Dajemy konsumentom większe możliwości lokowania swoich oszczędności” – mówi wiceprzewodniczący KE Jyrki Katainen, prezentując ogólnoeuropejski indywidualny produkt emerytalny (PEPP). Nowy system odkładania na jesień życia m.in. ułatwi mobilność, gdyż PEPP będzie można przenosić pomiędzy państwami członkowskimi.

"Straż graniczna, organy ścigania i służby imigracyjne potrzebują dostępu do odpowiednich informacji we właściwym czasie” – podkreśla komisarz Dimitris Avramopoulos, ogłaszając interoperacyjność systemów informacyjnych UE. Było to kluczowe zadanie ze względu na utrzymujące się zagrożenie terrorystyczne, wymiar sprawiedliwości oraz ochronę granic zewnętrznych UE.

"Do 2050 roku liczba ofiar śmiertelnych spowodowanych opornością na środki przeciwdrobnoustrojowe może prześcignąć liczbę ofiar chorób nowotworowych” – alarmuje komisarz Vytenis Andriukaitis. KE przyjęła nowy plan działania w tej sprawie obejmujący zarówno ludzi, jak i zwierzęta. Rocznie z powodu oporności umiera 25 tys. osób, zaś straty ekonomiczne sięgają 1,5 mld euro w całej Unii.

Uchodźca z Czeczenii, któremu Straż Graniczna kilkadziesiąt razy odmówiła możliwości złożenia wniosku o udzielenie ochrony międzynarodowej, skarży Polskę do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu.

Budżet UE musi opowiadać wyzwaniom przyszłości, dlatego Komisja Europejska otwiera debatę na temat finansów wspólnoty. „Każde euro zainwestowane ze wspólnego budżetu musi nieść wartość dodaną i wywierać pozytywny wpływ na życie codzienne mieszkańców” – przypomina komisarz Günther H. Oettinger. Już obecnie UE zmaga się z koniecznością finansowania większej liczby działań za mniej pieniędzy.

Decyzję umożliwili przywódcy państw UE, którzy w ubiegłym tygodniu na unijnym szczycie w Brukseli otworzyli drogę do formalnego przedłużenia sankcji. Stało się tak po rekomendacji kanclerz Niemiec Angeli Merkel i prezydenta Francji Emmanuela Macrona. Niemcy i Francja reprezentowały UE przy zatwierdzeniu porozumień mińskich w sprawie uregulowania konfliktu na wschodzie Ukrainy.

Do konsultacji i uzgodnień międzyresortowych trafił 28 czerwca przygotowany w Ministerstwie Sprawiedliwości projekt ustawy, która pozwoli skutecznie walczyć z plagą „drobnych” kradzieży, przywłaszczeń, paserstwa bądź zniszczenia cudzej rzeczy.

27 czerwca weszła w życie przygotowana w Ministerstwie Sprawiedliwości ustawa, która wprowadza ułatwienia dla przedsiębiorców i konsumentów poszkodowanych działaniem przedsiębiorców zawiązujących kartele i nadużywających dominującej pozycji.

Podatnicy stosujący tzw. podzieloną płatność (split payment) uzyskają większą ochronę przed posądzeniem ich o udział w przestępczym procederze. Zwiększenie bezpieczeństwa będzie szczególnie istotne dla przedsiębiorców działających w branżach wrażliwych - uważa Rada Podatkowa Konfederacji Lewiatan.

W dniu 15 czerwca 2017 roku Europejski Trybunał Praw Człowieka wydał jeden wyrok w sprawie przeciwko Polsce, tj. Wrona przeciwko Polsce (skarga nr 74568/11), w którym analizował zasadność skargi pod kątem naruszenia art. 5 ust. 1, 5 ust. 3 oraz 5 ust. 5 Konwencji w związku z zarzucanym bezprawnym oraz przewlekłym tymczasowym aresztowaniem skarżącego, a także opublikował decyzję z dnia 23 maja 2017 roku w sprawie Moroz przeciwko Polsce (skarga nr 19958/12) zatwierdzającą zawartą ze skarżącym ugodę. Natomiast w dniu 1 czerwca 2017 roku ETPC wydał dwa wyroki w sprawach przeciwko Polsce, tj.: Dejnek przeciwko Polsce (skarga nr 9635/13) oraz Kość przeciwko Polsce (skarga nr 34598/12), w których analizował zasadność skarg pod kątem zarzucanego naruszenia art. 3 i 8 Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności w związku z poddawaniem skarżącego kontrolom osobistym w zakładzie karnym oraz art. 10 Konwencji w związku z naruszeniem wolności słowa skarżącego.

Departament Zawodów Prawniczych i Dostępu do Pomocy Prawnej informuje, że Minister Sprawiedliwości w trybie art. 78 ust. 8 ustawy z dnia 26 maja 1982 r. – Prawo o adwokaturze (Dz. U. z 2016 r. poz. 1999, z późn. zm.) oraz art. 361 ust. 9 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 233, z późn. zm.), w porozumieniu odpowiednio z Naczelną Radą Adwokacką oraz Krajową Radą Radców Prawnych, wyznaczył termin egzaminu adwokackiego i radcowskiego w 2018 r. Egzaminy te odbędą się w dniach 20 - 23 marca 2018 r.

