„Przekształcamy agencję eu-LISA w centralny ośrodek naszych systemów informacyjnych związanych z granicami, migracją i bezpieczeństwem” – zapowiada komisarz Dimitris Avramopoulos. Rada UE przyjęła wniosek Komisji dotyczący wzmocnienia Europejskiej Agencji ds. Zarządzania Operacyjnego Wielkoskalowymi Systemami Informatycznymi w Przestrzeni Wolności, Bezpieczeństwa i Sprawiedliwości.

Połowa odtłuszczonego mleka w proszku - 190 z 380 tys. ton - zakupionego i przechowywanego w zapasach publicznych od 2015 r. została ponownie wprowadzona na rynek bez szkody dla jego funkcjonowania i ożywienia sektora. Ostatni przetarg - na 30 tys. ton - odbył się 8 listopada. Działania interwencyjne, którymi zarządza KE, odegrały ważną rolę w stabilizowaniu rynków w latach 2015–2017.

UE ułatwia ponowne wykorzystywanie danych z sektora publicznego. Ambasadorzy państw członkowskich uzgodnili 7 listopada br. stanowisko negocjacyjne Rady w sprawie reform będących częścią szerszych działań UE na rzecz zwiększenia podaży danych. Chodzi o wsparcie gospodarki i zapewnienie, by jak więcej danych można było wykorzystywać z pożytkiem dla wszystkich. Nowe przepisy będą sprzyjać opracowywaniu nowych usług i technologii opartych na danych (takich jak sztuczna inteligencja) oraz ich praktycznemu wykorzystywaniu. Jest to również istotny krok na drodze do zwiększenia dostępności otwartych danych w UE.

W ostatnich latach poziom średniego polskiego wynagrodzenia stale rośnie – tym samym odrabia duży dystans względem bogatszych krajów Unii Europejskiej. Aby polskie zarobki zrównały się ze średnią UE, potrzeba jednak nadal aż 59 lat.

Dziś możemy oglądać nasze ulubione programy wszędzie i o każdej porze. Ta zmiana wymaga nowych przepisów audiowizualnych chroniących dzieci i innych odbiorców. UE zaktualizowała swoje przepisy o audiowizualnych usługach medialnych. W efekcie tradycyjna telewizja będzie konkurować z nowymi usługami (np. rozpowszechnianiem na żądanie) na równych warunkach.

Komisja Europejska potwierdza swoje zobowiązanie do ochrony ludzi i środowiska przed niebezpiecznymi substancjami chemicznymi. Ma temu służyć kompleksowy przegląd prawodawstwa dotyczącego substancji zaburzających funkcjonowanie układu hormonalnego. Strategiczne podejście będzie oparte na podstawach naukowych i stosowaniu zasady ostrożności.

6 listopada 2018 r. Rada Unii Europejskiej przyjęła dyrektywę pozwalającą zbliżyć przepisy vatowskie o publikacjach elektronicznych i fizycznych. Odtąd państwa członkowskie mogą stosować obniżone, nadzwyczajnie obniżone lub zerowe stawki VAT także do e-publikacji.

Rada Unii Europejskiej przyjęła 6 listopada br. przepisy, które poprawią funkcjonowanie Eurojustu – unijnej agencji ds. współpracy w sprawach karnych. Znowelizowane rozporządzenie reformuje funkcjonowanie i strukturę Eurojustu: zwiększa jego operacyjną efektywność, aktualizuje ramy ochrony danych oraz zwiększa przejrzystość i demokratyczną kontrolę.

Rada Unii Europejskiej przyjęła 6 listopada br. rozporządzenie o wzajemnym uznawaniu nakazów zabezpieczenia i nakazów konfiskaty. Nowe przepisy mają zapewnić skuteczne zabezpieczanie i konfiskowanie mienia pochodzącego z przestępstwa w całej UE. Sprawi to, że w UE będzie bezpieczniej, bo ukrócone zostanie finansowanie działań przestępczych, w tym aktów terroryzmu.

6 listopada 2018 r. Rada UE usunęła Namibię z unijnego wykazu jurysdykcji niechętnych współpracy podatkowej. Tym samym liczba jurysdykcji w wykazie zmniejszyła się do pięciu. Są to: Samoa Amerykańskie, Guam, Samoa, Trynidad i Tobago oraz Wyspy Dziewicze USA. Natomiast, co pozytywne, 65 jurysdykcji aktywnie współpracuje teraz z UE, wdrażając standardy dobrego zarządzania podatkowego.

Państwo włoskie musi odzyskać podatek od nieruchomości niezapłacony przez Kościół katolicki – orzekł 6 listopada br. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, uchylając w ten sposób decyzję Komisji Europejskiej i własne orzeczenie z 2016 roku.

Kobiety w Unii Europejskiej nadal zarabiają średnio 16,2 proc. mniej niż mężczyźni. W tym roku Dzień Równości Wynagrodzeń przypada na 3 listopada. To symboliczny moment wyznaczający, od kiedy kobiety przestają otrzymywać wynagrodzenie w porównaniu z ich kolegami z pracy, a jednocześnie do przepracowania pozostaje im 16 proc. rocznego czasu pracy.

