Utrzymanie jednolitego rynku jest konieczne, aby zachować nasz największy atut dla przyszłych pokoleń” – powiedziała komisarz Elżbieta Bieńkowska, prezentując aktualny stan wspólnego rynku UE, ocenę przeszkód i analizę możliwości. KE przypomina, że korzyści z jednolitego rynku będą dostępne dla obywateli i firm tylko wtedy, kiedy wspólnie ustanowione przepisy sprawdzą się w praktyce.

Normy – rozmiar papieru A4, technologia 5G czy poduszki powietrzne – są w dużej mierze dobrowolne i są oddolnymi inicjatywami rynkowymi. Zmniejszają koszty, wspierają innowacje, zapewniają interoperacyjność między urządzeniami i usługami, zwiększają dostęp do rynków. Dlatego Komisja Europejska będzie dążyć do zwiększenia skuteczność normalizacji na jednolitym rynku.

Co roku w UE przedwcześnie umiera ponad 1,2 mln osób, choć zgonów tych można by uniknąć dzięki lepszej profilaktyce i skuteczniejszej opiece zdrowotnej” – mówi komisarz Vytenis Andriukaitis, komentując raport KE i OECD „Zdrowie i opieka zdrowotna w zarysie: Europa 2018”. Opracowanie wskazuje m.in. na rozbieżności w średnim trwaniu życia - nie tylko między płciami, ale i osobami o różnym statusie społeczno-ekonomicznym.

Komisja Europejska opublikowała sprawozdanie na temat perspektyw produkcji białka roślinnego w UE. Wynika z niego, że ze względu na rosnące zainteresowanie konsumentów, największy potencjał, jeśli chodzi o zapotrzebowanie na białko roślinne we wspólnocie, mają sektory pasz i żywności klasy premium. Obecnie europejska produkcja roślin wysokobiałkowych nie jest w stanie nadążyć za popytem.

Prezydencja austriacka wypracowała wstępne porozumienie z Parlamentem Europejskim w sprawie środków ułatwiających obrót towarami w UE. Nowe przepisy usprawnią i rozszerzą stosowanie zasady wzajemnego uznawania.

Aby zaostrzyć walkę z terroryzmem i poważnymi przestępstwami, UE poszerza dostęp jednostek analityki finansowej i organów ścigania do informacji finansowych. Ambasadorzy państw UE ustalili stanowisko negocjacyjne Rady w sprawie dyrektywy mającej ułatwić korzystanie z informacji finansowych i innych do zapobiegania niektórym przestępstwom, ich wykrywania, prowadzenia dochodzeń w ich sprawie lub ich ścigania.

UE będzie niedługo mogła koordynować kontrolę inwestycji państw trzecich w strategicznych sektorach. Kontrola ma służyć sprawdzeniu, czy inwestycje nie zagrażają bezpieczeństwu ani porządkowi publicznemu. Prezydencja osiągnęła wstępne porozumienie z Parlamentem Europejskim co do unijnych przepisów o monitorowaniu bezpośrednich inwestycji zagranicznych. Porozumienie zostanie teraz przekazane ambasadorom państw UE do politycznego zatwierdzenia.

Nawet całkowite dostosowanie się do postanowienia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej ws. Sądu Najwyższego i nowelizacja ustawy o SN nie będą oznaczać automatycznego wycofania skargi Komisji Europejskiej z unijnego Trybunału - usłyszała w Brukseli korespondentka RMF FM Katarzyna Szymańska-Borginon. To wiceszef KE Frans Timmermans zdecyduje, czy wycofa wniosek o środki tymczasowe i samą skargę.

Sejm uchwalił w środę, 21 listopada br., nowelizację ustawy o Sądzie Najwyższym przewidującą umożliwienie sędziom Sądu Najwyższego i Naczelnego Sądu Administracyjnego, którzy przeszli w stan spoczynku po osiągnięciu 65. roku życia, powrotu do pełnienia urzędu.

Gospodarka UE nadal rośnie w zdrowym tempie. Przedstawione zalecenia mają zapewnić, aby pozostała ona silna i stała się bardziej odporna” – mówi komisarz Pierre Moscovici, prezentując priorytety gospodarcze i społeczne UE na 2019 r. W przypadku planów budżetowych Włoch KE wskazuje na poważne niezgodności z wymogami paktu stabilności i wzrostu. Grecja po raz pierwszy została włączona w proces europejskiego semestru.

Bez przedstawicieli rządu w Warszawie odbywa się wysłuchanie Polski na posiedzeniu komisji swobód obywatelskich Parlamentu Europejskiego.  Przewodniczący Claude Moraes poinformował na początku wysłuchania, że zaproszenie zostało wysłane do ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry, ale nie pojawił się on w europarlamencie. Nie wyznaczył też nikogo w zastępstwie. Moraes powiedział, że podczas wrześniowej wizyty grupy deputowanych w Polsce również nie doszło do spotkania z ministrem sprawiedliwości.

Rada uzgodniła 19 listopada br. całkowity dopuszczalny połów (TAC) i kwoty połowu niektórych ryb głębinowych w unijnych i międzynarodowych wodach północno-wschodniego Atlantyku na lata 2019 i 2020. Uzgodnienia dotyczą stad: rekinów głębinowych, pałasza czarnego, beryksa, buławika czarnego i morlesza bogara.

