UE podejmuje kroki, by internetowe programy telewizyjne i radiowe były łatwiej dostępne na całym jej terytorium. Rada i Parlament Europejski wypracowały 14 grudnia br. wstępne porozumienie w sprawie przyszłej dyrektywy w tej sprawie. Dyrektywa da użytkownikom w państwach UE szerszy dostęp do internetowych programów telewizyjnych i radiowych z innych państw UE. Stanie się tak dzięki łatwiejszemu uzyskiwaniu licencji na zawarty w nich materiał chroniony prawem autorskim.

Parlament Europejski zatwierdził umowy o partnerstwie gospodarczym i strategicznym UE-Japonia. Wynegocjowana przez KE umowa handlowa jako pierwsza w historii zawiera jasne odniesienie do paktu klimatycznego z Paryża. Dzięki porozumieniu handlowemu powstanie strefa wolnego handlu obejmująca 635 mln osób i jedną trzecią światowego PKB.

Unia Europejska przeznaczyła kolejne 4 mln euro na kontynuowanie pomocy humanitarnej we wschodniej Ukrainie. Ma to szczególne znaczenie na początku zimy. „Ludność cywilna we wschodniej Ukrainie nadal cierpi na skutek trwającego cztery lata konfliktu” – powiedział komisarz Christos Stylianides. Całkowita pomoc humanitarna udzielona przez UE Ukrainie od 2014 r. wynosi 116 mln euro.

Parlament Europejski chce, by Komisja uniemożliwiła imperium biznesowemu powiązanemu z premierem Babišem korzystanie z funduszy UE i odzyskała środki pozyskane przez nie w sposób nieprawidłowy.

Samoloty gaśnicze, pompy wodne, miejskie zespoły poszukiwawczo-ratownicze, szpitale polowe oraz zespoły ratownictwa medycznego – to zasoby, które mają wejść do rezerwy „rescEU”, systemu uzupełniającego Unijny Mechanizm Ochrony Ludności. Parlament Europejski i Rada UE osiągnęły porozumienie w sprawie usprawnienia reagowania na klęski żywiołowe w Europie.

W Brukseli po godz. 15.30 11 grudnia br. rozpoczęło się trzecie wysłuchanie Polski w ramach prowadzonej w Radzie UE procedury z art. 7 traktatu. Warszawa chce informować o wycofaniu się ze zmian w Sądzie Najwyższym; KE ma przekonywać, że to nie jedyna problematyczna kwestia.

Premier Theresa May może opóźnić głosowanie nad umową wypowiedzeniową w brytyjskim parlamencie nawet o ponad miesiąc. O takiej możliwości poinformowało Downing Street.

Kwestia dziedzictwa kulturowego zostanie włączona do priorytetów programu politycznego Komisji Europejskiej” – deklaruje komisarz Tibor Navracsics. W Wiedniu na konferencji #EuropeForCulture oficjalnie zamknięto Europejski Rok Dziedzictwa Kulturowego 2018. Podczas wydarzenia zaprezentowano m.in. „Cultural Gems” – aplikację pozwalającą poznać lokalne skarby kultury.

Podobnie jak energia elektryczna w przeszłości, sztuczna inteligencja zmienia świat” – powiedziała komisarz Marija Gabriel, przedstawiając plan wspierania rozwoju i stosowania AI w Europie. Obecnie poziom inwestycji w sztuczną inteligencję w Unii Europejskiej jest niski i rozdrobniony w porównaniu np. z USA czy Chinami. Europa chce rywalizować w tej dziedzinie, jednocześnie zwiększając poziom zaufania i szanując wartości etyczne. Realizując strategię na rzecz sztucznej inteligencji (AI), przyjętą w kwietniu 2018 r., KE przedstawiła opracowany wspólnie z państwami członkowskimi skoordynowany plan wspierania rozwoju i stosowania sztucznej inteligencji w Europie.

Parlament Europejski pragnie, by cały personel, w tym osoby zatrudnione na podstawie nietradycyjnych umów o pracę, mógł korzystać z minimalnych praw w zakresie warunków pracy. Posłowie zagłosowali za rozpoczęciem rozmów na temat wniosku przedstawiającego nowe minimalne prawa w zakresie warunków pracy, w tym czasu trwania okresu próbnego, czasu pracy i ograniczonych umów o pracę.

Nowe ramy prawne określające, jak zapobiegać sytuacjom kryzysowym w dziedzinie energii elektrycznej, jak się na nie przygotowywać i jak nimi zarządzać, zwiększą gotowość na wypadek zagrożeń w sektorze energii elektrycznej i wzmocnią ten filar unii energetycznej, który dotyczy bezpieczeństwa energetycznego. Rada UE zatwierdziła 5 grudnia br. porozumienie wypracowane 22 listopada z Parlamentem Europejskim w sprawie rozporządzenia ustanawiającego te nowe przepisy.

„Byliśmy świadkami prób ingerowania w wybory i referenda, a dowody wskazują na to, że głównym źródłem tych kampanii była Rosja” – mówi wiceprzewodniczący KE Andrus Ansip, prezentując plan zwalczania dezinformacji w Europie. W związku z wyborami do Parlamentu Europejskiego do marca przyszłego roku powstanie system wczesnego ostrzegania przed fake newsami, zaś budżet na komunikację strategiczną zostanie podwojony.

