Lista 30 członków nowej specjalnej komisji parlamentarnej ds. przeciwdziałania terroryzmowi została zatwierdzona 12 września na sesji plenarnej Parlamentu Europejskiego. Komisja oceni zakres zagrożeń terrorystycznych na terytorium Unii Europejskiej i wskaże możliwe wady, braki i nieprawidłowości w działaniach antyterrorystycznych.

Komisja Europejska podjęła decyzję o przesłaniu Polsce uzasadnionej opinii w sprawie ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych. Zdaniem KE zawarte tam zapisy dyskryminują sędziów - chodzi o różny wiek emerytalny dla kobiet i mężczyzn. Komisja ma również zastrzeżenia do przyznania Ministrowi Sprawiedliwości prawa do uznaniowego odwoływania i powoływania prezesów sądów.

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej potwierdził, że propozycja europejskiej inicjatywy obywatelskiej, złożona przez obywatela greckiego w celu umożliwienia umorzenia długu publicznego państw znajdujących się w stanie wyższej konieczności, nie może zostać zarejestrowana. Przedmiot takiej inicjatywy nie znajduje bowiem żadnej podstawy w postanowieniach traktatów – stwierdził Trybunał 12 września br. w sprawie Alexios Anagnostakis / Komisja.

Helsińska Fundacja Praw Człowieka wspólnie ze Stowarzyszeniem Interwencji Prawnej przygotowały raport pt. „Fundusze Europejskie i ich rola we wspieraniu integracji cudzoziemców w Polsce”. Celem opracowania jest próba opisania problemów związanych z ograniczeniem lub wstrzymaniem realizacji działań integracyjnych dla cudzoziemców prowadzonych przez organizacje społeczne. Są one efektem wstrzymania od połowy 2015 r. dofinansowania projektów z Europejskiego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji (FAMI).

HFPC wspólnie z czterema organizacjami społecznymi skierowała opinię przyjaciela sądu do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w sprawie sześciu dziennikarzy, wobec których w 2016 r. wydano zakaz wstępu do węgierskiego parlamentu (Mándli i inni p. Węgrom).

Powołane przez Ministra Sprawiedliwości komisje egzaminacyjne przeprowadziły w Gdańsku, Katowicach, Krakowie, Poznaniu, Warszawie i Wrocławiu egzamin notarialny. W czasie trwającego trzy dni (5-7 września) egzaminu zdający rozwiązywali zadania polegające na opracowaniu projektów aktów notarialnych, a także przygotowaniu odmowy dokonania czynności notarialnej lub uzasadniania jej dopuszczalności.

Przewodniczący Parlamentu Europejskiego Antonio Tajani w wywiadzie dla niemieckich mediów opowiedział się za pomysłem ujednolicenia świadczeń dla uchodźców w krajach UE, którego brak doprowadził do "azylowego shoppingu". Chce też przeznaczyć więcej środków na ochronę węgierskiej granicy.

13 września w Parlamencie Europejskiej odbędzie się debata o stanie Unii Europejskiej - najważniejsza debata polityczna roku. Orędzie i debata o stanie UE odbywają się co roku od 2010. Orędzie o stanie UE jest dla przewodniczącego Komisji Europejskiej okazją do przedstawienia poglądów kolegium komisarzy na temat obecnej sytuacji w Unii, oceny minionego roku i priorytetów na kolejny rok oraz do zaprezentowania długofalowej wizji jej rozwoju. Ponadto debata jest ważnym elementem demokratycznej kontroli sprawowanej nad KE przez Parlament Europejski – jedyną instytucję UE pochodzącą z bezpośrednich wyborów.

Na sesji plenarnej 12 września Parlament Europejski będzie głosował ws. WIFI4EU, czyli inicjatywy, która ma promować darmowy dostęp do internetu w miejscach użyteczności publicznej. „To szansa, by dostęp do internetu był szerszy, równy i bardziej inkluzywny dla wszystkich Europejczyków - darmowy dostęp do wysokiej jakości połączenia internetowego niezależnie od położenia geograficznego i dochodu” - wyjaśnia poseł sprawozdawca Carlos Zorrinho (S&D, Portugalia).

