Dyżur pełniony przez pracownika w miejscu zamieszkania w połączeniu z obowiązkiem stawienia się w krótkim czasie w miejscu pracy na wezwanie pracodawcy należy traktować jako „czas pracy”. Obowiązek fizycznego przebywania pracownika w miejscu wyznaczonym przez pracodawcę wraz z obowiązkiem stawienia się w krótkim czasie w miejscu pracy znacząco ograniczają możliwość skupienia się pracownika na innych sprawach - orzekł Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej 21 lutego br. w sprawie C-518/15 Ville de Nivelles / Rudy Matzak.

Zdaniem rzecznika generalnego Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej Yves’a Bota decyzje z zakresu gospodarki leśnej dotyczące obszaru Natura 2000 Puszcza Białowieska przyjęte przez Polskę naruszają prawo Unii. Decyzje te siłą rzeczy mogą doprowadzić do pogorszenia stanu terenów rozrodu gatunków chronionych – stwierdził rzecznik w opinii z 20 lutego br. w sprawie C-441/17 Komisja/Polska.

Parlament węgierski przyjął 20 lutego br. rezolucję "o poparciu Polski wobec presji Brukseli". Zaapelował w niej do rządu Węgier, by nie popierał propozycji, które ograniczyłyby wykonywanie podstawowych praw Polski wynikających z jej członkostwa w UE.

Wspólna polityka obrony i bezpieczeństwa cieszy się największym uznaniem Polaków – wynika z najnowszego badania opinii Eurobarometr 88. Polscy respondenci w większości nie popierają natomiast – podobnie jak w poprzednich latach – dołączenia do strefy euro, negatywne odczucia wywołuje również imigracja spoza krajów Wspólnoty. Rośnie jednocześnie akceptacja dla pomocy uchodźcom – obecnie popiera ją 57 proc. badanych.

Preferencje podatkowe w nowej SSE uzależnione od miejsca inwestycji, jej charakteru i jakości tworzonych miejsc pracy; premiowane inwestycje w miastach średnich, tracących funkcje gospodarcze i społeczne - to niektóre założenia projektu ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych, który przyjął 20 lutego br. rząd.

Sprawiedliwe opodatkowanie przedsiębiorstw, zakaz testów kosmetyków na zwierzętach oraz umożliwienie konsumentom produkcji energii elektrycznej to niektóre punkty prac PE w tym tygodniu.

Posłowie Parlamentu Europejskiego pracują obecnie nad nowymi przepisami, które mają wzmocnić i poszerzyć prawa konsumentów energii elektrycznej. W jaki sposób? Wyjaśniamy w tekście.

Rada Unii Europejskiej 19 lutego 2018 r. postanowiła ponownie przeliczyć opłaty wyrównawcze od produkcji cukru za lata 1999/2000 i 2000/2001. Przyjęła rozporządzenie służące wykonaniu wyroku Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości z lutego 2017 r., w myśl którego opłaty w latach 1999–2001 zostały obliczone błędnie, co poskutkowało nadmiernym obciążeniem producentów.

Trwający od 2015 r. kryzys praworządności w Polsce osłabia nie tylko funkcjonowanie krajowego systemu ochrony praw człowieka, ale w konsekwencji prowadzi także do podważenia pozycji Polski na arenie międzynarodowej – to jeden z głównych wniosków debaty z udziałem przedstawicieli Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie i Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka zorganizowanej w German Marshall Fund w Waszyngtonie.

Europejski Fundusz Obronny kieruje do realizacji kolejne innowacyjne projekty. Ocean2020 wesprze misje nadzoru morskiego i przechwytywania na morzu, zaś Vestlife – ultralekki pancerz osobisty – zabezpieczy żołnierzy przed pociskami nieprzyjaciela. „Oparte na współpracy paneuropejskie projekty badawcze mają na celu zapewnienie przewagi technologicznej Europy” – podkreśla komisarz Elżbieta Bieńkowska.

Jeden z najznakomitszych historyków rzymskich -Tacyt powiedział, że im bardziej chore państwo, tym więcej w nim ustaw. W roku 2017 Sejm uchwalił ich około 212. Niestety duża część z nich jest nie tylko niezgodna z Konstytucją RP, ale również sprzeczna z prawem unijnym. W najbliższym wydaniu „Prawa Europejskiego w praktyce” prezentujemy subiektywny ranking „bubli legislacyjnych 2017” środowiska prawniczego. W numerze także: jakie będą skutki uruchomienia procedury z art. 7 TUE dla jedności Grupy Wyszehradzkiej, opinia prawna w sprawie zmian w kodeksie wyborczym wprowadzanych ustawą z dnia 14 grudnia 2017 r. Piszemy również o zmianach w przepisach dotyczących likwidacji oddziałów przedsiębiorców zagranicznych, klauzuli napraw w sporach dotyczących części zamiennych, kontroli abuzywności postanowień umownych a powadze rzeczy osądzonej, funkcjonowaniu Europejskiego Nakazu Aresztowania, klauzuli o odżyciu przepisów i zasadzie jedności rodziny w systemie praw człowieka na tle problematyki uchodźców w Europie. Ponadto jak zwykle aktualne i praktyczne orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Zapraszamy do lektury i prenumeraty. Od lutego możliwość zamówienia konkretnego numeru. Szczegóły w zakładce – Prenumerata.

