Komisja Europejska powinna rozważyć możliwości wprowadzenia ułatwień w dostępie do funduszy unijnych zaplanowanych w budżecie od 2020 r. – to główny wniosek sprawozdania dotyczącego przyszłości finansów UE. Przygotowała je grupa niezależnych ekspertów zajmujących się polityką spójności. „Mniej przepisów to lepsze wyniki i mniej błędów” – przekonuje komisarz Corina Crețu.

Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu podtrzymał zakaz zasłaniania twarzy w miejscach publicznych w Belgii. Sędziowie uznali, że taki zakaz nie łamie Europejskiej Konwencji Praw Człowieka.

Branża handlu i dystrybucji jest zaskoczona decyzją o wcześniejszym wejściu w życie, od 1 stycznia 2018 r., a nie 1 stycznia 2019 roku, przepisów o opłacie recyklingowej. To złamanie wcześniejszych ustaleń i uzgodnień - uważa Konfederacja Lewiatan.

Naczelna Rada Adwokacka wyraża zaniepokojenie zmianami legislacyjnymi proponowanymi i przyjmowanymi w obecnej kadencji Sejmu, dostrzegając w części z nich zagrożenie podporządkowania obowiązujących regulacji prawnych celom politycznym. Uchwałę z tym stanowiskiem przyjęto podczas plenarnego posiedzenia NRA, 1 lipca 2017 r.

Zaskarżona do Trybunału Konstytucyjnego przez Prokuratora Generalnego uchwała Sejmu z 26 listopada 2010 r. w sprawie wyboru sędziów TK: Stanisława Rymara, Piotra Tulei i Marka Zubika została podjęta prawidłowo, bez wad proceduralnych i zgodnie z ugruntowaną praktyką parlamentarną. Wybór miał charakter indywidualny, a w treści uchwały poprawnie ustalono początek kadencji nowo wybranych sędziów TK. Zarzuty wnioskodawcy są w tym zakresie bezzasadne.  Niezależnie od oceny prawidłowości wyboru sędziów TK postępowanie przed Trybunałem powinno zostać umorzone ze względu na niedopuszczalność wydania wyroku. Zaskarżona uchwała nie spełnia bowiem kryteriów aktu normatywnego — jej celem było jednorazowe obsadzenie stanowisk w sądzie konstytucyjnym w konkretnych okolicznościach faktycznych w przeszłości. Należy wyrazić zdziwienie, że tak rażąco bezpodstawny wniosek został skierowany przez Prokuratora Generalnego, co wskazuje, że stanowi element nie tyle sporu prawnego, ile nadużywania środków procesowych do prowadzenia gry politycznej nielicującej z powagą jednego z naczelnych organów systemu wymiaru sprawiedliwości – stwierdził 10 lipca br. Zespół Ekspertów Prawnych przy Fundacji im. Stefana Batorego w sprawie wniosku do Trybunału Konstytucyjnego dotyczącego podstawy prawnej wyboru sędziów TK: s. Rymara, p. Tulei, m. Zubika (sygn. U 1/17).

Środowisko, migracja, pluralizm w mediach i dyskusja o unikaniu opodatkowania - to najważniejsze tematy w PE w tym tygodniu.

Pół roku po tym, jak Komisja Europejska uruchomiła Europejski Korpus Solidarności i rozpoczął się proces informowania wolontariuszy o możliwościach, rusza akcja obsadzania wolnych miejsc pracy i staży. KE wsparła dwa projekty wdrażane pod kierunkiem włoskich i francuskich służb zatrudnienia, które mogą zaoferować młodym Europejczykom nawet 6 tys. miejsc pracy i staży związanych z polityką solidarności w innych państwach UE.

Helsińska Fundacja Praw Człowieka zrealizowała trzy kursy e-learningowe „Prawa człowieka” w roku szkolnym 2016/2017. Wzięły w nich udział łącznie 452 osoby.

86% ubezpieczycieli z całego świata uważa, że nowe firmy technologiczne z branży ubezpieczeniowej, tzw. insurtech-y, stanowią zagrożenie dla ich dochodów. Jednocześnie, ponad połowa respondentów postrzega innowacje jako priorytetowy obszar strategii, dlatego coraz chętniej wchodzi z insurtech-ami we współpracę – wynika z raportu PwC „Ubezpieczeniowy nowy świat. Insurtech motorem innowacji”.

Zdaniem Rzecznika Praw Obywatelskich, Adama Bodnara, system nieodpłatnej pomocy prawnej w Polsce wymaga zmian, bowiem jest nieskuteczny, nieefektywny, a liczba osób korzystających z darmowych porad w ramach obowiązującego od dnia 1 stycznia 2016 r. programu jest niewielka. Dlatego też Rzecznik zwrócił się do Prezydenta z prośbą o wskazanie kierunków i zakresu zmian w ustawie, planowanych w ramach zapowiadanych prac legislacyjnych.

Żądane przez przedsiębiorstwa lotnicze koszty odwołania rezerwacji mogą być badane w odniesieniu do ich nieuczciwego charakteru. Ponadto poszczególne elementy składające się na ostateczną cenę, którą należy zapłacić przedsiębiorstwom lotniczym, należy wskazać odrębnie – orzekł 6 lipca br. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

Świadomość prawna powinna być zaszczepiona w społeczeństwie od najmłodszych lat, aby tkwiła w ludziach jak oczywista wiedza, że dwa plus dwa równa się cztery. Tymczasem ta świadomość jest w Polsce nadal bardzo niska” – mówi Magdalena Bartosiewicz z Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie. Podczas międzynarodowej konferencji The Modern Bar Association Conference przedstawiciele zawodów prawniczych ponownie podjęli dyskusję o potrzebie lepszego edukowania obywateli w zakresie prawa.

