Wspólnota religijna, taka jak wspólnota świadków Jehowy, jest wspólnie ze swoimi członkami głosicielami administratorem danych osobowych gromadzonych w ramach działalności kaznodziejskiej realizowanej poprzez odwiedzanie gospodarstw domowych. Przetwarzanie danych osobowych dokonywane w ramach wspomnianej działalności musi następować z poszanowaniem przepisów prawa Unii w dziedzinie ochrony danych osobowych – stwierdził Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w wyroku z dnia 10 lipca 2018 r. w sprawie C-25/17 Tietosuojavaltuutettu/Jehovan todistajat – uskonnollinen yhdyskunta.

Od 9 do 19 lipca trwa wizyta delegacji Podkomitetu ds. Prewencji Tortur ONZ (SPT).  Helsińska Fundacja Praw Człowieka przygotowała raport, w którym przedstawia obserwacje na temat aktualnej sytuacji w instytucjach o charakterze izolacyjnym.

Z Funduszu Spójności przeznaczono kwotę 145,8 mln euro na poprawę połączeń drogowych na środkowym wschodzie Polski, w województwie mazowieckim, między Warszawą a Lublinem. Nowy odcinek drogi ekspresowej S17 połączy Góraszkę z Garwolinem, poprawiając bezpieczeństwo ruchu drogowego oraz wygodę i czas podróży. To jedno z najbardziej obciążonych połączeń drogowych w Polsce.

9 lipca 2018 r. weszła w życie przygotowana w Ministerstwie Sprawiedliwości nowelizacja ustawy – Kodeks cywilny, która wzmacnia prawa konsumentów i skraca okres przedawnienia roszczeń. Nowe rozwiązania są między innymi odpowiedzią na częste praktyki niektórych firm windykacyjnych. Wykorzystują one nieświadomość ludzi i masowo skupują za bezcen przedawnione roszczenia. Wnoszą do sądu powództwa o zapłatę długu, licząc na to, że dłużnicy nie podniosą przed sądem zarzutu przedawnienia.

Premier Polski Mateusz Morawiecki wziął udział w debacie o przyszłości Europy z posłami Parlamentu Europejskiego oraz wiceprzewodniczącym Komisji Europejskiej Valdisem Dombrovskisem.

Parlament Europejski poparł 3 lipca br. utworzenie pierwszego unijnego programu wsparcia innowacji w przemyśle obronnym, m.in. w zakresie bezpieczeństwa cybernetycznego.

1 lipca minęło pól wieku od powołania Unii Celnej, która okazał się jednym z największych osiągnięć Unii Europejskiej. Unia celna stała się fundamentem jednolitego rynku, zapewniając bezpieczeństwo granic UE i chroniąc obywateli przed zabronionymi i niebezpiecznymi towarami. Przyczynia się także do coraz większego obrotu handlowego - w 2017 r. służby celne UE przyjęły 16 proc. światowego handlu.

Komisja Europejska wszczęła postępowanie w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego, wysyłając do Polski wezwanie do usunięcia uchybienia dotyczące ustawy o Sądzie Najwyższym. 3 lipca 27 sędziom Sądu Najwyższego spośród 72 – czyli więcej niż co trzeciemu – grozi przymusowe przejście w stan spoczynku. Nowa ustawa o Sądzie Najwyższym obniża wiek emerytalny sędziów z 70 do 65 lat.

Austriackie przewodnictwo w Radzie UE rozpoczęło się 1 lipca i potrwa do 31 grudnia 2018 roku. Priorytety prezydencji austriackiej określa jej motto „Europa, która chroni”.

Od 1 lipca 2018 r. turyści rezerwujący zorganizowane wyjazdy wakacyjne mogą korzystać ze zwiększonych praw konsumenta. Dyrektywa w sprawie zorganizowanych podróży obejmie już nie tylko tradycyjne wycieczki zorganizowane, ale zapewni także ochronę przy rezerwacji innych form łączonych usług turystycznych jak dostosowane do indywidualnych potrzeb pakiety, gdy klient wybiera różne elementy w jednym punkcie sprzedaży online lub offline.

Zdaniem rzecznika generalnego Evgenia Tancheva właściwy organ sądowy jest zobowiązany do odroczenia wykonania europejskiego nakazu aresztowania tylko wówczas, gdy oprócz stwierdzenia istnienia rzeczywistego ryzyka rażącego naruszenia prawa do sądu w wydającym nakaz państwie członkowskim z uwagi na nieprawidłowości w jego systemie sądownictwa, stwierdzi również, że na to ryzyko jest narażona sama osoba, wobec której ów nakaz wydano. Aby ustalić, czy zainteresowana osoba jest narażona na to ryzyko, wykonujący nakaz organ sądowy musi wziąć pod uwagę szczególne okoliczności związane z tą osobą lub z przestępstwem, za którego popełnienie jest ona ścigana albo została skazana – stwierdził rzecznik generalny 28 czerwca 2018 roku w sprawie C-216/18 PPU Minister for Justice and Equality/LM.

