Europejski Fundusz Obronny kieruje do realizacji kolejne innowacyjne projekty. Ocean2020 wesprze misje nadzoru morskiego i przechwytywania na morzu, zaś Vestlife – ultralekki pancerz osobisty – zabezpieczy żołnierzy przed pociskami nieprzyjaciela. „Oparte na współpracy paneuropejskie projekty badawcze mają na celu zapewnienie przewagi technologicznej Europy” – podkreśla komisarz Elżbieta Bieńkowska.

Jeden z najznakomitszych historyków rzymskich -Tacyt powiedział, że im bardziej chore państwo, tym więcej w nim ustaw. W roku 2017 Sejm uchwalił ich około 212. Niestety duża część z nich jest nie tylko niezgodna z Konstytucją RP, ale również sprzeczna z prawem unijnym. W najbliższym wydaniu „Prawa Europejskiego w praktyce” prezentujemy subiektywny ranking „bubli legislacyjnych 2017” środowiska prawniczego. W numerze także: jakie będą skutki uruchomienia procedury z art. 7 TUE dla jedności Grupy Wyszehradzkiej, opinia prawna w sprawie zmian w kodeksie wyborczym wprowadzanych ustawą z dnia 14 grudnia 2017 r. Piszemy również o zmianach w przepisach dotyczących likwidacji oddziałów przedsiębiorców zagranicznych, klauzuli napraw w sporach dotyczących części zamiennych, kontroli abuzywności postanowień umownych a powadze rzeczy osądzonej, funkcjonowaniu Europejskiego Nakazu Aresztowania, klauzuli o odżyciu przepisów i zasadzie jedności rodziny w systemie praw człowieka na tle problematyki uchodźców w Europie. Ponadto jak zwykle aktualne i praktyczne orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Zapraszamy do lektury i prenumeraty. Od lutego możliwość zamówienia konkretnego numeru. Szczegóły w zakładce – Prenumerata.

W dniach 19-20 lutego 2018 r. w Brukseli odbędzie się Europejski Tydzień Parlamentarny (ETP). W czasie tegorocznej edycji planowane jest m.in. Międzyparlamentarne spotkanie dotyczące Semestru Europejskiego oraz Konferencja Międzyparlamentarna ds. Stabilności, Koordynacji i Zarządzania Gospodarczego w Unii Europejskiej.

W związku ze zbliżającym się nieformalnym posiedzeniem przywódców zaplanowanym na 23 lutego 2018 r. Komisja Europejska przedstawiła dziś szereg praktycznych działań, dzięki którym Unia Europejska mogłaby być bardziej skuteczna i poprawiłyby się kontakty między przywódcami instytucji unijnych i obywatelami UE.

Firmy: Facebook, Twitter oraz Google+ opublikowały zmiany wprowadzone w warunkach świadczenia usług w celu ich dostosowania do unijnych przepisów dotyczących ochrony konsumentów. Jednak – zdaniem KE – korporacje odpowiedzialne za media społecznościowe wciąż mają wiele do zrobienia w zakresie przestrzegania prawa konsumenckiego. W wielu wypadkach użytkownicy są pozbawiani m.in. prawa do odstąpienia od umowy lub skargi sądowej w kraju zamieszkania.

„Dwa lata, jakie minęły od listopada 2015 r., przyniosły najwięcej wyzwań i zagrożeń dla praw i wolności człowieka w całym okresie po 1989 roku” – czytamy w wydanym stanowisku Komitetu Helsińskiego w Polsce. Członkowie Komitetu wskazują, że od końca 2015 r. nastąpił szereg wydarzeń, które wymagały zintensyfikowania wysiłków w zakresie monitorowania przestrzegania praw człowieka. Wśród tych wydarzeń są przede wszystkim narastający kryzys konstytucyjny, zmiany ustawodawcze prowadzące do wyłączenia efektywnej kontroli konstytucyjności i ograniczenie gwarancyjnej roli sądownictwa w podziale władz.

W najbliższy poniedziałek (19 lutego 2018 r.) rozpoczyna się Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem. W wielu miejscach w całej Polsce będzie można uzyskać bezpłatną poradę prawną. Punkt pomocy dla poszkodowanych zostanie uruchomiony również w siedzibie Ministerstwa Sprawiedliwości.

Dyrekcja Generalna ds. Komunikacji KE za pośrednictwem firmy Ernst & Young zaprasza do udziału w badaniu opinii na temat sieci informacyjnych działających w Unii Europejskiej. Celem ankiety jest określenie możliwości współdziałania poszczególnych sieci i opracowanie zaleceń dotyczących zwiększenia ich skuteczności w zakresie komunikacji.

Przed nieformalnym spotkaniem przywódców UE 23 lutego 2018 r., KE przedstawia warianty nowego, długoterminowego budżetu wspólnoty. Ma on zapewnić skuteczną realizację priorytetów po 2020 r. „Planowanie budżetu to nie zadanie z dziedziny księgowości, tu chodzi o priorytety i ambicje” – powiedział Jean-Claude Juncker. KE rozważa m.in. możliwość większego uzależnienia finansowania z UE od poszanowania podstawowych wartości, co określa się jako „warunkowość”.

