Komisja Europejska wszczęła postępowanie w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego, wysyłając do Polski wezwanie do usunięcia uchybienia dotyczące ustawy o Sądzie Najwyższym. 3 lipca 27 sędziom Sądu Najwyższego spośród 72 – czyli więcej niż co trzeciemu – grozi przymusowe przejście w stan spoczynku. Nowa ustawa o Sądzie Najwyższym obniża wiek emerytalny sędziów z 70 do 65 lat.

Austriackie przewodnictwo w Radzie UE rozpoczęło się 1 lipca i potrwa do 31 grudnia 2018 roku. Priorytety prezydencji austriackiej określa jej motto „Europa, która chroni”.

Od 1 lipca 2018 r. turyści rezerwujący zorganizowane wyjazdy wakacyjne mogą korzystać ze zwiększonych praw konsumenta. Dyrektywa w sprawie zorganizowanych podróży obejmie już nie tylko tradycyjne wycieczki zorganizowane, ale zapewni także ochronę przy rezerwacji innych form łączonych usług turystycznych jak dostosowane do indywidualnych potrzeb pakiety, gdy klient wybiera różne elementy w jednym punkcie sprzedaży online lub offline.

Zdaniem rzecznika generalnego Evgenia Tancheva właściwy organ sądowy jest zobowiązany do odroczenia wykonania europejskiego nakazu aresztowania tylko wówczas, gdy oprócz stwierdzenia istnienia rzeczywistego ryzyka rażącego naruszenia prawa do sądu w wydającym nakaz państwie członkowskim z uwagi na nieprawidłowości w jego systemie sądownictwa, stwierdzi również, że na to ryzyko jest narażona sama osoba, wobec której ów nakaz wydano. Aby ustalić, czy zainteresowana osoba jest narażona na to ryzyko, wykonujący nakaz organ sądowy musi wziąć pod uwagę szczególne okoliczności związane z tą osobą lub z przestępstwem, za którego popełnienie jest ona ścigana albo została skazana – stwierdził rzecznik generalny 28 czerwca 2018 roku w sprawie C-216/18 PPU Minister for Justice and Equality/LM.

22 czerwca 2018 r. Grupa Państw Przeciwko Korupcji (GRECO) – antykorupcyjna agenda Rady Europy, opublikowała raport na temat sytuacji w polskim sądownictwie po zmianach w ustawie o Sądzie Najwyższym (SN), Krajowej Radzie Sądownictwa (KRS) oraz w ustawie Prawo o ustroju sądów powszechnych (PUSP) dokonanych w latach 2016-2018. Zdaniem GRECO, zmiany przyjęte w ustawach o SN, KRS i Prawie o ustroju sądów powszechnych skutkujące przyznaniem przedstawicielom władzy ustawodawczej i wykonawczej większych możliwości sterowania ścieżką zawodową sędziów powodują, że Polska nie spełnia już międzynarodowych standardów antykorupcyjnych.

Korpus Solidarności jest kluczowym elementem wysiłków na rzecz wzmocnienia pozycji osób młodych i umożliwienia im zaangażowania się i troszczenia się o innych” – napisali komisarze: Tibor Navracsics, Günther H. Oettinger i Marianne Thyssen. Parlament Europejski i Rada właśnie osiągnęły porozumienie dotyczącego zapewnienia Korpusowi własnego budżetu i ram prawnych do 2020 r.

Przewodniczący Komisji Europejskiej wraz z szefami państw i rządów Litwy, Łotwy, Estonii i Polski uzgodnili plan działań politycznych dotyczący synchronizacji sieci elektroenergetycznej państw bałtyckich z siecią kontynentalną. Ze względów historycznych sieci państw bałtyckich są nadal zsynchronizowane z systemem rosyjskim i białoruskim. Termin pełnego przejścia do sieci europejskiej wyznaczono na 2025 r.

