W środę 1 listopada br. weszła w życie umowa o partnerstwie i współpracy między UE a Mongolią. Porozumienie, podpisane 30 kwietnia 2013 r., zastępuje umowę o współpracy handlowej i gospodarczej z 1993 r. Wejście w życie porozumienia zbiega się z otwarciem delegatury UE w Mongolii, dla której realizacja umowy będzie jednym z priorytetów.

Na posiedzeniu 30 października Rada Ministrów przyjęła przygotowany w Ministerstwie Sprawiedliwości projekt ustawy, która określa wymogi stawiane doradcom restrukturyzacyjnym i wprowadza skuteczny nadzór Ministra Sprawiedliwości nad działalnością doradców. 

Chociaż Państwo Islamskie traci okupowane obszary, to odcięcie go od zasobów finansowych nadal pozostaje wyzwaniem. Szereg komisji w Parlamencie Europejskim pracuje nad nowymi sposobami walki z finansowaniem organizacji terrorystycznych. Aby powstrzymać przepływ funduszy i zapobiec kolejnym atakom, posłowie koncentrują swoje wysiłki na zwalczaniu prania brudnych pieniędzy i przestępczości zorganizowanej.

Nowe rozwiązania w zakresie wyzwań społecznych oraz inwestowanie w przełomowe innowacje – KE przedstawiła harmonogram wydatkowania 30 mld euro w ramach programu finansowania badań naukowych „Horyzont 2020” w latach 2018–2020. „Europa jest światowym liderem w badaniach naukowych i rozwoju technologii i będzie odgrywać istotną rolę w pobudzaniu innowacyjności” – zaznacza komisarz Carlos Moedas.

W ubiegłym tygodniu zaprezentowano rządowy projekt ustawy o jawności życia publicznego. Proponowane przepisy budzą wiele wątpliwości. HFPC w ramach koalicji dwudziestu organizacji społecznych przedstawia najważniejsze problemy wynikające z projektu.

Niezależność systemu sądownictwa oraz innych kluczowych standardów demokracji, takich jak trójpodział władzy, są obecnie zagrożone” - powiedział Specjalny Sprawozdawca ONZ, Diego García-Sayán na zakończenie swojej oficjalnej wizyty w Polsce, która trwała od 23 do 27 października 2017 roku.

Posłowie Parlamentu Europejskiego zdecydowanie potępiają wszystkie formy przemocy seksualnej oraz fakt, że są one tolerowane. Sprawcy powinny być ukarani, dodają posłowie. Parlament ponawia swoje wezwanie z 2014, żeby Komisja europejska przygotowała propozycję unijnej strategii, zawierającej propozycję legislacyjną zawierającą wiążące instrumenty, zapobiegającą przemocy wobec kobiet, włącznie z przemocą seksualną oraz nadużyciami wobec kobiet i dziewcząt.

Trybunał Konstytucyjny wydał 24 października dwa wyroki dotyczące wymiaru sprawiedliwości – w sprawie powoływania Pierwszej Prezes Sądu Najwyższego oraz szeregu przepisów ustawy o organizacji i trybie postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym, w tym tych, które dopuściły do orzekania w TK osoby wybrane na już obsadzone stanowiska sędziowskie. Zdaniem Helsińskiej Fundacji rozstrzygnięcia Trybunału mogą budzić emocje. W obydwu wypadkach w składach sędziowskich brały udział osoby wybrane na miejsca już zajęte. Rozstrzygnięciom takim trudno więc przyznawać walor wyroku Trybunału Konstytucyjnego.

24 października Parlament Europejski przyjął rezolucję, w której wezwał Komisję Europejską, by do końca roku opracowała propozycję regulacji wprowadzającej standardy ochrony sygnalistów w całej Unii Europejskiej. Tego samego dnia w Polsce opublikowano projekt ustawy o jawności życia publicznego, w której zaproponowano rozwiązania mające chronić osoby ujawniające nieprawidłowości w miejscach pracy. Czy sytuacja sygnalistów w Polsce ma szansę się poprawić?

