Unijne programy handlu wspierają rozwój gospodarczy i prawa człowieka – ocenia opublikowane wspólnie przez KE i Europejską Służbę Działań Zewnętrznych sprawozdanie. Wymiana handlowa pełni rolę siły napędowej wzrostu i pomaga w promowaniu praw człowieka i praw pracowniczych, dobrych rządów oraz zasad zrównoważonego rozwoju.

Internetowi giganci coraz lepiej radzą sobie ze zwalczaniem nielegalnej mowy nienawiści w sieci. Podjęte z inicjatywy Komisji Europejskiej działania sprawiają, że do inicjatywy przystępują kolejne platformy. Obecnie przedsiębiorstwa z branży IT usuwają średnio 70 proc. wszystkich przypadków nielegalnej mowy nienawiści zgłaszanych im przez organizacje pozarządowe i organy publiczne.

Od 2018 roku, jak już Państwa informowaliśmy, magazyn „Prawo Europejskie w praktyce” będzie się ukazywać w formie drukowanej raz na dwa miesiące. Będą tam zamieszczane teksty i opracowania o charakterze naukowym oraz badawczym zarówno wybitnych profesorów, jak i młodych naukowców. Jednocześnie na stronie internetowej czasopisma jako suplement do formy papierowej nadal będzie funkcjonować interaktywny „Serwis aktualności - Prawo Europejskie w praktyce”.
Od 2018 roku ulega również zmianie cena prenumeraty. Jej roczny koszt wynosi tylko 504 zł z 5% VAT.
Żyjemy w czasach bardzo dynamicznych zmian legislacyjnych, dlatego też warto mieć wsparcie w postaci branżowego czasopisma, które jest wartościową pomocą w praktyce akademickiej, prawniczej, administracyjnej. Nasz miesięcznik nadal posiada status wydawnictwa naukowego, co oznacza, że publikacje na naszych łamach są punktowane.
Zapraszamy Państwa do bezpośredniej prenumeraty w Dziale Kolportażu naszego wydawcy – Notabene Oficyny w Warszawie.

Nasze wydawnictwo zaprasza prawników, pracowników naukowych, doktorantów, studentów, a także pracowników resortów, wymiaru sprawiedliwości, instytucji państwowych i samorządowych do współpracy autorskiej.
Magazyn "Prawo Europejskie w praktyce" jest wydawany od ponad 15 lat i posiada nadany przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego status punktowego wydawnictwa naukowego (decyzja MNiSW z 25 stycznia 2017 roku, poz. 1992 lista B – 3 punkty). Patronat naukowy nad wydawnictwem sprawuje Instytut Prawa Międzynarodowego Wydziału Prawa Uniwersytetu Warszawskiego.
Chcemy, aby czasopismo stało się autentycznym forum prawniczym, prezentując dorobek instytucji akademickich, naukowców i praktyków z zakresu nauk prawnych, rozwiązań legislacyjnych, funkcjonowania prawa krajowego i unijnego, krajowych i międzynarodowych instytucji wymiaru sprawiedliwości, ochrony praw obywatelskich etc. etc.
Czekamy na Państwa publikacje do końca stycznia (numer styczeń/luty). Materiały prosimy przesyłać na e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Zdaniem rzecznika generalnego Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej Melchiora Watheleta pojęcie „współmałżonka” obejmuje, w kontekście swobody przepływu obywateli Unii i członków ich rodziny, współmałżonków tej samej płci. Chociaż państwa członkowskie mają prawo decydowania, czy chcą dopuścić możliwość zawierania małżeństw przez osoby tej samej płci w swoim porządku prawnym, to nie mogą naruszać swobody przebywania na ich terytorium obywatela Unii, odmawiając wydania jego współmałżonkowi tej samej płci, będącemu obywatelem państwa trzeciego, prawa stałego tam pobytu – stwierdził rzecznik generalny 11 stycznia 2018 roku w sprawie C-673/16 Relu Adrian Coman i in./Inspectoratul General pentru Imigrări i in.

Miliard euro zainwestuje Komisja Europejska wspólnie z państwami członkowskimi w stworzenie w Europie infrastruktury superkomputerów światowej klasy. Są one potrzebne do przetwarzania zwiększającej się ciągle ilości danych, a ich wykorzystanie jest niezbędne w wielu obszarach, od opieki zdrowotnej i odnawialnych źródeł energii po bezpieczeństwo samochodów i cyberbezpieczeństwo.

Na sesji plenarnej w Strasburgu posłowie będą debatowali z premierem Irlandii o przyszłości UE. Poza tym m.in. debaty o rosyjskiej propagandzie i priorytetach prezydencji Bułgarii.

By podkreślić różnorodność, wspólną historię i bogactwo europejskiej kultury, Unia Europejska ogłosiła rok 2018 Europejskim Rokiem Dziedzictwa Kulturowego.

Prawie pół miliarda euro z funduszy europejskich trafi do Warszawy na rozbudowę transportu publicznego – drugiej linii metra oraz linii tramwajowej w dzielnicach Ochota, Mokotów i Wilanów. „Dzięki UE w Warszawie buduje się nowoczesne metro, z ogromną korzyścią dla mieszkańców, turystów i miejscowych przedsiębiorstw” – powiedziała komisarz Corina Crețu.

