Rada UE uspójnia i bardziej harmonizuje wymogi sprawozdawcze przewidziane w unijnej legislacji z zakresu ochrony środowiska. Zmienia w tym celu 10 aktów ustawodawczych. Przyjęte 21 maja br. rozporządzenie ma uprościć obecne wymogi, zmniejszyć koszty administracyjne, poprawić jakość dostępnych danych na potrzeby przyszłych ocen, a także zwiększyć przejrzystość.

 UE przyjmuje nowe przepisy dotyczące wprowadzania środków nawożących do obrotu na rynku UE. Rada UE przyjęła 21 maja br.  rozporządzenie, które harmonizuje normy dotyczące nawozów uzyskiwanych z minerałów fosforanowych oraz z surowców organicznych lub wtórnych w UE i stwarza nowe możliwości ich produkcji i sprzedaży na dużą skalę. Określa jednolite ograniczenia co do szeregu zawartych w nawozach mineralnych zanieczyszczeń, takich jak kadm.

Rada UE przyjęła 2 decyzje: o składzie Komitetu Regionów i o składzie Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego. Zmodyfikowała nimi skład obu unijnych organów doradczych, które po wystąpieniu Wielkiej Brytanii z UE będą mieć po 24 puste stanowiska.

Pięćdziesiątemu pierwszemu posiedzeniu Rady EOG, które odbyło się 20 maja 2019 r. w Brukseli, przewodniczył Ștefan-Radu Oprea, minister otoczenia biznesowego, handlu i przedsiębiorczości, reprezentujący prezydencję Rady Unii Europejskiej.

Przepisy dotyczące tworzyw sztucznych jednorazowego użytku będą obejmowały 70 proc. odpadów morskich” – powiedział komisarz Karmenu Vella komentując decyzję Rady UE o ograniczeniu używania produktów z plastiku. Nowe przepisy wprowadzają m.in. obowiązek zbiórki butelek z tworzyw sztucznych. Słomki do napojów i patyczki kosmetyczne mają zostać zastąpione biodegradowalnymi zamiennikami.

Dzięki uczestnictwu w programie Erasmus+ studenci odnoszą większe sukcesy w życiu osobistym i zawodowym, a uczelnie podnoszą swoje zdolności innowacyjne - wynika z dwóch niezależnych badań opublikowanych przez Komisję Europejską. „Cieszę się, że absolwenci (…) są bardziej świadomi korzyści, jakie przynosi UE w ich codziennym życiu” – powiedział komisarz Tibor Navracsics.

W Polsce nieco mniej osób LGBTI doświadcza dyskryminacji w porównaniu z unijną średnią. Jednocześnie Polacy z rezerwą podchodzą do równouprawnienia mniejszości seksualnych. Z okazji Międzynarodowego Dnia Przeciwko Homofobii, Transfobii i Bifobii, Przedstawicielstwo KE w Polsce 17 maja zorganizowało - wspólnie z Kampanią Przeciw Homofobii - seminarium na temat równouprawnienia osób LGBTI w Europie.

W ramach porozumienia między Parlamentem Europejskim a Radą w sprawie budżetu UE na 2019 r. Komisja Europejska zaproponowała zwiększenie budżetu na sztandarowe programy UE: „Horyzont 2020” i Erasmus+. Dodatkowe 100 mln euro pomogą UE lepiej przygotować się na główne wyzwania, takie jak zmiana klimatu i dalsze dostosowanie sektora edukacji do potrzeb rynku pracy.

Europejskie służby tropiące oszustwa związane z podatkiem od wartości dodanej (VAT) otrzymały nowe narzędzie do walki z przestępcami. System analizujący sieci transakcji umożliwi państwom członkowskim szybką wymianę i wspólne przetwarzanie danych dotyczących VAT. Dzięki temu będzie można wcześniej wykrywać podejrzane działania sugerujące wyłudzenia podatkowe.

UE i państwa członkowskie chcą lepiej stawiać czoła cyberatakom.  17 maja 2019 Rada UE ustanowiła ramy pozwalające nakładać unijne ukierunkowane środki ograniczające, by zapobiegać cyberatakom, które stanowią zewnętrzne zagrożenie dla Unii lub jej państw członkowskich, i reagować na nie. Ramy te można również stosować do cyberataków wymierzonych przeciwko państwom trzecim lub organizacjom międzynarodowym, jeżeli uzna się to za konieczne do osiągnięcia celów wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa.

Rada przyjęła 16 maja br.  konkluzje o celach w zakresie pomocy rozwojowej UE w formie sprawozdania rocznego dla Rady Europejskiej. W sprawozdaniu przeanalizowano tendencje w odniesieniu do zobowiązań dotyczących unijnej oficjalnej pomocy rozwojowej (ODA) i ich realizacji. Dla krajów najsłabiej rozwiniętych i państw niestabilnych ODA jest jednym z głównych źródeł finansowania. Państwom tym – ze względu na brak krajowych zdolności – szczególnie trudno pozyskiwać finansowanie z innych źródeł.

Rada przyjęła 16 maja br.  konkluzje Rady o spójności polityki na rzecz rozwoju. Rada przypomina o wynikającym z Traktatu obowiązku uwzględniania celów współpracy na rzecz rozwoju we wszystkich politykach wewnętrznych i zewnętrznych i podkreśla znaczenie spójności polityki na rzecz rozwoju jako jednego z podstawowych elementów wkładu UE w realizację Agendy 2030 i celów zrównoważonego rozwoju.

