Helsińska Fundacja Praw Człowieka zaprasza studentki i studentów III – V roku prawa do odbycia nieodpłatnych, semestralnych praktyk studenckich w swoim dziale prawnym. Zgłoszenia przyjmuje do 14 października 2018 r. Fundacja szczególnie zachęca do aplikowania na praktyki studentki i studentów zainteresowanych tematyką migracyjną oraz posługujących się językiem rosyjskim.

Od pierwszego wysłuchania Polski w procedurze art. 7 traktatu UE obawy KE co do praworządności w Polsce zwiększyły się; sytuacja w Polsce nie poprawiła się” - powiedział we wtorek (18.09) wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej Frans Timmermans po zakończeniu kolejnego przesłuchania Polski ws. praworządności. Wiceszef KE nie wykluczył skierowania sprawy do Trybunału Sprawiedliwości UE. Jednak dziś (19.09) Komisja nie podjęła decyzji w tej sprawie.

Sąd Najwyższy wystosował w środę (19.09) do Trybunału Sprawiedliwości UE trzy kolejne pytania prejudycjalne. Dotyczą one m.in. przechodzenia sędziów w stan spoczynku. SN wniósł też o zastosowanie trybu przyspieszonego.

18 września 2018 r. Rada przyjęła konkluzje zatwierdzające priorytety strategicznego partnerstwa ONZ–UE w zakresie operacji pokojowych i zarządzania kryzysowego na lata 2019–2021. Uznała w nich, że długotrwała współpraca ONZ–UE w zakresie utrzymywania pokoju oraz zarządzania kryzysowego w aspektach cywilnych, policyjnych i wojskowych jest korzystna dla obu stron.

Świat się zmienił, ale Światowa Organizacja Handlu nie. Najwyższy czas, aby usprawnić system, tak aby mógł on reagować na wyzwania globalnej gospodarki” – powiedziała komisarz Cecilia Malmström. Komisja Europejska przedstawia swoją wizję modernizacji WTO, proponując m.in. aktualizację przepisów, wzmocnienie roli monitorującej organizacji oraz usprawnienie systemu rozstrzygania sporów.

Europejska Sieć Rad Sądownictwa (ENCJ) zdecydowała 17 września br. o zawieszeniu polskiej Krajowej Rady Sądownictwa w prawach członka tej organizacji podczas nadzwyczajnego posiedzenia plenarnego w Bukareszcie - poinformował przewodniczący KRS Leszek Mazur. „Zupełnie nie rozumiem tej decyzji, uważam ją za polityczną" - podkreślił marszałek Senatu Stanisław Karczewski, odnosząc się do tej decyzji.

Pięć stowarzyszeń sędziowskich: Stowarzyszenie Sędziów Polskich Iustitia, Stowarzyszenie Sędziów Themis, Stowarzyszenie Sędziów Rodzinnych w Polsce, Stowarzyszenie Sędziów Rodzinnych Pro Familia, Ogólnopolskie Stowarzyszenie Sędziów Sądów Administracyjnych przyjęły wspólne stanowisko dotyczące aktualnej sytuacji w wymiarze sprawiedliwości. Poniżej prezentujemy pełną treść stanowiska.

Przewodniczący Rady Europejskiej Donald Tusk zamierza zaproponować przywódcom państw Unii Europejskiej dodatkowy szczyt w listopadzie, który miałby się zająć negocjacjami z Wielką Brytanią na temat wyjścia tego kraju ze Wspólnoty.

86 proc. ankietowanych chce pozostania Polski w Unii Europejskiej - wynika z najnowszego sondażu Kantar Millward Brown dla "Faktów" TVN i TVN24. Przeciwnego zdania jest 11 proc. ankietowanych. 3 procent respondentów nie miało w tej sprawie zdania.

W środę, 19 września br., decyzja Komisji Europejskiej o skierowaniu do Trybunału Sprawiedliwości UE sprawy przeciwko Polsce w związku z Sądem Najwyższym - podają źródła w KE, na które powołuje się PAP.

W październiku wchodzi w życie ustawa o dystrybucji ubezpieczeń, która wdraża zapisy unijnej dyrektywy IDD. Dla ubezpieczycieli i pośredników oznacza to poważne zmiany. Nowe przepisy rozwijają m.in. wymóg badania potrzeb klienta i dopasowywania do nich odpowiedniego ubezpieczenia oraz wprowadzają obowiązek informowania klienta o charakterze wynagrodzenia pośrednika. Prezes Vienna Life Paweł Ziemba ocenia, że zmiany pokrywają się z oczekiwaniami klientów, którzy chcą większej transparentności przy zawieraniu umowy ubezpieczeniowej.

Europejski Trybunał Praw Człowieka ogłosił, że 20 września wyda wyrok w postępowaniu ze skarg rodzin ofiar katastrofy smoleńskiej, które sprzeciwiały się ekshumacji swoich bliskich. Sprawa ma charakter precedensowy. Również Trybunał uznaje ją za jedną z sześciu najważniejszych spraw z Polski.