W dniach 19-20 lutego 2018 r. w Brukseli odbędzie się Europejski Tydzień Parlamentarny (ETP). W czasie tegorocznej edycji planowane jest m.in. Międzyparlamentarne spotkanie dotyczące Semestru Europejskiego oraz Konferencja Międzyparlamentarna ds. Stabilności, Koordynacji i Zarządzania Gospodarczego w Unii Europejskiej.

W związku ze zbliżającym się nieformalnym posiedzeniem przywódców zaplanowanym na 23 lutego 2018 r. Komisja Europejska przedstawiła dziś szereg praktycznych działań, dzięki którym Unia Europejska mogłaby być bardziej skuteczna i poprawiłyby się kontakty między przywódcami instytucji unijnych i obywatelami UE.

Firmy: Facebook, Twitter oraz Google+ opublikowały zmiany wprowadzone w warunkach świadczenia usług w celu ich dostosowania do unijnych przepisów dotyczących ochrony konsumentów. Jednak – zdaniem KE – korporacje odpowiedzialne za media społecznościowe wciąż mają wiele do zrobienia w zakresie przestrzegania prawa konsumenckiego. W wielu wypadkach użytkownicy są pozbawiani m.in. prawa do odstąpienia od umowy lub skargi sądowej w kraju zamieszkania.

„Dwa lata, jakie minęły od listopada 2015 r., przyniosły najwięcej wyzwań i zagrożeń dla praw i wolności człowieka w całym okresie po 1989 roku” – czytamy w wydanym stanowisku Komitetu Helsińskiego w Polsce. Członkowie Komitetu wskazują, że od końca 2015 r. nastąpił szereg wydarzeń, które wymagały zintensyfikowania wysiłków w zakresie monitorowania przestrzegania praw człowieka. Wśród tych wydarzeń są przede wszystkim narastający kryzys konstytucyjny, zmiany ustawodawcze prowadzące do wyłączenia efektywnej kontroli konstytucyjności i ograniczenie gwarancyjnej roli sądownictwa w podziale władz.

W najbliższy poniedziałek (19 lutego 2018 r.) rozpoczyna się Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem. W wielu miejscach w całej Polsce będzie można uzyskać bezpłatną poradę prawną. Punkt pomocy dla poszkodowanych zostanie uruchomiony również w siedzibie Ministerstwa Sprawiedliwości.

Dyrekcja Generalna ds. Komunikacji KE za pośrednictwem firmy Ernst & Young zaprasza do udziału w badaniu opinii na temat sieci informacyjnych działających w Unii Europejskiej. Celem ankiety jest określenie możliwości współdziałania poszczególnych sieci i opracowanie zaleceń dotyczących zwiększenia ich skuteczności w zakresie komunikacji.

Przed nieformalnym spotkaniem przywódców UE 23 lutego 2018 r., KE przedstawia warianty nowego, długoterminowego budżetu wspólnoty. Ma on zapewnić skuteczną realizację priorytetów po 2020 r. „Planowanie budżetu to nie zadanie z dziedziny księgowości, tu chodzi o priorytety i ambicje” – powiedział Jean-Claude Juncker. KE rozważa m.in. możliwość większego uzależnienia finansowania z UE od poszanowania podstawowych wartości, co określa się jako „warunkowość”.

14 lutego 2018 r. unijni ambasadorowie potwierdzili w imieniu Rady porozumienie co do przesunięcia terminu transpozycji i stosowania nowych przepisów o dystrybucji ubezpieczeń.

Szef Komisji Europejskiej Jean-Claude Juncker ocenił w środę (14.02), że jest bardzo duża szansa, iż stanowisko Polski dotyczące praworządności zmieni się w stronę oczekiwaną przez KE, natomiast stanowisko KE przesunie się w kierunku pozycji Polski.

Ustawa o roszczeniach o naprawienie szkody wyrządzonej przez naruszenie prawa konkurencji, która implementowała tzw. Dyrektywę Odszkodowawczą (2014/104/UE), wprowadziła nowe zasady odpowiedzialności za naruszenie prawa konkurencji. Ustawa weszła w życie 27 czerwca 2017 r., natomiast na jej pierwsze efekty trzeba jeszcze poczekać.

Deklaracja Pierwotna

Deklaracja o wersji pierwotnej "Prawa Europejskiego w praktyce" Redakcja "Prawa Europejskiego w praktyce" informuje, że wersją pierwotną (referencyjną) czasopisma jest wydanie papierowe (ISSN 1733-2036). Po ukazaniu się drukiem nowego numeru czasopisma, Redakcja zamieszcza na stronie internetowej www.pewp.pl jego spis treści oraz wybrane publikacje z numeru.

Rada Naukowa

Prof. dr hab. Maria Magdalena Kenig-Witkowska,

Prof. dr hab. Jan Barcz,

Prof. dr hab. Marek Chmaj,

Prof. dr hab. Artur Nowak-Far,

Prof. dr hab. Arkadiusz Wudarski,

Prof. nadzw. UW, dr hab. Robert Grzeszczak,

Tomasz Janik,

Adw. dr Rafał Morek,

Dr Joanna Brylak,

Dr Marcin Krzymuski,

Robert Siwik,

Dr Barbara Godlewska-Bujok.