4 czerwca 2019 r. Antti Hartikainen został mianowany nowym szefem misji doradczej Unii Europejskiej na rzecz reformy cywilnego sektora bezpieczeństwa na Ukrainie (EUAM Ukraine). Stanowisko obejmie on 1 lipca 2019 r., a jego kadencja potrwa do 30 czerwca 2020 r.

Przywódcy UE zebrani 28 maja br w Brukseli omówli wyniki wyborów europejskich i rozpoczęli proces minowania nowych szefów unijnych instytucji. Przewodniczący Rady Europejskiej Donald Tusk podejmie teraz rozmowy z krajami UE i Parlamentem Europejskim z myślą o następnym szczycie zaplanowanym na 20-21 czerwca br.

Rada UE przyjęła 28 maja br.  konkluzje o przyszłości europejskiej polityki kosmicznej. Uznając rolę przestrzeni kosmicznej w generowaniu korzyści społecznych i gospodarczych oraz jej wagę w kształtowaniu różnych polityk sektorowych, Rada zaapelowała o większą koordynację działań między UE, Europejską Agencją Kosmiczną i państwami członkowskimi w podejmowaniu wyzwań wynikających z transformacji sektora kosmicznego.

Rada UE przyjęła 27 maja br.  konkluzje o konkurencyjności sektora turystyki jako czynnika trwałego wzrostu gospodarczego, tworzenia miejsc pracy i spójności społecznej w UE w kolejnym dziesięcioleciu. W konkluzjach wskazuje państwom członkowskim i Komisji, jak podejmować wyzwania stojące dziś przed unijną branżą turystyczną, takie jak cyfryzacja, zrównoważony rozwój, specyficzne umiejętności, oraz sugeruje sposoby korzystania z nowych możliwości.

Rada UE przyjęła 27 maja br.  konkluzje pt. „Nowy poziom ambicji w zakresie konkurencyjnego jednolitego rynku”. Konkluzje są odpowiedzią Rady na niedawne apele Rady Europejskiej o zintegrowane, perspektywiczne podejście do jednolitego rynku, które łączyłoby wszystkie stosowne polityki oraz eliminowało utrzymujące się nieuzasadnione bariery i zapobiegało nowym, zwłaszcza w zakresie świadczenia usług i cyfryzacji.

Organizatorami spotkania w Kopenhadze było Europejskie Stowarzyszenie Sędziów oraz Narodowe Stowarzyszenie Sędziów Duńskich. Spotkanie odbyło się 9 i 10 maja 2019 roku.

Rada UE przyjęła 27 maja br.  mandat negocjacyjny, który pozwoli Komisji uczestniczyć w negocjacjach wielostronnych w sprawie handlu elektronicznego. W styczniu 2019 r., przy okazji Światowego Forum Gospodarczego w Davos, Unia Europejska wraz z 48 innymi członkami WTO postanowiła rozpocząć negocjacje nad światowymi zasadami handlu elektronicznego.

Rada UE zatwierdziła 22 maja br. roczne sprawozdanie z wykonania rozporządzenia 1049/2001 o publicznym dostępie do dokumentów. Z danych zawartych w sprawozdaniu wynika, że 31 grudnia 2018 r. publiczny rejestr liczył niemal 400 000 dokumentów. Ponad 70% z nich ma charakter publiczny i format umożliwiający pobranie.

Ministrowie przyjęli konkluzje w sprawie młodych ludzi i przyszłości pracy. Jeśli chodzi o środowisko pracy, w konkluzjach zwraca się uwagę na niepewność, brak ochrony socjalnej i niepewne warunki pracy jako główne problemy młodych ludzi, z którymi borykają się oni obecnie i które będą ich dotykać w przyszłości.

Rada UE zakończyła nowelizację unijnych ram polityki energetycznej. Pod względem regulacyjnym ułatwią one teraz przechodzenie na czystą energię oraz umożliwią Unii Europejskiej realizację jej paryskich zobowiązań klimatycznych. 22 maja br.  Rada przyjęła 4 ostatnie akty z pakietu „Czysta energia dla wszystkich Europejczyków”.

Rada UE uspójnia i bardziej harmonizuje wymogi sprawozdawcze przewidziane w unijnej legislacji z zakresu ochrony środowiska. Zmienia w tym celu 10 aktów ustawodawczych. Przyjęte 21 maja br. rozporządzenie ma uprościć obecne wymogi, zmniejszyć koszty administracyjne, poprawić jakość dostępnych danych na potrzeby przyszłych ocen, a także zwiększyć przejrzystość.

 UE przyjmuje nowe przepisy dotyczące wprowadzania środków nawożących do obrotu na rynku UE. Rada UE przyjęła 21 maja br.  rozporządzenie, które harmonizuje normy dotyczące nawozów uzyskiwanych z minerałów fosforanowych oraz z surowców organicznych lub wtórnych w UE i stwarza nowe możliwości ich produkcji i sprzedaży na dużą skalę. Określa jednolite ograniczenia co do szeregu zawartych w nawozach mineralnych zanieczyszczeń, takich jak kadm.

