Reforma wymiaru sprawiedliwości jest niezbędna zarówno dla obywateli, jak i dla środowiska sędziowskiego. W trakcie debaty na temat kształtu tej reformy warto zastanowić się głębiej nad jej istotą – pisze RPO Adam Bodnar w liście do sekretarza stanu w Kancelarii Prezydenta Andrzeja Dery.

Państwa członkowskie UE będą lepiej przygotowane na potencjalne zakłócenia w dostawach gazu dzięki nowemu mechanizmowi solidarnościowemu, przyjętemu przez Parlament Europejski 12 września.

Lista 30 członków nowej specjalnej komisji parlamentarnej ds. przeciwdziałania terroryzmowi została zatwierdzona 12 września na sesji plenarnej Parlamentu Europejskiego. Komisja oceni zakres zagrożeń terrorystycznych na terytorium Unii Europejskiej i wskaże możliwe wady, braki i nieprawidłowości w działaniach antyterrorystycznych.

Komisja Europejska podjęła decyzję o przesłaniu Polsce uzasadnionej opinii w sprawie ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych. Zdaniem KE zawarte tam zapisy dyskryminują sędziów - chodzi o różny wiek emerytalny dla kobiet i mężczyzn. Komisja ma również zastrzeżenia do przyznania Ministrowi Sprawiedliwości prawa do uznaniowego odwoływania i powoływania prezesów sądów.

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej potwierdził, że propozycja europejskiej inicjatywy obywatelskiej, złożona przez obywatela greckiego w celu umożliwienia umorzenia długu publicznego państw znajdujących się w stanie wyższej konieczności, nie może zostać zarejestrowana. Przedmiot takiej inicjatywy nie znajduje bowiem żadnej podstawy w postanowieniach traktatów – stwierdził Trybunał 12 września br. w sprawie Alexios Anagnostakis / Komisja.

Helsińska Fundacja Praw Człowieka wspólnie ze Stowarzyszeniem Interwencji Prawnej przygotowały raport pt. „Fundusze Europejskie i ich rola we wspieraniu integracji cudzoziemców w Polsce”. Celem opracowania jest próba opisania problemów związanych z ograniczeniem lub wstrzymaniem realizacji działań integracyjnych dla cudzoziemców prowadzonych przez organizacje społeczne. Są one efektem wstrzymania od połowy 2015 r. dofinansowania projektów z Europejskiego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji (FAMI).

HFPC wspólnie z czterema organizacjami społecznymi skierowała opinię przyjaciela sądu do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w sprawie sześciu dziennikarzy, wobec których w 2016 r. wydano zakaz wstępu do węgierskiego parlamentu (Mándli i inni p. Węgrom).

Powołane przez Ministra Sprawiedliwości komisje egzaminacyjne przeprowadziły w Gdańsku, Katowicach, Krakowie, Poznaniu, Warszawie i Wrocławiu egzamin notarialny. W czasie trwającego trzy dni (5-7 września) egzaminu zdający rozwiązywali zadania polegające na opracowaniu projektów aktów notarialnych, a także przygotowaniu odmowy dokonania czynności notarialnej lub uzasadniania jej dopuszczalności.

Przewodniczący Parlamentu Europejskiego Antonio Tajani w wywiadzie dla niemieckich mediów opowiedział się za pomysłem ujednolicenia świadczeń dla uchodźców w krajach UE, którego brak doprowadził do "azylowego shoppingu". Chce też przeznaczyć więcej środków na ochronę węgierskiej granicy.

13 września w Parlamencie Europejskiej odbędzie się debata o stanie Unii Europejskiej - najważniejsza debata polityczna roku. Orędzie i debata o stanie UE odbywają się co roku od 2010. Orędzie o stanie UE jest dla przewodniczącego Komisji Europejskiej okazją do przedstawienia poglądów kolegium komisarzy na temat obecnej sytuacji w Unii, oceny minionego roku i priorytetów na kolejny rok oraz do zaprezentowania długofalowej wizji jej rozwoju. Ponadto debata jest ważnym elementem demokratycznej kontroli sprawowanej nad KE przez Parlament Europejski – jedyną instytucję UE pochodzącą z bezpośrednich wyborów.

Na sesji plenarnej 12 września Parlament Europejski będzie głosował ws. WIFI4EU, czyli inicjatywy, która ma promować darmowy dostęp do internetu w miejscach użyteczności publicznej. „To szansa, by dostęp do internetu był szerszy, równy i bardziej inkluzywny dla wszystkich Europejczyków - darmowy dostęp do wysokiej jakości połączenia internetowego niezależnie od położenia geograficznego i dochodu” - wyjaśnia poseł sprawozdawca Carlos Zorrinho (S&D, Portugalia).

Naszym celem jest ograniczenie pola działania terrorystów: utrudnianie im podróżowania, szkolenia, pozyskiwania środków finansowych, broni i materiałów wybuchowych” – mówił komisarz Julian King, prezentując 10. sprawozdanie dotyczące unii bezpieczeństwa. Komisja naciska m.in. na walkę z nielegalnym handlem bronią palną, w szczególności na Bałkanach Zachodnich.

Unijna komisarz ds. handlu Cecilia Malmström ogłosiła, że UE ustanowi międzynarodowy sojusz na rzecz zniesienia handlu narzędziami tortur (Alliance for Torture-Free Trade). Wspólna inicjatywa UE, Argentyny i Mongolii ma położyć kres handlowi towarami wykorzystywanymi do wykonywania kary śmierci i zadawania tortur. Jej oficjalna inauguracja nastąpi 18 września podczas Zgromadzenia Ogólnego ONZ w Nowym Jorku.