19 listopada 2018 r. Rada i państwa członkowskie przyjęły konkluzje o ustanowieniu umowy w zakresie cywilnego wymiaru wspólnej polityki bezpieczeństwa i obrony. W dokumencie zamieściły strategiczne wytyczne wzmacniania cywilnego wymiaru WPBiO i 22 zobowiązania polityczne.

Państwa UE łączą siły wobec globalnych zagrożeń. Rada przyjęła zaktualizowaną listę projektów do zrealizowania w ramach PESCO. Do pierwszych siedemnastu uzgodnionych 11 grudnia 2017 r. i oficjalnie przyjętych 6 marca 2018 r. dodała 17 nowych projektów. Dotyczą one m.in. szkoleń, rozwijania zdolności, gotowości operacyjnej na lądzie, na morzu i w powietrzu, a także cyberobrony.

Ograniczenie procedury odwoławczej dla podmiotów, które nie wygrały konkursu na dofinansowanie środkami z UE, jest zgodne z Konstytucją - orzekł Trybunał Konstytucyjny. Wskazał, że z punktu widzenia zasady zaufania obywateli do państwa i stanowionego przez nie prawa istotne jest zapewnienie stabilności decyzji o przyznaniu dofinasowania. Chodzi o ochronę podmiotów, które w dobrej wierze wykorzystały już przyznane im fundusze unijne.

Największe wyzwania dla rozwoju branży prawniczej stanowią ograniczenia budżetowe oraz brak technologii usprawniającej pracę – wynika z raportu kancelarii PwC Legal „Nowe technologie w pracy prawników i transformacje działów prawnych”. 24% badanych organizacji dostrzega potrzebę większych inwestycji w procesy i technologie prawne w ciągu najbliższego roku, ale tylko 3% posiada na to oddzielny budżet.

„Ministerstwo Sprawiedliwości nie planuje zmian prawa w związku z tzw. dyrektywą niewinnościową z 2016 r” - tak resort odpowiedział na wystąpienie RPO. Termin wdrożenia dyrektywy minął 1 kwietnia 2018 r. Dyrektywa rekomenduje, by wszelkie wątpliwości w postępowaniu karnym rozstrzygać na korzyść podejrzanego i oskarżonego - polskie prawo mówi dziś tylko o wątpliwościach  „nie dających się usunąć” i jedynie wobec oskarżonego.

Jeśli postanowienie zawiesza istniejące przepisy, nie trzeba podejmować żadnych konkretnych działań, trzeba przywrócić sytuację do stanu poprzedniego” - mówił prezes TSUE w trakcie rozprawy ws. ustawy o Sądzie Najwyższym. Z kolei reprezentujący polski rząd Bogusław Majczyna przekonywał m.in., że stanowiska sędziowskie w SN nie są przypisane do poszczególnych osób.

Europejczycy coraz bardziej świadomie korzystają z antybiotyków – pokazują wyniki nowego badania Eurobarometr. Obecnie 32 proc. respondentów stwierdziło, że w ciągu ostatnich 12 miesięcy stosowało antybiotyki, podczas gdy w badaniu sprzed 9 lat odsetek ten wyniósł 40 proc. W niedzielę 18 listopada przypada 11. Europejskim Dzień Wiedzy o Antybiotykach.

Sieci o dużej przepustowości mają coraz większe znaczenie dla edukacji, opieki zdrowotnej, przemysłu wytwórczego i transportu. Aby sprostać tym wyzwaniom, w 2016 r. KE zaproponowała dyrektywę ustanawiającą Europejski kodeks łączności elektronicznej. W cyklu prac legislacyjnych została ona właśnie zaaprobowana przez Parlament. Po przyjęciu dyrektywy przez Radę UE zacznie ona obowiązywać jeszcze w tym roku, co dla konsumentów oznacza m.in. obniżkę cen.

Jeśli negocjacje Unii Europejskiej i Wielkiej Brytanii w sprawie tzw. brexitu zakończą się bez porozumienia, obywatele brytyjscy otrzymają prawo do bezwizowego wjazdu na teren UE. W takim wypadku osoby z paszportem Zjednoczonego Królestwa nie będą potrzebowały wizy, aby udać się do strefy Schengen na krótkie pobyty nieprzekraczające 90 dni w jakimkolwiek okresie 180-dniowym.

Deklaracja Pierwotna

Deklaracja o wersji pierwotnej "Prawa Europejskiego w praktyce" Redakcja "Prawa Europejskiego w praktyce" informuje, że wersją pierwotną (referencyjną) czasopisma jest wydanie papierowe (ISSN 1733-2036). Po ukazaniu się drukiem nowego numeru czasopisma, Redakcja zamieszcza na stronie internetowej www.pewp.pl jego spis treści oraz wybrane publikacje z numeru.

Rada Naukowa

Prof. dr hab. Maria Magdalena Kenig-Witkowska,

Prof. dr hab. Jan Barcz,

Prof. dr hab. Marek Chmaj,

Prof. dr hab. Artur Nowak-Far,

Prof. dr hab. Arkadiusz Wudarski,

Prof. nadzw. UW, dr hab. Robert Grzeszczak,

Tomasz Janik,

Adw. dr Rafał Morek,

Dr Joanna Brylak,

Dr Marcin Krzymuski,

Dr Robert Siwik,

Dr Barbara Godlewska-Bujok.