Rada Unii Europejskiej uzgodniła 11 października br. stanowisko w sprawie dyrektywy o upadłości przedsiębiorstw. Dyrektywa zapewni rentownym przedsiębiorstwom doświadczającym trudności finansowych dostęp do ram restrukturyzacji zapobiegawczej. Dzięki nim przedsiębiorstwa będą mogły dokonać restrukturyzacji na wczesnym etapie i tym samym uniknąć upadłości. Zbankrutowani przedsiębiorcy cieszący się dobrą opinią zyskają drugą szansę. Zostaną też wprowadzone środki zwiększające skuteczność postępowań w zakresie restrukturyzacji, upadłości i umorzenia długów.

15% sędziów spotkało się już z bezpośrednimi naciskami politycznymi, a 90 % uważa, że praworządność jest zagrożona. Zaledwie 3% sędziów uznaje, że instytucje po reformach rządu PIS są mniej zależne od wpływów politycznych - ok. 90% uważa KRS, Trybunał Konstytucyjny oraz sądownictwo za bardziej upolitycznione niż wcześniej. Około 30% sędziów słyszała o naciskach politycznych w tym środowisku, a 15% sama tego doświadczyła - wynika z badania na sędziach Stowarzyszenia „Iustitia”.

Wzmocnienie granic, usprawnienie wymiany informacji, zapewnienie interoperacyjności systemów gromadzenia danych, ochrona obywateli…" – nie mamy czasu do stracenia” – mówi komisarz Dimitris Avramopoulos. KE przedstawiła informację o postępach w tworzeniu unii bezpieczeństwa oraz wezwała Parlament i Radę do zakończenia prac nad priorytetowymi inicjatywami w tym zakresie.

Ołeh Sencow, 11 organizacji pozarządowych chroniących praw człowieka i ratujących migrantów na Morzu Śródziemnym i Nasser Zefzafi - to finaliści Nagrody im. Sacharowa za Wolność Myśli 2018.

Z okazji Europejskiego i Światowego Dnia przeciwko Karze Śmierci Rada Europy i Unia Europejska (UE) potwierdzają swój zdecydowany sprzeciw wobec stosowania kary śmierci w jakimkolwiek przypadku i bez względu na okoliczności. Kara śmierci uwłacza ludzkiej godności. Jest ona wyrazem okrutnego, nieludzkiego i poniżającego traktowania i jest sprzeczna z prawem do życia. Kara śmierci nie ma dowiedzionego skutku odstraszającego i sprawia, że ewentualne błędy sądu stają się nieodwracalne.

Decyzją przedstawicieli rządów państw członkowskich Unii Europejskiej z dnia 28 lutego 2018 r. mandat na nową kadencję, trwającą od 7 października 2018 r. do 6 października 2024 r., otrzymało ośmioro sędziów Trybunału Sprawiedliwości: Alexander Arabadjiev, Jean-Claude Bonichot, Thomas von Danwitz, Carl Gustav Fernlund, Egils Levits, Constantinos Lycourgos, Jiří Malenovský i Alexandra Prechal. Decyzjami z dni 28 lutego 2018 r., 13 czerwca 2018 r., 25 lipca 2018 r. i 5 września 2018 r. na stanowiska sędziego Trybunału Sprawiedliwości, na kadencję trwającą od 7 października 2018 r. do 6 października 2024 r., powołani zostali: Lucia Serena Rossi jako następca Antonia Tizzana, Irmantas Jarukaitis jako następca Egidijusa Jarašiūnasa, Peter George Xuereb jako następca Anthony’ego Borga Bartheta oraz Nuno José Cardoso da Silva Piçarra jako następca Joségo Luísa da Cruza Vilaçy. W następstwie częściowego odnowienia składu Trybunału Sprawiedliwości Koen Lenaerts został 9 października br. ponownie wybrany przez sędziów Trybunału na stanowisko prezesa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej na kadencję trwającą od 9 października 2018 r. do 6 października 2021 r.

Debata odbędzie się podczas piątkowej sesji plenarnej Rady Europy w Strasburgu. Będzie oparta na raporcie holenderskiego parlamentarzysty Pietera Omtzigta. Raport zawiera projekt uchwały, która wzywa stronę rosyjską do zwrotu wraku prezydenckiego Tu-154M Polsce.

Komitet Monitorujący POWER nie podjął decyzji dotyczącej wsparcia z Europejskiego Funduszu Społecznego pozyskiwania pracowników zagranicznych. Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju uznało, że nie będzie to możliwe, dopóki nie powstanie krajowa strategia w sprawie migracji. Konfederacja Lewiatan uważa, że w takiej sytuacji należy zdecydowanie przyspieszyć prace nad taką strategią.

Po raz jedenasty Europejski Trybunał Obrachunkowy pozytywnie zaopiniował roczne sprawozdanie finansowego UE i uznał, że przedstawia ono prawdziwy i rzetelny obraz sytuacji. „Z zadowoleniem przyjmuję ustalenia Trybunału; sprawozdanie dowodzi, że dobrze wydajemy nasze pieniądze” – powiedział komisarz Günther H. Oettinger, odpowiedzialny za budżet i zasoby ludzkie.

W dniu 5 października 2018 r. Unia Europejska podpisała umowę z Albanią o współpracy w zakresie zarządzania granicami między Albanią a Europejską Agencją Straży Granicznej i Przybrzeżnej (Frontex). Umowa została podpisana w imieniu UE przez Herberta Kickla, ministra spraw wewnętrznych Austrii i przewodniczącego Rady, oraz Dimitrisa Avramopoulosa, komisarza ds. migracji, spraw wewnętrznych i obywatelstwa, a także w imieniu ministra spraw wewnętrznych Albanii Fatmira Xhafaja.

