Komisja Europejska opublikowała swoją roczną analizę sytuacji gospodarczej i społecznej w poszczególnych państwach członkowskich, uwzględniającą ocenę postępów w realizacji zaleceń krajowych oraz ocenę ewentualnych zakłóceń równowagi makroekonomicznej.

Donald Tusk przedstawił projekt wytycznych w sprawie stosunków UE z Wielką Brytanią po brexicie. „Mam nadzieję, że umowa będzie ambitna i nowoczesna, ale będzie to tylko umowa handlowa” – powiedział o przyszłych stosunkach gospodarczych. Zaproponował też, by obie strony kontynuowały wspólną walkę z terroryzmem i pilnie rozpoczęły rozmowy w celu uniknięcia zakłóceń w lotach między Wielką Brytanią a UE.

Sąd Unii Europejskiej stwierdził nieważność odmowy zarejestrowania graficznego znaku towarowego zawierającego symbole walut „€” i „$” jako unijnego znaku towarowego. EUIPO nie uzasadnił bowiem wystarczająco swej decyzji odmownej – orzekł Sąd UE w wyroku z dnia 8 marca br. w sprawie T-665/16 Cinkciarz.pl sp. z o.o./EUIPO.

Przewoźnik lotniczy, który realizował w państwie członkowskim wyłącznie pierwszy odcinek lotu łączonego może, w celu zasądzenia odszkodowania z tytułu opóźnienia lotu, zostać pozwany przed sądy, w obszarze właściwości, których znajduje się docelowe miejsce lotu, znajdujące się w innym państwie członkowskim. Ma to miejsce, w sytuacji gdy różne loty były przedmiotem jednej rezerwacji obejmującej całą trasę przelotu, a duże opóźnienie, które wystąpiło w miejscu docelowym wynika ze zdarzenia, do którego doszło w ramach pierwszego lotu – stwierdził Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej 7 marca br. w sprawach połączonych C-274/16, C-447/16 i C-448/16 flightright GmbH/Air Nostrum, Líneas Aéreas del Mediterráneo SA Roland Becker/Hainan Airlines Co. Ltd Mohamed Barkan, Souad Asbai, Assia Barkan, Zakaria Barkan, Nousaiba Barkan/Air Nostrum, Líneas Aéreas del Mediterráneo SA.

Nasze wydawnictwo zaprasza prawników, pracowników naukowych, doktorantów, studentów, a także pracowników resortów, wymiaru sprawiedliwości, instytucji państwowych i samorządowych do współpracy autorskiej. Czekamy na Państwa publikacje do 26 marca (numer marzec/kwiecień).

Sejm wybrał 15 sędziów na członków Krajowej Rady Sądownictwa. Dziewięć kandydatur wskazał klub PiS, sześć - klub Kukiz'15. Za opowiedziało się 267 posłów, nikt nie głosował przeciw. Opozycja nie wzięła udziału w głosowaniu. Z dniem dzisiejszym Pierwsza Prezes Sądu Najwyższego prof. Małgorzata Gersdorf złożyła rezygnację z funkcji przewodniczącej Krajowej Rady Sądownictwa.

Nowa unijna ekspertyza dotycząca Nord Stream 2, jest ciosem dla przeciwników tej inwestycji, w tym Polski. Prawnicy Unijnej Rady zakwestionowali prawo Komisji do objęcia europejskimi przepisami morskich odcinków rurociągów importowych, takich jak Nord Stream 2.

Parlament Europejski chce, by Unia Europejska, państwa członkowskie i media w lepszy sposób promowały równość płci w tym sektorze.

788 mln euro z Funduszu Spójności zainwestowane zostanie w trzy duże projekty infrastruktury drogowej w Polsce, które przyczynią się do zwiększenia spójności terytorialnej kraju, lecz także do poprawy połączeń z Niemcami i innymi krajami Europy Zachodniej oraz z sąsiednimi krajami na wschodzie.

W ciągu ostatnich dziesięciu lat podstawowy zbiór unijnych przepisów dotyczących chemikaliów („rozporządzenie REACH”) znacznie zwiększył ochronę zdrowia ludzkiego i środowiska oraz przyczynił się do propagowania rozwiązań alternatywnych dla badań na zwierzętach. Komisja proponuje teraz kolejne działania, aby jeszcze bardziej ułatwić wdrażanie tych przepisów.

Krajowa Rada Sądownictwa 3 marca br. podjęła uchwałę nr 67/2018, w której przedstawia aktualne problemy i potrzeby wymiaru sprawiedliwości.

