18 tys. polskich firm skorzysta ze zwiększonego wsparcia Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego (EFI) oraz Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK). Instytucje podwajają wsparcie dla kredytów do łącznej wartości 4 mld złotych (ok. 950 mln euro). „Ta współpraca zagwarantuje, że kolejni polscy przedsiębiorcy będą w stanie rozwijać swoją działalność i tworzyć nowe miejsca pracy” – powiedział wiceprezes EFI Roger Havenith.

W Parlamencie Europejskim w Strasburgu 13 czerwca br. odbyła się debata dotycząca reform sądownictwa w Polsce. Unijni posłowie i urzędnicy mówili o zarzutach wobec polskiego rządu. Doszło też do niewielkiej, ale zauważonej przez media wpadki wiceszefa KE Fransa Timmermansa.

Posłowie Parlamentu Europejskiego poparli przepisy dla całej UE, zapewniające bezpieczne używanie dronów oraz aktualizujące zasady bezpieczeństwa dla lotnictwa.

Parlament Europejski zmniejszy się z 751 do 705 posłów, kiedy Wielka Brytania opuści UE, zostawiając miejsce na potencjalne przyszłe rozszerzenia. Poza zmniejszeniem rozmiaru Parlamentu, z 751 do 705 posłów, proponowana redystrybucja miejsc, przyjęta przez Parlament Europejski w środę, 13 czerwca, umieściłaby 46 z 73 miejsc zwolnionych przez brytyjskich posłów w rezerwie.

13 czerwca br. Parlament Europejski zatwierdził miliard euro pożyczki makrofinansowej dla Ukrainy, która pozwoli pokryć część potrzeb tego kraju w zakresie finansowania zewnętrznego w latach 2018-2019.

W przyjętej 13 czerwca br. rezolucji na temat zagrożeń hybrydowych Parlament Europejski zaleca wzmocnienie unijnej obrony cybernetycznej, utworzenie zespołu szybkiego reagowania i współpracę z NATO.

Blisko trzykrotne zwiększenie nakładów na migrację i zarządzanie granicami proponuje KE w przyszłym długoterminowym budżecie 2021–2027. Finansowanie ma wzrosnąć z 13 mld w poprzednim okresie do 34,9 mld euro. „Wzmocnienie naszych wspólnych granic UE, zwłaszcza z pomocą Europejskiej Straży Granicznej i Przybrzeżnej, pozostanie ważnym priorytetem” – powiedział pierwszy wiceprzewodniczący Frans Timmermans.

Unia Europejska jest jedną ze światowych potęg morskich i piątym pod względem wielkości producentem żywności pochodzenia morskiego na świecie” – przypomną komisarz Karmenu Vella. Dlatego w ramach budżetu 2021–2027 KE proponuje przeznaczyć środki w wysokości 6,14 mld euro na prostszy, bardziej elastyczny fundusz na rzecz europejskiego rybołówstwa i gospodarki morskiej.

Do 26 czerwca młodzi ludzie mogą ubiegać się o bilety, które umożliwią im zwiedzanie Europy od lipca do końca października bieżącego roku. Kandydaci muszą mieć ukończone 18 lat w dniu 1 lipca 2018 r. i być obywatelami Unii. Dzięki inicjatywie DiscoverEU będą mogli lepiej poznać różnorodność Europy i jej bogactwo kulturowe, nawiązać nowe przyjaźnie i poczuć swoją europejską tożsamość.

Helsińska Fundacja Praw Człowieka zaprasza na szkolenie dotyczące procedury zadawania pytań prejudycjalnych oraz orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w obszarze ochrony praw człowieka.

Administrator fanpage’a prowadzonego na Facebooku ponosi z Facebookiem wspólną odpowiedzialność za przetwarzanie danych osób odwiedzających jego stronę. Organ ds. ochrony danych państwa członkowskiego, w którym ów administrator ma swą siedzibę, może podjąć działania, na podstawie dyrektywy 95/461, zarówno w stosunku do tego administratora, jak i w stosunku do spółki zależnej od Facebooka mającej siedzibę w tym samym państwie – orzekł Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w wyroku z dnia 5 czerwca 2018 r. w sprawie C-210/16 Unabhängiges Landeszentrum für Datenschutz Schleswig-Holstein/Wirtschaftsakademie Schleswig-Holstein GmbH

1,26 mld euro ma wynosić budżet Europejskiego Korpusu Solidarności na lata 2020-2027. Zgodnie z propozycją KE, program umożliwi co najmniej 350 tys. młodych Europejczyków wspieranie społeczności lokalnych na zasadzie wolontariatu, praktyk zawodowych i staży. „Powodzenie Korpusu pokazuje, że młodzi ludzie są bardzo zainteresowani uczestnictwem w projektach solidarnościowych” – powiedział komisarz Günther H. Oettinger.

W ramach kolejnego długoterminowego budżetu UE na lata 2021–2027 Komisja proponuje program, który ma wzmocnić pozycję konsumentów i zapewnić im ochronę. Na realizację projektu w budżecie mają zostać zarezerwowane 4 mld euro. Pieniądze te miałby również wspomóc europejskie małe i średnie firmy (MŚP), aby mogły w pełni korzystać ze sprawnie funkcjonującego jednolitego rynku.