Helsińska Fundacja Praw Człowieka na zlecenie Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce zaprasza prawników (adwokatów, radców prawnych, aplikantów, prawników pracujących w instytucjach publicznych i organizacjach pozarządowych) do wzięcia udziału w szkoleniu. Będzie ono dotyczyło kwestii z zakresu prawa antydyskryminacyjnego Unii Europejskiej, ze szczególnym uwzględnieniem tematyki zakazu dyskryminacji ze względu na orientację seksualną i tożsamość płciową. Wydarzenie jest organizowane w ramach Tygodnia Równości, poprzedzającego Paradę Równości.

Rada UE dyskutowała 14 maja br. o stałej współpracy strukturalnej po upływie pierwszego roku od jej rozpoczęcia. Przyjęła zalecenie oceniające postępy uczestniczących państw członkowskich w wypełnianiu zobowiązań podjętych w ramach stałej współpracy strukturalnej (PESCO). Rada podkreśla, że uczestniczące państwa członkowskie poczyniły postępy w zwiększaniu budżetów na obronność i wspólnych inwestycji w dziedzinie obronności – łącznie nakłady budżetowe na obronność w 2018 r. wzrosły o 3,3%, a w 2019 r. – o 4,6%.

UE wprowadzi wkrótce uproszczone przepisy dla kontrahentów niefinansowych, mniejszych kontrahentów finansowych i funduszy emerytalnych wykorzystujących instrumenty pochodne. Rada UE przyjęła 14 maja br. rozporządzenie ulepszające obecne przepisy o pozagiełdowym rynku instrumentów pochodnych.

14 maja br. Rada UE przyjęła całościowy pakiet legislacyjny, który zmniejszy ryzyko w sektorze bankowym i dodatkowo uodporni banki na potencjalne wstrząsy.

Rada przyjęła 14 maja br. dwa rozporządzenia ustanawiające ramy interoperacyjności między unijnymi systemami informacyjnymi w dziedzinie wymiaru sprawiedliwości i spraw wewnętrznych. Łatwiejsza wymiana informacji znacząco poprawi bezpieczeństwo w UE, umożliwi skuteczniejsze odprawy na granicach zewnętrznych, pozwoli lepiej wykrywać multiplikację tożsamości i pomoże w zapobieganiu nielegalnej migracji i jej zwalczaniu. Jednocześnie w pełni przestrzegane będą prawa podstawowe.

Wybory europejskie już 26 maja. Piszemy, jak Parlament Europejski zmienił nasze życie codzienne na lepsze w ciągu ostatnich pięciu lat.

Komisja Europejska zapowiedziała bezprecedensową kwotę 164 mln euro na projekty programu „Edukacja w sytuacjach nadzwyczajnych” w 2019 r. Jednocześnie ruszyła kampania w mediach społecznościowych. W ubiegłych trzech latach dzięki finansowaniu UE ponad 6,5 mln dziewcząt, chłopców i nauczycieli w 55 krajach skorzystało z lepszego dostępu do kształcenia i szkolenia.

Od połowy maja zaczną obowiązywać nowe maksymalne stawki za wszystkie międzynarodowe rozmowy i wiadomości tekstową SMS w obrębie UE. Konsumenci dzwoniący ze swojego kraju do innego państwa Unii zapłacą maksymalnie 19 centów za minutę (plus VAT) i 6 centów za wiadomość SMS (plus VAT). „To tylko jedna z wielu korzyści płynących z jednolitego rynku cyfrowego” – powiedziała komisarz Marija Gabriel.

13 maja 2019 r. Rada przyjęła roczne sprawozdanie UE na temat praw człowieka i demokracji na świecie w 2018 r. Według sprawozdania w 2018 r. UE utrzymała pozycję lidera w zakresie ochrony i propagowania praw człowieka w szybko zmieniającym się krajobrazie geopolitycznym. Angażowała się w działania na całym świecie, zgodnie z celami przedstawionymi w planie działania UE dotyczącym praw człowieka i demokracji (2015–2019). Rada uznała, że w niestabilnym i nieprzewidywalnym świecie plan działania walnie przyczynił się do postępów w realizacji programu na rzecz praw człowieka.

Deklaracja Pierwotna

Deklaracja o wersji pierwotnej "Prawa Europejskiego w praktyce" Redakcja "Prawa Europejskiego w praktyce" informuje, że wersją pierwotną (referencyjną) czasopisma jest wydanie papierowe (ISSN 1733-2036). Po ukazaniu się drukiem nowego numeru czasopisma, Redakcja zamieszcza na stronie internetowej www.pewp.pl jego spis treści oraz wybrane publikacje z numeru.

Rada Naukowa

Prof. dr hab. Maria Magdalena Kenig-Witkowska,

Prof. dr hab. Jan Barcz,

Prof. dr hab. Marek Chmaj,

Prof. dr hab. Artur Nowak-Far,

Prof. dr hab. Arkadiusz Wudarski,

Prof. nadzw. UW, dr hab. Robert Grzeszczak,

Tomasz Janik,

Adw. dr Rafał Morek,

Dr Joanna Brylak,

Dr Marcin Krzymuski,

Dr Robert Siwik,

Dr Barbara Godlewska-Bujok.