Rada UE przyjęła 9 kwietnia br. konkluzje o wdrażaniu przez UE oenzetowskiej Agendy na rzecz zrównoważonego rozwoju 2030. Powstała ona w 2015 r. i zawiera 17 celów zrównoważonego rozwoju. Horyzontalny charakter agendy sprawia, że jej realizacja wymaga od UE i jej państw członkowskich podejścia przekrojowego. Na początku tego roku Komisja opublikowała dokument pt. „W kierunku zrównoważonej Europy 2030”, na który konkluzje są odpowiedzią.

Rada UE przyjęła 9 kwietnia br.  decyzję o utworzeniu grupy mędrców wysokiego szczebla ds. europejskiej infrastruktury finansowej na rzecz rozwoju. Grupa będzie się składać z ośmiu niezależnych członków, a jej przewodniczącym będzie Thomas Wieser. Grupa ma czas do października 2019 r., by przedstawić sprawozdanie wskazujące wyzwania i możliwości dotyczące racjonalizacji finansowania polityk rozwojowych na szczeblu UE. Sprawozdanie to ma również zalecić możliwe warianty reformy obecnego systemu.

Rada UE przyjęła 9 kwietnia br. rozporządzenie przewidujące, że po brexicie Brytyjczycy przybywający do strefy Schengen na krótki pobyt (90 dni w dowolnym okresie 180-dniowym) będą korzystać z ruchu bezwizowego. Rozporządzenie zostanie teraz przekazane Parlamentowi Europejskiemu i Radzie do podpisu, a następnie opublikowane w Dzienniku Urzędowym.

W sytuacji wzrostu globalnej konkurencji UE uzyskała skuteczne narzędzie eliminujące nieuczciwe praktyki handlowe pojawiające się w transporcie lotniczym, stosowane przez firmy spoza UE. Przyjęte 9 kwietnia br. przez Radę UE rozporządzenie ma zapewnić zdrową konkurencję i pomóc utrzymać wysoką jakość sieci połączeń lotniczych w całej UE. Wstępne porozumienie prezydencja Rady i Parlament Europejski osiągnęły 20 listopada 2018 r.

UE wprowadza nowe przepisy usprawniające wymianę przez państwa członkowskie informacji na temat wyroków skazujących dotyczących obywateli państw trzecich. Dzięki reformie europejski system przekazywania informacji z rejestrów karnych (ECRIS) będzie zawierał także scentralizowaną bazę z informacjami o wyrokach skazujących obywateli państw trzecich i bezpaństwowców (ECRIS-TCN).

UE zaostrza walkę z oszustwami dotyczącymi bezgotówkowych środków płatniczych (karty kredytowe, zakupy przez internet itp.). W tym celu chce ulepszyć i unowocześnić obowiązujące przepisy. W związku z tym Rada UE przyjęła 9 kwietnia br. formalnie dyrektywę o zwalczaniu fałszowania i oszustw związanych z bezgotówkowymi środkami płatniczymi. Państwa członkowskie mają dwa lata na wdrożenie nowych przepisów.

Liczba spraw wnoszonych do Trybunału Sprawiedliwości UE rośnie lawinowo. Dlatego aby usprawnić jego działanie, Rada przyjęła 9 kwietnia br. nowy mechanizm filtrujący odwołania, zmieniając statut Trybunału Sprawiedliwości UE. Aby wprowadzić tę zmianę w życie, Rada zatwierdziła także szereg zmian w regulaminie postępowania przed Trybunałem.

Rada UE 8 kwietnia br. przyjęła konkluzje w sprawie strategicznego podejścia UE do międzynarodowych stosunków kulturalnych i w sprawie ustanowienia ram działania przez państwa członkowskie i instytucje unijne.

Parlament Europejski 4 kwietnia br. przyjął nowe przepisy dotyczące urlopu ojcowskiego i niezbywalnego urlopu rodzicielskiego. Nowe przepisy, nieformalnie uzgodnione już z ministrami UE, określają minimalne wymogi, które muszą spełnić wszystkie państwa członkowskie, aby zwiększyć reprezentację kobiet na rynku pracy oraz wzmocnić rolę ojca w rodzinie. Korzystne dla dzieci i życia rodzinnego, nowe przepisy odzwierciedlają zmiany społeczne i promują równość płci.

Parlament Europejski 4 kwietnia br. przyjął w głosowaniu stanowisko do negocjacji z Radą w sprawie zmienionych przepisów dotyczących delegowania kierowców, czasu odpoczynku kierowców i lepszego egzekwowania przepisów dotyczących kabotażu. Część wprowadzonych zmian ma przeciwdziałać naruszeniom zasad konkurencji przez przewoźników rejestrujących fikcyjnie swoje siedziby w państwie innym niż to, w którym faktycznie mają siedzibę. Firmy te zwane są „skrzynkami na listy”, bo ich fikcyjne siedziby ograniczają się do pocztowych skrzynek.