Przestrzeganie prawa UE przez państwa członkowskie wciąż jest na niewystarczającym poziomie – wskazuje KE w sprawozdaniu rocznym. Z kolei Tabela wyników rynku wewnętrznego pokazuje, że wciąż nie udało się wyeliminować barier dla swobodnego przepływu osób, usług, towarów i kapitału. Tymczasem jednolity rynek pozostaje najważniejszym atutem Europy.

Amnesty International przedstawiła 6 lipca opinię w przedmiocie przyjętych i planowanych zmian legislacyjnych, które są zdaniem organizacji zagrożeniem niezależności sądów i niezawisłości sędziów. Opinia nie ma charakteru wyczerpującego, poruszono w niej jedynie przykładowe kwestie, wobec których formułowany jest zarzut niekonstytucyjności bądź niezgodności z obowiązującym Polskę prawem międzynarodowym oraz standardami międzynarodowymi w tym zakresie.

Minister Sprawiedliwości Prokurator Generalny Zbigniew Ziobro wydał 6 lipca zarządzenie zawierające wykaz 323 wolnych stanowisk asesorskich. Stanowska te są przeznaczone dla aplikantów Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury (KSSiP), którzy zdali egzamin sędziowski oraz nie zostali skreśleni z listy aplikantów aplikacji sędziowskiej oraz referendarzy sądowych i asystentów sędziów, którzy w latach 2011-2016 zdali egzamin sędziowski.

Firmy windykacyjne wykorzystują nieświadomość ludzi i masowo skupują za bezcen przedawnione roszczenia, licząc na to, że dłużnicy nie podniosą przed sądem zarzutu przedawnienia. Bo w myśl obecnych przepisów, nawet gdy upłynął okres przedawnienia roszczenia, sąd – rozpoznający sprawę – może to wziąć pod uwagę wyłącznie wtedy, gdy dłużnik wykaże się odpowiednią inicjatywą i podniesie taki zarzut. Jeśli tego nie zrobi – a wielu ludzi nie ma świadomości przysługujących im praw – powództwo zostanie uwzględnione. Ministerstwo Sprawiedliwości, stając więc w obronie konsumentów, przygotowało projekt ustawy, który właśnie trafił do konsultacji międzyresortowych.

UE i Japonia porozumiały się co do zasady w sprawie najważniejszych elementów umowy o partnerstwie gospodarczym. Będzie to najważniejsza dwustronna umowa handlowa zawarta dotychczas przez wspólnotę i pierwsza, która obejmie konkretne zobowiązanie do wdrożenia porozumienia klimatycznego z Paryża. Umowa oznacza również zniesienie większości ceł, które rocznie sięgają 1 mld euro.

Komisja Europejska opublikowała pierwsze wydanie Monitora miast kultury i kreatywności. Wynika z niego m.in., że dynamika życia kulturalnego jest silnie powiązana z innymi wymiarami życia w mieście, od różnorodności społecznej po sytuację gospodarczą. Monitor to wynik projektu badawczego obejmującego 168 miast w 30 krajach europejskich.

Jak spędzisz pierwsze lato bez opłat roamingowych w UE? Zamieść swoje zdjęcia na Instagramie! Najlepsze trafią na wystawę w Parlamentarium - jednym z najpopularniejszych muzeów w Brukseli.

Posłowie Parlamentu Europejskiego poparli ustanowienie, na 12 miesięcy, komisji specjalnej, badającej praktyczne i prawne przeszkody w skutecznej walce z terroryzmem, w UE. Komisja specjalna ma zbadać i ocenić poziom zagrożenia terrorystycznego na terenie Europy oraz przyjrzeć się potencjalnym błędom oraz nieprawidłowościom, w wyniku których mogło dojść do ataków terrorystycznych w państwach członkowskich

Europoseł PiS Ryszard Legutko będzie dzielił przewodnictwo w trzeciej pod względem wielkości frakcji w Parlamencie Europejskim z Brytyjczykiem Syedem Kamallem.

Deklaracja Pierwotna

Deklaracja o wersji pierwotnej "Prawa Europejskiego w praktyce" Redakcja "Prawa Europejskiego w praktyce" informuje, że wersją pierwotną (referencyjną) czasopisma jest wydanie papierowe (ISSN 1733-2036). Po ukazaniu się drukiem nowego numeru czasopisma, Redakcja zamieszcza na stronie internetowej www.pewp.pl jego spis treści oraz wybrane publikacje z numeru.

Rada Naukowa

Prof. dr hab. Maria Magdalena Kenig-Witkowska,

Prof. dr hab. Jan Barcz,

Prof. dr hab. Marek Chmaj,

Prof. dr hab. Artur Nowak-Far,

Prof. dr hab. Arkadiusz Wudarski,

Prof. nadzw. UW, dr hab. Robert Grzeszczak,

Tomasz Janik,

Adw. dr Rafał Morek,

Dr Joanna Brylak,

Dr Marcin Krzymuski,

Robert Siwik,

Dr Barbara Godlewska-Bujok.