Projekt zmian ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa jest wynikiem analizy jakie zmiany są oczekiwane i możliwe do przeprowadzenia, aby budować zaufanie do tej instytucji, a także rozszerzyć w sposób zgodny z Konstytucją system społecznej kontroli i udziału obywateli. Jest to wersja uzupełniona o instytucję Rady Społecznej, której pomysł zgłoszono w toku dyskusji nad projektem Stowarzyszenia.

W opinii rzecznika generalnego Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej Michala Bobeka Maximilian Schrems może powoływać się na swój status konsumenta dla celów pozwania Facebook Ireland przed sądy austriackie w kontekście wykorzystywania przez niego jego własnego konta na Facebooku do celów prywatnych. Maximilian Schrems nie może natomiast powoływać się na status konsumenta w odniesieniu do roszczeń scedowanych na niego przez innych konsumentów – stwierdził rzecznik generalny 14 listopada 2017 roku w sprawie C-498/16 Maximilian Schrems /Facebook Ireland Limited.

Obywatelowi państwa trzeciego, będącemu członkiem rodziny obywatela Unii, przysługuje prawo pobytu w państwie członkowskim, w którym przebywał on, zanim nabył obywatelstwo tego państwa członkowskiego, przy zachowaniu obywatelstwa państwa członkowskiego pochodzenia. Warunki przyznawania wspomnianego prawa pobytu nie mogą być bardziej rygorystyczne niż warunki przewidziane w dyrektywie w sprawie prawa obywateli Unii do swobodnego przemieszczania się – orzekł Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej 14 listopada 2017 roku w sprawie C-165/16 Toufik Lounes/Secretary of State for the Home Department.

W dniu 19 października 2017 roku Europejski Trybunał Praw Człowieka wydał jeden wyrok w sprawie przeciwko Polsce tj.: Nawrot przeciwko Polsce (skarga nr 77850/12), w którym analizował zasadność skargi pod kątem zarzucanego naruszenia 5 ust. 1 i 4 Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności z uwagi na bezprawne umieszczenie skarżącego w szpitalu psychiatrycznym, a także opublikował dwie decyzje z dnia 26 września 2017 roku, wydane w sprawach Cybulski przeciwko Polsce (skarga nr 10223/16) oraz Rządziński przeciwko Polsce (skarga nr 32418/11), dotyczące funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości w Polsce, zatwierdzające jednostronną deklarację Rządu oraz zawartą ze skarżącym ugodę. Natomiast w dniu 12 września 2017 roku ETPC wydał decyzję w czterech sprawach przeciwko Polsce, tj.: Marie Izabella Zamoyski-Brisson przeciwko Polsce (skarga nr 19875/13), Andrzej Tomasz Jan Zamoyski przeciwko Polsce (skarga nr 19906/13), Annette Maria Zamoyski przeciwko Polsce (skarga nr 19921/13) i Hedwige Marie Yolande Zamoyski przeciwko Polsce (skarga nr 19935/13), w której analizował zasadność skargi pod kątem zarzucanego naruszenia art.1 Protokołu Dodatkowego Nr 1 do Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności z uwagi na nieuwzględnienie powództw odszkodowawczych skarżących za wywłaszczone lasy.

Podczas posiedzenia plenarnego Rady Konsultacyjnej Sędziów Europejskich (CCJE), które odbyło się w Strasburgu 8-10 listopada 2017 roku,  wobec krytycznej sytuacji wpływającej na praworządność oraz niezależność sądownictwa w Polsce, CCJE wydała oświadczenie, w którym m.in. oczekuje, że standardy europejskie zostaną przywrócone w ustawach dotyczących sądownictwa jak najszybciej, oraz że standardy te będą zachowane w przyszłym prawodawstwie.

Grupy Liberałów i Zielonych chcą jak najostrzejszej rezolucji Parlamentu Europejskiego o sytuacji w Polsce. Ma ona być głosowana w przyszłym tygodniu na sesji plenarnej w Strasburgu. Polskie Radio dowiedziało się nieoficjalnie, że obie frakcje chcą rozpocząć procedurę uruchomienia przez Parlament Europejski art. 7. unijnego traktatu.

