Kraje UE powinny wypracować wspólne podejście mające zapewnić wysoki poziom cyberbezpieczeństwa sieci 5G w całej wspólnocie – zaleca Komisja Europejska. Sieci piątej generacji w przyszłości połączą ze sobą miliardy przedmiotów i systemów, w tym te o krytycznym znaczeniu, takie jak energetyka, transport, bankowość i opieka zdrowotna, jak również systemy sterowania produkcją.

UE opracowuje nowe narzędzie finansowe, które będzie wspierać inwestycje i tworzenie miejsc pracy. Ambasadorzy państw UE zatwierdzili 27 marca br. wspólną interpretację („wspólne rozumienie”), którą wypracowały prezydencja rumuńska i Parlament Europejski w sprawie programu InvestEU, mającego połączyć 14 instrumentów finansowych wspierających obecnie inwestycje w UE.

We wtorek, 26 marca br.,  Parlament Europejski przyjął szczegółowy plan działania na rzecz sprawiedliwszego i skuteczniejszego opodatkowania oraz zwalczania przestępstw finansowych. Rekomendacje Parlamentu, przyjęte 505 głosami za, przy 63 przeciw i 87 wstrzymujących się, zostały przygotowane przez komisję specjalną ds. przestępstw finansowych, uchylania się od płacenia podatków i unikania zobowiązań podatkowych (TAX3). Komisja przeanalizowała system prawny pod kątem zdolności do zwalczania przestępstw finansowych, uchylania się od płacenia podatków i unikania zobowiązań podatkowych. Zaleca w szczególności poprawę współpracy między właściwymi organami oraz powołanie nowych organów unijnych i globalnych.

Rok 2021 mógłby być ostatnim rokiem, w którym w UE nastąpi sezonowa zmiana czasu. Posłowie PE zagłosowali za zakończeniem praktyki przesuwania zegarów o godzinę wiosną i jesienią, od 2021 roku. Państwa UE, które zdecydują się na zachowanie czasu letniego, powinny dokonać ostatniej zmiany czasu w ostatnią niedzielę marca 2021 roku, te, które wolą utrzymać swój standardowy (zimowy) czas, mogą przestawić zegary w ostatnią niedzielę października 2021 roku, mówi projekt przepisów przyjęty przez posłów 410 głosami do192, przy 51 wstrzymujących się od głosu.

26 marca br. Parlament Europejski zatwierdził nowe zasady tworzenia ogólnoeuropejskiego rynku energii elektrycznej, który ma być czystszy, bardziej konkurencyjny i odporny na ryzyko. Parlament przyjął cztery nowe akty prawne dotyczące rynku energii elektrycznej w UE, które dopełniają pakiet legislacyjny „Czysta energia dla wszystkich Europejczyków”.

W następstwie wezwania ze strony Komisji Europejskiej i unijnych organów ochrony konsumentów pięciu liderów w sektorze wypożyczania samochodów – Avis, Europcar, Enterprise, Hertz i Sixt – zmieniło sposób, w jaki przedstawiają ceny wynajmu aut. Dzięki temu konsument, który szuka oferty poprzez stronę internetową, od razu otrzyma ostateczną cenę wypożyczenia samochodu.

Przyszedł czas, żeby Polska zainwestowała w rozwiązanie kluczowych problemów strukturalnych, z którymi się boryka” – mówi Joost Korte, dyrektor generalny Komisji Europejskiej ds. zatrudnienia i spraw społecznych. Wśród kluczowych wyzwań na lata 2021–2027 wymienia m.in. niekorzystną sytuację demograficzną, niski odsetek kobiet na rynku pracy, gospodarkę niskoemisyjną czy umiejętności cyfrowe obywateli. Jednak, jak podkreśla, są to tylko rekomendacje, ponieważ Komisja Europejska nie podejmuje w Brukseli jednostronnej decyzji o tym, co musi zrobić kraj członkowski. Jednocześnie ocenia, że Polska dotąd bardzo dobrze radziła sobie z wykorzystaniem unijnych funduszy.

Wyjście Wielkiej Brytanii z UE bez porozumienia wpłynie znacznie na mieszkańców i przedsiębiorców w całej Europie. UE przyjęła tymczasowe środki mające na celu złagodzenie skutków brexitu.

21 marca 2019 r. Rada Europejska (art. 50) przyjęła konkluzje w sprawie brexitu.

Niebawem UE wprowadzi ulepszone ramy nadzoru nad europejskimi instytucjami finansowymi, m.in. Europejski Urząd Nadzoru Bankowego zyska szersze uprawnienia nadzorcze w zakresie zwalczania prania pieniędzy i finansowania terroryzmu. Prezydencja rumuńska i Parlament osiągnęły wstępne porozumienie w sprawie pakietu wniosków dotyczących przeglądu funkcjonowania obecnego Europejskiego Systemu Nadzoru Finansowego. Porozumienie musi teraz zostać potwierdzone przez ambasadorów państw członkowskich UE.

Ponad połowa z 22 inicjatyw ustawodawczych w obszarze unii bezpieczeństwa została już uzgodniona – wynika z najnowszego sprawozdanie KE . Na domknięcie przed wyborami do Parlamentu Europejskiego czekają jednak kluczowe wnioski np. dotyczące eliminowania treści o charakterze terrorystycznym w internecie oraz tworzenia Europejskiej Straży Granicznej i Przybrzeżnej.

Prawie półtora miliarda euro wyniesie grzywna, jaką zapłacić ma firma Google za złamanie przepisów antymonopolowych. Komisja Europejska uznała, że nadużywa ona swojej dominującej pozycji na rynku, bo w umowach ze stronami internetowymi osób trzecich stosuje wiele klauzul ograniczających. Uniemożliwiają one konkurentom zamieszczanie reklam w wynikach wyszukiwania na tych stronach.

