Parlament Europejski jest zaniepokojony banalizacją faszyzmu, rasizmu i ksenofobii i wzywa państwa członkowskie UE do wprowadzenia zakazu działalności grup neofaszystowskich i neonazistowskich.

Ruszył nabór wniosków od instytucji, które zamierzają uczestniczyć w programie Erasmus+ w przyszłym roku. O finansowanie mogą starać się podmioty publiczne lub prywatne działające w dziedzinie kształcenia, szkolenia, młodzieży i sportu. W 2019 r. Komisja Europejska przewiduje 3 mld euro na inwestycje w młodych Europejczyków oraz w utworzenie europejskich szkół wyższych.

„Dla Europejczyków ważne są przepisy, z których mogą korzystać, a nie propozycje” – mówi szef KE Jean-Claude Juncker, prezentując program pracy na 2019 rok. Zawiera on plan kończenia wszystkich rozpoczętych inicjatyw legislacyjnych. Konieczne będą również zmiany w niektórych unijnych przepisach w związku z planowanym opuszczeniem wspólnoty przez Wielką Brytanię.

W obliczu zbliżających się wyborów europejskich i w kontekście przyszłości debaty europejskiej KE przedstawiła zmiany, jakie zamierza wprowadzić w procesie kształtowania polityki UE. Chodzi o bardziej efektywne wykorzystanie zasobów, skupienie się na mniejszej liczbie działań i jednocześnie skuteczniejszym realizowaniu priorytetów politycznych. Komisja chce również usprawnienia współpracy z parlamentami narodowymi i regionami.

Dzięki udoskonalonemu systemowi informacyjnemu Schengen łatwiej będzie zwalczać terroryzm, przestępczość transgraniczną i nielegalną migrację w UE. Parlament Europejski przyjął 24 października br. trzy projekty rozporządzeń, które pozwolą unowocześnić system informacyjny Schengen (SIS), najszerzej stosowany w Europie system gromadzenia i przekazywania danych w celu zapewnienia bezpieczeństwa i zarządzania granicami.

Plastikowe przedmioty jednorazowego użytku, takie jak talerzyki, słomki, patyki do balonów, patyczki do uszu, zostaną zakazane zgodnie z planami przyjętymi przez Parlament Europejski. Produkty te, stanowiące 70% odpadów w morzu, zostaną usunięte z rynku UE od 2021 roku, zgodnie z projektem przepisów przyjętym przez Parlament Europejski w środę, 24 października br. Do listy produktów zakazanych na rynku europejskim od 2021, posłowie dodali: produkty zrobione z plastiku ulegającego degradacji tlenowej, takie jak torby, czy opakowania oraz pojemniki fast-food zrobione ze spienionego polistyrenu.

W numerze wrześniowo-październikowym „Prawa Europejskiego w praktyce” swoimi refleksjami na temat polskiego sądownictwa, czy spełnia ono jeszcze standardy europejskie, dzielą się: prof. UW dr hab. Robert Grzeszczak oraz sędzia Dariusz Mazur, rzecznik prasowy Stowarzyszenia Sędziów „Themis”. Ponadto przeczytacie Państwo o: kolejnym kroku do wprowadzenia unijnej reformy prawa autorskiego, roli Grupy Roboczej art. 29 i Europejskiej Rady Ochrony Danych w reformie prawa ochrony danych osobowych w Europie, e-zamówieniach  w pułapce formalizmu, rozporządzeniu (WE) nr 178/2002 w kontekście wykorzystania nanotechnologii w produkcji żywności, zasadzie równego traktowania w świetle przepisów o obniżonej stawce podatku od wartości dodanej dla dostaw książek, gazet i czasopism. Będzie można również znaleźć materiał o żądaniu odszkodowania z powodu dyskryminacji ze względu na płeć i wiek w zakresie dostępu do zatrudnienia kwalifikowanym jako nadużycie prawa przez osobę posiadającą status kandydata oraz tekst o roli mediacji w społecznym rozwoju przedsiębiorstw. Ponadto jak zwykle w numerze bogate orzecznictwo TSUE.
Zapraszamy do lektury i prenumeraty!

Małgorzata Gersdorf, Krzysztof Rączka i Stanisław Zabłocki - troje sędziów Sądu Najwyższego, którzy w świetle nowych przepisów ustawy o Sądzie Najwyższym zostali odesłani w stan spoczynku, w poniedziałek (22.10) powróciło do pracy, po wydaniu przez Trybunał Sprawiedliwości UE postanowienia o zawieszeniu tych przepisów. Przed gmachem sądu powitali ich Obywatele RP.

Gdyby Trybunał Konstytucyjny zakazał polskim sądom zadawania pytań Trybunałowi Sprawiedliwości UE, byłoby to naruszeniem zobowiązań traktatowych Polski.  Prokurator Generalny kwestionuje konstytucyjność jednego z najdonioślejszych przepisów Traktatu o  funkcjonowaniu UE, mówiącego m.in. o obowiązku zadania takiego pytania przez sąd krajowy” - napisał RPO do TK w sprawie wniosku Prokuratura Generalnego podważającego przepisy, na których podstawie Sąd Najwyższy zadał pytanie prejudycjalne w kwestii nowej ustawy o SN. „Próba powstrzymania sądów krajowych od zadawania takich pytań zawsze spotykała się z bardzo negatywną reakcją TS  UE” - podkreśla Rzecznik.

Polska otrzyma ponad 12 mln euro z Funduszu Solidarności Unii Europejskiej jako pomoc w niwelowaniu skutków katastrofalnych deszczów i nawałnic w ubiegłym roku. „Obiecaliśmy, że nie zostawimy państw członkowskich samym sobie. Obiecaliśmy, że pomożemy im stanąć na nogi. Wywiązujemy się z tych obietnic” – powiedziała komisarz Corina Crețu.

