Zaczął obowiązywać nowy kodeks postępowania dla członków Komisji Europejskiej. Podwyższa on standardy etyczne obowiązujące komisarzy także po zakończeniu kadencji, zwiększa transparentność wydatków oraz zabezpiecza przed niedozwolonym lobbingiem. Pod koniec lutego KE po raz pierwszy opublikuje szczegóły dotyczące wszystkich wydatków związanych z podróżami służbowymi komisarzy.

„Proponujemy ramy prawne, które przyniosą korzyści pacjentom w całej Europie” – powiedział wiceprzewodniczący KE Jyrki Katainen, prezentując wniosek w sprawie zacieśnienia współpracy w dziedzinie oceny technologii medycznych. Większa przejrzystość zapewni dostęp do informacji o klinicznej wartości dodanej nowych technologii, z których potencjalnie mogliby skorzystać pacjenci.

Zwiększenie innowacyjności energetycznej wymaga aktywnego uczestnictwa obywateli i długoterminowej wizji podziału zasobów, stwierdzili posłowie Parlamentu Europejskiego we wtorkowym głosowaniu (06.02).

Przepisy redukujące emisje gazów cieplarnianych zgodnie ze zobowiązaniami wynikającymi z porozumienia paryskiego w sprawie klimatu, zostały przyjęte przez Parlament Europejski 6 lutego br.

Klienci kupujący przez inernet uzyskają szerszy dostęp do produktów i usług takich jak rezerwacje hotelowe, wynajem samochodów, bilety na festiwale muzyczne lub do parków rozrywki w UE.

Już wkrótce unijne przepisy zakazujące nieuzasadnionego geoblokowania sprawią, że klienci robiący zakupy przez internet w innych państwach UE uzyskają szerszy dostęp do produktów i usług.

7 lutego Parlament Europejski przyjmie propozycję podziału mandatów między poszczególne państwa członkowskie po opuszczeniu UE przez Zjednoczone Królestwo i po wyborach w 2019 roku.

Podczas gdy straty w UE z tytułu unikania opodatkowania mogą sięgać nawet 1 bln euro rocznie, państwa członkowskie zdecydowały o wykreśleniu m.in. Panamy z listy rajów podatkowych.

Zastrzeżenia budzi wprowadzenie unijnej definicji pracownika i pracodawcy, rozszerzenie zakresu informacji przekazywanych pracownikom, zastosowanie dodatkowych sankcji w przypadku niedopełnienia obowiązków informacyjnych - napisała Konfederacja Lewiatan w stanowisku dotyczącym projektu dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie przejrzystych i przewidywalnych warunków pracy w Unii Europejskiej.

Rada Ministrów 30 stycznia br. przyjęła projekt ustawy o zbiorowym zarządzaniu prawami autorskimi i prawami pokrewnymi, przedłożony przez ministra kultury i dziedzictwa narodowego. Projekt ustawy stanowi kompleksową regulację zbiorowego zarządzania prawami autorskimi i prawami pokrewnymi w Polsce.

43 proc. ankietowanych przez CBOS uważa, że uruchomienie wobec Polski art. 7 unijnego traktatu jest nieuzasadnione. O zasadności tego kroku przekonanych jest 38 proc. badanych.

Państwa Bałkanów Zachodnich są potencjalnie najbliżej przystąpienia do Unii Europejskiej. Pojawiają się inicjatywy mające na celu znalezienie sposobów na ułatwienie tego procesu. Dla Bułgarii, sprawującej prezydencję w tym półroczu, to jeden z priorytetów. W maju br. Bułgarzy będą gospodarzami szczytu Bałkanów Zachodnich w Sofii.

Celem unijnego systemu handlu emisjami (ETS) jest ograniczenie emisji dwutlenku węgla pochodzących z przemysłu.

