Unia Europejska zwiększy nakłady na badania nad sztuczną inteligencją (SI), przy jednoczesnym określeniu jasnych ram etycznych i prawnych przy stosowaniu takiej technologii. „Sztuczna inteligencja zmienia nasz świat w podobny sposób, jak kiedyś silnik parowy lub energia elektryczna” – powiedział komisarz Andrus Ansip deklarując 20 mld euro inwestycji do końca 2020 roku.

Dzięki szczepieniom można co roku ocalić od 1 do 3 mln ludzi na świecie. Jednocześnie z powodu niewystarczającego stanu zaszczepienia w kilku krajach UE występują niespotykane wcześniej ogniska odry. Dlatego KE apeluje o ściślejszą współpracę przeciwko chorobom, którym można zapobiegać. „Szczepienia są wciąż jedną z najbardziej skutecznych metod stosowanych w dziedzinie zdrowia publicznego” – przypomina komisarz Vytenis Andriukaitis.

Dane dotyczące opieki zdrowotnej powinny być bardziej dostępne, podlegać wymianie, a jednocześnie być dobrze zabezpieczone – uznała KE, formułując zestaw środków, które posłużą realizacji tego celu. „Dzięki temu poprawimy jakość profilaktyki chorób i opieki skoncentrowanej na pacjencie, będziemy mogli szybko reagować na zagrożenie pandemią i ulepszymy metody leczenia” – powiedział komisarz Vytenis Andriukaitis.

Odstraszające kary dla złodziei i oszustów, walka z przestępstwami finansowymi, bezwzględne ściganie lichwiarzy i nieuczciwych windykatorów, ochrona praw pracowniczych, a także zaostrzenie kar za najpoważniejsze przestępstwa, jak rozboje, gwałty i zabójstwa – to najważniejsze cele pakietu reform pod nazwą „Sprawiedliwość i bezpieczeństwo”, które przygotowało Ministerstwo Sprawiedliwości. Ich wprowadzenie – po reformie prokuratury i sądów – będzie najważniejszym zadaniem resortu w drugiej połowie kadencji rządów Prawa i Sprawiedliwości.

Wynagrodzenie netto, czyli kwota, jaką otrzymuje pracownik po odjęciu wszystkich obowiązkowych podatków i składek, w Polsce wynosi 71% pełnej pensji w przypadku przeciętnie zarabiającego singla i 77% w przypadku przeciętnie zarabiającej rodziny. To poniżej średniej dla wszystkich krajów Unii Europejskiej – wynika z najnowszej edycji raportu PwC „Praca w UE - podatki i składki 2018”.

Większość Europejczyków jest zdania, że życie wokół nich jest ogólnie sprawiedliwe, lecz mają obawy co do wymiaru sprawiedliwości, decyzji politycznych i nierówności w dochodach – pokazuje najnowszy sondaż Eurobarometru. Stał się on również podstawą do pierwszego sprawozdania na temat sprawiedliwości, przygotowanego przez Wspólne Centrum Badawcze (JRC).

Powinniśmy wspierać osoby, które są gotowe wziąć na siebie ryzyko i ujawnić poważne przypadki naruszenia unijnych przepisów. Wymaga tego uczciwość Europejczyków” – mówiła komisarz Věra Jourová, prezentując propozycję przepisów mających chronić tzw. sygnalistów. Z badań wynika, że 36 proc. pracowników, którzy zgłosili nadużycie, doświadcza represji m.in. ze strony pracodawcy.

Osobie, która w państwie pochodzenia była ofiarą tortur, może przysługiwać „ochrona uzupełniająca”, jeżeli jest w tym państwie narażona na rzeczywiste ryzyko celowego pozbawienia opieki właściwej w jej stanie zdrowia fizycznego lub psychicznego. Odesłanie do tego państwa może być również sprzeczne z europejską konwencją praw człowieka – stwierdził Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w wyroku z dnia 24 kwietnia br. w sprawie C-353/16 MP/Secretary of State for the Home Department (ochrona uzupełniająca osoby, która była ofiarą tortur).

Sąd Unii Europejskiej utrzymał w mocy decyzję Komisji o nieprzedstawieniu wniosku legislacyjnego w ramach europejskiej inicjatywy obywatelskiej „Jeden z nasˮ. Komisja wystarczająco uzasadniła swoją decyzję i nie dopuściła się oczywistego błędu w ocenie sytuacji prawnej  - stwierdził Sąd Unii Europejskiej w wyroku z dnia 23 kwietnia br. w sprawie T-561/14 Europejska inicjatywa obywatelska One of Us i in./Komisja Europejska.

Pilar Jurado jest wspólną kandydatką krajów członkowskich Unii Europejskiej na stanowisko Sekretarza Generalnego Światowej Organizacji Celnej. Hiszpańska prawniczka obecnie pracuje w administracji rządowej jako Dyrektor Generalna odpowiedzialna za cła i podatek akcyzowy. Światowa Organizacja Celna działa od 1952 roku, zrzesza przedstawicieli 182 administracji celnych z całego globu.

W dniu 10 kwietnia 2018 roku Europejski Trybunał Praw Człowieka wydał wyrok w sprawie Bistieva i inni przeciwko Polsce (skarga nr 75157/14). Przedmiotem rozstrzygnięcia w omawianej sprawie była kwestia zatrzymania skarżącej i jej dzieci w ośrodku dla cudzoziemców w Polsce. Trybunał stwierdził naruszenia art. 8 Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności.

Rezygnacja ze skargi nadzwyczajnej, zachowanie w Sądzie Najwyższym Pierwszej Prezes Małgorzaty Gersdorf i sędziów, którzy ukończyli 65 lat - to według źródeł radia RMF FM ostateczne warunki, jakie w sporze o praworządność Polsce postawiła Komisja Europejska.

