Już w maju tego roku w całej UE mają zacząć obowiązywać nowe przepisy dotyczące ochrony danych osobowych. Oznacza to m.in., że jeżeli jakieś przedsiębiorstwo gromadzi dane w Europie, będzie musiało przestrzegać europejskich norm, nawet jeżeli analizuje je poza jej terytorium. 28 stycznia w UE obchodzony był Europejski Dzień Ochrony Danych Osobowych.

Komisja Europejska otrzymała mandat do rozpoczęcia negocjacji z Wielką Brytanią w sprawie uregulowań przejściowych dotyczących tzw. brexitu. Będą one niezbędne, aby proces wystąpienia Brytyjczyków ze wspólnoty przebiegał według jasnych, wzajemnie szanowanych reguł. W czerwcu 2016 r. w referendum większość głosujących obywateli Wielkiej Brytanii zadecydowała o wystąpieniu ich kraju z UE.

Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju przygotowało  informacją na temat realizacji programów polityki spójności 2014-2020 (stan na koniec 2017 r.). Do 31 grudnia 2017 r. złożono 72 tys. wniosków o dofinansowanie projektów na całkowitą kwotę 459,6 mld zł. Wartość dofinansowania unijnego we wnioskach o dofinansowanie wyniosła 284,6 mld zł, co stanowi 88,1 proc. alokacji. W 2017 r. beneficjenci złożyli wnioski na realizację projektów o wartości 218,6 mld zł, w tym dofinansowanie Unii Europejskiej 133,7 mld zł.

Sejm RP uchwalił 26 stycznia ustawę przygotowaną przez Ministerstwo Sprawiedliwości w reakcji na liczne przypadki znęcania się nad zwierzętami oraz szokujące przykłady bestialskiego uśmiercania zwierząt. Pakiet zmian w ustawie o ochronie zwierząt oraz w Kodeksie karnym pozwoli przeciwdziałać takim brutalnym zachowaniom. 

Unijna komisarz ds. sprawiedliwości Vera Jourova potwierdziła, że Komisja Europejska pracuje nad sposobem uzależnienia wszystkich środków UE od funkcjonowania skutecznego wymiaru sprawiedliwości oraz praworządności w krajach członkowskich. „To logiczne, że jeśli wykorzystujemy pieniądze zebrane od europejskich podatników, musi być gwarancja, że mamy niezależny wymiar sprawiedliwości i praworządność" - powiedziała na konferencji prasowej Jourova.

Komisja Europejska poinformowała, że skierowała do Trybunału Sprawiedliwości UE pozew przeciwko Polsce w związku z wdrażaniem unijnych przepisów dotyczących prawa autorskiego. „Komisja Europejska postanowiła 25 stycznia br. wnieść do Trybunału Sprawiedliwości UE sprawę przeciwko Polsce w związku z niedopełnieniem przez to państwo obowiązku powiadomienia o pełnej transpozycji (częściowy brak transpozycji) do prawa krajowego przepisów UE dotyczących zbiorowego zarządzania prawami autorskimi i prawami pokrewnymi oraz udzielania licencji wieloterytorialnych dotyczących praw do utworów muzycznych do korzystania online na rynku wewnętrznym (dyrektywa 2014/26/UE)” - napisała KE w komunikacie.

Polska znalazła się wśród 5 państw UE, wobec których KE wszczęła postepowanie o uchybienie zobowiązaniom członkowskim. Chodzi o przestrzeganie przepisów dotyczących zamówień publicznych w dziedzinie obronności. „Zapewnienie, by środki publiczne na obronność były wydajnie wydatkowane, leży w interesie wszystkich stron: organów publicznych, sektora obronności, a przede wszystkim obywateli” – przypomina komisarz Elżbieta Bieńkowska.

Maximilan Schrems może wytoczyć powództwo indywidualne przeciwko Facebook Ireland w Austrii. Natomiast jako cesjonariusz praw innych konsumentów nie może on korzystać na potrzeby wytoczenia powództwa zbiorowego z podstawy jurysdykcji zastrzeżonej dla konsumentów – orzekł Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej 25 stycznia 2018 roku w sprawie C-498/16 Maximilian Schrems /Facebook Ireland Limited.

Osoba ubiegająca się o azyl nie może zostać poddana testom psychologicznym służącym ustaleniu jej orientacji seksualnej. Przeprowadzenie takich testów stanowi bowiem nieproporcjonalną ingerencję w życie prywatne wnioskodawcy - orzekł Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej 25 stycznia 2018 roku w sprawie C-473/16 F/Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal.

25 maja zaczną obowiązywać ulepszone unijne przepisy w zakresie ochrony danych” – przypomina komisarz Andrus Ansip, prezentując wytyczne dotyczące nowych regulacji w tym zakresie. Dzięki ujednoliceniu przepisów możliwy będzie swobodny przepływ danych na całym jednolitym rynku cyfrowym. Jednocześnie KE uruchomi stronę internetową z poradami dla biznesu jak dostosować się do nowych regulacji.KE opublikowała wytyczne mające ułatwić bezpośrednie i sprawne stosowanie od 25 maja na całym terytorium UE nowych przepisów dotyczących ochrony danych. Komisja uruchomiła również nowe internetowe narzędzie przeznaczone dla MŚP.