Rada Praw Człowieka Narodów Zjednoczonych opublikowała właśnie przygotowany przez Diego Garcię-Sayana raport oceniający niezależność polskiego wymiaru sprawiedliwości. Dokument za dwa tygodnie zostanie oficjalnie przedstawiony na sesji w Genewie, już teraz można jednak mówić o sporym wstydzie - raport wręcz miażdży polskie reformy sądownictwa.

Komisja Europejska zatwierdziła decyzję o nałożeniu karnych ceł na amerykańskie towary w odwecie za cła na stal i aluminium, które wprowadziły Stany Zjednoczone. Takie są ustalenia unijnych komisarzy. KE oświadczyła, że jej decyzja jest zgodna z zasadami Światowej Organizacji Handlu (WTO). Cła nałożone na USA - jak podała KE - będą dotyczyły amerykańskich produktów, których eksport do UE osiągnął wartość 6,4 mld euro. Środowa decyzja dotyczy produktów o wartości handlowej 2,8 mld, decyzja w sprawie dalszych 3,6 mld zostanie podjęta później.

1 czerwca 2018r odbyło się wysłuchanie w Wielkiej Izbie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w Luksemburgu w sprawie udzielenia odpowiedzi na pytanie prejudycjalne Sądu Najwyższego Irlandii. Sprawa dotyczy orzeczenia wstępnego w kwestii wydania polskiego obywatela z Irlandii do Polski w trybie europejskiego nakazu aresztowania (sprawa C-216/18 PPU). Trybunał ma orzec, czy podsądny może być wydany do swojego ojczystego kraju w ramach procedury europejskiego nakazu aresztowania, jeśli istnieją wątpliwości co do tego, że kraj ten jest praworządny.

Płatności bezpośrednie pozostaną zasadniczym elementem polityki rolnej, jednak będą zmniejszone w przypadku kwot powyżej 60 tys. euro i ograniczone do maksymalnego limitu 100 tys. euro na gospodarstwo. KE zaprezentowała założenia wspólnej polityki rolnej po 2020 r. Państwa UE będą dysponować większą swobodą co do sposobu wykorzystania swoich środków, co ma pozwolić skuteczniej reagować na problemy rolników i społeczności wiejskich.

Na 12,2 mln euro z Funduszu Solidarności UE może liczyć Polska w ramach pomocy w likwidowaniu zniszczeń spowodowanych burzami i ulewnymi deszczami w sierpniu 2017 r. Wsparcie otrzymają również Grecja, Litwa i Bułgaria, które w ubiegłym roku także doświadczyły klęsk żywiołowych. „Solidarność jest jedną z podstawowych zasad naszej Unii” – powiedziała komisarz Corina Crețu.

Mamy wielkie ambicje, jeśli chodzi o kulturę, a skuteczna Kreatywna Europa pomoże nam te ambicje zrealizować” – mówi komisarz Tibor Navracsics, prezentując budżetowe plany wobec sektorów: kultury i kreatywnego. Powstanie m.in. internetowy katalog filmów europejskich, aby zwiększyć dostępność i widoczność europejskich dzieł. Artyści będą mogli liczyć na wsparcie np. przy promowaniu swoich dzieł.

Do 30 mld euro ma wzrosnąć pula środków na program Erasmus w nowej perspektywie finansowej UE. Podwojenie budżetu programu umożliwi objęcie wsparciem w latach 2021–2027 nawet 12 mln osób – to trzy razy więcej niż w bieżącym okresie finansowania. Promowane będą perspektywiczne dziedziny nauk jak energia odnawialna, zmiana klimatu, inżynieria środowiska, sztuczna inteligencja.

Fundusz „Sprawiedliwość, Prawa i Wartości” UE – to nowy element na mapie funduszy europejskich, jakie będą dostępne w nowej perspektywie finansowej UE 2021-2027. Europejski Fundusz Społeczny Plus będzie dysponował budżetem w wysokości 101,2 mld euro. „Propozycje KE są odpowiedziami na podstawowe pytania: jakiej UE chcemy, jak ją będziemy kształtować i jak za nią zapłacimy?” – mówi wiceprzewodniczący Jyrki Katainen.

Deklaracja Pierwotna

Deklaracja o wersji pierwotnej "Prawa Europejskiego w praktyce" Redakcja "Prawa Europejskiego w praktyce" informuje, że wersją pierwotną (referencyjną) czasopisma jest wydanie papierowe (ISSN 1733-2036). Po ukazaniu się drukiem nowego numeru czasopisma, Redakcja zamieszcza na stronie internetowej www.pewp.pl jego spis treści oraz wybrane publikacje z numeru.

Rada Naukowa

Prof. dr hab. Maria Magdalena Kenig-Witkowska,

Prof. dr hab. Jan Barcz,

Prof. dr hab. Marek Chmaj,

Prof. dr hab. Artur Nowak-Far,

Prof. dr hab. Arkadiusz Wudarski,

Prof. nadzw. UW, dr hab. Robert Grzeszczak,

Tomasz Janik,

Adw. dr Rafał Morek,

Dr Joanna Brylak,

Dr Marcin Krzymuski,

Dr Robert Siwik,

Dr Barbara Godlewska-Bujok.