Rada przyjęła stanowisko w sprawie projektu budżetu UE na rok 2019, potwierdzając tym samym porozumienie osiągnięte w lipcu przez unijnych ambasadorów. Ogółem Rada przewiduje 164,1 mld EUR w zobowiązaniach i 148,2 mld EUR w płatnościach. W porównaniu z 2018 r. oznacza to wzrost zobowiązań o 2,09%, a płatności o 2,34%.

We wrześniu zaczynają się nowe konkursy z Funduszy Europejskich. Szansę na pozyskanie dotacji unijnej mają m.in. przedsiębiorstwa i konsorcja firm, samorządy, podmioty zajmujące się zdrowiem lub wspieraniem rodziny, organizacje pozarządowe oraz jednostki naukowe. We wrześniowej ofercie znalazło się 175 konkursów, w tym: 44 z programów ogólnopolskich, 126 z programów regionalnych i 5 z programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej.

Do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej trafiło kolejne pytanie prejudycjalne o niezawisłość sędziowską, związane z nowymi przepisami. Tym razem pytanie zadał Sąd Okręgowy w Warszawie. Zakres pytania jest zbliżony do pytania, wysłanego do Luksemburga przez sąd w Łodzi - dotyczy zgodności z Traktatem Europejskim ustaw o Sądzie Najwyższym, ustroju sądów i KRS. Trybunał wszczął już procedurę w tej sprawie.

Kolegium komisarzy podjęło 5 września br. decyzję o zarejestrowaniu europejskiej inicjatywy obywatelskiej zatytułowanej „Zakończmy epokę klatek”. Jej celem jest położenie kresu „nieludzkiemu traktowaniu zwierząt gospodarskich” trzymanych w klatkach. Organizatorzy przedsięwzięcia będą mieli rok na zebranie miliona podpisów poparcia.

Pracownik delegowany jest objęty systemem zabezpieczenia społecznego miejsca pracy, gdy zastępuje innego pracownika delegowanego, nawet jeśli pracownicy ci nie zostali oddelegowani przez tego samego pracodawcę. Jednakże zaświadczenie A1 o przynależności pracownika do systemu zabezpieczenia społecznego państwa członkowskiego pochodzenia wiąże – dopóki nie zostanie ono wycofane lub uznane za nieważne przez to państwo – zarówno instytucje zabezpieczenia społecznego, jak i sądy państwa członkowskiego, w którym praca jest wykonywana, z wyjątkiem przypadków oszustwa lub nadużycia – stwierdził Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w wyroku z dnia 6 września 2018 r. w sprawie C-527/16 Alpenrind i in.

Pojazd, który nie został wycofany oficjalnie z ruchu i który jest zdolny do jazdy, powinien być objęty ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej za szkody powstałe w związku z ruchem pojazdów mechanicznych, nawet jeśli jego właściciel, który nie ma już zamiaru go prowadzić, postanowił zaparkować go na terenie prywatnym. Państwa członkowskie mogą przewidzieć, że w sytuacji gdy osoba, która podlegała obowiązkowi zawarcia umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za szkody powstałe w związku z ruchem pojazdu uczestniczącego w wypadku, uchybiła temu obowiązkowi, krajowa instytucja odszkodowawcza może wystąpić z roszczeniem przeciwko tej osobie, nawet jeśli nie ponosi ona odpowiedzialności cywilnej za wypadek – orzekł Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w wyroku z dnia 4 września 2018 r. w sprawie C-80/17 Fundo de Garantia Automóvel/Alina Antónia Destapado Pão Mole Juliana i Cristiana Micaela Caetano Juliana.

Rezygnację z obowiązku szacowania wartości zamówienia w projektach unijnych, zmianę niejasnych przepisów związanych z wyznaczaniem właściwego trybu wyboru wykonawców, wprowadzenie zapisów, które pozwolą beneficjentom stosować zasadę konkurencyjności zawsze, kiedy według nich jest to uzasadnione, bez obawy o korekty finansowe związane z zastosowaniem niewłaściwego trybu wyboru wykonawców - proponują Konfederacja Lewiatan i Biuro Rzecznika Funduszy Europejskich.