Ultimatum Komisji Europejskiej dla dziewięciu unijnych krajów w sprawie jakości powietrza. Czechy, Słowacja i Węgry, a także Rumunia, oraz Niemcy, Francja, Włochy, Hiszpania i Wielka Brytania mają czas do końca przyszłego tygodnia na przysłanie planów dotyczących spełnienia norm jakościowych. Chodzi przede wszystkim o stężenie dwutlenku azotu i pyłu zawieszonego. W Brukseli komisarz do spraw środowiska spotkał się z przedstawicielami krajów, którym grozi pozew do unijnego Trybunału Sprawiedliwości.

Postępowanie dotyczące powrotu dziecka nie było sprawne – stwierdził Europejski Trybunał w wyroku z 18 stycznia 2018 r. w sprawie Oller Kamińska przeciwko Polsce (skarga nr 28481/12).

Europejski Trybunał Praw Człowieka zakomunikował polskiemu rządowi kolejną sprawę niesłusznego umieszczenia cudzoziemców w strzeżonym ośrodku. Sprawa dotyczy rodziny z Tadżykistanu (rodzice z dwójką małych dzieci), która kilkakrotnie próbowała złożyć na przejściu granicznym w Medyce wniosek o udzielenie ochrony międzynarodowej ze względu na prześladowania w kraju pochodzenia, jednak uniemożliwili im to funkcjonariusze Straży Granicznej. Ostatecznie wniosek został przyjęty w październiku 2017 r., po kilkunastu próbach przekroczenia granicy. Następnie cała rodzina została umieszczona w Strzeżonym Ośrodku dla Cudzoziemców w Przemyślu.

30 stycznia 2018 r. przed polskim sądem zapadł bardzo ważny wyrok, w którym sąd po raz pierwszy wskazał, że rażenie zatrzymanego paralizatorem to tortury. Ustne uzasadnienie orzeczenia było w całości zbieżne z wnioskami ekspertów z Krajowego Mechanizmu Prewencji Tortur.

Helsińska Fundacja Praw Człowieka pragnie wyrazić zaniepokojenie przepisami zawartymi w nowelizacji ustawy o IPN, przyjętej 26 stycznia przez Sejm. Fundacja podkreśla w swoim stanowisku, że ustawa zmieniająca „przewiduje rozwiązania, które mogą być wykorzystywane w sposób poważnie zagrażający swobodzie wypowiedzi”.

Komisja wolności obywatelskich, sprawiedliwości i spraw wewnętrznych (LIBE) Parlamentu Europejskiego przyjęła 29 stycznia br. rezolucję popierającą uruchomienie przez Komisję Europejską art. 7 traktatu wobec Polski. Za rezolucją głosowało 33 posłów komisji, 9 było przeciw, nikt się nie wstrzymał.

Sytuacja praworządności i demokracji w Polsce i brexit - to tematy prac PE w tym tygodniu. Ponadto posłowie będą przygotowywać się w grupach politycznych do sesji plenarnej w Strasburgu.

Mali i średni przedsiębiorcy w dużej mierze mają niewielką wiedzę na temat przepisów rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) i ta wiedza jest na powierzchownym poziomie” – stwierdziła Generalna Inspektor Ochrony Danych Osobowych dr Edyta Bielak-Jomaa.

Deklaracja Pierwotna

Deklaracja o wersji pierwotnej "Prawa Europejskiego w praktyce" Redakcja "Prawa Europejskiego w praktyce" informuje, że wersją pierwotną (referencyjną) czasopisma jest wydanie papierowe (ISSN 1733-2036). Po ukazaniu się drukiem nowego numeru czasopisma, Redakcja zamieszcza na stronie internetowej www.pewp.pl jego spis treści oraz wybrane publikacje z numeru.

Rada Naukowa

Prof. dr hab. Maria Magdalena Kenig-Witkowska,

Prof. dr hab. Jan Barcz,

Prof. dr hab. Marek Chmaj,

Prof. dr hab. Artur Nowak-Far,

Prof. dr hab. Arkadiusz Wudarski,

Prof. nadzw. UW, dr hab. Robert Grzeszczak,

Tomasz Janik,

Adw. dr Rafał Morek,

Dr Joanna Brylak,

Dr Marcin Krzymuski,

Dr Robert Siwik,

Dr Barbara Godlewska-Bujok.