Jest wstępne polityczne porozumienie w sprawie „Horyzont Europa” - unijnego programu w zakresie badań naukowych i innowacji. W budżecie UE na lata 2021–2027 Komisja Europejska proponuje przydzielenie na ten cel 100 mld euro. „Jesteśmy na dobrej drodze do uruchomienia w 2021 r. najambitniejszego w historii europejskiego programu badań naukowych i innowacji” – powiedział komisarz Carlos Moedas.

UE przystępuje do aktu genewskiego porozumienia lizbońskiego w sprawie ochrony nazw pochodzenia i ich rejestracji międzynarodowej. Ambasadorowie państw członkowskich zgromadzeni 20 marca br.  na forum Coreperu zatwierdzili porozumienie, które prezydencja rumuńska wypracowała z Parlamentem Europejskim w sprawie projektu rozporządzenia o przystąpieniu UE do aktu genewskiego. Po przyjęciu nowych przepisów UE będzie mogła korzystać z praw oraz wypełniać obowiązki jako umawiająca się strona aktu.

Ponad 250 mln złotych w ramach Planu Inwestycyjnego dla Europy trafi do innowacyjnych przedsiębiorców w Polsce za pośrednictwem leasingu i pożyczek. Polskim partnerem umowy jest PKO Leasing. Z finansowania mogą skorzystać przedsiębiorcy zatrudniający poniżej 500 pracowników, spełniający przynajmniej jedno z tzw. kryteriów innowacyjności.

Nowe internetowe narzędzie służące łagodzeniu kar pozwoli firmom objętym postępowaniem w sprawach kartelowych na składanie oświadczeń i zgłoszeń drogą elektroniczną. Chodzi m.in. o wnioski o złagodzenie kary i postępowania ugodowe. Dzięki tym rozwiązaniom administracja publiczna, przedsiębiorstwa i obywatele będą mogli – zachowując poufność – zaoszczędzić czas i ograniczyć koszty.

Ponad pół miliarda euro z Europejskiego Funduszu Obronnego sfinansuje w latach 2019–2020 projekty przemysłowe i badawcze w dziedzinie obronności. Dzisiaj ogłoszono zaproszenia do składania wniosków w tej dziedzinie. „Aby Europa mogła chronić, potrzebujemy najnowocześniejszych technologii i sprzętu obronnego” – powiedziała komisarz Elżbieta Bieńkowska.

21 marca to Międzynarodowy Dzień Walki z Dyskryminacją Rasową. Z tej okazji Helsińska Fundacja Praw Człowieka opublikowała garść przydatnych materiałów dla nauczycielek, nauczycieli, edukatorek i edukatorów. Problem dyskryminacji rasowej, krzywdzące stereotypy i rasistowskie zachowania to wciąż poważne problemy, o których warto mówić. Warto też edukować.

UE będzie dalej pomagać partnerom przygotowywać się do przyszłego członkostwa w Unii Europejskiej. Zamierza też dalej wspierać proces akcesyjny. 19 marca br. Rada UE uzgodniła stanowisko (częściowe podejście ogólne) w sprawie projektu rozporządzenia ustanawiającego Instrument Pomocy Przedakcesyjnej (IPA III) na lata 2021–2027. Uzgodniony tekst nie obejmuje kwestii finansowych ani horyzontalnych, które zależą od ogólnego porozumienia w sprawie kolejnych wieloletnich ram finansowych.

Rada Unii Europejskiej  przyjęła 19 marca br.  szereg aktów ustawodawczych w ramach przygotowań na wypadek brexitu bez porozumienia. Celem tych aktów jest ograniczyć najpoważniejsze szkody spowodowane przez chaotyczny brexit. Chodzi w szczególności o sektory, w których perturbacje dla obywateli i przedsiębiorstw byłyby największe. Przyjęte przepisy są uzupełnieniem innych środków, takich jak te określające prawa obywateli, przyjętych przez państwa członkowskie w ramach przygotowań do scenariusza brexitu bez porozumienia.

Rada UE przyjęła 19 marca br.  przepisy mające zapobiegać nadużywaniu danych osobowych przez europejskie partie polityczne podczas wyborów do Parlamentu Europejskiego. Nowe przepisy wprowadzają zmiany w rozporządzeniu z 2014 r. o statusie i finansowaniu europejskich partii i fundacji politycznych. Pozwolą karać finansowo europejskie partie i fundacje polityczne, które będą celowo wpływać lub próbować wpływać na wyniki wyborów do Parlamentu Europejskiego, wykorzystując naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych.

Deklaracja Pierwotna

Deklaracja o wersji pierwotnej "Prawa Europejskiego w praktyce" Redakcja "Prawa Europejskiego w praktyce" informuje, że wersją pierwotną (referencyjną) czasopisma jest wydanie papierowe (ISSN 1733-2036). Po ukazaniu się drukiem nowego numeru czasopisma, Redakcja zamieszcza na stronie internetowej www.pewp.pl jego spis treści oraz wybrane publikacje z numeru.

Rada Naukowa

Prof. dr hab. Maria Magdalena Kenig-Witkowska,

Prof. dr hab. Jan Barcz,

Prof. dr hab. Marek Chmaj,

Prof. dr hab. Artur Nowak-Far,

Prof. dr hab. Arkadiusz Wudarski,

Prof. nadzw. UW, dr hab. Robert Grzeszczak,

Tomasz Janik,

Adw. dr Rafał Morek,

Dr Joanna Brylak,

Dr Marcin Krzymuski,

Dr Robert Siwik,

Dr Barbara Godlewska-Bujok.