Po niemal trzech godzinach w Luksemburgu zakończyło się wysłuchanie Polski w sprawie praworządności. Najpierw przez kilka minut mówił wiceszef KE Frans Timmermans, później polska delegacja ponad godzinę tłumaczyła unijnym ministrom ds. europejskich istotę reformy wymiaru sprawiedliwości.

Kraje UE potwierdziły perspektywę członkostwa w UE dla dwóch krajów Bałkanów Zachodnich - Albanii i Macedonii - ale jednocześnie wskazały, że oba państwa muszą dalej wdrażać reformy. Ich wprowadzenie ma dać zielone światło do rozpoczęcia rozmów w czerwcu 2019 r.

Osoba, która zmieniła płeć, nie może zostać zmuszona do unieważnienia małżeństwa zawartego przed tą zmianą, by mieć prawo do emerytury w wieku przewidzianym dla płci, którą nabyła. Taki warunek stanowi bezpośrednią dyskryminację ze względu na płeć – stwierdził Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w wyroku z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie C-451/16 MB/Secretary of State for Work and Pensions.

 Niewygodne protesty są często zakazywane, inne tłumione siłą. Ich uczestnicy są szykanowani i nie mają gwarancji rzetelnego procesu – wynika z raportu Amnesty International o stanie wolności zgromadzeń w Polsce.

Zdaniem rzecznika generalnego Melchiora Watheleta przepisy dyrektywy w sprawie uchodźców pozwalające państwu członkowskiemu na odmowę nadania lub cofnięcie statusu uchodźcy są zgodne z prawem UE. Zważywszy, że decyzja o odmowie nadania lub cofnięciu statusu uchodźcy nie ma wpływu na uznanie danej osoby za uchodźcę, państwo członkowskie jest zobowiązane do zagwarantowania danemu uchodźcy poszanowania praw, które mu przysługują na podstawie konwencji genewskiej – stwierdził rzecznik generalny 21 czerwca 2018 roku w sprawach połączonych C-391/16 M/Ministerstvo vnitra, C-77/17 i C-78/17 X/Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides.

48 proc. ankietowanych Polaków uważa, że winę za konflikt Polski z UE ponosi rząd - wynika z sondażu przeprowadzonego przez IBRiS na zlecenie "Rzeczpospolitej".

Cztery duże internetowe platformy handlowe – Alibaba (dla AliExpress), Amazon, eBay oraz Rakuten (Francja) podpisały zobowiązanie do szybszego usuwania niebezpiecznych produktów sprzedawanych za pośrednictwem ich platform. „Bezpieczeństwo konsumentów podczas zakupów w internecie powinno być tak wysokie jak w przypadku zakupów w tradycyjnym sklepie” – powiedziała komisarz Vĕra Jourová.

Przypisanie każdemu okręgowi wyborczemu konkretnej liczby posłów wybieranych do Parlamentu Europejskiego - to główne założenie projektu noweli Kodeksu wyborczego, który klub PiS złożył w Sejmie. Według propozycji PiS, w okręgu wyborczym wybieranych ma być co najmniej trzech europosłów.

Nasza reakcja jest wyważona, proporcjonalna i w pełni zgodna z zasadami WTO” – powiedziała komisarz Cecilia Malmström, ogłaszając przyjęcie przez KE rozporządzenia wprowadzającego cła na amerykańskie towary. To reakcja na decyzję Waszyngtonu obejmującą cłami stal i aluminium. Europejskie środki dotyczą produktów o łącznej wartości 2,8 mld euro i wchodzą w życie 22 czerwca.

W Wellington oficjalnie rozpoczęły się rozmowy na temat kompleksowej i ambitnej umowy handlowej pomiędzy Nową Zelandią i Unią Europejską. Zainaugurowali je komisarz do spraw handlu Cecilia Malmström oraz minister handlu David Parker. Negocjacje będą miały na celu zniesienie barier w handlu towarami i usługami, a także opracowanie zasad, które ułatwią handel i sprawią, że będzie on bardziej zrównoważony.

