„Dwa lata, jakie minęły od listopada 2015 r., przyniosły najwięcej wyzwań i zagrożeń dla praw i wolności człowieka w całym okresie po 1989 roku” – czytamy w wydanym stanowisku Komitetu Helsińskiego w Polsce. Członkowie Komitetu wskazują, że od końca 2015 r. nastąpił szereg wydarzeń, które wymagały zintensyfikowania wysiłków w zakresie monitorowania przestrzegania praw człowieka. Wśród tych wydarzeń są przede wszystkim narastający kryzys konstytucyjny, zmiany ustawodawcze prowadzące do wyłączenia efektywnej kontroli konstytucyjności i ograniczenie gwarancyjnej roli sądownictwa w podziale władz.

W najbliższy poniedziałek (19 lutego 2018 r.) rozpoczyna się Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem. W wielu miejscach w całej Polsce będzie można uzyskać bezpłatną poradę prawną. Punkt pomocy dla poszkodowanych zostanie uruchomiony również w siedzibie Ministerstwa Sprawiedliwości.

Dyrekcja Generalna ds. Komunikacji KE za pośrednictwem firmy Ernst & Young zaprasza do udziału w badaniu opinii na temat sieci informacyjnych działających w Unii Europejskiej. Celem ankiety jest określenie możliwości współdziałania poszczególnych sieci i opracowanie zaleceń dotyczących zwiększenia ich skuteczności w zakresie komunikacji.

Przed nieformalnym spotkaniem przywódców UE 23 lutego 2018 r., KE przedstawia warianty nowego, długoterminowego budżetu wspólnoty. Ma on zapewnić skuteczną realizację priorytetów po 2020 r. „Planowanie budżetu to nie zadanie z dziedziny księgowości, tu chodzi o priorytety i ambicje” – powiedział Jean-Claude Juncker. KE rozważa m.in. możliwość większego uzależnienia finansowania z UE od poszanowania podstawowych wartości, co określa się jako „warunkowość”.

14 lutego 2018 r. unijni ambasadorowie potwierdzili w imieniu Rady porozumienie co do przesunięcia terminu transpozycji i stosowania nowych przepisów o dystrybucji ubezpieczeń.

Szef Komisji Europejskiej Jean-Claude Juncker ocenił w środę (14.02), że jest bardzo duża szansa, iż stanowisko Polski dotyczące praworządności zmieni się w stronę oczekiwaną przez KE, natomiast stanowisko KE przesunie się w kierunku pozycji Polski.

Ustawa o roszczeniach o naprawienie szkody wyrządzonej przez naruszenie prawa konkurencji, która implementowała tzw. Dyrektywę Odszkodowawczą (2014/104/UE), wprowadziła nowe zasady odpowiedzialności za naruszenie prawa konkurencji. Ustawa weszła w życie 27 czerwca 2017 r., natomiast na jej pierwsze efekty trzeba jeszcze poczekać.

Polska jest krajem, który pod względem intensywności regulacji zbliża się do państw Europy kontynentalnej, ciągle pozostaje jednak bardziej liberalna od Niemiec i Francji – wynika z raportu „Kierunki 2018. Ingerencja państwa w wybranych sektorach gospodarki – skala i warunki sukcesu”, przygotowanego przez DNB Bank Polska i PwC. Autorzy analizy podkreślają, że coraz większy wpływ na zakres interwencjonizmu państwowego ma globalizacja i rosnąca świadomość społeczna, z kolei głębokość regulacji w poszczególnych krajach ma ograniczony wpływ na wyniki branż.

Przedstawiciele organizacji mniejszości narodowych i etnicznych  wezwali polskie władze do zahamowania narastającej ksenofobii i agresji na tle narodowym, rasowym i religijnym.

Jest nowy dokument Komisji Europejskiej dotyczący przyszłego, unijnego budżetu, a w nim uzależnienie wypłaty funduszy od praworządności - ustaliła brukselska korespondentka Polskiego Radia.

Zatrudnienie w UE osiągnęło najwyższy poziom w historii z ponad 236 mln miejsc pracy” – ogłosiła komisarz Marianne Thyssen. To efekt silnego wzrostu gospodarczego. Prezentując najnowszy kwartalny przegląd dotyczący sytuacji społecznej w UE, wskazano jednocześnie na dysproporcje między krajami członkowskimi – w Szwecji krajowy wskaźnik zatrudnienia sięga 82 proc., podczas gdy w Grecji 58 proc.

Obroty towarowe handlu zagranicznego wyniosły w 2017 r. 203,7 mld euro w eksporcie i 203,3 mld euro w imporcie. Polski handel zagraniczny zakończył 2017 r. dodatnim saldem na poziomie 0,4 mld euro - podał GUS.