W dniu 15 lutego 2018 roku Europejski Trybunał Praw Człowieka opublikował jedną decyzję dotyczącą funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości w Polsce, która została wydana w dniu 23 stycznia 2018 roku  w sprawie Wysowska przeciwko Polsce (skarga nr 12792/13). Natomiast w dniu 8 lutego 2018 roku Europejski Trybunał Praw Człowieka opublikował trzy decyzje dotyczące funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości w Polsce, które zostały wydane w dniu 16 stycznia 2018 roku w sprawach: Skowroński przeciwko Polsce (skargi nr 60521/09 i 6016/13), Jędruch przeciwko Polsce (skarga nr 42249/15) i Zamoyski i inni przeciwko Polsce (skarga nr 19912/13 i 23 inne).

Na stronie internetowej Europejskiego Trybunału Praw Człowieka są dostępne dane statystyczne z działalności w roku 2017. Z danych tych wynika, iż w ubiegłym roku Trybunał wydał w sprawach przeciwko Polsce łącznie 20 wyroków, w tym w 14 stwierdził przynajmniej jedno naruszenie Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności.

Obchody Międzynarodowego Dnia Kobiet, brexit, sytuacja uchodźców w Libii - to tematy prac posłów Parlamentu Europejskiego w tym tygodniu.

Komisja Europejska opublikowała projekt umowy między Unią Europejską a Wielką Brytanią w sprawie wystąpienia Wielkiej Brytanii z UE. Zawiera ona zapisy dotyczące m.in. rozliczeń finansowych, praw obywateli, uregulowań przejściowych oraz granicy Irlandii i Irlandii Północnej.

Polskie prawo nie daje możliwości zaskarżenia do sądu decyzji konsula, gdy odmówi on cudzoziemcowi wydania wizy Schengen. Naczelny Sąd Administracyjny w oparciu o wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał postanowienie stwierdzające, że te krajowe przepisy są niezgodne z regulacjami unijnymi.

Adidas może sprzeciwić się rejestracji jako unijnego znaku towarowego dwóch równoległych pasków na bucie. Zgłoszone w tej sprawie znaki towarowe stwarzają ryzyko czerpania nienależnej korzyści z wcześniejszego znaku towarowego przedstawiającego trzy równoległe paski na bucie – stwierdził Sąd Unii Europejskiej 1 marca br. w sprawach T-85/16 i T-629/16 Shoe Branding Europe BVBA/EUIPO.

Komisja Europejska wydała zalecenie zawierające zestaw środków operacyjnych - wraz z odpowiednimi zabezpieczeniami, które mają być stosowane przez przedsiębiorstwa i państwa członkowskie, aby przyspieszyć prace w dziedzinie zwalczania nielegalnych treści w internecie.

Europejski Trybunał Praw Człowieka rozpatrzył skargę pana Norberta, która dotyczyła naruszenia prawa do wolności osobistej podczas przedłużania tymczasowego aresztowania.

Parlament Europejski wezwał 1 marca br. rządy państw UE do szybkiego zajęcia stanowiska w sprawie wystąpienia w Polsce wyraźnego ryzyka poważnego naruszenia wartości UE.

Posłowie wybrali 1 marca br. Zdzisława Krasnodębskiego na nowego wiceprzewodniczącego Parlamentu Europejskiego. Poparło go 276 posłów. Zastąpi on odwołanego Ryszarda Czarneckiego.

Deklaracja Pierwotna

Deklaracja o wersji pierwotnej "Prawa Europejskiego w praktyce" Redakcja "Prawa Europejskiego w praktyce" informuje, że wersją pierwotną (referencyjną) czasopisma jest wydanie papierowe (ISSN 1733-2036). Po ukazaniu się drukiem nowego numeru czasopisma, Redakcja zamieszcza na stronie internetowej www.pewp.pl jego spis treści oraz wybrane publikacje z numeru.

Rada Naukowa

Prof. dr hab. Maria Magdalena Kenig-Witkowska,

Prof. dr hab. Jan Barcz,

Prof. dr hab. Marek Chmaj,

Prof. dr hab. Artur Nowak-Far,

Prof. dr hab. Arkadiusz Wudarski,

Prof. nadzw. UW, dr hab. Robert Grzeszczak,

Tomasz Janik,

Adw. dr Rafał Morek,

Dr Joanna Brylak,

Dr Marcin Krzymuski,

Dr Robert Siwik,

Dr Barbara Godlewska-Bujok.