W ostatnim czasie miały miejsce dwie sprawy cudzoziemców, które spotkały się z zainteresowaniem opinii publicznej – sprawa umieszczenia w wykazie osób niepożądanych i wydalenie Ludmiły Kozłowskiej, szefowej Fundacji Otwarty Dialog, oraz sprawa wydalenia Azamata Bajdujewa, który po tym, gdy znalazł się w Czeczenii, został zatrzymany przez miejscowe władze i zachodzi obawa o jego los. Nie są to odosobnione przypadki. W związku z coraz częstszymi podobnymi sytuacjami HFPC złożyła formalną skargę do Komisji Europejskiej na naruszenie przez Polskę prawa UE.

Jeśli firma sprzedaje w całej UE, ale zmienia skład produktów w zależności od kraju, nie może używać tej samej marki oraz wyglądających identycznie opakowań, aby nie wprowadzać w błąd.

Posłowie PE wzywają do stworzenia rzeczywistego jednolitego rynku tworzyw sztucznych z recyklingu i proponują sposoby likwidacji śmieci morskich. W rezolucji przyjętej w czwartek, 13 września br., 597 głosami do 15, przy 25 wstrzymujących się od głosu, posłowie przedstawiają propozycje zbierania śmieci na morzu, nowe unijne standardy i definicje biodegradacji i kompostowania oraz kompletny zakaz plastiku ulegającego degradacji utleniającej do 2020 roku.

Aby zagwarantować, by wybory do Parlamentu Europejskiego w przyszłym roku były wolne, uczciwe i bezpieczne, KE zaproponowała środki, które pozwolą na zwiększenie przejrzystości internetowych reklam politycznych oraz możliwość nakładania sankcji za nielegalne wykorzystywanie danych osobowych w celu świadomego wpływania na wyniki wyborów europejskich. Celem jest odpowiedź na potencjalne zagrożenia związane z wyborami, a tym samym wzmocnienie odporności systemów demokratycznych w Unii.

Komisja Europejska zaproponowała ostatnie elementy konieczne do osiągnięcia kompromisu w sprawie migracji i reformy ochrony granic. Nowe propozycje wzmocnią europejskie agencje działające w tym zakresie i poprawią skuteczność procedur powrotu. „Nie możemy wciąż sprzeczać się w poszukiwaniu tymczasowych rozwiązań w przypadku każdego nowego statku z migrantami. Tymczasowa solidarność nie wystarcza. Potrzebujemy trwałej solidarności – dzisiaj i zawsze" – powiedział przewodniczący Juncker podczas orędzia o stanie Unii w 2018 r.

Komisja Europejska zaproponowała zniesienie sezonowych zmian czasu w Europie w 2019 r., dając państwom członkowskim swobodę decydowania o tym, czy chcą na stałe stosować czas letni czy zimowy. W przeprowadzonych latem tego roku konsultacjach publicznych  84 proc. respondentów opowiedziało się za nieprzestawianiem zegarków. Wniosek Komisji Europejskiej zostanie teraz przedłożony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie do zaakceptowania.

Komisja Europejska zaproponowała 12 września br. rozszerzenie zakresu głosowania większością kwalifikowaną w niektórych obszarach wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa: w zakresie naruszeń praw człowieka, stosowania sankcji oraz zarządzania misjami cywilnymi. Pozwoliłoby to UE stać się silniejszym podmiotem na arenie międzynarodowej, mieć większy wpływ na kształtowanie polityki globalnej i skuteczniej przyjmować na siebie zobowiązania międzynarodowe.

W swoim orędziu o stanie Unii 2018 przewodniczący Jean-Claude Juncker zapowiedział nowe przepisy mające na celu usuwanie z internetu treści terrorystycznych w ciągu godziny. Wszystkie platformy internetowe, które pragną oferować swoje usługi w Unii Europejskiej, będą podlegały jasnym zasadom, aby zapobiegać wykorzystywaniu ich usług  do rozprzestrzeniania treści terrorystycznych. Wprowadzone zostaną również solidne zabezpieczenia, aby chronić wolność słowa w internecie i zagwarantować, że usuwane będą tylko treści o charakterze terrorystycznym.

Komisja Europejska proponuje dalsze wzmocnienie nadzoru nad instytucjami finansowymi w UE, aby skuteczniej przeciwdziałać zagrożeniom związanym z praniem pieniędzy i finansowaniem terroryzmu. Zwiększone zostaną kompetencje Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego, aby zadbać o skuteczny i spójny nadzór ze strony wszystkich właściwych organów, ich współpracę i wymianę informacji.

Deklaracja Pierwotna

Deklaracja o wersji pierwotnej "Prawa Europejskiego w praktyce" Redakcja "Prawa Europejskiego w praktyce" informuje, że wersją pierwotną (referencyjną) czasopisma jest wydanie papierowe (ISSN 1733-2036). Po ukazaniu się drukiem nowego numeru czasopisma, Redakcja zamieszcza na stronie internetowej www.pewp.pl jego spis treści oraz wybrane publikacje z numeru.

Rada Naukowa

Prof. dr hab. Maria Magdalena Kenig-Witkowska,

Prof. dr hab. Jan Barcz,

Prof. dr hab. Marek Chmaj,

Prof. dr hab. Artur Nowak-Far,

Prof. dr hab. Arkadiusz Wudarski,

Prof. nadzw. UW, dr hab. Robert Grzeszczak,

Tomasz Janik,

Adw. dr Rafał Morek,

Dr Joanna Brylak,

Dr Marcin Krzymuski,

Dr Robert Siwik,

Dr Barbara Godlewska-Bujok.