Krajowe systemy kształcenia coraz bardziej sprzyjają włączeniu społecznemu i stają się skuteczniejsze – wynika z tegorocznego Monitora Kształcenia KE. Potwierdza się jednocześnie, że poziom wykształcenia w dużej mierze zależy od środowiska społeczno-ekonomicznego, z jakiego pochodzą uczennice i uczniowie. „Należy podwoić wysiłki, aby przezwyciężyć te nierówności” – powiedział komisarz Tibor Navracsics.

Gospodarka strefy euro jest na dobrej drodze, by w tym roku osiągnąć największe tempo wzrostu od dekady. Prognozowany wzrost realnego PKB wynosi 2,2 proc. „Dobre wiadomości nadchodzą z różnych stron: powstaje więcej miejsc pracy, rosną inwestycje, poprawia się sytuacja w finansach publicznych” – zaznacza komisarz Pierre Moscovici. Polska odnotuje w tym roku wzrost rzędu 4,2 proc. Również gospodarka UE jako całość powinna w tym roku przekroczyć oczekiwania, osiągając wzrost na poziomie 2,3 proc. - zamiast 1,9 proc., jak zakładano wiosną.

Według rzecznika generalnego Saugmandsgaarda Øe sąd krajowy może w przypadku oszustwa pominąć zaświadczenie zabezpieczenia społecznego pracowników delegowanych w Unii Europejskiej. Oszustwo związane z wydawaniem zaświadczeń E 101 pracowników delegowanych stanowi zagrożenie dla spójności systemów zabezpieczenia społecznego państw członkowskich, jest formą nieuczciwej konkurencji i podważa równość warunków pracy na krajowych rynkach pracy – stwierdził 9 listopada br. rzecznik generalny TSUE w sprawie C-359/16 Ömer Altun i in. / Openbaar Ministerie.

Zdaniem rzecznika generalnego Evgenia Tancheva wymogi zawodowe określane przez organizacje religijne podlegają kontroli sądowej pod kątem ustalenia, czy doszło do bezprawnej dyskryminacji ze względu na przekonania. Sądy krajowe muszą wyważyć prawo organizacji do autonomii i samostanowienia z prawem pracownika lub przyszłego pracownika do niebycia dyskryminowanym ze względu na przekonania – stwierdził rzecznik generalny TSUE 9 listopada br. w sprawie C-414/16 Vera Egenberger / Evangelisches Werk für Diakonie und Entwicklung e.V.

Komisja Europejska przedstawiła 8 listopada br. propozycje zmian w dyrektywie gazowej, aby restrykcje unijnego prawa obejmowały również gazociągi importowe. W praktyce nowelizacja rozwieje wątpliwości, czy Nord Stream 2 w podmorskiej części podlega prawu UE.

Bardziej restrykcyjne normy emisji dwutlenku węgla, wspieranie rozwiązań w zakresie mobilności ekologicznej w zamówieniach publicznych, rozwój infrastruktury paliw alternatywnych. KE zaproponowała ambitne cele emisyjne dla nowych samochodów osobowych i małych samochodów dostawczych, aby przyspieszyć przechodzenie na pojazdy nisko- i bezemisyjne.

Tuż przed szczytem Partnerstwa Wschodniego Parlament Europejski proponuje nowe sposoby zintensyfikowania stosunków UE z Ukrainą, Gruzją i Mołdawią. Państwa te ciężko pracują, by zacieśnić stosunki z UE pomimo silnego oporu ze strony Rosji. Obecnie korzystają one już z ruchu bezwizowego z UE i ze zwiększonych możliwości, które dają umowy o wolnym handlu z UE.

W przyszłości więcej środków z budżetu UE powinno trafiać na sprawy zewnętrzne, żeby zapewnić Europie bezpieczeństwo” - uważa Siegfried Mureșan (EPL, Rumunia), poseł odpowiedzialny za budżet w Parlamencie Europejskim. Posłowie przyjęli swoje stanowisko w sprawie budżetu UE na 2018 rok na sesji plenarnej 25 października br., wzywając m.in. do zwiększenia środków na pobudzenie wzrostu, zatrudnienie i bezpieczeństwo oraz odrzucając cięcia, których chcą państwa członkowskie.