Wyrównanie urlopów do 26 dni dla wszystkich pracowników niezależnie od stażu oraz likwidacja umów cywilnoprawnych, które zastąpi całkiem nowa forma zatrudnienia – to najważniejsze założenia proponowanych zmian w Kodeksie pracy. Projekt ma być gotowy w marcu i powiela rozwiązania stosowane w wielu innych krajach Europy. Nowe przepisy mają szansę wejść w życie jeszcze w tym roku. To dobra wiadomość zwłaszcza dla osób zatrudnionych na śmieciówkach.

HFPC przygotowała subiektywne podsumowanie 24 najważniejszych osiągnięć i zagrożeń w zakresie przestrzegania praw człowieka w Polsce z perspektywy pracy Fundacji. Niestety, niektóre negatywne zjawiska nie są nowe, ale stanowią element dłuższego procesu pogarszania standardów praw człowieka w Polsce.

Sejm jednomyślnie uchwalił przygotowaną w Ministerstwie Sprawiedliwości ustawę, która reformuje postępowanie z wnioskami o przekazanie dziecka za granicę, wynikającymi z Konwencji Haskiej. Projekt daje również instrumenty prawne niezbędne do reagowania w przypadkach odebrania za granicą dziecka polskiemu obywatelowi lub zagrożenia dobra dziecka.

Jednolity Rynek Cyfrowy (JRC) ma pobudzić innowacje i unijne PKB, a także stworzyć setki tysięcy miejsc pracy i nowe możliwości rozwoju dla biznesu. Obok likwidacji barier legislacyjnych do wdrożenia JRC wymagane są też wielomiliardowe inwestycji, np. w utworzenie szybkiej sieci 5G. Na forum europejskim Polska awansowała już do miana lidera w promowaniu zagadnienia JRC i swobody przepływu danych.

Na swoim pierwszym spotkaniu w 2018 r. Kolegium Komisarzy UE przedyskutowało priorytety do zrealizowania w ciągu najbliższych 12 miesięcy. Zaliczono do nich: dokończenie reformy Unii Gospodarczej i Walutowej, bezpieczeństwo granic zewnętrznych wspólnoty, przegląd unijnego systemu azylowego i przywrócenie działania porozumienia z Schengen na terenie całej Unii.

Przyszłość UE, pozycja Polski we wspólnocie oraz kwestie praworządności – to niektóre tematy poruszone podczas roboczej kolacji, na którą szef KE Jean-Claude Juncker zaprosił Mateusza Morawieckiego. Polski premier przyleciał do Brukseli kilka godzin po ogłoszeniu w Warszawie nowego składu swojego rządu. KE od dwóch lat prowadzi z Polską dialog na temat stanu praworządności – chodzi m.in. o reformę obejmującą sądownictwo.

Wzmocnienie efektywności energetycznej, pomoc UE w osiągnięciu pozycji lidera na polu energii odnawialnej oraz uczciwe traktowanie konsumentów - to cele przepisów, nad którymi pracuje Parlament Europejski.

W tym roku obchodzimy 25-lecie istnienia jednolitego rynku europejskiego - jednego z największych osiągnięć Unii Europejskiej. Główną ideą jednolitego rynku jest zapewnienie swobodnego przepływu towarów, usług, kapitału i osób (tzw. cztery swobody).

Ponad 230 mln euro ze wspólnotowych funduszy spójności pomoże w budowie drogi ekspresowej S6 pomiędzy Gdańskiej i Szczecinem. „Ta inwestycja w istotny sposób pobudzi wzrost gospodarczy, turystykę i handel w regionie, a jednocześnie przyniesie odczuwalną poprawę jakości codziennego życia mieszkańców i turystów” – mówi komisarz  Corina Crețu.

Na początku roku unijne instytucje rozpoczną negocjacje ws. wspólnych zasad regulujących unijny rejestr przejrzystości zawierający informacje o działalności różnych grup interesu.

Ministerstwo Zdrowia skierowało do konsultacji społecznych projekt ustawy nowelizujący przepisy o przeciwdziałaniu narkomanii. Ustawa ma na celu ograniczenie zjawiska wytwarzania i wprowadzania do obrotu tzw. dopalaczy. HFPC przekazała ministerstwu swoją opinię prawną, w której wskazała, że zmiany proponowane przez projektodawcę nie spełniają podstawowych założeń Konstytucji RP oraz Europejskiej Konwencji Praw Człowieka.

Zapraszamy studentki i studentów prawa do odbycia nieodpłatnych, semestralnych praktyk studenckich w dziale prawnym Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka. Zgłoszenia są przyjmowane do 25 stycznia 2018 r.

Deklaracja Pierwotna

Deklaracja o wersji pierwotnej "Prawa Europejskiego w praktyce" Redakcja "Prawa Europejskiego w praktyce" informuje, że wersją pierwotną (referencyjną) czasopisma jest wydanie papierowe (ISSN 1733-2036). Po ukazaniu się drukiem nowego numeru czasopisma, Redakcja zamieszcza na stronie internetowej www.pewp.pl jego spis treści oraz wybrane publikacje z numeru.

Rada Naukowa

Prof. dr hab. Maria Magdalena Kenig-Witkowska,

Prof. dr hab. Jan Barcz,

Prof. dr hab. Marek Chmaj,

Prof. dr hab. Artur Nowak-Far,

Prof. dr hab. Arkadiusz Wudarski,

Prof. nadzw. UW, dr hab. Robert Grzeszczak,

Tomasz Janik,

Adw. dr Rafał Morek,

Dr Joanna Brylak,

Dr Marcin Krzymuski,

Dr Robert Siwik,

Dr Barbara Godlewska-Bujok.