Rada przyjęła 16 maja br.  konkluzje Rady o spójności polityki na rzecz rozwoju. Rada przypomina o wynikającym z Traktatu obowiązku uwzględniania celów współpracy na rzecz rozwoju we wszystkich politykach wewnętrznych i zewnętrznych i podkreśla znaczenie spójności polityki na rzecz rozwoju jako jednego z podstawowych elementów wkładu UE w realizację Agendy 2030 i celów zrównoważonego rozwoju.

Helsińska Fundacja Praw Człowieka na zlecenie Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce zaprasza prawników (adwokatów, radców prawnych, aplikantów, prawników pracujących w instytucjach publicznych i organizacjach pozarządowych) do wzięcia udziału w szkoleniu. Będzie ono dotyczyło kwestii z zakresu prawa antydyskryminacyjnego Unii Europejskiej, ze szczególnym uwzględnieniem tematyki zakazu dyskryminacji ze względu na orientację seksualną i tożsamość płciową. Wydarzenie jest organizowane w ramach Tygodnia Równości, poprzedzającego Paradę Równości.

Rada UE dyskutowała 14 maja br. o stałej współpracy strukturalnej po upływie pierwszego roku od jej rozpoczęcia. Przyjęła zalecenie oceniające postępy uczestniczących państw członkowskich w wypełnianiu zobowiązań podjętych w ramach stałej współpracy strukturalnej (PESCO). Rada podkreśla, że uczestniczące państwa członkowskie poczyniły postępy w zwiększaniu budżetów na obronność i wspólnych inwestycji w dziedzinie obronności – łącznie nakłady budżetowe na obronność w 2018 r. wzrosły o 3,3%, a w 2019 r. – o 4,6%.

UE wprowadzi wkrótce uproszczone przepisy dla kontrahentów niefinansowych, mniejszych kontrahentów finansowych i funduszy emerytalnych wykorzystujących instrumenty pochodne. Rada UE przyjęła 14 maja br. rozporządzenie ulepszające obecne przepisy o pozagiełdowym rynku instrumentów pochodnych.

14 maja br. Rada UE przyjęła całościowy pakiet legislacyjny, który zmniejszy ryzyko w sektorze bankowym i dodatkowo uodporni banki na potencjalne wstrząsy.

Rada przyjęła 14 maja br. dwa rozporządzenia ustanawiające ramy interoperacyjności między unijnymi systemami informacyjnymi w dziedzinie wymiaru sprawiedliwości i spraw wewnętrznych. Łatwiejsza wymiana informacji znacząco poprawi bezpieczeństwo w UE, umożliwi skuteczniejsze odprawy na granicach zewnętrznych, pozwoli lepiej wykrywać multiplikację tożsamości i pomoże w zapobieganiu nielegalnej migracji i jej zwalczaniu. Jednocześnie w pełni przestrzegane będą prawa podstawowe.

Wybory europejskie już 26 maja. Piszemy, jak Parlament Europejski zmienił nasze życie codzienne na lepsze w ciągu ostatnich pięciu lat.

Komisja Europejska zapowiedziała bezprecedensową kwotę 164 mln euro na projekty programu „Edukacja w sytuacjach nadzwyczajnych” w 2019 r. Jednocześnie ruszyła kampania w mediach społecznościowych. W ubiegłych trzech latach dzięki finansowaniu UE ponad 6,5 mln dziewcząt, chłopców i nauczycieli w 55 krajach skorzystało z lepszego dostępu do kształcenia i szkolenia.

Od połowy maja zaczną obowiązywać nowe maksymalne stawki za wszystkie międzynarodowe rozmowy i wiadomości tekstową SMS w obrębie UE. Konsumenci dzwoniący ze swojego kraju do innego państwa Unii zapłacą maksymalnie 19 centów za minutę (plus VAT) i 6 centów za wiadomość SMS (plus VAT). „To tylko jedna z wielu korzyści płynących z jednolitego rynku cyfrowego” – powiedziała komisarz Marija Gabriel.

13 maja 2019 r. Rada przyjęła roczne sprawozdanie UE na temat praw człowieka i demokracji na świecie w 2018 r. Według sprawozdania w 2018 r. UE utrzymała pozycję lidera w zakresie ochrony i propagowania praw człowieka w szybko zmieniającym się krajobrazie geopolitycznym. Angażowała się w działania na całym świecie, zgodnie z celami przedstawionymi w planie działania UE dotyczącym praw człowieka i demokracji (2015–2019). Rada uznała, że w niestabilnym i nieprzewidywalnym świecie plan działania walnie przyczynił się do postępów w realizacji programu na rzecz praw człowieka.

13 maja 2019 r. Rada przyjęła konkluzje w sprawie stosunków UE z Ameryką Łacińską i Karaibami. Nawiązują one do wspólnego komunikatu Wysokiego Przedstawiciela i Komisji pt. „UE, Ameryka Łacińska i Karaiby: partnerska współpraca na rzecz wspólnej przyszłości” z 17 kwietnia 2019 r.