Parlament Europejski wezwał 19 kwietnia br. do utworzenia nowego europejskiego funduszu na rzecz wartości europejskich, który wspierałby organizacje społeczeństwa obywatelskiego.

Nowe przepisy mają zapewnić lepszy nadzór nad sektorem motoryzacyjnym dzięki ściślejszym wymogom przeprowadzenia testów i surowszym sankcjom. W czwartek, 19 kwietnia, posłowie przyjęli rozporządzenie wzmacniające procedury homologacji typu pojazdów silnikowych i umożliwiające Komisji Europejskiej ocenę pracy państw członkowskich i nakładanie sankcji na producentów. Przepisy nowelizują dyrektywę z 2007 r. i mają spowodować, że testowanie i zatwierdzanie nowych samochodów jest bardziej przejrzyste.

Europosłowie opowiedzieli się za tym, aby kolejne wybory do Parlamentu Europejskiego odbyły się 23-26 maja 2019 roku. W ten sposób zaakceptowali propozycję krajów członkowskich w sprawie terminu głosowania.

KE publikuje zbiór najlepszych praktyk, które pomogą w tworzeniu bardziej otwartego, zintegrowanego i konkurencyjnego sektora detalicznego. Jest on jednym z największych w UE – co dziesiąta osoba pracuje w "detalu", zaś cały sektor obejmuje ponad 3,6 mln przedsiębiorstw. „Przyszłość europejskiego sektora detalicznego – i całej gospodarki – zależy od zdolności do rozwijania innowacyjnych praktyk biznesowych” – zaznacza komisarz Elżbieta Bieńkowska.

Imigracja jest zjawiskiem dotyczącym głównie obszarów miejskich i wymaga przede wszystkim działań w skali lokalnej” – przypomina komisarz Corina Crețu. Komisja Europejska i Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) opublikowały sprawozdanie, w którym podsumowano najważniejsze wyzwania związane z integracją imigrantów. Sformułowano też zalecenia dotyczące koniecznych działań.

Zdaniem rzecznika generalnego Melchiora Watheleta, EUIPO musi ponownie zbadać, czy trójwymiarowy kształt odpowiadający wyglądowi produktu „Kit Kat 4 fingers” może pozostać przedmiotem rejestracji jako unijny znak towarowy. Zaproponował on Trybunałowi Sprawiedliwości oddalenie odwołań wniesionych przez Nestlé i EUIPO oraz odrzucenie odwołania wniesionego przez Mondelez, podkreślając przy tym, że Nestlé nie przedstawiła wystarczających dowodów, aby wykazać, że jej znak towarowy uzyskał charakter odróżniający – stwierdził rzecznik generalny Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej 19 kwietnia br. w sprawach połączonych C-84/17 P Société des produits Nestlé SA/Mondelez UK Holdings & Services Ltd, dawniej Cadbury Holdings Ltd i EUIPO, C-85/17 P Mondelez UK Holdings & Services Ltd, dawniej Cadbury Holdings Ltd/EUIPO i C-95/17 P EUIPO/Mondelez UK Holdings & Services Ltd, dawniej Cadbury Holdings Ltd.

Była jugosłowiańska republika Macedonii i Albania mogą rozpocząć negocjacje akcesyjne z UE – takie stanowisko zarekomendowała Radzie Komisja Europejska. Roczny pakiet „rozszerzenie” podsumowuje postępy 6 krajów Bałkanów Zachodnich oraz Turcji w zakresie realizacji reform gospodarczych, ustrojowych i prawnych. „Polityka rozszerzenia jest głównym czynnikiem napędzającym reformy w regionie Bałkanów Zachodnich” – skomentował komisarz Johannes Hahn.

Umowa z Japonią obejmie obszar zamieszkiwany przez 600 mln konsumentów i wytwarzający jedną trzecią światowego PKB” – mówi komisarz ds. handlu Cecilia Malmström. KE przedstawiła Radzie wyniki negocjacji w sprawie Umowy o partnerstwie gospodarczym między UE a Japonią oraz umów w sprawie handlu i inwestycji z Singapurem. To pierwszy etap na drodze do podpisania i zawarcia tych porozumień.

Podjęte przez Polskę działania gospodarki leśnej na obszarze Natura 2000 Puszcza Białowieska naruszają prawo Unii. Realizacja tych działań prowadzi bowiem do zaniku części tego obszaru – stwierdził Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w wyroku z dnia 17 kwietnia 2018 r. w sprawie C-441/17 Komisja/Polska (Puszcza Białowieska).

Deklaracja Pierwotna

Deklaracja o wersji pierwotnej "Prawa Europejskiego w praktyce" Redakcja "Prawa Europejskiego w praktyce" informuje, że wersją pierwotną (referencyjną) czasopisma jest wydanie papierowe (ISSN 1733-2036). Po ukazaniu się drukiem nowego numeru czasopisma, Redakcja zamieszcza na stronie internetowej www.pewp.pl jego spis treści oraz wybrane publikacje z numeru.

Rada Naukowa

Prof. dr hab. Maria Magdalena Kenig-Witkowska,

Prof. dr hab. Jan Barcz,

Prof. dr hab. Marek Chmaj,

Prof. dr hab. Artur Nowak-Far,

Prof. dr hab. Arkadiusz Wudarski,

Prof. nadzw. UW, dr hab. Robert Grzeszczak,

Tomasz Janik,

Adw. dr Rafał Morek,

Dr Joanna Brylak,

Dr Marcin Krzymuski,

Dr Robert Siwik,

Dr Barbara Godlewska-Bujok.