Przepisy dla rynku gazowego, które zostały przyjęte  przez Parlament Europejski 4 kwietnia br., zapewniają objęcie gazociągów spoza Unii przepisami UE, jasne zasady dla operatorów oraz konkurencyjność dostaw gazu w UE.

Nowa, dynamiczna strona internetowa, która zawierać będzie wszystkie wyniki poprzednich i obecnych wyborów europejskich, jest już dostępna we wszystkich językach urzędowych UE.

Parlament Europejski zatwierdził dyrektywę w sprawie otwartych danych i informacji dotyczących sektora publicznego. Znacznie poprawi ona dostępność i innowacyjne wykorzystanie danych publicznych i finansowanych ze środków publicznych. A to z kolei przyczyni się do rozwoju technologii wymagających dużych ilości danych, takich jak sztuczna inteligencja.

Nowy system środków dyscyplinarnych podważa niezawisłość polskich sędziów, nie zapewniając niezbędnych gwarancji pozwalających chronić ich przed polityczną kontrolą, wymaganych zgodnie z orzecznictwem Trybunału Sprawiedliwości UE – uznała KE wszczynając postępowanie w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego. Rząd polski ma 2 miesiące na udzielenie odpowiedzi.

W kolejnym roku szkolnym europejskie szkoły ponownie mleko, owoce i warzywa. W latach 2017/2018 unijny program dotarł do ponad 20 mln uczniów w całej UE. „To ważne działania edukacyjne, dzięki którym dzieci nabierają zdrowych nawyków od najmłodszych lat” – powiedział komisarz Phil Hogan. W ramach programu Polska ma do wykorzystania ponad 25 mln euro.

Dzięki środkom ochrony handlu Unia chroni przed nieuczciwą zagraniczną konkurencją 320 tys. bezpośrednich miejsc pracy w całej Europie – wynika z najnowszego sprawozdania. „Jesteśmy otwarci na wolny handel, ale nie możemy być naiwni. Nie wszyscy nasi partnerzy handlowi pragną działać w oparciu o te same zasady, które my wyznajemy” – powiedział Jean-Claude Juncker.

W środę, 27 marca br., Parlament zatwierdził zakaz sprzedaży wyrobów jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych, takich jak talerze, sztućce, słomki i patyczki do uszu.

Nie ma mowy o cenzurze w internecie, zakazie korzystania z cytatów czy publikowania memów” – zapewniają członkowie Komisji Europejskiej po przyjęciu przez europosłów znowelizowanych przepisów o prawach autorskich. Dyrektywę musi zatwierdzić jeszcze Rada UE. Potem państwa członkowskie będą miały 24 miesiące na przeniesienie jej przepisów do prawodawstwa krajowego.

Przyszły program ramowy UE w zakresie badań naukowych i innowacji nabiera kształtu. Ambasadorowie państw UE potwierdzili 27 marca br. na forum Komitetu Stałych Przedstawicieli wspólną interpretację (wspólne rozumienie) wypracowaną przez prezydencję rumuńską z Parlamentem Europejskim, jako część ogólnego kompromisu w sprawie pakietu „Horyzont Europa”, dotyczącą większości operacyjnych przepisów „Horyzontu Europa” – programu ramowego UE w zakresie badań naukowych i innowacji na lata 2021–2027.

Inicjatywa obywatelska „#NewRightsNow” będzie zarejestrowana – zadecydowała Komisja Europejska. Jej inicjatorzy domagają się wzmocnienie praw „zuberyzowanych” pracowników – czyli osób samozatrudnionych, które regularnie wykonują pracę na rzecz platform cyfrowych. Teraz organizatorzy mają rok na zebranie miliona podpisów osób z co najmniej 7 różnych państw UE.

Systemy informujące o senności kierowcy, utrzymujące pojazd na pasie ruchu i alarmujące o niebezpieczeństwie na drodze – takie rozwiązania mają być montowane w pojazdach samochodowych sprzedawanych na rynku UE od 2022 r. Instytucje UE osiągnęły wstępne porozumienie polityczne w kwestii zmienionego rozporządzenia w sprawie bezpieczeństwa ogólnego.

Deklaracja Pierwotna

Deklaracja o wersji pierwotnej "Prawa Europejskiego w praktyce" Redakcja "Prawa Europejskiego w praktyce" informuje, że wersją pierwotną (referencyjną) czasopisma jest wydanie papierowe (ISSN 1733-2036). Po ukazaniu się drukiem nowego numeru czasopisma, Redakcja zamieszcza na stronie internetowej www.pewp.pl jego spis treści oraz wybrane publikacje z numeru.

Rada Naukowa

Prof. dr hab. Maria Magdalena Kenig-Witkowska,

Prof. dr hab. Jan Barcz,

Prof. dr hab. Marek Chmaj,

Prof. dr hab. Artur Nowak-Far,

Prof. dr hab. Arkadiusz Wudarski,

Prof. nadzw. UW, dr hab. Robert Grzeszczak,

Tomasz Janik,

Adw. dr Rafał Morek,

Dr Joanna Brylak,

Dr Marcin Krzymuski,

Dr Robert Siwik,

Dr Barbara Godlewska-Bujok.