21 czerwca 2018 r.  przebywająca w Polsce delegacja Europejskiej Sieci Rad Sądownictwa (ENCJ) spotkała się m.in. z Pierwszą Prezes Sądu Najwyższego prof. Małgorzatą Gersdorf, Rzecznikiem Praw Obywatelskich Adamem Bodnarem oraz przedstawicielami KRS. Delegacji przewodniczył prezydent ENCJ Kees Sterk. ENCJ zrzesza 24 rady sądownictwa państw Unii Europejskiej. Wizyta w Polsce miała związek z wątpliwościami ENCJ wobec nowej Krajowej Rady Sądownictwa.

KE przedłuża inicjatywę „Schody do doskonałości”, dzięki której nadal będzie można zapewniać dostosowane wsparcie i specjalistyczną wiedzę regionom, które mają opóźnienia w zakresie innowacji. „Regiony będą miały więcej możliwości pełnego wykorzystania swojego potencjału w zakresie badań. Inicjatywa „Schody do doskonałości” pomoże w łączeniu odpowiednich środków UE w celu sfinansowania innowacyjnych projektów” - mówi komisarz Carlos Moedas.

W wydaniu majowo-czerwcowym „Prawa Europejskiego w praktyce” swoimi refleksjami na temat Konstytucji RP wg PiS dzieli się dr Małgorzata Świeca. Ponadto przeczytacie Państwo o: „przedwczesnym” zaskarżaniu, sporach inwestycyjnych w dobie czwartej rewolucji przemysłowej, skutku upływu terminu zawiązania ofertą w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, standardach ochrony małoletnich w audycjach telewizyjnych w państwach członkowskich Unii Europejskiej, polskich wiatrakach przed TSUE, oznakowaniu środków spożywczych zawierających wytworzone nanomateriały oraz o pojęciu trade dress w kontekście ochrony wizualnej warstwy produktów i usług. Będzie można również znaleźć materiał o odmowie dokonania transkrypcji zagranicznego aktu urodzenia dziecka homoseksualnych rodziców a zakazie dyskryminacji ze względu na orientację seksualną, a także zapoznać się z glosą do wyroku TSUE z dnia 18 stycznia 2018 r. w sprawie C-270/16. Ponadto oczywiście orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej oraz Europejskiego Trybunału Praw Człowieka.
Zapraszamy do lektury i prenumeraty!

Dziś, 18 czerwca br., odbyło się spotkanie Mateusza Morawieckiego z wiceprzewodniczącym Komisji Europejskiej Fransem Timmermansem w sprawie praworządności w Polsce. Po rozmowie politycy wzięli udział w konferencji prasowej. „Dziękuję za gościnę. Odbyliśmy konstruktywną dyskusję. Uzyskałem kilka ważnych informacji, którymi teraz się zajmę” - powiedział Timmermans na wspólnej konferencji prasowej.

Deklaracja Pierwotna

Deklaracja o wersji pierwotnej "Prawa Europejskiego w praktyce" Redakcja "Prawa Europejskiego w praktyce" informuje, że wersją pierwotną (referencyjną) czasopisma jest wydanie papierowe (ISSN 1733-2036). Po ukazaniu się drukiem nowego numeru czasopisma, Redakcja zamieszcza na stronie internetowej www.pewp.pl jego spis treści oraz wybrane publikacje z numeru.

Rada Naukowa

Prof. dr hab. Maria Magdalena Kenig-Witkowska,

Prof. dr hab. Jan Barcz,

Prof. dr hab. Marek Chmaj,

Prof. dr hab. Artur Nowak-Far,

Prof. dr hab. Arkadiusz Wudarski,

Prof. nadzw. UW, dr hab. Robert Grzeszczak,

Tomasz Janik,

Adw. dr Rafał Morek,

Dr Joanna Brylak,

Dr Marcin Krzymuski,

Dr Robert Siwik,

Dr Barbara Godlewska-Bujok.