Debata na temat stanu UE odbędzie się w środę 12 września o godz. 9.00. Pozwoli ona przyjrzeć się temu, co udało się osiągnąć i co nadal pozostaje do zrobienia.

Na początku września (4-5 września) Komitet Praw Osób z Niepełnosprawnościami ONZ zbada stan przestrzegania przez Polskę Konwencji o prawach osób z niepełnosprawnościami. HFPC przedstawiła Komitetowi raport, w którym wskazuje na problemy, które uniemożliwiają pełne wdrożenie Konwencji oraz przedstawia rekomendacje, których realizacja jest konieczna dla zapewniania poszanowania praw osób z niepełnosprawnościami.

W odpowiedzi na trudności, z jakimi borykają się rolnicy zmagający się ze skutkami tegorocznej suszy, KE pracuje nad dalszymi środkami wsparcia dla sektora. Rolnikom zostanie zapewniona dodatkowa elastyczność, aby mogli zapewnić pasze zwierzętom hodowlanym. KE proponuje również przyspieszenie wypłaty i podwyższenie zaliczek w ramach dopłat bezpośrednich i na rzecz rozwoju obszarów wiejskich.

Komisja Europejska opublikowała wstępne wyniki publicznych konsultacji w sprawie czasu letniego w Europie. „Przesłanie jest jasne: 84 proc. nie chce już przestawiać zegarków. Przejdziemy zatem do działania i przygotujemy wniosek ustawodawczy do Parlamentu Europejskiego i Rady, które następnie wspólnie podejmą decyzję” – powiedziała komisarz Violeta Bulc.

Spośród 2 mln europejskich pojazdów wjeżdżających co roku do Wielkiej Brytanii ponad 450 tysięcy stanowią polskie ciężarówki. Dlatego już samo zmniejszenie wymiany towarowej i zerwanie dotychczasowych łańcuchów dostaw pomiędzy wyspą a kontynentem odbije się znacząco na liczbie przewozów, a tym samym na przychodach polskiej branży transportowej - ostrzegają Konfederacja Lewiatan oraz organizacja Transport i Logistyka Polska.

W wydaniu lipcowo-sierpniowym „Prawa Europejskiego w praktyce” komentarz analityka prawnego FOR, prezesa Fundacji Centrum Analiz dla Rozwoju Patryka Wachowca na temat zasadności pytań prejudycjalnych Sądu Najwyższego do Trybunału Sprawiedliwości UE. Ponadto przeczytacie Państwo o: ewolucji obowiązku notyfikacji projektów przepisów technicznych, jak wygląda przetwarzanie danych osobowych w kościele po 25 maja 2018 r. i jakie prawa przysługują wiernym, ustaleniu przez sąd prawa obcego w krajach niemieckojęzycznych oraz w Polsce, powiązaniach ekonomicznych zamawiającego i wykonawcy jako przesłance niekonkurencyjnego udzielenia zamówienia publicznego w prawie krajowym i unijnym oraz o kontrowersjach wokół definicji nanomateriału w sektorze żywnościowym. Będzie można również znaleźć teksty o niepozornych i pozornych korzyściach wynikających z mechanizmu podzielnej płatności, opodatkowaniu świadczeń kompleksowych podatkiem od wartości dodanej w świetle dyrektywy 2006/112/WE oraz orzecznictwa TSUE oraz dowiedzieć się o tym, jak prawo nie nadąża za praktyką. Ponadto oczywiście orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej oraz Europejskiego Trybunału Praw Człowieka.
Zapraszamy do lektury i prenumeraty!

Rada Ministrów na posiedzeniu 28 sierpnia 2018 r. zatwierdziła przygotowany w Ministerstwie Sprawiedliwości projekt ustawy o europejskiej partii politycznej i europejskiej fundacji politycznej. To dostosowanie polskiego prawa do regulacji Unii Europejskiej.

