Sejm przyjął nowelizacje ustaw o Sądzie Najwyższym, Trybunale Konstytucyjnym i sądach powszechnych. Zdaniem HFPC, wbrew deklaracjom rządzącej większości żadne z proponowanych zmian nie stanowią wypełnienia rekomendacji Komisji Europejskiej wydanych w ramach procedury kontroli praworządności.

Prezydent Francji Emmanuel Macron dyskutował we wtorek, 17 kwietnia br., z posłami o swojej wizji przyszłości Unii Europejskiej. W debacie wziął udział przewodniczący Komisji Europejskiej Jean-Claude Juncker.

CO2 emitowany przez transport, rolnictwo, budynki i odpady musi zostać zredukowany o 30% w całej UE; emisje i absorbcja CO2 przez lasy oraz grunty użytkowe muszą się zrównoważyć do 2030.

Współcześni przestępcy i terroryści powszechnie wykorzystują wiadomości tekstowe, e-maile i komunikatory. Jednak w przypadku śledztw transgranicznych uzyskanie elektronicznych materiałów dowodowych jest trudne. Dlatego KE proponuje nowe przepisy, które ułatwią policji i organom sądowym dostęp do e-maili lub dokumentów znajdujące się w chmurze. „Musimy wyposażyć organy ścigania w narzędzie godne XXI wieku” – mówi komisarz Věra Jourová.

Łatwiejszy dostęp organów ścigania do informacji finansowych osób podejrzanych o terroryzm, dane biometryczne we wszystkich dowodach tożsamości, nowa lista zakazanych substancji, które mogą być wykorzystywane do produkcji materiałów wybuchowych. KE podejmuje kolejne kroki, aby ograniczyć terrorystom i przestępcom pole działania, pozbawiając ich możliwości planowania, finansowania i dokonywania przestępstw.

Parlament Europejski przyjął propozycje KE dotyczące zasad funkcjonowania europejskich partii i fundacji politycznych. Chodzi m.in. o bardziej bezpośrednie powiązanie wyniku wyborczego z finansowaniem oraz czytelne zadeklarowanie, z którą partią europejską powiązane jest startujące w wyborach ugrupowanie. „Zbyt często ogólnoeuropejskie wybory były tylko sumą kampanii krajowych” – mówił szef KE Jean-Claude Juncker.

Korzystanie ze wzmocnionej ochrony przed wydaleniem z terytorium państwa członkowskiego jest uzależnione w szczególności od warunku, że zainteresowany posiada prawo stałego pobytu. Wymóg „zamieszkiwania w przyjmującym państwie członkowskim przez poprzednie dziesięć lat”, od którego także uzależnione jest korzystanie z tej wzmocnionej ochrony, może być spełniony, o ile całościowa ocena sytuacji obywatela prowadzi do stwierdzenia, że niezależnie od odbywania przez niego kary pozbawienia wolności nie zostały zerwane więzy integracyjne łączące go z przyjmującym państwem członkowskim - stwierdził Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w wyroku z dnia 17 kwietnia 2018 r. w sprawach połączonych C-316/16 i C-424/16 B/Land Baden-Württemberg i Secretary of State for the Home Department/Franco Vomero.

„Dziki strajk” załogi w następstwie niespodziewanej zapowiedzi restrukturyzacji przedsiębiorstwa nie stanowi „nadzwyczajnej okoliczności” pozwalającej przewoźnikowi lotniczemu na zwolnienie się z obowiązku odszkodowania w przypadku odwołania lub dużego opóźnienia lotu. Ryzyko wynikające ze skutków społecznych towarzyszących tego rodzaju środkom należy uznać za wpisujące się w ramy normalnego wykonywania działalności przewoźnika lotniczego – stwierdził Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w wyroku z dnia 17 kwietnia 2018 r. w sprawach połączonych C-195/17, od C-197/17 do C-203/17, C-226/17, C-228/17, C-254/17, C-274/17, C-275/17, od C-278/17 do C-286/17 i od C-290/17 do C-292/17 Helga Krüsemann i in./TUIfly GmbH.  

Pierwszy bezpośredni kredyt EBI dla polskiej uczelni przeznaczony na budowę centrum symulacji. Warszawski Uniwersytet Medyczny otrzyma 100 mln złotych na wybudowanie najnowocześniejszych obiektów akademickich i renowację istniejących budynków. Projekt jest objęty gwarancją w ramach Planu inwestycyjnego dla Europy i pokazuje coraz większe wsparcie EBI dla sektora szkolnictwa wyższego w Polsce.

Posłowie Parlamentu Europejskiego chcą wprowadzić zestaw ogólnounijnych przepisów obejmujących cały sektor rolnictwa ekologicznego w UE.

Poprawa przejrzystości badań naukowych w dziedzinie bezpieczeństwa żywności – KE przedstawiła wniosek legislacyjny, który odpowiada na oczekiwania wyrażone w europejskiej inicjatywie obywatelskiej. „Naukowa ocena ryzyka w odniesieniu do bezpieczeństwa żywności jest w UE jedną z najbardziej rygorystycznych na świecie. Teraz jeszcze ją wzmocnimy” – deklaruje komisarz Vytenis Andriukaitis.