Ukraiński reżyser Ołeh Sencow został laureatem Nagrody im. Sacharowa za Wolność Myśli. Uroczystość wręczenia Nagrody odbędzie się 12 grudnia na sesji plenarnej Parlamentu Europejskiego w Strasburgu.  Tegoroczny laureat został wyłoniony 25 października przez Konferencję Przewodniczących (przewodniczący Parlamentu Europejskiego i liderzy grup politycznych) spośród trzech finalistów.

Komisja Europejska opublikowała pierwsze sprawozdanie na temat stosowania zasad konkurencji w sektorze rolnym. Wynika z niego, że działania europejskich organów ochrony konkurencji mogą pomóc rolnikom w uzyskaniu lepszych warunków w transakcjach sprzedaży swoich produktów dużym nabywcom lub spółdzielniom. „Rolnicy mają szczególne miejsce, jeśli chodzi o prawo konkurencji” – powiedział komisarz Phil Hogan.

Plany ograniczania używania antybiotyków w rolnictwie, w celu utrzymania odpornych na leki bakterii z dala od żywności, zostały przyjęte przez Parlament Europejski w czwartek, 25 października br. Zgodnie z nowymi przepisami, leki weterynaryjne nie mogą w żadnym wypadku służyć poprawie wydajności, ani kompensować błędów w hodowli zwierząt.

Wszystkie polityki UE powinny być ściśle powiązane z długoterminowymi celami klimatycznymi określonymi w porozumieniu paryskim, stwierdzili posłowie PE w czwartek, 25 października br.

UE nowelizuje przepisy o zarządzaniu domeną najwyższego poziomu .eu będącą nazwą domeny internetowej Unii Europejskiej i jej obywateli. Zebrani w ramach Komitetu Stałych Przedstawicieli ambasadorowie państw członkowskich uzgodnili na  posiedzeniu 25 października br. stanowisko Rady w sprawie proponowanej nowelizacji przepisów. Stanowisko to uwzględnia istotne zmiany, które zaszły w środowisku internetowym od czasu przyjęcia pierwszego rozporządzenia o domenie .eu 16 lat temu, m.in. większą konkurencję w dziedzinie nazw domen oraz istotniejszą rolę, jaką w zarządzaniu internetem odgrywa społeczność obejmująca wiele zainteresowanych stron.

Parlament Europejski jest zaniepokojony banalizacją faszyzmu, rasizmu i ksenofobii i wzywa państwa członkowskie UE do wprowadzenia zakazu działalności grup neofaszystowskich i neonazistowskich.

Ruszył nabór wniosków od instytucji, które zamierzają uczestniczyć w programie Erasmus+ w przyszłym roku. O finansowanie mogą starać się podmioty publiczne lub prywatne działające w dziedzinie kształcenia, szkolenia, młodzieży i sportu. W 2019 r. Komisja Europejska przewiduje 3 mld euro na inwestycje w młodych Europejczyków oraz w utworzenie europejskich szkół wyższych.

„Dla Europejczyków ważne są przepisy, z których mogą korzystać, a nie propozycje” – mówi szef KE Jean-Claude Juncker, prezentując program pracy na 2019 rok. Zawiera on plan kończenia wszystkich rozpoczętych inicjatyw legislacyjnych. Konieczne będą również zmiany w niektórych unijnych przepisach w związku z planowanym opuszczeniem wspólnoty przez Wielką Brytanię.

W obliczu zbliżających się wyborów europejskich i w kontekście przyszłości debaty europejskiej KE przedstawiła zmiany, jakie zamierza wprowadzić w procesie kształtowania polityki UE. Chodzi o bardziej efektywne wykorzystanie zasobów, skupienie się na mniejszej liczbie działań i jednocześnie skuteczniejszym realizowaniu priorytetów politycznych. Komisja chce również usprawnienia współpracy z parlamentami narodowymi i regionami.

Deklaracja Pierwotna

Deklaracja o wersji pierwotnej "Prawa Europejskiego w praktyce" Redakcja "Prawa Europejskiego w praktyce" informuje, że wersją pierwotną (referencyjną) czasopisma jest wydanie papierowe (ISSN 1733-2036). Po ukazaniu się drukiem nowego numeru czasopisma, Redakcja zamieszcza na stronie internetowej www.pewp.pl jego spis treści oraz wybrane publikacje z numeru.

Rada Naukowa

Prof. dr hab. Maria Magdalena Kenig-Witkowska,

Prof. dr hab. Jan Barcz,

Prof. dr hab. Marek Chmaj,

Prof. dr hab. Artur Nowak-Far,

Prof. dr hab. Arkadiusz Wudarski,

Prof. nadzw. UW, dr hab. Robert Grzeszczak,

Tomasz Janik,

Adw. dr Rafał Morek,

Dr Joanna Brylak,

Dr Marcin Krzymuski,

Dr Robert Siwik,

Dr Barbara Godlewska-Bujok.