Wiele udało się osiągnąć, naszym ostatecznym celem musi być całkowite wyeliminowanie handlu ludźmi” – powiedziała Myria Vassiliadou, unijna koordynator ds. zwalczania handlu ludźmi, prezentując drugie sprawozdanie dotyczące postępów w zwalczaniu tego procederu. W latach 2015-2016 w UE zarejestrowano 20 532 ofiary handlu ludźmi. Rzeczywista liczba poszkodowanych jest jednak znacznie wyższa.

Prestiżowa nagroda w tym roku przypadła holenderskiej Bredzie, za konsekwentne wprowadzanie ułatwień dla osób niepełnosprawnych. „W Bredzie miejsca publiczne, takie jak parki i sklepy, są dostępne dla wszystkich” – mówiła komisarz Marianne Thyssen. Drugie i trzecie miejsce zajęły Évreux we Francji oraz Gdynia. Polskie miasto doceniono za inicjatywy na rzecz włączenia osób z niepełnosprawnością intelektualną.

„Przywódcy osiągnęli porozumienie w sprawie priorytetów Unii. Aby je urzeczywistnić, musimy zadbać o ich odpowiednie finansowanie” – powiedział szef KE, prezentując postępy w negocjacjach nad nowym długoterminowym budżetem. Kolejny krok w przygotowywaniu wieloletnich ram finansowych ma nastąpić podczas posiedzenia Rady Europejskiej 13–14 grudnia. Komisja wezwała przywódców do utrzymania szybkiego tempa prac.

W życie wchodzi rozporządzenie, które ma zakończyć nieuzasadnione blokowania geograficzne w internecie. Europejczycy nie powinni już natrafiać na sytuacje, gdy zakupy on-line stają się niemożliwe, gdyż klient lub jego karta kredytowa pochodzą z innego kraju. Teraz konsument, niezależnie od tego, w jakim miejscu w Unii się znajduje, uzyska dostęp do towarów i usług w internecie.

UE tworzy nowy program „Cyfrowa Europa”, który ruszy w 2021 r. Będzie on finansowo wspierał transformację cyfrową europejskich społeczeństw i gospodarek. 4 grudnia br. Rada UE uzgodniła stanowisko (częściowe podejście ogólne) w sprawie proponowanego aktu, który ma upowszechnić wielkoskalowe zastosowania kluczowych technologii cyfrowych i stymulować ich absorpcję.

Rada UE przyjęła 4 grudnia br. nowe unijne przepisy dotyczące telekomunikacji, aby promować szybkie wprowadzenie sieci 5G i innych technologii sieciowych nowej generacji w Europie, stymulować zaawansowane innowacje i wzmacniać ochronę konsumentów w dziedzinie łączności elektronicznej. Dwa akty prawne, Europejski kodeks łączności elektronicznej i zmieniony mandat Organu Europejskich Regulatorów Łączności Elektronicznej (BEREC), zawierają też ratujący życie publiczny system ostrzegania i ograniczenia cenowe na połączenia i wiadomości tekstowe wewnątrz UE.

Rada UE przyjęła 3 krótkie akty prawne, które wprowadzają zmiany w niektórych unijnych przepisach vatowskich, by do czasu wprowadzenia nowego systemu VAT zaradzić 4 szczegółowym problemom.

UE promuje transport kombinowany jako sposób na przeniesienie części dalekobieżnego transportu towarów z ciężarówek na bardziej ekologiczne środki transportu, takie jak barki, statki i pociągi. 4 grudnia br. Rada UE uzgodniła swoje stanowisko (podejście ogólne) w stosunku do wniosku ustawodawczego, który ma doprecyzować obecne przepisy o transporcie kombinowanym i sprawić, że będzie bardziej konkurencyjny niż transport towarów wyłącznie na drogach.

4 grudnia br. Rada UE przyjęła stanowisko (częściowe podejście ogólne) w sprawie wniosku mającego zagwarantować, że również po 2020 r. z unijnego wiodącego instrumentu „Łącząc Europę” będą finansowane najważniejsze projekty w obszarze transportu, energii i cyfryzacji.

Deklaracja Pierwotna

Deklaracja o wersji pierwotnej "Prawa Europejskiego w praktyce" Redakcja "Prawa Europejskiego w praktyce" informuje, że wersją pierwotną (referencyjną) czasopisma jest wydanie papierowe (ISSN 1733-2036). Po ukazaniu się drukiem nowego numeru czasopisma, Redakcja zamieszcza na stronie internetowej www.pewp.pl jego spis treści oraz wybrane publikacje z numeru.

Rada Naukowa

Prof. dr hab. Maria Magdalena Kenig-Witkowska,

Prof. dr hab. Jan Barcz,

Prof. dr hab. Marek Chmaj,

Prof. dr hab. Artur Nowak-Far,

Prof. dr hab. Arkadiusz Wudarski,

Prof. nadzw. UW, dr hab. Robert Grzeszczak,

Tomasz Janik,

Adw. dr Rafał Morek,

Dr Joanna Brylak,

Dr Marcin Krzymuski,

Dr Robert Siwik,

Dr Barbara Godlewska-Bujok.