Na początku roku unijne instytucje rozpoczną negocjacje ws. wspólnych zasad regulujących unijny rejestr przejrzystości zawierający informacje o działalności różnych grup interesu.

Ministerstwo Zdrowia skierowało do konsultacji społecznych projekt ustawy nowelizujący przepisy o przeciwdziałaniu narkomanii. Ustawa ma na celu ograniczenie zjawiska wytwarzania i wprowadzania do obrotu tzw. dopalaczy. HFPC przekazała ministerstwu swoją opinię prawną, w której wskazała, że zmiany proponowane przez projektodawcę nie spełniają podstawowych założeń Konstytucji RP oraz Europejskiej Konwencji Praw Człowieka.

Zapraszamy studentki i studentów prawa do odbycia nieodpłatnych, semestralnych praktyk studenckich w dziale prawnym Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka. Zgłoszenia są przyjmowane do 25 stycznia 2018 r.

Środki przeciwko przestępczości zorganizowanej, walka z terroryzmem a prawa człowieka, bisfenol A - to niektóre z tematów prac PE w tym tygodniu.

Bułgarscy posłowie mają nadzieję, że półroczna prezydencja ich kraju Radzie UE przyczyni się do przyspieszenia prac nad wspólnymi inicjatywami i postępu na Bałkanach Zachodnich.

Stolica holenderskiej Fryzji i stolica Malty zaplanowały bogate w wydarzenia programy obchodów Europejskiej Stolicy Kultury.

Edukacja ratuje życie w niebezpieczeństwie, a także wyposaża dziewczynki i chłopców w życiowe umiejętności na przyszłość” – mówił komisarz Christos Styliandes, inaugurując kampanię społeczną #EUEducationEmpowers. To projekt KE, który pokazuje działania Unii Europejskiej poprawiające dostęp do edukacji dzieciom dotkniętym kryzysami humanitarnymi.

1 stycznia 2018 r. weszła w życie nowelizacja Ustawy o ochronie zdrowia psychicznego. Jej podstawowym celem jest wykonanie wyroków Europejskiego Trybunału Praw Człowieka i Trybunału Konstytucyjnego dotyczących umieszczania osób całkowicie ubezwłasnowolnionych w domach pomocy społecznej. Dotychczas, osoby takie mogły być umieszczane w DPS na wniosek swoich opiekunów prawnych, bez kontroli sądu. Co więcej, po umieszczeniu w DPS nie miały one dostępu do żadnych środków prawnych, za pomocą których mogłyby domagać się wyjścia na wolność. Nowelizacja, zgodnie ze standardami TK i ETPC, zmienia ten stan prawny: od teraz opiekun prawny będzie musiał uzyskać zezwolenie sądu na umieszczenie osoby ubezwłasnowolnionej w DPS, a co więcej osoba sam ubezwłasnowolniony będzie mógł zwrócić się do sądu z wnioskiem o zwolnienie z zakładu.

Forum Współpracy Sędziów wyraża zdecydowany sprzeciw wobec sposobu prowadzenia w ostatnim czasie debaty publicznej dotyczącej sytuacji polskiego sądownictwa. W szczególności poważne wątpliwości co do swej rzetelności, zgodności z prawdą oraz czystości intencji budziły liczne w minionym roku wypowiedzi polityków związanych z partią rządzącą lub przedstawiane z ich inspiracji.

Ten rok będzie rewolucyjny dla branży finansowej. Banki i ubezpieczycieli czeka szereg nowych regulacji i zmian legislacyjnych, które radykalnie wpłyną na prowadzenie działalności. Wiodącym tematem będzie generowanie przychodów i zysków przy jednoczesnym zapewnieniu zgodności z obowiązującymi normami prawnymi oraz właściwe zarządzanie ryzykiem. Dla wielu podmiotów to wyzwanie, w którym może pomóc zaawansowana analiza danych. Sektor finansowy i telekomunikacja to branże, które korzystają z tego podejścia w największym stopniu.

Organizacja Narodów Zjednoczonych chce, by globalne korporacje brały w swych działaniach pod uwagę aspekt praw człowieka i dąży do wypracowania międzynarodowego traktatu dotyczącego odpowiedzialności tych podmiotów. Traktat miałby stworzyć mechanizmy, które umożliwią dochodzenie swoich roszczeń przez zwykłych obywateli czy lokalne społeczności. Polska jest w tej chwili jednym z państw, które najszybciej  wdrażają ONZ-owskie wytyczne dotyczące praw człowieka w biznesie.

Planowane zmiany w przepisach dotyczących pracy kierowców w Europie wciąż budzą sprzeciw Polski i branży transportowej. Zdaniem przedsiębiorców część regulacji jest nie do zrealizowania, a inne mogą w efekcie zaszkodzić polskiej gospodarce.

Nazwiska i inne dane najgroźniejszych gwałcicieli i pedofilów są od 1 stycznia 2018 roku w pełni jawne. Zostały zamieszczone w internecie, w ogólnodostępnej części Rejestru Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym.

Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia pragniemy złożyć Państwu życzenia
Szczęścia – co radość daje
Miłości – co niesie pokój
Zdrowia – co rodzi wytrwałość
Wiary– co nadzieję prowadzi.
Kolejny zaś rok niech będzie czasem spokoju oraz realizacji osobistych zamierzeń.
                                                                 Redakcja

Ukazał się najnowszy numer „Prawa Europejskiego w Praktyce”. A w nim m.in. swoimi refleksji na temat sytuacji politycznej w Unii Europejskiej z perspektywy Polski podzielili się przedstawiciele środowiska naukowego. Ponadto piszemy o genezie oraz istocie udziału czynnika społecznego w polskim wymiarze sprawiedliwości, ważnych zmianach od 1 stycznia w nowym Prawie wodnym, demontażu ochrony praw człowieka i swobód obywatelskich w Polsce, zakazie dyskryminacji ze względu na niepełnosprawność w prawie UE, Prokuraturze Europejskiej, umowie skutku rzeczowego w wyniku ugody zawartej przed mediatorem, a także o tym jak nowa regulacja prywatności w sieci wpłynie na działalność portali internetowych. Znajdziecie też Państwo bogate orzecznictwo TSUE. Zapraszamy do lektury i prenumeraty na 2018 rok z nową, atrakcyjną ceną. Szczegóły w zakładce – Prenumerata.

 

Przez blisko dwa lata KE wielokrotnie podejmowała starania o nawiązanie konstruktywnego dialogu z polskimi władzami w kontekście ram na rzecz praworządności. Dzisiaj stwierdziła, że istnieje wyraźne ryzyko poważnego naruszenia zasady praworządności w Polsce. W tej sytuacji Komisja proponuje Radzie przyjęcie decyzji na podstawie art. 7 ust. 1 Traktatu o Unii Europejskiej.

W UE nie ma miejsca na wadliwe produkty” – mówiła komisarz Elżbieta Bieńkowska, prezentując dwa wnioski ustawodawcze, które mają ułatwić przedsiębiorstwom, zwłaszcza MŚP, sprzedaż ich wyrobów w całej UE. Chodzi o wprowadzenie tzw. zasady wzajemnego uznawania towarów dopuszczony przez jeden kraj członkowski. Jednocześnie wzmocnione mają zostać kontrole organów krajowych i urzędników celnych.

Coraz bliżej synchronizacji sieci elektroenergetycznej państw bałtyckich z systemem europejskim, co ma wzmocnić bezpieczeństwo dostaw energii. W rozmowach na ten temat, które odbyły się w siedzibie KE w Brukseli, uczestniczył również polski minister ds. energetyki Krzysztof Tchórzewski. Kolejne postępy w budowie tego fragmentu unii energetycznej zostaną zaprezentowane do końca maja przyszłego roku.

Świadczona przez przedsiębiorstwo Uber usługa umożliwiająca nawiązywanie kontaktów z właścicielami pojazdów niebędącymi zawodowymi kierowcami stanowi usługę w dziedzinie transportu. Państwa członkowskie mogą zatem regulować warunki świadczenia tej usługi – orzekł Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej 20 grudnia br. w sprawie C-434/15 Asociación Profesional Elite Taxi/Uber Systems Spain SL.

 

 

 

Rada Ministrów przyjęła 19 grudnia br. przygotowany w Ministerstwie Sprawiedliwości projekt nowelizacji Kodeksu karnego, który zaostrza kary za ciężkie przestępstwa na tle seksualnym i zwiększa ochronę ofiar gwałtów.

Przepisy ustawy o kierujących pojazdami, które przewidują pobieranie opłaty za wymianę prawa jazdy również w sytuacji, gdy konieczność wymiany tego dokumentu jest spowodowana zmianą adresu zamieszkania wynikającą z działań organów samorządu terytorialnego, są niezgodne z zasadą lojalności państwa wobec obywateli. Takie wnioski płyną z rozstrzygnięcia Trybunału Konstytucyjnego zapadłego w dniu 14 grudnia 2017 r. w sprawie o sygnaturze K 36/15.

Deklaracja Pierwotna

Deklaracja o wersji pierwotnej "Prawa Europejskiego w praktyce" Redakcja "Prawa Europejskiego w praktyce" informuje, że wersją pierwotną (referencyjną) czasopisma jest wydanie papierowe (ISSN 1733-2036). Po ukazaniu się drukiem nowego numeru czasopisma, Redakcja zamieszcza na stronie internetowej www.pewp.pl jego spis treści oraz wybrane publikacje z numeru.

Rada Naukowa

Prof. dr hab. Maria Magdalena Kenig-Witkowska,

Prof. dr hab. Jan Barcz,

Prof. dr hab. Marek Chmaj,

Prof. dr hab. Artur Nowak-Far,

Prof. dr hab. Arkadiusz Wudarski,

Prof. nadzw. UW, dr hab. Robert Grzeszczak,

Tomasz Janik,

Adw. dr Rafał Morek,

Dr Joanna Brylak,

Dr Marcin Krzymuski,

Dr Robert Siwik,

Dr Barbara Godlewska-Bujok.