Opłaty za dostawę przesyłek pocztowych z Chin do krajów UE, w tym Polski są niskie, co negatywnie odczuwają firmy działające na polskim rynku, w tym sprzedawcy oraz platformy internetowe, które umożliwiają i usprawniają handel elektroniczny. Konfederacja Lewiatan apeluje do rządu, aby tę kwestie poruszył na forum Międzynarodowej Unii Pocztowej.

27 sierpnia 2018 r. weszła w życie przygotowana w Ministerstwie Sprawiedliwości ustawa, która reformuje postępowanie z wnioskami o przekazanie dziecka za granicę, wynikającymi z Konwencji Haskiej. Nowe rozwiązania mają sprawić, że żadne polskie dziecko nie zostanie oddane w niewłaściwe ręce, a tego typu sprawy w mniejszym stopniu będą odbijać się na najmłodszych.

Na tym etapie nie ma żadnego przyspieszenia działań unijnego Trybunału Sprawiedliwości w sprawie pytań prejudycjalnych Sądu Najwyższego. Decyzja o tym, czy i w jakim trybie TSUE będzie merytorycznie zajmował się sprawą, nie została podjęta - podały służby prasowe tej instytucji.

W najbliższych miesiącach posłowie do Parlamentu będą kontynuować debatę nad przyszłością Europy oraz poddadzą pod głosowanie nowe przepisy dotyczące energii, telekomunikacji i transportu.

W sobotę, 25 sierpnia br., zakończyła się trzydniowa podróż kanclerz Angeli Merkel po państwach kaukaskich, w tym po Gruzji. Jej wizyta tam przypominała balans na linie – jak utrzymać europejską perspektywę dla tej byłej republiki ZSRR, a jednocześnie nie drażnić Moskwy. Niestety niemiecka kanclerz rozwiała nadzieje Gruzji na rychłe przystąpienie do Unii Europejskiej.

Naszym wspólnym wartościom, takim jak ludzka godność, prawa podstawowe, praworządność i demokracja ponownie zagraża ekstremistyczna, nacjonalistyczna i tworząca podziały retoryka” – napisali w oświadczeniu komisarze europejscy: Frans Timmermans i Vĕra Jourová. 23 sierpnia w UE obchodzony jest Europejski Dzień Pamięci Ofiar Wszystkich Reżimów Totalitarnych i Autorytarnych.

Rzecznik Praw Obywatelskich przedstawił 23 sierpnia białą księgę dotyczącą gwarancji praw obywatelskich w Polsce z perspektywy instytucji ombudsmana. Księga stanowi świadectwo zmiany ustroju państwa polskiego - nie mocą zmiany Konstytucji, lecz niekonstytucyjnych ustaw. Odnosi się do zaprezentowanej przez rząd 8 marca 2018 r. „Białej księgi” reform wymiaru sprawiedliwości. Licząca 1174 strony publikacja jest zbiorem dokumentów i wystąpień kierowanych przez Rzecznika oraz uzyskiwanych odpowiedzi. Interaktywny spis treści ułatwia przeglądanie tego zbioru.

Deklaracja Pierwotna

Deklaracja o wersji pierwotnej "Prawa Europejskiego w praktyce" Redakcja "Prawa Europejskiego w praktyce" informuje, że wersją pierwotną (referencyjną) czasopisma jest wydanie papierowe (ISSN 1733-2036). Po ukazaniu się drukiem nowego numeru czasopisma, Redakcja zamieszcza na stronie internetowej www.pewp.pl jego spis treści oraz wybrane publikacje z numeru.

Rada Naukowa

Prof. dr hab. Maria Magdalena Kenig-Witkowska,

Prof. dr hab. Jan Barcz,

Prof. dr hab. Marek Chmaj,

Prof. dr hab. Artur Nowak-Far,

Prof. dr hab. Arkadiusz Wudarski,

Prof. nadzw. UW, dr hab. Robert Grzeszczak,

Tomasz Janik,

Adw. dr Rafał Morek,

Dr Joanna Brylak,

Dr Marcin Krzymuski,

Dr Robert Siwik,

Dr Barbara Godlewska-Bujok.