Przyjęcie, edukacja, zatrudnienie, zapewnienie mieszkania oraz dostęp do usług publicznych – to filary, na których opierać się ma unijna strategia na rzecz integracji migrantów. Będą ją wspierać m.in. środki z funduszy unijnych. „Aby Europa mogła pozostać zamożnym, spójnym i integracyjnym społeczeństwem w przyszłości, kluczowe jest inwestowanie w politykę integracyjną już dziś” – podkreślił komisarz Dimitris Avramopoulos.

Musimy zająć się problemem terroryzmu u jego korzeni – w kontekście radykalizacji, która może prowadzić osoby w Europie na drogę ekstremistycznych ideologii i przemocy” – mówił komisarz Julian King, prezentując sprawozdanie z postępów w realizacji rzeczywistej i skutecznej unii bezpieczeństwa. Innymi priorytetami KE w tym zakresie jest m.in. zwiększanie cyberbezpieczeństwa i ochrona przestrzeni publicznej.

Ponad 100 mln euro wyniesie wspólna pomoc Fundacji Billa i Melindy Gatesów oraz Unii Europejskiej dla Afryki. Amerykanie chcą wesprzeć projekty inwestycyjne w sektorze ochrony zdrowia. „Partnerstwo między Europą i Afryką to partnerstwo, w którym możemy wzajemnie sobie pomagać w dążeniu do dobrobytu oraz do tego, by świat stał się bezpieczniejszym, bardziej stabilnym miejscem do życia” - powiedział szef KE Jean-Claude Juncker.

Agencja Praw Podstawowych UE (FRA) opublikowała raport prezentujący skalę i rodzaje zagrożeń dla społeczeństwa obywatelskiego i jego rozwoju w krajach UE. FRA zidentyfikowała zagrożenia związane ze stabilnością finansowania dla organizacji pozarządowych, udziałem społeczeństwa obywatelskiego w procesach decyzyjnych i ochroną obrońców praw człowieka.

Zgromadzenie Parlamentarne Rady Europy wybrało Dunję Mijatović na stanowisko Komisarza ds. Praw Człowieka Rady Europy. Mijatović zastąpi Nilsa Muiznieksa, którego kadencja kończy się w kwietniu tego roku.

Pół miliona kobiet w Unii Europejskiej i 200 milionów na świecie padło ofiarą obrzezania. Posłowie wzywają do walki z tą barbarzyńską praktyką.

Komisja Europejska przychyliła się do wniosku polskiego regulatora i odesłała do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) transakcję nabycia Pini Polonia przez amerykański Smithfield. Obie firmy prowadzą w Polsce działalność w zakresie uboju trzody chlewnej. Komisja uznała, że transakcja może mieć wpływ na konkurencję na rynku sektorowym i dlatego powinna zostać przeanalizowana przez krajowego regulatora.

Do Rzecznika Praw Obywatelskich wpływają skargi obywateli dotyczące projektu ustawy o jawności życia publicznego. Zdaniem Rzecznika ustawa jest sprzeczna z zakładanym celem. Przedstawione w opinii zastrzeżenia prowadzą do wniosku, że celem projektodawcy nie było wzmocnienie transparentności władzy publicznej, lecz dokonanie powszechnej lustracji majątkowej obywateli. Ilość i zakres wad legislacyjnych powodują, że projekt ustawy nie powinien w tej postaci podlegać dalszemu procedowaniu. Dlatego RPO wystąpił w tej sprawie do premiera Mateusza Morawieckiego.

Zespół Ekspertów Fundacji Batorego zwraca uwagę na zagrożenia, jakie wiążą się ze zmianą reguł wyborów wprowadzoną przez Ustawę z dnia 11 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych. Ustawa została podpisana przez Prezydenta RP mimo poważnych wątpliwości zgłaszanych przez Państwową Komisję Wyborczą, Rzecznika Praw Obywatelskich i organizacje obywatelskie. W ten sposób, zdaniem ekspertów Fundacji, Prezydent wziął na siebie współodpowiedzialność za sposób przeprowadzenia kolejnych wyborów w Polsce, a także zagrożenia dla wiarygodności procesu wyborczego oraz pluralizmu partyjnego w naszym kraju.

Pszczoły są ważne zarówno dla gospodarki, jak i dla środowiska. Posłowie Parlamentu Europejskiego wzywają do ochrony ich populacji i walki z importem fałszywego miodu.

Zrób zdjęcie, opublikuj je na Instagramie i wygraj wyjazd na Europejskie Spotkanie Młodzieży #EYE2018 w Strasburgu!

Deklaracja Pierwotna

Deklaracja o wersji pierwotnej "Prawa Europejskiego w praktyce" Redakcja "Prawa Europejskiego w praktyce" informuje, że wersją pierwotną (referencyjną) czasopisma jest wydanie papierowe (ISSN 1733-2036). Po ukazaniu się drukiem nowego numeru czasopisma, Redakcja zamieszcza na stronie internetowej www.pewp.pl jego spis treści oraz wybrane publikacje z numeru.

Rada Naukowa

Prof. dr hab. Maria Magdalena Kenig-Witkowska,

Prof. dr hab. Jan Barcz,

Prof. dr hab. Marek Chmaj,

Prof. dr hab. Artur Nowak-Far,

Prof. dr hab. Arkadiusz Wudarski,

Prof. nadzw. UW, dr hab. Robert Grzeszczak,

Tomasz Janik,

Adw. dr Rafał Morek,

Dr Joanna Brylak,

Dr Marcin Krzymuski,

Dr Robert Siwik,

Dr Barbara Godlewska-Bujok.