Po sukcesie pierwszej edycji DiscoverEU, 29 listopada 2018 r. rusza nowa edycja konkursu Komisji Europejskiej. Nagrodami będą 12 tysięcy dodatkowych bezpłatnych biletów dla osiemnastolatków, którzy chcą lepiej poznać Europę. „Cieszę się, że będziemy mogli zaoferować to doświadczenie kolejnym młodym ludziom!” – powiedział komisarz Tibor Navracsics.

To jedna z najszybciej rozwijających się gospodarek w Azji Południowo-Wschodniej, o dynamicznym rynku 95 mln konsumentów” – mówiła komisarz Cecilia Malmström po przyjęciu przez KE umowy handlowej i inwestycyjnej z Wietnamem. To kolejny etap na drodze do realizacji porozumienia, które wyeliminuje ponad 99 proc. ceł na towary będące przedmiotem handlu między stronami. Umowę musi jeszcze ratyfikować Parlament i Rada.

Kierowany przez Billa Gatesa fundusz Breakthrough Energy wspólnie z KE i uruchamiają fundusz inwestycyjny na rzecz czystej energii o wartości 100 mln euro. Jest to połączenie finansowania publicznego z długoterminowym kapitałem wysokiego ryzyka, które umożliwi realizację czystych technologii energetycznych. „Naukowcy i przedsiębiorcy potrzebują kapitału, aby tworzyć firmy dostarczające takie innowacje na światowy rynek” – powiedział komisarz Carlos Moedas.

Aż 87% polskich respondentów uważa, że członkostwo w Unii Europejskiej jest korzystne dla Polski - wynika z najnowszego unijnego badania opinii publicznej przeprowadzonego we wrześniu 2018 roku. Najnowszy Eurobarometr, badający stosunek obywateli państw członkowskich do UE, wskazuje na rosnące poparcie społeczne dla Unii Europejskiej. W 28 państwach członkowskich o korzyściach z przynależności do UE przekonanych jest 68% ankietowanych - jest to najwyższy wynik od 1983 roku.

172,5 mln euro – tyle przeznaczy Komisja Europejska ze wspólnotowego budżetu na rolnictwo, aby promować unijne produkty rolno-spożywczych – zarówno w Europie, jak i na całym świecie. W ciągu najbliższych trzech lat zrealizowanych zostanie 79 kampanii dotyczących szerokiego zakresu produktów, takich jak przetwory mleczne, oliwki i oliwa z oliwek czy owoce i warzywa.

15 października 2018 r. Rada UE ustaliła, jaki będzie w przyszłym roku całkowity dopuszczalny połów (TAC) dziesięciu gatunków ryb o najwyższej wartości handlowej w Morzu Bałtyckim. Określiła też kwoty dla państw członkowskich.

Głównym tematem Trójstronnego Szczytu Społecznego, który odbył się 16 października br., było: wzmocnienie konkurencyjności, tworzenie trwałych miejsc pracy i sprawiedliwość społeczna w Unii Europejskiej.

Rada UE 15 października br. przyjęła nowy system środków ograniczających, by zająć się problemem stosowania i proliferacji broni chemicznej. Decyzja ta nawiązuje bezpośrednio do konkluzji Rady Europejskiej z 28 czerwca 2018 r. UE będzie teraz mogła nakładać sankcje na osoby i podmioty zaangażowane w rozwijanie i stosowanie broni chemicznej w dowolnym miejscu na świecie, bez względu na ich narodowość czy lokalizację.

15 października Rada UE przyjęła decyzje o podpisaniu dwóch umów między UE a Singapurem: o wolnym handlu i o ochronie inwestycji. UE i Singapur mają podpisać obie mowy, a także umowę o partnerstwie i współpracy - 19 października, przy okazji szczytu ASEM w Brukseli.

15 października 2018 r. Rada UE przedłużyła mandat unijnej misji doradczej EUAM Iraq do 17 kwietnia 2020 r. oraz uzgodniła jej budżet w wysokości 64,8 mln EUR na okres od 18 października 2018 r. do 17 kwietnia 2020 r. Ponadto po przeglądzie strategicznym Rada zaktualizowała mandat misji, tak by odzwierciedlał on doświadczenia zdobyte w pierwszym roku jej działania.

Zaufanie konsumentów rośnie, ale nadal zbyt wiele osób ma złe doświadczenia z niektórymi rynkami np. przy zakupie nieruchomości lub używanego samochodu” – oecnia Věra Jourová. Komisja Europejska opublikowała tegoroczną tablicę wyników dla rynków konsumenckich, która monitoruje to, jak konsumenci w UE oceniają działanie 40 sektorów towarów i usług.

Deklaracja Pierwotna

Deklaracja o wersji pierwotnej "Prawa Europejskiego w praktyce" Redakcja "Prawa Europejskiego w praktyce" informuje, że wersją pierwotną (referencyjną) czasopisma jest wydanie papierowe (ISSN 1733-2036). Po ukazaniu się drukiem nowego numeru czasopisma, Redakcja zamieszcza na stronie internetowej www.pewp.pl jego spis treści oraz wybrane publikacje z numeru.

Rada Naukowa

Prof. dr hab. Maria Magdalena Kenig-Witkowska,

Prof. dr hab. Jan Barcz,

Prof. dr hab. Marek Chmaj,

Prof. dr hab. Artur Nowak-Far,

Prof. dr hab. Arkadiusz Wudarski,

Prof. nadzw. UW, dr hab. Robert Grzeszczak,

Tomasz Janik,

Adw. dr Rafał Morek,

Dr Joanna Brylak,

Dr Marcin Krzymuski,

Dr Robert Siwik,

Dr Barbara Godlewska-Bujok.