Unijne urzędy ochrony konsumentów oraz Komisja Europejska przesłały wspólne pismo do prezesa Volkswagena, wzywając koncern do szybkiej naprawy wszystkich samochodów w związku ze skandalem „dieselgate”. Chodzi o instalowanie oprogramowania w autach z silnikami wysokoprężnymi, które podczas testów fałszowało odczyt poziomu emisji spalin samochodu.

Rzecznik Generalny Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał opinię dotyczącą obywatela Maroka, któremu Konsul RP w Rabacie odmówił wydania wizy Schengen. Pomimo iż przepisy polskiego prawa wyłączają możliwość sądowej kontroli takiej decyzji, to cudzoziemiec złożył skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, a następnie skargę kasacyjną do Naczelnego Sądu Administracyjnego. Z kolei NSA skierował pytanie prejudycjalne do Trybunału Sprawiedliwości UE, wnosząc o dokonanie wykładni przepisów kodeksu wizowego Schengen w świetle Karty Praw Podstawowych UE.

W dniu 4 września 2017 r. w warszawskiej siedzibie Forum Obywatelskiego Rozwoju odbyła się konferencja, na której zaprezentowano raport wykazujący powiązania pomiędzy stopniem niezależności sądów a tempem rozwoju gospodarczego poszczególnych krajów. Badanie pokazuje też, że im bardziej ograniczona niezależność sądów, tym słabsza jest ochrona wolności obywatelskich i praw człowieka, a tym samym rośnie możliwości ich naruszania przez organy państwa.

Czechy, Węgry i Polska nadal nie wypełniają swoich zobowiązań prawnych i nie relokowały ani jednej osoby albo nie zadeklarowały żadnych miejsc na potrzeby relokacji – wynika z najnowszego sprawozdania KE w sprawie kryzysu migracyjnego. Komisja z zadowoleniem przyjęła orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości UE, w którym potwierdził on ważność decyzji Rady w sprawie relokacji i oddalił skargi wniesione przez Słowację i Węgry. KE przyjęła cztery sprawozdania z postępu prac, w których wzywa wszystkie strony do podtrzymania i dalszego przyspieszenia zadowalających postępów w zakresie zarządzania nieuregulowanymi przepływami migracyjnymi, ochrony granic zewnętrznych UE i wspierania państw członkowskich pierwszej linii będących pod presją.

Odszkodowanie należne pasażerom w przypadku odwołania lub dużego opóźnienia lotu łączonego należy obliczać stosownie do mierzonej z lotu ptaka odległości pomiędzy lotniskiem miejsca wylotu a lotniskiem miejsca docelowego. Fakt, iż w rzeczywistości dystans pokonywany w ramach przelotu jest, z powodu przesiadki, większy aniżeli dystans pomiędzy lotniskiem miejsca wylotu a lotniskiem miejsca docelowego nie ma wpływu na obliczanie wysokości należnego odszkodowania – stwierdził Trybunał w wyroku z 7 września br. w sprawie Birgit Bossen, Anja Bossen i Gudula Gräßmann/Brussels Airlines SA/NV.

Stopy procentowe, cyberzagrożenia oraz zarządzanie zmianą to ryzyka dla biznesu najczęściej wskazywane przez ubezpieczycieli w Europie, wynika z najnowszej edycji badania „Insurance Banana Skins 2017”, przygotowanego przez firmę doradczą PwC i Centre for the Study of Financial Innovation (CSFI). Z kolei na świecie w pierwszej trójce zamiast stóp procentowanych znalazły się nowe technologie, które w Europie plasują się również wysoko, bo tuż za podium.

W piątek (8.09) wystartuje rządowa kampania informacyjna na temat reformy sądów – podała „Rzeczpospolita”. Przygotowała ją Polska Fundacja Narodowa, organizacja powołana do życia przez 17 państwowych spółek. Kampanię zlecił rząd. Według gazety, kampania ma w kompleksowy sposób docierać z przesłaniem pokazującym, dlaczego zmiany w sądownictwie są niezbędne i „zatrzeć złe wrażenia po burzliwej dyskusji na temat reformy sądownictwa, którą zakończyły prezydenckie weta".

Polskie sądy należą do najłagodniejszych w orzekaniu kar za niezwykle okrutne przestępstwa, jakimi są gwałty” - podkreślił podczas konferencji prasowej, 7 września br., szef MS Zbigniew Ziobro. „Wprowadzimy rozwiązania, które będą obligowały sądy do orzekania wyższych kar dla tego rodzaju przestępstw” - zapowiedział. „Chcemy zwiększenia punktowej kary za wszystkie przestępstwa od miesiąca do 30 lat” - dodał.

Deklaracja Pierwotna

Deklaracja o wersji pierwotnej "Prawa Europejskiego w praktyce" Redakcja "Prawa Europejskiego w praktyce" informuje, że wersją pierwotną (referencyjną) czasopisma jest wydanie papierowe (ISSN 1733-2036). Po ukazaniu się drukiem nowego numeru czasopisma, Redakcja zamieszcza na stronie internetowej www.pewp.pl jego spis treści oraz wybrane publikacje z numeru.

Rada Naukowa

Prof. dr hab. Maria Magdalena Kenig-Witkowska,

Prof. dr hab. Jan Barcz,

Prof. dr hab. Marek Chmaj,

Prof. dr hab. Artur Nowak-Far,

Prof. dr hab. Arkadiusz Wudarski,

Prof. nadzw. UW, dr hab. Robert Grzeszczak,

Tomasz Janik,

Adw. dr Rafał Morek,

Dr Joanna Brylak,

Dr Marcin Krzymuski,

Dr Robert Siwik,

Dr Barbara Godlewska-Bujok.