Rozporządzenie ws. rocznych wiążących ograniczeń emisji gazów cieplarnianych ustanawia cele dla państw członkowskich zgodnie ze zobowiązaniami UE wynikającymi z porozumienia paryskiego.

Konfederacja Lewiatan, w imieniu twórców i artystów proponuje uzupełnienie katalogu zawodów, którym przysługuje przywilej korzystania z 50 proc. kosztów uzyskania przychodów, o zawody z branży reklamowej, grafików komputerowych, osoby publikujące utwory na tematy branżowe oraz prowadzące działalność dydaktyczną nie tylko na uczelni, których efekty prac są kreatywne i podlegają ochronie prawno-autorskiej.

Kolejny polski program wsparcia publicznego o wartości 5 mld złotych, którego celem jest złagodzenie społecznych i środowiskowych skutków zamykania nierentownych kopalń węgla do 2018 r., jest zgodny z przepisami UE dotyczącymi pomocy państwa – uznała KE. Ewentualne zakłócenia konkurencji w efekcie udzielanego wsparcia będą niewielkie.

UE jest gotowa przewodzić działaniom na rzecz czystych, bezpiecznych i dobrze prosperujących miast” – zadeklarowała komisarz Corina Creţu podczas Światowego Forum Urbanistycznego w Malezji. To platforma wymiany doświadczeń i wiedzy na temat rozwoju miast na naszym globie. W Malezji KE przedstawia postępy poczynione w ramach trzech zobowiązań zaproponowanych przez UE i jej partnerów niespełna półtora roku temu.

Wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej Frans Timmermans oświadczył po spotkaniu z szefem polskiego MSZ Jackiem Czaputowiczem, że ma nadzieję, że w ciągu kilku tygodni zostanie znalezione rozwiązanie sporu z Polską w sprawie praworządności.

Polska w gospodarka nadal będzie rozwijała się w tempie ponad 4 procent, rosnąć zacznie jednak także inflacja – ocenia Komisja Europejska w swojej średniookresowej prognozie. W zeszłym roku stopy wzrostu w strefie euro i w UE przekroczyły oczekiwania, a faza ożywienia gospodarczego stopniowo przeobraża się w fazę ekspansji. W 2017 r. wzrost gospodarczy w strefie euro i UE wyniósł 2,4 proc. – to najwyższe tempo od dziesięciu lat.

Na mocy unijnych zasad pomocy państwa Komisja Europejska zatwierdziła mechanizmy zdolności wytwórczych w Belgii, Francji, Niemczech, Grecji, we Włoszech i w Polsce. Zdaniem Komisji przyczynią się one do zagwarantowania bezpieczeństwa dostaw energii, zapewniając jednocześnie ochronę konkurencji na jednolitym rynku europejskim.

Utrzymajcie kurs reform, a my w dalszym ciągu będziemy wspierać wasze europejskie aspiracje” – zaapelował szef KE Jean-Claude Juncker do krajów Bałkanów Zachodnich, prezentując strategię na rzecz wiarygodnej perspektywy rozszerzenia oraz zwiększonego zaangażowania UE w tym regionie. Ma ono polegać m.in. na poszerzeniu unii energetycznej, obniżeniu opłat roamingowych oraz rozwoju łączności szerokopasmowej.

Kadencja Ryszarda Czarneckiego jako wiceprzewodniczącego Parlamentu Europejskiego została wygaszona, ponieważ dopuścił się „poważnego uchybienia”.

Deklaracja Pierwotna

Deklaracja o wersji pierwotnej "Prawa Europejskiego w praktyce" Redakcja "Prawa Europejskiego w praktyce" informuje, że wersją pierwotną (referencyjną) czasopisma jest wydanie papierowe (ISSN 1733-2036). Po ukazaniu się drukiem nowego numeru czasopisma, Redakcja zamieszcza na stronie internetowej www.pewp.pl jego spis treści oraz wybrane publikacje z numeru.

Rada Naukowa

Prof. dr hab. Maria Magdalena Kenig-Witkowska,

Prof. dr hab. Jan Barcz,

Prof. dr hab. Marek Chmaj,

Prof. dr hab. Artur Nowak-Far,

Prof. dr hab. Arkadiusz Wudarski,

Prof. nadzw. UW, dr hab. Robert Grzeszczak,

Tomasz Janik,

Adw. dr Rafał Morek,

Dr Joanna Brylak,

Dr Marcin Krzymuski,

Dr Robert Siwik,

Dr Barbara Godlewska-Bujok.