Miały być 103 miliardy na walkę ze smogiem, ale Komisja Europejska już zapowiedziała: Nie będziemy finansować pieców na węgiel, nawet tych nowoczesnych. Program "Czyste powietrze" pójdzie z dymem? - pisze "Gazeta Wyborcza".

Komisja Europejska oczekuje, że polskie władze przekażą do notyfikacji ustawę dotyczącą cen energii w Polsce - poinformowała 3 stycznia br. w Brukseli rzeczniczka tej instytucji Mina Andreewa.

Helsińska Fundacja Praw Człowieka zaprasza studentki i studentów II – V roku prawa do odbycia nieodpłatnych, semestralnych praktyk studenckich w dziale prawnym. Zgłoszenia przyjmuje do 4 lutego 2019 r. Fundacja szczególnie zachęca do aplikowania na praktyki studentki i studentów zainteresowanych tematyką migracyjną oraz posługujących się językiem rosyjskim.

Pierwszego dnia Nowego Roku 2019 Unia Europejska świętowała dwudziestą rocznicę wprowadzenia euro, wspólnej waluty europejskiej. Dokładnie 1 stycznia 1999 r. 11 państw Unii wprowadziło euro i przyjęło wspólną politykę pieniężną w ramach Europejskiego Banku Centralnego. Było to znaczące osiągnięcie w dążeniu do stabilności i dobrobytu w Europie. Dziś euro jest walutą 340 milionów Europejczyków w 19 państwach członkowskich.

W wydaniu listopadowo-grudniowym „Prawa Europejskiego w praktyce” rozmowa z dr. Markiem Prawdą, Dyrektorem Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce, m.in. o tym, czy Polsce potrzebna jest jeszcze Unia Europejska, skoro, jak twierdzi Prezydent naszego kraju, to „wyimaginowana Wspólnota, z której dla nas niewiele wynika” i czy z kolei Unii potrzebna jest jeszcze Polska - raz po raz kwestionująca jej założenia, prawa i wartości. O przyszłości Wspólnoty mówi także Rafał Dymek, Dyrektor Polskiej Fundacji im. Roberta Schumana.
Ponadto przeczytacie Państwo o: problematycznej nowelizacji ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, obszarach występowania dumpingu socjalnego, jak przetwarzać dane osobowe na blockchainie, prawie żywnościowym w 2019 roku, Copy Fights w Unii Europejskiej, czyli o artykule 13 projektu dyrektywy o ochronie praw autorskich na jednolitym rynku cyfrowym. Będzie można również znaleźć materiał o ochronie konsumentów a wprowadzeniu na rynek UE nowej żywności zawierającej wytworzone nanomateriały, a także zapoznać się z glosą do wyroku TSUE z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie C-163/13 - kolor i kształt jako przedmiot ochrony znaku towarowego.
Poza tym znajdą Państwo oczywiście orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej oraz Europejskiego Trybunału Praw Człowieka.
Zapraszamy do lektury i prenumeraty na 2019 rok! Druk zamówienia w zakładce Prenumerata.

Polska zostaje zobowiązana do natychmiastowego zawieszenia stosowania przepisów krajowych dotyczących obniżenia wieku przejścia sędziów Sądu Najwyższego w stan spoczynku. Podnoszone przez Komisję zarzuty faktyczne i prawne uzasadniają zarządzenie środków tymczasowych - stwierdził Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej 17 grudnia 2018 r. w postanowieniu w sprawie C-619/18 R Komisja/Polska.

W przyszłym roku bułgarscy i rumuńscy rybacy nadal będą mogli poławiać te same ilości ryb co w 2018 r. Rada UE przyjęła 17 grudnia br. rozporządzenie ustalające limity na 2019 r. dla połowów w Morzu Czarnym gatunków ryb o największym znaczeniu handlowym. Rozporządzenie dotyczy Bułgarii i Rumunii.

Rada Unii Europejskiej przyjęła 17 grudnia br. decyzję upoważniającą unijną misję pomocy w zintegrowanym zarządzaniu granicami w Libii (EUBAM Libya) do aktywnego wspierania władz tego państwa w walce z zorganizowanymi siatkami przestępczymi zajmującymi się przemytem migrantów, handlem ludźmi i terroryzmem. Wcześniej EUBAM Libya powierzono też zadanie zaplanowania kolejnej unijnej misji cywilnej przy współpracy z libijskimi władzami.

13–14 grudnia 2018 r. Rada Europejska przyjęła konkluzje o wieloletnich ramach finansowych, jednolitym rynku i migracji, a także o stosunkach zewnętrznych, zmianie klimatu, bezpieczeństwie i obronie, walce z rasizmem i ksenofobią oraz o konsultacjach obywatelskich. Przywódcy UE-27 spotkali się też na nadzwyczajnym posiedzeniu poświęconym brexitowi.

UE podejmuje kroki, by internetowe programy telewizyjne i radiowe były łatwiej dostępne na całym jej terytorium. Rada i Parlament Europejski wypracowały 14 grudnia br. wstępne porozumienie w sprawie przyszłej dyrektywy w tej sprawie. Dyrektywa da użytkownikom w państwach UE szerszy dostęp do internetowych programów telewizyjnych i radiowych z innych państw UE. Stanie się tak dzięki łatwiejszemu uzyskiwaniu licencji na zawarty w nich materiał chroniony prawem autorskim.

Parlament Europejski zatwierdził umowy o partnerstwie gospodarczym i strategicznym UE-Japonia. Wynegocjowana przez KE umowa handlowa jako pierwsza w historii zawiera jasne odniesienie do paktu klimatycznego z Paryża. Dzięki porozumieniu handlowemu powstanie strefa wolnego handlu obejmująca 635 mln osób i jedną trzecią światowego PKB.