Polska zgłosiła Elżbietę Karską jako swoją kandydatkę na komisarza Rady Europy ds. praw człowieka - poinformowało biuro prasowe MSZ. Z końcem marca 2018 r. upłynie kadencja obecnego komisarza, b. łotewskiego ministra ds. integracji społecznej Nilsa Muiżnieksa.

Konfederacja Lewiatan, BCC, Pracodawcy RP i Związek Rzemiosła Polskiego, członkowie Rady Dialogu Społecznego, protestują przeciwko drastycznemu podniesieniu dla wierzycieli kosztów postępowania egzekucyjnego. Dla wielu przedsiębiorców wysokie koszty prowadzenia egzekucji będą nie do pokonania. Doprowadzi to do jeszcze większych zatorów płatniczych i spowolni rozwój gospodarki. Ministerstwo Sprawiedliwości przygotowało nowe projekty ustaw o komornikach sądowych i kosztach komorniczych.

25 października br. Parlament Europejski poparł wspólny elektroniczny system służący przyspieszeniu kontroli na zewnętrznych granicach strefy Schengen i rejestracji wszystkich podróżnych spoza UE. Nowy system wjazdu/wyjazdu (EES) będzie rejestrował informacje o obywatelach państw trzecich, takie jak imię i nazwisko, dokument podróży, odciski palców, obraz twarzy, data i miejsce wjazdu, wyjazdu lub odmowy wjazdu na obszar Schengen. Rejestracja dotyczyć będzie zarówno obywateli państw potrzebujących wizy wjazdowej do UE, jak i tych wyłączonych z obowiązku wizowego, przekraczających zewnętrzne granice strefy Schengen.

Mandat zespołu negocjacyjnego Parlamentu Europejskiego do rozpoczęcia rozmów z rządami w sprawie nowelizacji zasad delegowania pracowników został zatwierdzony. Posiedzenie plenarne nie sprzeciwiło się decyzji otwarcia negocjacji z Radą podjętej przez parlamentarną komisję do spraw zatrudnienia, co oznacza, że komisja może teraz rozpocząć rozmowy z unijnymi ministrami. Rada przyjęła swój mandat negocjacyjny 23 października br.

24 października 2017 r. Sąd Najwyższy przedstawił opinię o prezydenckim projekcie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa i innych ustaw. SN stwierdził m.in., że pod pozornie słusznymi ideami (tzw. „demokratyzacja”), formułuje się propozycje, które prowadzą do znacznego osłabienia organu mającego stać na straży niezależności sędziowskiej i podporządkowania go władzy ustawodawczej. Zdaniem Sądu proponowany w projektowanej ustawie wybór członków KRS czy to większością kwalifikowaną, czy to w głosowaniu imiennym według zasady „jeden poseł – jeden głos” narusza przepisy Konstytucji RP. Poniżej pełna treść opinii.

Osoba ubiegająca się o ochronę międzynarodową może powoływać się przed sądem na upływ terminu przewidzianego na jej przekazanie z powrotem do innego państwa członkowskiego. Upływ sześciomiesięcznego terminu, którym zgodnie z rozporządzeniem Dublin III dysponuje państwo członkowskie do celów przekazania osoby ubiegającej się o ochronę międzynarodową do państwa członkowskiego, które wyraziło zgodę na jej wtórne przejęcie ma ten skutek, że ono samo staje się odpowiedzialne za rozpatrzenie wniosku o udzielenie ochrony, a osoba ubiegająca się o nią może się na to powołać – stwierdził Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej 25 października br. w sprawie C-201/16 Majid Shiri/Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl. 

Państwa członkowskie nie mogą nałożyć obowiązku przeprowadzenia likwidacji na spółki pragnące przenieść swoją statutową siedzibę do innego państwa członkowskiego. Przeniesienie statutowej siedziby takiej spółki, któremu nie towarzyszy przeniesienie jej rzeczywistej siedziby, jest objęte zakresem swobody przedsiębiorczości chronionej prawem Unii - stwierdził Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej 25 października br. w sprawie C-106/16 Polbud – Wykonawstwo sp. z o.o.