22 czerwca 2018 r. Grupa Państw Przeciwko Korupcji (GRECO) – antykorupcyjna agenda Rady Europy, opublikowała raport na temat sytuacji w polskim sądownictwie po zmianach w ustawie o Sądzie Najwyższym (SN), Krajowej Radzie Sądownictwa (KRS) oraz w ustawie Prawo o ustroju sądów powszechnych (PUSP) dokonanych w latach 2016-2018. Zdaniem GRECO, zmiany przyjęte w ustawach o SN, KRS i Prawie o ustroju sądów powszechnych skutkujące przyznaniem przedstawicielom władzy ustawodawczej i wykonawczej większych możliwości sterowania ścieżką zawodową sędziów powodują, że Polska nie spełnia już międzynarodowych standardów antykorupcyjnych.

Korpus Solidarności jest kluczowym elementem wysiłków na rzecz wzmocnienia pozycji osób młodych i umożliwienia im zaangażowania się i troszczenia się o innych” – napisali komisarze: Tibor Navracsics, Günther H. Oettinger i Marianne Thyssen. Parlament Europejski i Rada właśnie osiągnęły porozumienie dotyczącego zapewnienia Korpusowi własnego budżetu i ram prawnych do 2020 r.

Przewodniczący Komisji Europejskiej wraz z szefami państw i rządów Litwy, Łotwy, Estonii i Polski uzgodnili plan działań politycznych dotyczący synchronizacji sieci elektroenergetycznej państw bałtyckich z siecią kontynentalną. Ze względów historycznych sieci państw bałtyckich są nadal zsynchronizowane z systemem rosyjskim i białoruskim. Termin pełnego przejścia do sieci europejskiej wyznaczono na 2025 r.

Po niemal trzech godzinach w Luksemburgu zakończyło się wysłuchanie Polski w sprawie praworządności. Najpierw przez kilka minut mówił wiceszef KE Frans Timmermans, później polska delegacja ponad godzinę tłumaczyła unijnym ministrom ds. europejskich istotę reformy wymiaru sprawiedliwości.

Kraje UE potwierdziły perspektywę członkostwa w UE dla dwóch krajów Bałkanów Zachodnich - Albanii i Macedonii - ale jednocześnie wskazały, że oba państwa muszą dalej wdrażać reformy. Ich wprowadzenie ma dać zielone światło do rozpoczęcia rozmów w czerwcu 2019 r.

Osoba, która zmieniła płeć, nie może zostać zmuszona do unieważnienia małżeństwa zawartego przed tą zmianą, by mieć prawo do emerytury w wieku przewidzianym dla płci, którą nabyła. Taki warunek stanowi bezpośrednią dyskryminację ze względu na płeć – stwierdził Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w wyroku z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie C-451/16 MB/Secretary of State for Work and Pensions.

 Niewygodne protesty są często zakazywane, inne tłumione siłą. Ich uczestnicy są szykanowani i nie mają gwarancji rzetelnego procesu – wynika z raportu Amnesty International o stanie wolności zgromadzeń w Polsce.

Zdaniem rzecznika generalnego Melchiora Watheleta przepisy dyrektywy w sprawie uchodźców pozwalające państwu członkowskiemu na odmowę nadania lub cofnięcie statusu uchodźcy są zgodne z prawem UE. Zważywszy, że decyzja o odmowie nadania lub cofnięciu statusu uchodźcy nie ma wpływu na uznanie danej osoby za uchodźcę, państwo członkowskie jest zobowiązane do zagwarantowania danemu uchodźcy poszanowania praw, które mu przysługują na podstawie konwencji genewskiej – stwierdził rzecznik generalny 21 czerwca 2018 roku w sprawach połączonych C-391/16 M/Ministerstvo vnitra, C-77/17 i C-78/17 X/Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides.

48 proc. ankietowanych Polaków uważa, że winę za konflikt Polski z UE ponosi rząd - wynika z sondażu przeprowadzonego przez IBRiS na zlecenie "Rzeczpospolitej".

Cztery duże internetowe platformy handlowe – Alibaba (dla AliExpress), Amazon, eBay oraz Rakuten (Francja) podpisały zobowiązanie do szybszego usuwania niebezpiecznych produktów sprzedawanych za pośrednictwem ich platform. „Bezpieczeństwo konsumentów podczas zakupów w internecie powinno być tak wysokie jak w przypadku zakupów w tradycyjnym sklepie” – powiedziała komisarz Vĕra Jourová.

Deklaracja Pierwotna

Deklaracja o wersji pierwotnej "Prawa Europejskiego w praktyce" Redakcja "Prawa Europejskiego w praktyce" informuje, że wersją pierwotną (referencyjną) czasopisma jest wydanie papierowe (ISSN 1733-2036). Po ukazaniu się drukiem nowego numeru czasopisma, Redakcja zamieszcza na stronie internetowej www.pewp.pl jego spis treści oraz wybrane publikacje z numeru.

Rada Naukowa

Prof. dr hab. Maria Magdalena Kenig-Witkowska,

Prof. dr hab. Jan Barcz,

Prof. dr hab. Marek Chmaj,

Prof. dr hab. Artur Nowak-Far,

Prof. dr hab. Arkadiusz Wudarski,

Prof. nadzw. UW, dr hab. Robert Grzeszczak,

Tomasz Janik,

Adw. dr Rafał Morek,

Dr Joanna Brylak,

Dr Marcin Krzymuski,

Dr Robert Siwik,

Dr Barbara Godlewska-Bujok.