Rada przedłużyła 13 maja br. mandat unijnej misji doradczej EUAM na Ukrainie do 31 maja 2021 r. Zatwierdziła też większy o ponad 25% budżet na najbliższe 2 lata – w wysokości 54 mln EUR. Wzrost budżetu odzwierciedla intensyfikację działań misji, w tym utworzenie drugiej mobilnej jednostki, która zostanie rozmieszczona we wschodniej i południowo-wschodniej Ukrainie.

Na unijnym szczycie w Sybinie 9 maja br. przywódcy przyjęli wspólną deklarację w sprawie przyszłości Unii Europejskiej. Ma być ona "zobowiązaniem wobec przyszłych pokoleń", a Europa ma być "odpowiedzialnym i globalnym liderem".

Ministerstwo Sprawiedliwości pracuje nad propozycjami zmian prawa wobec przestępstw propagowania faszyzmu i innych ustrojów totalitarnych oraz nawoływania do nienawiści. Tak MSWiA odpowiedziało na wystąpienie RPO do premiera z 20 rekomendacjami dotyczącymi skutecznej walki z tymi przestępstwami. Powołany przez premiera w 2018 r. międzyresortowy zespół zaproponował m.in. podwyższenie kar za te czyny do 3 lat oraz wprowadzenie karalności  także niepublicznego propagowania faszyzmu i ustrojów totalitarnych.

Wzrost PKB powyżej 4 proc., rosnące wynagrodzenia i rekordowo niskie bezrobocie – to najnowsza prognoza gospodarcza dla Polski opracowana przez KE. Według szacunków, rok 2019 ma być dla całej UE siódmym z rzędu rokiem wzrostu, a realny Produkt Krajowy Brutto ma się zwiększyć we wszystkich państwach członkowskich. W przyszłym roku poprawi się również koniunktura poza Europą.

15 maja, w sali plenarnej PE, w Brukseli, od 21.00 do 22.30 trwać będzie „Debata kandydatów na stanowisko Przewodniczącego Komisji Europejskiej - Wybory Europejskie 2019”.

Cztery państwa UE wystąpiły do Rady z ofertą przyjęcia Europejskiego Urzędu ds. Pracy. Mógłby się on znaleźć w następujących miastach: Nikozja (Cypr), Sofia (Bułgaria), Ryga (Łotwa), Bratysława (Słowacja). Oferty zostaną opublikowane na portalu Rady 13 maja.

Jaki był Parlament Europejski w kadencji 2014-2019? Poniżej ciekawe fakty do przeczytania przed majowymi wyborami europejskimi, w których zadecydujemy o składzie następnego Parlamentu.

Kolejne cztery inicjatywy obywateli zostały zarejestrowane przez Komisję Europejską. Dotyczą one polityki klimatycznej, spójności, zachowania dziedzictwa kulturowego oraz etykietowania produktów spożywczych. Jednocześnie KE odrzuciła inicjatywę dotyczącą ewentualnego zaprzestanie handlu z izraelskimi osiedlami na terytoriach palestyńskich. Uznano, że jest ona prawnie niedopuszczalna.

Helsińska Fundacja Praw Człowieka zaprasza na seminarium „Wzmacnianie praw podejrzanych i oskarżonych w kontekście instrumentów unijnych – rola Rzecznika Praw Obywatelskich”, które odbędzie się 21 maja w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich przy ul. Długiej 23/25 w Warszawie w godzinach 10-16.

Rada Europy, najstarsza organizacja międzyrządowa na kontynencie europejskim, powołana została do życia 5 maja 1949 roku. Jej członkowie, w tym Polska - od 1991 r. - zobowiązali się zagwarantować wszystkim znajdującym się pod ich jurysdykcją korzystanie z praw człowieka i podstawowych wolności. „Perłą w koronie” systemu konwencyjnego Rady Europy stała się Europejska Konwencja o Ochronie Praw człowieka i Podstawowych Wolności. To dzięki Konwencji Europa stała się strefą wolną od kary śmierci. To Europejski Trybunał Praw Człowieka w tysiącach orzeczeń ukazał naruszenia prawa i dysfunkcje instytucji państwa. Rada Europy spełniła niezwykle istotne znaczenie w przygotowaniu państw do członkostwa w Unii Europejskiej. Przyjęła 223 konwencji, co świadczy o ważnej normatywnej roli organizacji.

Deklaracja Pierwotna

Deklaracja o wersji pierwotnej "Prawa Europejskiego w praktyce" Redakcja "Prawa Europejskiego w praktyce" informuje, że wersją pierwotną (referencyjną) czasopisma jest wydanie papierowe (ISSN 1733-2036). Po ukazaniu się drukiem nowego numeru czasopisma, Redakcja zamieszcza na stronie internetowej www.pewp.pl jego spis treści oraz wybrane publikacje z numeru.

Rada Naukowa

Prof. dr hab. Maria Magdalena Kenig-Witkowska,

Prof. dr hab. Jan Barcz,

Prof. dr hab. Marek Chmaj,

Prof. dr hab. Artur Nowak-Far,

Prof. dr hab. Arkadiusz Wudarski,

Prof. nadzw. UW, dr hab. Robert Grzeszczak,

Tomasz Janik,

Adw. dr Rafał Morek,

Dr Joanna Brylak,

Dr Marcin Krzymuski,

Dr Robert Siwik,

Dr Barbara Godlewska-Bujok.