2,42 mld euro – to wysokość kary nałożonej przez Komisję Europejską na spółkę Google za złamanie przepisów unijnego prawa o ochronie konkurencji. Zdaniem KE, Google nadużywa swojej pozycji dominującej jako wyszukiwarka internetowa poprzez bezprawne faworyzowanie własnej porównywarki cenowej. „To odbiera konsumentom możliwość faktycznego porównywania usług i pełnego korzystania z innowacji” – uzasadniała komisarz Margrethe Vestager.

W życie wchodzą zaostrzone unijne przepisy w sprawie prania pieniędzy, unikania opodatkowania i finansowania terroryzmu, co jest jednym z priorytetów Komisji Junckera. Dyrektywa m.in. wzmacnia obowiązek przeprowadzenia oceny ryzyka przez banki, prawników i księgowych. „Musimy zrobić wszystko, co w naszej mocy, aby odciąć przestępcom i terrorystom dostęp do dochodów z prania pieniędzy” – powiedział pierwszy wiceprzewodniczący KE Frans Timmermans.

Wzrasta protekcjonizm w stosunkach handlowych i gospodarczych – wynika ze sprawozdania KE. Europejscy eksporterzy zgłosili 10-procentowy wzrost liczby barier handlowych napotkanych w samym tylko roku 2016. Pod koniec zeszłego roku istniały 372 takie bariery u ponad 50 partnerów handlowych na całym świecie. 36 barier wprowadzonych w 2016 r. mogłoby wpłynąć negatywnie na unijny eksport o bieżącej wartości ok. 27 mld euro.

Wchodzą w życie nowe przepisy dotyczące transgranicznych postępowań upadłościowych. Ułatwią one przedsiębiorcom restrukturyzację, a wierzycielom odzyskiwanie swoich pieniędzy, poprzez zagwarantowanie, że zbiorowe procedury transgranicznego odzyskiwania długów będą sprawne i skuteczne.

Upamiętnienie Helmuta Kohla, sprawozdania o migracji, zagraniczni terroryści-bojownicy i dialog międzyreligijny. To tematy, którymi Parlament Europejski zajmie się w tym tygodniu.

KE przedstawiła propozycję zainwestowania 2,7 mld euro w 152 kluczowe projekty w dziedzinie transportu, które wspierają konkurencyjną i czystą mobilność z wykorzystaniem internetu w Europie. Wybrane działania to m.in. modernizacja linii kolejowej Białystok-Ełk o długości ponad 100 kilometrów. „Zapotrzebowanie na inwestycje w infrastrukturę transportową jest ogromne” – podkreśla komisarz Violeta Bulc.

HFPC otrzymała odpowiedź od Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich w sprawie utrudnień w rekrutacji na uczelnie absolwentów polskich szkół posiadających maturę międzynarodową (IB). KRASP w swoim stanowisku uznała, że przepisy ustawy o systemie oświaty w tym zakresie mają charakter dyskryminujący.

HFPC złożyła opinię przyjaciela sądu przed Sądem Najwyższym w sprawie dotyczącej ochrony wizerunku funkcjonariuszy publicznych i zasad jego publikacji w prasie.

3 stycznia 2018 wchodzi w życie pakiet regulacyjny MiFID II, który – chociaż dotyczy głównie instytucji finansowych – obejmie swoimi wymogami również przedsiębiorstwa z sektora energetycznego. Oznacza to duże zmiany w branży, do których firmy muszą się przygotować.

Europejscy konsumenci uważają, że mniejsze marki przykładają większą wagę do potrzeb swoich klientów. W ten sposób wypowiedziało się 53% osób, które wzięły udział w projekcie badawczym zrealizowanym przez Censuswide dla Ricoh. O dużych korporacjach podobną opinię wyraziło jedynie 21%. Poziom obsługi ma duże znaczenie dla klientów – aż 47% przyznało, że nie kupuje i nie korzysta z usług firm, które nie spełniają ich oczekiwań w tym zakresie, a 52% będzie wydawała na nie mniej.

Europa musi znaleźć skuteczniejszą strategię zarządzania migracją. To główny wniosek z konferencji w Parlamencie Europejskim w Brukseli z 21 czerwca.

Sąd Rejonowy Warszawa-Śródmieście zawiesił postępowania wytoczone przeciwko prezes Trybunału Konstytucyjnego. Sąd stwierdził, że Trybunał nie posiada prezesa.

Po 3 latach realizacji projektu SATORI, który miał na celu wypracowanie standardów etycznych w zakresie prowadzenia badań naukowych i innowacji, organizacje biorące udział w przedsięwzięciu – w tym HFPC – publikują efekty swoich analiz. Ramy oceny etycznej badań i innowacji w państwach członkowskich Unii Europejskiej zawierają zarówno ogólne wytyczne, jak również narzędzia, które mogą być stosowane w konkretnych dziedzinach nauki albo przez konkretne typy organizacji.

Dziś i jutro (22-23 czerwca) będzie trwać szczyt Unii Europejskiej. Główne tematy rozmów przywódców krajów Unii to obronność, migracja, Brexit oraz sankcje wobec Rosji.