Zwolnienia podatkowe, które przysługują Kościołowi katolickiemu w Hiszpanii, mogą stanowić zakazaną pomoc państwa, jeżeli oraz w zakresie w jakim jest ona przyznawana dla działalności gospodarczej - stwierdził Trybunał.

2,42 mld euro – to wysokość kary nałożonej przez Komisję Europejską na spółkę Google za złamanie przepisów unijnego prawa o ochronie konkurencji. Zdaniem KE, Google nadużywa swojej pozycji dominującej jako wyszukiwarka internetowa poprzez bezprawne faworyzowanie własnej porównywarki cenowej. „To odbiera konsumentom możliwość faktycznego porównywania usług i pełnego korzystania z innowacji” – uzasadniała komisarz Margrethe Vestager.

W życie wchodzą zaostrzone unijne przepisy w sprawie prania pieniędzy, unikania opodatkowania i finansowania terroryzmu, co jest jednym z priorytetów Komisji Junckera. Dyrektywa m.in. wzmacnia obowiązek przeprowadzenia oceny ryzyka przez banki, prawników i księgowych. „Musimy zrobić wszystko, co w naszej mocy, aby odciąć przestępcom i terrorystom dostęp do dochodów z prania pieniędzy” – powiedział pierwszy wiceprzewodniczący KE Frans Timmermans.

Wzrasta protekcjonizm w stosunkach handlowych i gospodarczych – wynika ze sprawozdania KE. Europejscy eksporterzy zgłosili 10-procentowy wzrost liczby barier handlowych napotkanych w samym tylko roku 2016. Pod koniec zeszłego roku istniały 372 takie bariery u ponad 50 partnerów handlowych na całym świecie. 36 barier wprowadzonych w 2016 r. mogłoby wpłynąć negatywnie na unijny eksport o bieżącej wartości ok. 27 mld euro.

Wchodzą w życie nowe przepisy dotyczące transgranicznych postępowań upadłościowych. Ułatwią one przedsiębiorcom restrukturyzację, a wierzycielom odzyskiwanie swoich pieniędzy, poprzez zagwarantowanie, że zbiorowe procedury transgranicznego odzyskiwania długów będą sprawne i skuteczne.

Upamiętnienie Helmuta Kohla, sprawozdania o migracji, zagraniczni terroryści-bojownicy i dialog międzyreligijny. To tematy, którymi Parlament Europejski zajmie się w tym tygodniu.

KE przedstawiła propozycję zainwestowania 2,7 mld euro w 152 kluczowe projekty w dziedzinie transportu, które wspierają konkurencyjną i czystą mobilność z wykorzystaniem internetu w Europie. Wybrane działania to m.in. modernizacja linii kolejowej Białystok-Ełk o długości ponad 100 kilometrów. „Zapotrzebowanie na inwestycje w infrastrukturę transportową jest ogromne” – podkreśla komisarz Violeta Bulc.

HFPC otrzymała odpowiedź od Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich w sprawie utrudnień w rekrutacji na uczelnie absolwentów polskich szkół posiadających maturę międzynarodową (IB). KRASP w swoim stanowisku uznała, że przepisy ustawy o systemie oświaty w tym zakresie mają charakter dyskryminujący.

HFPC złożyła opinię przyjaciela sądu przed Sądem Najwyższym w sprawie dotyczącej ochrony wizerunku funkcjonariuszy publicznych i zasad jego publikacji w prasie.

3 stycznia 2018 wchodzi w życie pakiet regulacyjny MiFID II, który – chociaż dotyczy głównie instytucji finansowych – obejmie swoimi wymogami również przedsiębiorstwa z sektora energetycznego. Oznacza to duże zmiany w branży, do których firmy muszą się przygotować.

Deklaracja Pierwotna

Deklaracja o wersji pierwotnej "Prawa Europejskiego w praktyce" Redakcja "Prawa Europejskiego w praktyce" informuje, że wersją pierwotną (referencyjną) czasopisma jest wydanie papierowe (ISSN 1733-2036). Po ukazaniu się drukiem nowego numeru czasopisma, Redakcja zamieszcza na stronie internetowej www.pewp.pl jego spis treści oraz wybrane publikacje z numeru.

Rada Naukowa

Prof. dr hab. Maria Magdalena Kenig-Witkowska,

Prof. dr hab. Jan Barcz,

Prof. dr hab. Marek Chmaj,

Prof. dr hab. Artur Nowak-Far,

Prof. dr hab. Arkadiusz Wudarski,

Prof. nadzw. UW, dr hab. Robert Grzeszczak,

Tomasz Janik,

Adw. dr Rafał Morek,

Dr Joanna Brylak,

Dr Marcin Krzymuski,

Dr Robert Siwik,

Dr Barbara Godlewska-Bujok.