Naszym celem jest ograniczenie pola działania terrorystów: utrudnianie im podróżowania, szkolenia, pozyskiwania środków finansowych, broni i materiałów wybuchowych” – mówił komisarz Julian King, prezentując 10. sprawozdanie dotyczące unii bezpieczeństwa. Komisja naciska m.in. na walkę z nielegalnym handlem bronią palną, w szczególności na Bałkanach Zachodnich.

Unijna komisarz ds. handlu Cecilia Malmström ogłosiła, że UE ustanowi międzynarodowy sojusz na rzecz zniesienia handlu narzędziami tortur (Alliance for Torture-Free Trade). Wspólna inicjatywa UE, Argentyny i Mongolii ma położyć kres handlowi towarami wykorzystywanymi do wykonywania kary śmierci i zadawania tortur. Jej oficjalna inauguracja nastąpi 18 września podczas Zgromadzenia Ogólnego ONZ w Nowym Jorku.

Unijne urzędy ochrony konsumentów oraz Komisja Europejska przesłały wspólne pismo do prezesa Volkswagena, wzywając koncern do szybkiej naprawy wszystkich samochodów w związku ze skandalem „dieselgate”. Chodzi o instalowanie oprogramowania w autach z silnikami wysokoprężnymi, które podczas testów fałszowało odczyt poziomu emisji spalin samochodu.

Rzecznik Generalny Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał opinię dotyczącą obywatela Maroka, któremu Konsul RP w Rabacie odmówił wydania wizy Schengen. Pomimo iż przepisy polskiego prawa wyłączają możliwość sądowej kontroli takiej decyzji, to cudzoziemiec złożył skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, a następnie skargę kasacyjną do Naczelnego Sądu Administracyjnego. Z kolei NSA skierował pytanie prejudycjalne do Trybunału Sprawiedliwości UE, wnosząc o dokonanie wykładni przepisów kodeksu wizowego Schengen w świetle Karty Praw Podstawowych UE.

W dniu 4 września 2017 r. w warszawskiej siedzibie Forum Obywatelskiego Rozwoju odbyła się konferencja, na której zaprezentowano raport wykazujący powiązania pomiędzy stopniem niezależności sądów a tempem rozwoju gospodarczego poszczególnych krajów. Badanie pokazuje też, że im bardziej ograniczona niezależność sądów, tym słabsza jest ochrona wolności obywatelskich i praw człowieka, a tym samym rośnie możliwości ich naruszania przez organy państwa.

Czechy, Węgry i Polska nadal nie wypełniają swoich zobowiązań prawnych i nie relokowały ani jednej osoby albo nie zadeklarowały żadnych miejsc na potrzeby relokacji – wynika z najnowszego sprawozdania KE w sprawie kryzysu migracyjnego. Komisja z zadowoleniem przyjęła orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości UE, w którym potwierdził on ważność decyzji Rady w sprawie relokacji i oddalił skargi wniesione przez Słowację i Węgry. KE przyjęła cztery sprawozdania z postępu prac, w których wzywa wszystkie strony do podtrzymania i dalszego przyspieszenia zadowalających postępów w zakresie zarządzania nieuregulowanymi przepływami migracyjnymi, ochrony granic zewnętrznych UE i wspierania państw członkowskich pierwszej linii będących pod presją.

Odszkodowanie należne pasażerom w przypadku odwołania lub dużego opóźnienia lotu łączonego należy obliczać stosownie do mierzonej z lotu ptaka odległości pomiędzy lotniskiem miejsca wylotu a lotniskiem miejsca docelowego. Fakt, iż w rzeczywistości dystans pokonywany w ramach przelotu jest, z powodu przesiadki, większy aniżeli dystans pomiędzy lotniskiem miejsca wylotu a lotniskiem miejsca docelowego nie ma wpływu na obliczanie wysokości należnego odszkodowania – stwierdził Trybunał w wyroku z 7 września br. w sprawie Birgit Bossen, Anja Bossen i Gudula Gräßmann/Brussels Airlines SA/NV.