W kapitale wysokiego ryzyka, rozmiar ma znaczenie! Dzięki VentureEU wielu innowacyjnych przedsiębiorców w Europie zrealizuje swoje inwestycje” – powiedział wiceprzewodniczący Jyrki Katainen. Komisja Europejska i Europejski Fundusz Inwestycyjny (EFI) uruchomiły paneuropejski fundusz funduszy, aby zwiększyć inwestycje w innowacyjne przedsiębiorstwa typu start-up i scale-up w Europie.

Unia Europejska pracuje nad propozycjami, które mają pomóc w przejściu na silniejszą gospodarkę o obiegu zamkniętym, w której zasoby są zużywane w sposób bardziej zrównoważony.

Państwo członkowskie nie jest zobowiązane do umożliwienia każdemu obywatelowi Unii przemieszczającemu się przez jego terytorium skorzystania z zakazu ekstradycji do Stanów Zjednoczonych, z którego korzystają jego właśni obywatele. Jednakże przed przeprowadzeniem ekstradycji tego obywatela wezwane państwo członkowskie powinno umożliwić państwu członkowskiemu pochodzenia owego obywatela zażądanie wydania go w ramach europejskiego nakazu aresztowania - stwierdził Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w wyroku z dnia 10 kwietnia br. w sprawie C-191/16 Romano Pisciotti / Bundesrepublik Deutschland.

Państwa członkowskie mogą zakazać nielegalnego prowadzenia działalności transportowej w ramach usługi UberPop i ścigać je na drodze karnej bez uprzedniego notyfikowania Komisji projektu aktu prawa zakazującego prowadzenia takiej działalności – stwierdził Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w wyroku z dnia 10 kwietnia br. w sprawie C-320/16 Uber France SAS. 

Europejski Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu uznał, że Polska bez uzasadnienia przetrzymywała przez kilka miesięcy rosyjskich uchodźców. Za naruszenie praw człowieka nasz kraj musi zapłacić pokrzywdzonej rodzinie 12 tys. euro, czyli około 50 tys. złotych.

Znane już są wyniki egzaminu komorniczego przeprowadzonego 8 i 9 marca 2018 r. Z danych uzyskanych z poszczególnych komisji egzaminacyjnych wynika, że do egzaminu przystąpiło 373 zdających. Wynik pozytywny uzyskało 291 osób, tj. około 78% kandydatów na komorników.

Obie strony, Polska i KE, dążą do znalezienia kompromisu, który umożliwi zamknięcie sprawy art. 7 i przejście do realizacji ważnych wyzwań przed jakimi stroi UE - powiedział szef MSZ Jacek Czaputowicz podczas konferencji prasowej z wiceszefem KE Fransem Timmermansem.

Wspólny system azylowy, dialog religijny, sytuacja na Węgrzech - to główne tematy prac Parlamentu Europejskiego w tym tygodniu.

Opublikowane przez Ministerstwo Finansów dane wskazują na spadek długu publicznego, który na koniec 2017 roku wyniósł 1003,4 mld zł wobec 1006,6 mld zł na koniec 2016 roku i 919,9 mld zł na koniec 2015 roku. W okresie 3 kw. 2015 – 3 kw. 2017 20 państw UE odnotowało większy spadek długu publicznego w relacji do PKB od Polski. Deficyt sektora finansów publicznych w Polsce wciąż pozostaje relatywnie wysoki na tle innych państw UE.

Rada dodała jedną osobę i 21 podmiotów do listy sankcyjnej dotyczącej Korei Północnej. Tym samym wprowadziła do prawa UE sankcje nałożone 30 marca 2018 r. przez Komitet Rady Bezpieczeństwa ONZ ustanowiony jej rezolucją 1718 (2006). Sankcje wobec osób umieszczonych na liście to zakaz podróży i zamrożenie aktywów, sankcje wobec podmiotów z listy – zamrożenie aktywów. Rada wprowadziła także zamrożenie aktywów wobec 15 statków, zakaz wejścia do portu wobec 25 statków oraz cofnięcie prawa do podnoszenia bandery wobec 12 statków.

Deklaracja Pierwotna

Deklaracja o wersji pierwotnej "Prawa Europejskiego w praktyce" Redakcja "Prawa Europejskiego w praktyce" informuje, że wersją pierwotną (referencyjną) czasopisma jest wydanie papierowe (ISSN 1733-2036). Po ukazaniu się drukiem nowego numeru czasopisma, Redakcja zamieszcza na stronie internetowej www.pewp.pl jego spis treści oraz wybrane publikacje z numeru.

Rada Naukowa

Prof. dr hab. Maria Magdalena Kenig-Witkowska,

Prof. dr hab. Jan Barcz,

Prof. dr hab. Marek Chmaj,

Prof. dr hab. Artur Nowak-Far,

Prof. dr hab. Arkadiusz Wudarski,

Prof. nadzw. UW, dr hab. Robert Grzeszczak,

Tomasz Janik,

Adw. dr Rafał Morek,

Dr Joanna Brylak,

Dr Marcin Krzymuski,

Dr Robert Siwik,

Dr Barbara Godlewska-Bujok.