Rada UE przyjęła 2 decyzje: o składzie Komitetu Regionów i o składzie Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego. Zmodyfikowała nimi skład obu unijnych organów doradczych, które po wystąpieniu Wielkiej Brytanii z UE będą mieć po 24 puste stanowiska.

Pięćdziesiątemu pierwszemu posiedzeniu Rady EOG, które odbyło się 20 maja 2019 r. w Brukseli, przewodniczył Ștefan-Radu Oprea, minister otoczenia biznesowego, handlu i przedsiębiorczości, reprezentujący prezydencję Rady Unii Europejskiej.

Przepisy dotyczące tworzyw sztucznych jednorazowego użytku będą obejmowały 70 proc. odpadów morskich” – powiedział komisarz Karmenu Vella komentując decyzję Rady UE o ograniczeniu używania produktów z plastiku. Nowe przepisy wprowadzają m.in. obowiązek zbiórki butelek z tworzyw sztucznych. Słomki do napojów i patyczki kosmetyczne mają zostać zastąpione biodegradowalnymi zamiennikami.

Dzięki uczestnictwu w programie Erasmus+ studenci odnoszą większe sukcesy w życiu osobistym i zawodowym, a uczelnie podnoszą swoje zdolności innowacyjne - wynika z dwóch niezależnych badań opublikowanych przez Komisję Europejską. „Cieszę się, że absolwenci (…) są bardziej świadomi korzyści, jakie przynosi UE w ich codziennym życiu” – powiedział komisarz Tibor Navracsics.

W Polsce nieco mniej osób LGBTI doświadcza dyskryminacji w porównaniu z unijną średnią. Jednocześnie Polacy z rezerwą podchodzą do równouprawnienia mniejszości seksualnych. Z okazji Międzynarodowego Dnia Przeciwko Homofobii, Transfobii i Bifobii, Przedstawicielstwo KE w Polsce 17 maja zorganizowało - wspólnie z Kampanią Przeciw Homofobii - seminarium na temat równouprawnienia osób LGBTI w Europie.

W ramach porozumienia między Parlamentem Europejskim a Radą w sprawie budżetu UE na 2019 r. Komisja Europejska zaproponowała zwiększenie budżetu na sztandarowe programy UE: „Horyzont 2020” i Erasmus+. Dodatkowe 100 mln euro pomogą UE lepiej przygotować się na główne wyzwania, takie jak zmiana klimatu i dalsze dostosowanie sektora edukacji do potrzeb rynku pracy.

Europejskie służby tropiące oszustwa związane z podatkiem od wartości dodanej (VAT) otrzymały nowe narzędzie do walki z przestępcami. System analizujący sieci transakcji umożliwi państwom członkowskim szybką wymianę i wspólne przetwarzanie danych dotyczących VAT. Dzięki temu będzie można wcześniej wykrywać podejrzane działania sugerujące wyłudzenia podatkowe.

UE i państwa członkowskie chcą lepiej stawiać czoła cyberatakom.  17 maja 2019 Rada UE ustanowiła ramy pozwalające nakładać unijne ukierunkowane środki ograniczające, by zapobiegać cyberatakom, które stanowią zewnętrzne zagrożenie dla Unii lub jej państw członkowskich, i reagować na nie. Ramy te można również stosować do cyberataków wymierzonych przeciwko państwom trzecim lub organizacjom międzynarodowym, jeżeli uzna się to za konieczne do osiągnięcia celów wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa.

Rada przyjęła 16 maja br.  konkluzje o celach w zakresie pomocy rozwojowej UE w formie sprawozdania rocznego dla Rady Europejskiej. W sprawozdaniu przeanalizowano tendencje w odniesieniu do zobowiązań dotyczących unijnej oficjalnej pomocy rozwojowej (ODA) i ich realizacji. Dla krajów najsłabiej rozwiniętych i państw niestabilnych ODA jest jednym z głównych źródeł finansowania. Państwom tym – ze względu na brak krajowych zdolności – szczególnie trudno pozyskiwać finansowanie z innych źródeł.

Deklaracja Pierwotna

Deklaracja o wersji pierwotnej "Prawa Europejskiego w praktyce" Redakcja "Prawa Europejskiego w praktyce" informuje, że wersją pierwotną (referencyjną) czasopisma jest wydanie papierowe (ISSN 1733-2036). Po ukazaniu się drukiem nowego numeru czasopisma, Redakcja zamieszcza na stronie internetowej www.pewp.pl jego spis treści oraz wybrane publikacje z numeru.

Rada Naukowa

Prof. dr hab. Maria Magdalena Kenig-Witkowska,

Prof. dr hab. Jan Barcz,

Prof. dr hab. Marek Chmaj,

Prof. dr hab. Artur Nowak-Far,

Prof. dr hab. Arkadiusz Wudarski,

Prof. nadzw. UW, dr hab. Robert Grzeszczak,

Tomasz Janik,

Adw. dr Rafał Morek,

Dr Joanna Brylak,

Dr Marcin Krzymuski,

Dr Robert Siwik,

Dr Barbara Godlewska-Bujok.