Stopy procentowe, cyberzagrożenia oraz zarządzanie zmianą to ryzyka dla biznesu najczęściej wskazywane przez ubezpieczycieli w Europie, wynika z najnowszej edycji badania „Insurance Banana Skins 2017”, przygotowanego przez firmę doradczą PwC i Centre for the Study of Financial Innovation (CSFI). Z kolei na świecie w pierwszej trójce zamiast stóp procentowanych znalazły się nowe technologie, które w Europie plasują się również wysoko, bo tuż za podium.

W piątek (8.09) wystartuje rządowa kampania informacyjna na temat reformy sądów – podała „Rzeczpospolita”. Przygotowała ją Polska Fundacja Narodowa, organizacja powołana do życia przez 17 państwowych spółek. Kampanię zlecił rząd. Według gazety, kampania ma w kompleksowy sposób docierać z przesłaniem pokazującym, dlaczego zmiany w sądownictwie są niezbędne i „zatrzeć złe wrażenia po burzliwej dyskusji na temat reformy sądownictwa, którą zakończyły prezydenckie weta".

Polskie sądy należą do najłagodniejszych w orzekaniu kar za niezwykle okrutne przestępstwa, jakimi są gwałty” - podkreślił podczas konferencji prasowej, 7 września br., szef MS Zbigniew Ziobro. „Wprowadzimy rozwiązania, które będą obligowały sądy do orzekania wyższych kar dla tego rodzaju przestępstw” - zapowiedział. „Chcemy zwiększenia punktowej kary za wszystkie przestępstwa od miesiąca do 30 lat” - dodał.

Polska polityka zagraniczna musi być spójna" - oświadczyła premier Beata Szydło podczas spotkania z ambasadorami RP 7 września br. Zapewniła również, że polski rząd nie zamierza wyprowadzać Polski z UE, oczekuje jednak poważnych reform wewnętrznych Unii.

Ogłoszony 6 września br., podczas Forum w Krynicy, przełomowy projekt koncepcji wsparcia inwestorów w Polsce w ramach instrumentu zwolnień podatkowych dotyczy nowych inwestycji i będzie funkcjonował równolegle do istniejących obecnie Specjalnych Stref Ekonomicznych. Docelowo zastąpi je po 2026 r., kiedy obecne Strefy przestaną istnieć. Obecna ustawa o SSE będzie tym samym funkcjonowała do końca 2026 r. tylko dla wydanych już dotychczas zezwoleń strefowych. Projekt nowych przepisów zakłada m.in. możliwość korzystania ze zwolnienia z CIT przez firmy lokujące inwestycje w dowolnym miejscu w Polsce, ocenę projektów pod kątem jakościowym i ilościowym oraz konkretny okres na wykorzystanie zwolnienia podatkowego w miejsce sztywnego terminu funkcjonowania Stref.

Deklaracja Pierwotna

Deklaracja o wersji pierwotnej "Prawa Europejskiego w praktyce" Redakcja "Prawa Europejskiego w praktyce" informuje, że wersją pierwotną (referencyjną) czasopisma jest wydanie papierowe (ISSN 1733-2036). Po ukazaniu się drukiem nowego numeru czasopisma, Redakcja zamieszcza na stronie internetowej www.pewp.pl jego spis treści oraz wybrane publikacje z numeru.

Rada Naukowa

Prof. dr hab. Maria Magdalena Kenig-Witkowska,

Prof. dr hab. Jan Barcz,

Prof. dr hab. Marek Chmaj,

Prof. dr hab. Artur Nowak-Far,

Prof. dr hab. Arkadiusz Wudarski,

Prof. nadzw. UW, dr hab. Robert Grzeszczak,

Tomasz Janik,

Adw. dr Rafał Morek,

Dr Joanna Brylak,

Dr Marcin Krzymuski,

Dr Robert Siwik,

Dr Barbara Godlewska-Bujok.