Posłowie Parlamentu Europejskiego za aktualizacją audiowizualnych usług medialnych, skuteczniej chroniącą dzieci i ograniczającą reklamy oraz 30% udziałem utworów europejskich w katalogach platform internetowych. Zgodnie z wynikiem finalnego głosowania, nowe przepisy dotyczyć będą nadawców, jak również platform udostępniających pliki wideo oraz wideo na żądanie, takich jak Netflix, Youtube lub Facebook oraz transmisji na żywo na platformach udostępniania wideo.

W środę, 3 października, posłowie Parlamentu Europejskiego poparli większość propozycji Komisji Europejskiej dotyczących reformy systemu VAT, proponując jednocześnie pewne dostosowania, takie jak ustalenie maksymalnej stawki VAT.

Emisje CO2 z nowych samochodów powinny być zredukowane o 40%, a wzrosnąć powinna liczba pojazdów o zerowej lub niskiej emisji , zdecydowali posłowie Parlamentu Europejskiego w środę, 3 października br.

Rada UE przyjęła 2 października br. rozporządzenie mające zwiększyć kontrolę nad środkami pieniężnymi wwożonymi do UE lub z niej wywożonymi. To wynik czerwcowego porozumienia z Parlamentem Europejskim.

W Trybunale Sprawiedliwości UE w Luksemburgu jest pięć spraw z pytaniami dotyczącymi niezawisłości sędziowskiej w związku z wprowadzonymi w ostatnim czasie zmianami w prawie w Polsce. Zakończenie jednej z nich nie będzie miało wpływu na pozostałe.

Ministrowie krajów UE oficjalnie poparli plany Komisji Europejskiej, aby wspólnie z państwami członkowskimi zainwestować w budowę światowej klasy europejskiej infrastruktury na potrzeby obliczeń superkomputerowych. „Obecnie większość naszych naukowców i przedsiębiorstw musi szukać potrzebnych im komputerów najwyższej klasy poza Europą” – tłumaczy komisarz Andrus Ansip.

Nagroda Rafto za rok 2018 została przyznana polskiemu prawnikowi Adamowi Bodnarowi oraz kierowanemu przez niego Biuru Rzecznika Praw Obywatelskich za zajęcie zdecydowanego stanowiska w obliczu obecnej sytuacji politycznej w Polsce. Nagroda Fundacji Rafto zostanie zaprezentowana w niedzielę 4 listopada 2018 na Scenie Narodowej w Bergen.

W sobotę 29 września 2018 r. przeprowadzone zostały państwowe egzaminy wstępne na aplikacje adwokacką, radcowską, notarialną oraz egzamin konkursowy na aplikację komorniczą. Do egzaminów przed 60 komisjami egzaminacyjnymi przystąpiło niemal 7 000 osób.

Rusza kolejna edycja programu edukacyjnego „Pracownia Liderów Prawa”, realizowanego przez Instytut Wymiaru Sprawiedliwości pod patronatem Ministra Sprawiedliwości Zbigniewa Ziobro. Pracownia Liderów Prawa to cykl seminariów, na których wybitni prawnicy (wykładowcy szkół wyższych i praktycy z renomowanych kancelarii), a także reprezentanci świata gospodarki i polityki, dzielą się wiedzą i doświadczeniem z młodymi Polakami.

Europejski Fundusz Inwestycyjny (EFI) i Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) podpisały umowę regwarancji w unijnym programie "Kreatywna Europa". Pilotaż umożliwi pozyskanie finansowania prawie 3 tys. firm z sektorów kultury i kreatywnego na łączną kwotę 525 mln zł. Projekt wspierany z budżetu UE jest częścią Planu Inwestycyjnego dla Europy, czyli tzw. Planu Junckera.

Komisja Europejska podjęła decyzję o pozwaniu Polski przed Trybunał Sprawiedliwości UE. Powodem jest naruszenie zasady niezawisłości sędziowskiej, które wynika z nowej ustawy o Sądzie Najwyższym. Jednocześnie KE zwróciła się do Trybunału Sprawiedliwości o zarządzenie środków tymczasowych do chwili wydania orzeczenia w tej sprawie oraz o zastosowanie trybu przyspieszonego, aby orzeczenie zostało wydane jak najszybciej.

Deklaracja Pierwotna

Deklaracja o wersji pierwotnej "Prawa Europejskiego w praktyce" Redakcja "Prawa Europejskiego w praktyce" informuje, że wersją pierwotną (referencyjną) czasopisma jest wydanie papierowe (ISSN 1733-2036). Po ukazaniu się drukiem nowego numeru czasopisma, Redakcja zamieszcza na stronie internetowej www.pewp.pl jego spis treści oraz wybrane publikacje z numeru.

Rada Naukowa

Prof. dr hab. Maria Magdalena Kenig-Witkowska,

Prof. dr hab. Jan Barcz,

Prof. dr hab. Marek Chmaj,

Prof. dr hab. Artur Nowak-Far,

Prof. dr hab. Arkadiusz Wudarski,

Prof. nadzw. UW, dr hab. Robert Grzeszczak,

Tomasz Janik,

Adw. dr Rafał Morek,

Dr Joanna Brylak,

Dr Marcin Krzymuski,

Dr Robert Siwik,

Dr Barbara Godlewska-Bujok.