14 lutego 2018 r. unijni ambasadorowie potwierdzili w imieniu Rady porozumienie co do przesunięcia terminu transpozycji i stosowania nowych przepisów o dystrybucji ubezpieczeń.

Szef Komisji Europejskiej Jean-Claude Juncker ocenił w środę (14.02), że jest bardzo duża szansa, iż stanowisko Polski dotyczące praworządności zmieni się w stronę oczekiwaną przez KE, natomiast stanowisko KE przesunie się w kierunku pozycji Polski.

Ustawa o roszczeniach o naprawienie szkody wyrządzonej przez naruszenie prawa konkurencji, która implementowała tzw. Dyrektywę Odszkodowawczą (2014/104/UE), wprowadziła nowe zasady odpowiedzialności za naruszenie prawa konkurencji. Ustawa weszła w życie 27 czerwca 2017 r., natomiast na jej pierwsze efekty trzeba jeszcze poczekać.

Polska jest krajem, który pod względem intensywności regulacji zbliża się do państw Europy kontynentalnej, ciągle pozostaje jednak bardziej liberalna od Niemiec i Francji – wynika z raportu „Kierunki 2018. Ingerencja państwa w wybranych sektorach gospodarki – skala i warunki sukcesu”, przygotowanego przez DNB Bank Polska i PwC. Autorzy analizy podkreślają, że coraz większy wpływ na zakres interwencjonizmu państwowego ma globalizacja i rosnąca świadomość społeczna, z kolei głębokość regulacji w poszczególnych krajach ma ograniczony wpływ na wyniki branż.

Przedstawiciele organizacji mniejszości narodowych i etnicznych  wezwali polskie władze do zahamowania narastającej ksenofobii i agresji na tle narodowym, rasowym i religijnym.

Jest nowy dokument Komisji Europejskiej dotyczący przyszłego, unijnego budżetu, a w nim uzależnienie wypłaty funduszy od praworządności - ustaliła brukselska korespondentka Polskiego Radia.

Zatrudnienie w UE osiągnęło najwyższy poziom w historii z ponad 236 mln miejsc pracy” – ogłosiła komisarz Marianne Thyssen. To efekt silnego wzrostu gospodarczego. Prezentując najnowszy kwartalny przegląd dotyczący sytuacji społecznej w UE, wskazano jednocześnie na dysproporcje między krajami członkowskimi – w Szwecji krajowy wskaźnik zatrudnienia sięga 82 proc., podczas gdy w Grecji 58 proc.

Obroty towarowe handlu zagranicznego wyniosły w 2017 r. 203,7 mld euro w eksporcie i 203,3 mld euro w imporcie. Polski handel zagraniczny zakończył 2017 r. dodatnim saldem na poziomie 0,4 mld euro - podał GUS.

Rozporządzenie ws. rocznych wiążących ograniczeń emisji gazów cieplarnianych ustanawia cele dla państw członkowskich zgodnie ze zobowiązaniami UE wynikającymi z porozumienia paryskiego.

Konfederacja Lewiatan, w imieniu twórców i artystów proponuje uzupełnienie katalogu zawodów, którym przysługuje przywilej korzystania z 50 proc. kosztów uzyskania przychodów, o zawody z branży reklamowej, grafików komputerowych, osoby publikujące utwory na tematy branżowe oraz prowadzące działalność dydaktyczną nie tylko na uczelni, których efekty prac są kreatywne i podlegają ochronie prawno-autorskiej.

Kolejny polski program wsparcia publicznego o wartości 5 mld złotych, którego celem jest złagodzenie społecznych i środowiskowych skutków zamykania nierentownych kopalń węgla do 2018 r., jest zgodny z przepisami UE dotyczącymi pomocy państwa – uznała KE. Ewentualne zakłócenia konkurencji w efekcie udzielanego wsparcia będą niewielkie.

UE jest gotowa przewodzić działaniom na rzecz czystych, bezpiecznych i dobrze prosperujących miast” – zadeklarowała komisarz Corina Creţu podczas Światowego Forum Urbanistycznego w Malezji. To platforma wymiany doświadczeń i wiedzy na temat rozwoju miast na naszym globie. W Malezji KE przedstawia postępy poczynione w ramach trzech zobowiązań zaproponowanych przez UE i jej partnerów niespełna półtora roku temu.

Deklaracja Pierwotna

Deklaracja o wersji pierwotnej "Prawa Europejskiego w praktyce" Redakcja "Prawa Europejskiego w praktyce" informuje, że wersją pierwotną (referencyjną) czasopisma jest wydanie papierowe (ISSN 1733-2036). Po ukazaniu się drukiem nowego numeru czasopisma, Redakcja zamieszcza na stronie internetowej www.pewp.pl jego spis treści oraz wybrane publikacje z numeru.

Rada Naukowa

Prof. dr hab. Maria Magdalena Kenig-Witkowska,

Prof. dr hab. Jan Barcz,

Prof. dr hab. Marek Chmaj,

Prof. dr hab. Artur Nowak-Far,

Prof. dr hab. Arkadiusz Wudarski,

Prof. nadzw. UW, dr hab. Robert Grzeszczak,

Tomasz Janik,

Adw. dr Rafał Morek,

Dr Joanna Brylak,

Dr Marcin Krzymuski,

Dr Robert Siwik,

Dr Barbara Godlewska-Bujok.