Unia Europejska przeznaczyła kolejne 4 mln euro na kontynuowanie pomocy humanitarnej we wschodniej Ukrainie. Ma to szczególne znaczenie na początku zimy. „Ludność cywilna we wschodniej Ukrainie nadal cierpi na skutek trwającego cztery lata konfliktu” – powiedział komisarz Christos Stylianides. Całkowita pomoc humanitarna udzielona przez UE Ukrainie od 2014 r. wynosi 116 mln euro.

Parlament Europejski chce, by Komisja uniemożliwiła imperium biznesowemu powiązanemu z premierem Babišem korzystanie z funduszy UE i odzyskała środki pozyskane przez nie w sposób nieprawidłowy.

Samoloty gaśnicze, pompy wodne, miejskie zespoły poszukiwawczo-ratownicze, szpitale polowe oraz zespoły ratownictwa medycznego – to zasoby, które mają wejść do rezerwy „rescEU”, systemu uzupełniającego Unijny Mechanizm Ochrony Ludności. Parlament Europejski i Rada UE osiągnęły porozumienie w sprawie usprawnienia reagowania na klęski żywiołowe w Europie.

W Brukseli po godz. 15.30 11 grudnia br. rozpoczęło się trzecie wysłuchanie Polski w ramach prowadzonej w Radzie UE procedury z art. 7 traktatu. Warszawa chce informować o wycofaniu się ze zmian w Sądzie Najwyższym; KE ma przekonywać, że to nie jedyna problematyczna kwestia.

Premier Theresa May może opóźnić głosowanie nad umową wypowiedzeniową w brytyjskim parlamencie nawet o ponad miesiąc. O takiej możliwości poinformowało Downing Street.

Kwestia dziedzictwa kulturowego zostanie włączona do priorytetów programu politycznego Komisji Europejskiej” – deklaruje komisarz Tibor Navracsics. W Wiedniu na konferencji #EuropeForCulture oficjalnie zamknięto Europejski Rok Dziedzictwa Kulturowego 2018. Podczas wydarzenia zaprezentowano m.in. „Cultural Gems” – aplikację pozwalającą poznać lokalne skarby kultury.

Podobnie jak energia elektryczna w przeszłości, sztuczna inteligencja zmienia świat” – powiedziała komisarz Marija Gabriel, przedstawiając plan wspierania rozwoju i stosowania AI w Europie. Obecnie poziom inwestycji w sztuczną inteligencję w Unii Europejskiej jest niski i rozdrobniony w porównaniu np. z USA czy Chinami. Europa chce rywalizować w tej dziedzinie, jednocześnie zwiększając poziom zaufania i szanując wartości etyczne. Realizując strategię na rzecz sztucznej inteligencji (AI), przyjętą w kwietniu 2018 r., KE przedstawiła opracowany wspólnie z państwami członkowskimi skoordynowany plan wspierania rozwoju i stosowania sztucznej inteligencji w Europie.

Parlament Europejski pragnie, by cały personel, w tym osoby zatrudnione na podstawie nietradycyjnych umów o pracę, mógł korzystać z minimalnych praw w zakresie warunków pracy. Posłowie zagłosowali za rozpoczęciem rozmów na temat wniosku przedstawiającego nowe minimalne prawa w zakresie warunków pracy, w tym czasu trwania okresu próbnego, czasu pracy i ograniczonych umów o pracę.

Nowe ramy prawne określające, jak zapobiegać sytuacjom kryzysowym w dziedzinie energii elektrycznej, jak się na nie przygotowywać i jak nimi zarządzać, zwiększą gotowość na wypadek zagrożeń w sektorze energii elektrycznej i wzmocnią ten filar unii energetycznej, który dotyczy bezpieczeństwa energetycznego. Rada UE zatwierdziła 5 grudnia br. porozumienie wypracowane 22 listopada z Parlamentem Europejskim w sprawie rozporządzenia ustanawiającego te nowe przepisy.

„Byliśmy świadkami prób ingerowania w wybory i referenda, a dowody wskazują na to, że głównym źródłem tych kampanii była Rosja” – mówi wiceprzewodniczący KE Andrus Ansip, prezentując plan zwalczania dezinformacji w Europie. W związku z wyborami do Parlamentu Europejskiego do marca przyszłego roku powstanie system wczesnego ostrzegania przed fake newsami, zaś budżet na komunikację strategiczną zostanie podwojony.

Deklaracja Pierwotna

Deklaracja o wersji pierwotnej "Prawa Europejskiego w praktyce" Redakcja "Prawa Europejskiego w praktyce" informuje, że wersją pierwotną (referencyjną) czasopisma jest wydanie papierowe (ISSN 1733-2036). Po ukazaniu się drukiem nowego numeru czasopisma, Redakcja zamieszcza na stronie internetowej www.pewp.pl jego spis treści oraz wybrane publikacje z numeru.

Rada Naukowa

Prof. dr hab. Maria Magdalena Kenig-Witkowska,

Prof. dr hab. Jan Barcz,

Prof. dr hab. Marek Chmaj,

Prof. dr hab. Artur Nowak-Far,

Prof. dr hab. Arkadiusz Wudarski,

Prof. nadzw. UW, dr hab. Robert Grzeszczak,

Tomasz Janik,

Adw. dr Rafał Morek,

Dr Joanna Brylak,

Dr Marcin Krzymuski,

Dr Robert Siwik,

Dr Barbara Godlewska-Bujok.