Obowiązek zgłaszania organom skarbowym tzw. agresywnego planowania podatkowego oraz wysokie kary w przypadku uchylania się od tego zobowiązania – to nowe przepisy proponowane przez KE w odniesieniu do podmiotów pośredniczących w planowaniu podatkowym. „Wciąż podnosimy poprzeczkę w naszych działaniach na rzecz przejrzystości podatkowej” – powiedział komisarz Pierre Moscovici. Komisja Europejska przedstawiła propozycję nowych rygorystycznych przepisów w odniesieniu do pośredników, takich jak doradcy podatkowi, księgowi, banki i prawnicy, którzy opracowują dla swoich klientów systemy planowania podatkowego i ułatwiają ich stosowanie.

13 czerwca 2017 r. z inicjatywy Krajowej Izby Gospodarczej 17 organizacji i podmiotów reprezentujących sektor europejskich dystrybutorów, zatrudniających ponad 1,5 miliona pracowników, skierowało do Vytenisa Andriukaitisa, Komisarza ds. Zdrowia i Bezpieczeństwa Żywności Komisji Europejskiej, list otwarty w sprawie projektowanego systemu śledzenia i monitorowania wyrobów tytoniowych (T&T). Sygnatariusze dokumentu popierają efektywny system śledzenia i monitorowania wyrobów tytoniowych. Niestety zaproponowane przez KE rozwiązania wprowadzają uciążliwy i nieefektywny system kontroli produkcji i dystrybucji wyrobów tytoniowych, który obok obecnych obowiązków dystrybutorów nałoży inne, dodatkowe wymagania.

Rola dyrektora finansowego w przedsiębiorstwie jest często niedoceniana, a to w głównej mierze na jego barkach spoczywa odpowiedzialność za realizację formalno-prawnych obciążeń nakładanych na firmę. Codzienną biurokratyczną mitręgę, wiążącą się z tym, opisuje specjalny raport „Czym byłaby firma bez dobrego CFO” przygotowany przez firmę audytorsko-doradczo-outsourcingową Grant Thornton. A w nim m. in. 14 liczb, które pokazują, jak potężne obciążenia biurokratyczne spoczywają na dyrektorach finansowych działających w Polsce firm.

Polska nadal znajduje się w grupie najmniej innowacyjnych krajów UE. Liderem pozostaje Szwecja, zaś najszybszym rozwojem innowacji mogą pochwalić się Litwa, Malta, Holandia, Austria i Wielka Brytania. „W czasach globalizacji i szybkich zmian technologicznych innowacje są kluczowe dla zapewnienia dobrobytu obywateli i rozkwitu gospodarki” – mówi komisarz Elżbieta Bieńkowska.

W ramach regionalnego funduszu powierniczego Unii Europejskiej w odpowiedzi na kryzys w Syrii przyjęto nowe projekty na łączną kwotę 275 mln euro. Projekty te będą wspierać uchodźców i przeciążone społeczności przyjmujące w Turcji, Libanie, Jordanii, Iraku, w regionie Bałkanów Zachodnich oraz w Armenii.

Z okazji ustanowionego przez ONZ Światowego Dnia Uchodźcy Komisja Europejska uruchomiła narzędzie do tworzenia profilu umiejętności obywateli państw trzecich. To działający w trybie online i offline edytor tekstu, który umożliwi zaprezentowanie swoich kwalifikacji i doświadczeń w sposób dobrze zrozumiały dla pracodawców, organizatorów kształcenia i szkolenia zawodowego oraz organizacji pracujących z migrantami w UE.

Na wtorkowym (20 czerwca) posiedzeniu rząd przyjął przygotowany w Ministerstwie Sprawiedliwości projekt ustawy, który precyzuje przepisy dotyczące w szczególności zlecania przez sąd kuratorom sądowym przeprowadzanie wywiadów środowiskowych w sprawach opieki nad dziećmi.

Deklaracja Pierwotna

Deklaracja o wersji pierwotnej "Prawa Europejskiego w praktyce" Redakcja "Prawa Europejskiego w praktyce" informuje, że wersją pierwotną (referencyjną) czasopisma jest wydanie papierowe (ISSN 1733-2036). Po ukazaniu się drukiem nowego numeru czasopisma, Redakcja zamieszcza na stronie internetowej www.pewp.pl jego spis treści oraz wybrane publikacje z numeru.

Rada Naukowa

Prof. dr hab. Maria Magdalena Kenig-Witkowska,

Prof. dr hab. Jan Barcz,

Prof. dr hab. Marek Chmaj,

Prof. dr hab. Artur Nowak-Far,

Prof. dr hab. Arkadiusz Wudarski,

Prof. nadzw. UW, dr hab. Robert Grzeszczak,

Tomasz Janik,

Adw. dr Rafał Morek,

Dr Joanna Brylak,

Dr Marcin Krzymuski,

Robert Siwik,

Dr Barbara Godlewska-Bujok.