Ministerstwo Sprawiedliwości przygotowało nowelizację Kodeksu wykroczeń, która wprowadza wiele zmian. Osoby ukarane mandatem, np. za złe parkowanie, będą miały więcej czasu na jego zapłacenie. Inne zmiany pozwolą walczyć z plagą „drobnych” kradzieży. Powstanie elektroniczny rejestr sprawców wykroczeń, który umożliwi skuteczne karanie złodziei.

Termin wejścia w życie zakazu handlu w niedziele 1 stycznia 2018 r. jest już nierealny. Powód? Polska będzie musiała skierować do notyfikacji w Komisji Europejskiej projekt ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele - do takiej opinii prawnej przygotowanej 3 listopada przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych dotarł portal wiadomoscihandlowe.pl. Co to oznacza? Zanim ustawa wejdzie w życie minie od trzech miesięcy do półtora roku.

W tym tygodniu posłowie Parlamentu Europejskiego pracują w komisjach i w grupach politycznych. Wśród tematów m.in. głosowanie ws. wzmocnienia kontroli granic zewnętrznych UE oraz rządy prawa w Polsce.

Prawie 20 tys. osób skorzystało w ciągu 10 lat z Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji. Najnowsze sprawozdanie pokazuje skuteczność tego instrumentu w pomaganiu pracownikom, którzy stracili zatrudnienia i szukali nowych szans na rynku pracy. „Potrafimy okazywać solidarność z pracownikami będącymi ofiarami masowych zwolnień spowodowanych globalizacją lub kryzysem” – powiedziała komisarz Marianne Thyssen.

W listopadzie światowi przywódcy spotykają się w Bonn na konferencji klimatycznej COP23. Jakie są jej cele i wyzwania na drodze do wdrożenia porozumienia paryskiego? Wyzwaniem dla rozmów w Bonn jest przede wszystkim wycofanie się Stanów Zjednoczonych - drugiego na świecie emitenta gazów cieplarnianych - z porozumienia paryskiego, które prezydent Donald Trump ogłosił w czerwcu br. Poza tym konferencja musi także wypracować warunki do dialogu, który ma odbyć się w 2018 roku.

W środę 1 listopada br. weszła w życie umowa o partnerstwie i współpracy między UE a Mongolią. Porozumienie, podpisane 30 kwietnia 2013 r., zastępuje umowę o współpracy handlowej i gospodarczej z 1993 r. Wejście w życie porozumienia zbiega się z otwarciem delegatury UE w Mongolii, dla której realizacja umowy będzie jednym z priorytetów.

Na posiedzeniu 30 października Rada Ministrów przyjęła przygotowany w Ministerstwie Sprawiedliwości projekt ustawy, która określa wymogi stawiane doradcom restrukturyzacyjnym i wprowadza skuteczny nadzór Ministra Sprawiedliwości nad działalnością doradców. 

Deklaracja Pierwotna

Deklaracja o wersji pierwotnej "Prawa Europejskiego w praktyce" Redakcja "Prawa Europejskiego w praktyce" informuje, że wersją pierwotną (referencyjną) czasopisma jest wydanie papierowe (ISSN 1733-2036). Po ukazaniu się drukiem nowego numeru czasopisma, Redakcja zamieszcza na stronie internetowej www.pewp.pl jego spis treści oraz wybrane publikacje z numeru.

Rada Naukowa

Prof. dr hab. Maria Magdalena Kenig-Witkowska,

Prof. dr hab. Jan Barcz,

Prof. dr hab. Marek Chmaj,

Prof. dr hab. Artur Nowak-Far,

Prof. dr hab. Arkadiusz Wudarski,

Prof. nadzw. UW, dr hab. Robert Grzeszczak,

Tomasz Janik,

Adw. dr Rafał Morek,

Dr Joanna Brylak,

Dr Marcin Krzymuski,

Dr Robert Siwik,

Dr Barbara Godlewska-Bujok.