Fundacja FOR jako pierwsza dotarła do dokumentu [1], który pod koniec sierpnia 2017 r. Minister Spraw Zagranicznych przekazał Komisji Europejskiej (KE) – w odpowiedzi na wydane w lipcu 2017 r. trzecie zalecenie w sprawie praworządności w Polsce. W stanowisku MSZ znaleźć można co najmniej trzy manipulacje. Dotyczą one: (1) rzekomej społecznej akceptacji dla reform sądownictwa w wykonaniu PiS; (2) uznania, że jednostkowe przypadki złamania prawa przez sędziów obciążają całą tę grupę zawodową i (3) braku kompetencji KE do zajmowania się sprawą naruszenia przez PiS zasad państwa prawa w Polsce.

Dzięki przepisom, których projekt Parlament Europejski zatwierdził 24 października br., będzie łatwiej sprzedawać w UE innowacyjne nawozy produkowane z substancji organicznych lub pochodzących z recyklingu. Obowiązujące przepisy UE dotyczące nawozów obejmują głównie nawozy konwencjonalne, zazwyczaj wydobywane w kopalniach lub produkowane chemicznie, których pozyskiwanie i produkcja są często energochłonne i które charakteryzują się wysokim poziomem emisji CO2. Zróżnicowane przepisy krajowe utrudniają producentom nawozów organicznych ich sprzedaż i stosowanie na wewnętrznym rynku UE.

Parlament Europejski 24 października br. poparł całkowity zakaz dla herbicydów opartych na glifosacie do grudnia 2022 roku oraz natychmiastowe ograniczenie ich używania. Parlament sprzeciwia się propozycji Komisji Europejskiej, dotyczącej odnowienia kontrowersyjnej licencji glifosatu na kolejne 10 lat. Posłowie uważają, że UE powinna przygotować plany wycofania tej substancji z rynku, zaczynając od kompletnego zakazu używania jej w gospodarstwach domowych oraz w rolnictwie, jeśli istnieją alternatywne rozwiązania (takie jak „zintegrowane systemy zwalczania szkodników) pozwalające na skuteczną ochronę przed chwastami.

Nowe substancje psychoaktywne „dopalacze” będą szybciej wycofywane z rynku w UE. Ich produkcja i dystrybucja będzie podlegała sankcjom karnym, tak jak w przypadku narkotyków. Zmiany w przepisach, przyjęte dzisiaj (24.10) przez Parlament Europejski, skracają o połowę czas badania ryzyka związanego z nową substancją psychoaktywną (NPS) oraz wprowadzenia środków kontrolnych w UE, jeśli jest to konieczne, aby nadążyć za szybkim rozwojem sytuacji na rynku.

Unijna Rada ds. Zatrudnienia, Polityki Społecznej, Zdrowia i Ochrony Konsumentów przyjęła wstępne stanowisko w sprawie pracowników delegowanych. Polska chciała, żeby dyrektywa nie odnosiła się bezpośrednio do transportu, jednak nie znalazło się to ostatecznie w propozycji Rady.

Deklaracja Pierwotna

Deklaracja o wersji pierwotnej "Prawa Europejskiego w praktyce" Redakcja "Prawa Europejskiego w praktyce" informuje, że wersją pierwotną (referencyjną) czasopisma jest wydanie papierowe (ISSN 1733-2036). Po ukazaniu się drukiem nowego numeru czasopisma, Redakcja zamieszcza na stronie internetowej www.pewp.pl jego spis treści oraz wybrane publikacje z numeru.

Rada Naukowa

Prof. dr hab. Maria Magdalena Kenig-Witkowska,

Prof. dr hab. Jan Barcz,

Prof. dr hab. Marek Chmaj,

Prof. dr hab. Artur Nowak-Far,

Prof. dr hab. Arkadiusz Wudarski,

Prof. nadzw. UW, dr hab. Robert Grzeszczak,

Tomasz Janik,

Adw. dr Rafał Morek,

Dr Joanna Brylak,

Dr Marcin Krzymuski,

Dr Robert Siwik,

Dr Barbara Godlewska-Bujok.