowej, konieczne są solidne i przewidywalne zasady dotyczące przepływu danych” – mówiła komisarz Mariya Gabriel, prezentując nową strategię KE w zakresie danych nieosobowych. Dzięki nowym regulacjom firmy będą miały możliwość m.in. przenoszenia wewnętrznych zasobów informatycznych do tańszych lokalizacji.

W przypadku, gdy instytucja finansowa udziela kredytu denominowanego w walucie obcej, musi zapewnić kredytobiorcy informacje wystarczające do podjęcia przez niego świadomych i rozważnych decyzji. Przedsiębiorca musi przekazać zainteresowanemu konsumentowi wszelkie istotne informacje umożliwiające mu ocenę konsekwencji ekonomicznych takiego warunku dla jego zobowiązań finansowych – orzekł Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej 20 września w sprawie Ruxandra Paula Andriciuc i in./Banca Românească SA.

Stowarzyszenie Sędziów Polskich „Iustitia” opublikowało opinię w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks cywilny, ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy o prawach konsumenta. Stowarzyszenie ocenia generalnie pozytywnie projektowaną regulację przedawnienia roszczeń przeciwko konsumentom. Natomiast poważne obawy i zastrzeżenia budzi projektowane brzmienie przepisu przejściowego zamieszczonego w art. 4 ust. 3 ustawy nowelizującej, zgodnie z którym z dniem wejścia w życie ustawy wszystkie przedawnione roszczenia przeciwko konsumentom przekształcą się w zobowiązania naturalne, których nie można dochodzić z wykorzystaniem przymusu państwowego.

Niektóre państwa zaangażowane w konflikty zagrażające bezpieczeństwu Europy importują broń z państw UE. Parlament Europejski wzywa do nowelizacji zasad regulujących handel bronią.

Deklaracja Pierwotna

Deklaracja o wersji pierwotnej "Prawa Europejskiego w praktyce" Redakcja "Prawa Europejskiego w praktyce" informuje, że wersją pierwotną (referencyjną) czasopisma jest wydanie papierowe (ISSN 1733-2036). Po ukazaniu się drukiem nowego numeru czasopisma, Redakcja zamieszcza na stronie internetowej www.pewp.pl jego spis treści oraz wybrane publikacje z numeru.

Rada Naukowa

Prof. dr hab. Maria Magdalena Kenig-Witkowska,

Prof. dr hab. Jan Barcz,

Prof. dr hab. Marek Chmaj,

Prof. dr hab. Artur Nowak-Far,

Prof. dr hab. Arkadiusz Wudarski,

Prof. nadzw. UW, dr hab. Robert Grzeszczak,

Tomasz Janik,

Adw. dr Rafał Morek,

Dr Joanna Brylak,

Dr Marcin Krzymuski,

Dr Robert Siwik,

Dr Barbara Godlewska-Bujok.