Polska otrzyma ponad 12 mln euro z Funduszu Solidarności Unii Europejskiej jako pomoc w niwelowaniu skutków katastrofalnych deszczów i nawałnic w ubiegłym roku. „Obiecaliśmy, że nie zostawimy państw członkowskich samym sobie. Obiecaliśmy, że pomożemy im stanąć na nogi. Wywiązujemy się z tych obietnic” – powiedziała komisarz Corina Crețu.

Po sukcesie pierwszej edycji DiscoverEU, 29 listopada 2018 r. rusza nowa edycja konkursu Komisji Europejskiej. Nagrodami będą 12 tysięcy dodatkowych bezpłatnych biletów dla osiemnastolatków, którzy chcą lepiej poznać Europę. „Cieszę się, że będziemy mogli zaoferować to doświadczenie kolejnym młodym ludziom!” – powiedział komisarz Tibor Navracsics.

To jedna z najszybciej rozwijających się gospodarek w Azji Południowo-Wschodniej, o dynamicznym rynku 95 mln konsumentów” – mówiła komisarz Cecilia Malmström po przyjęciu przez KE umowy handlowej i inwestycyjnej z Wietnamem. To kolejny etap na drodze do realizacji porozumienia, które wyeliminuje ponad 99 proc. ceł na towary będące przedmiotem handlu między stronami. Umowę musi jeszcze ratyfikować Parlament i Rada.

Kierowany przez Billa Gatesa fundusz Breakthrough Energy wspólnie z KE i uruchamiają fundusz inwestycyjny na rzecz czystej energii o wartości 100 mln euro. Jest to połączenie finansowania publicznego z długoterminowym kapitałem wysokiego ryzyka, które umożliwi realizację czystych technologii energetycznych. „Naukowcy i przedsiębiorcy potrzebują kapitału, aby tworzyć firmy dostarczające takie innowacje na światowy rynek” – powiedział komisarz Carlos Moedas.

Aż 87% polskich respondentów uważa, że członkostwo w Unii Europejskiej jest korzystne dla Polski - wynika z najnowszego unijnego badania opinii publicznej przeprowadzonego we wrześniu 2018 roku. Najnowszy Eurobarometr, badający stosunek obywateli państw członkowskich do UE, wskazuje na rosnące poparcie społeczne dla Unii Europejskiej. W 28 państwach członkowskich o korzyściach z przynależności do UE przekonanych jest 68% ankietowanych - jest to najwyższy wynik od 1983 roku.

172,5 mln euro – tyle przeznaczy Komisja Europejska ze wspólnotowego budżetu na rolnictwo, aby promować unijne produkty rolno-spożywczych – zarówno w Europie, jak i na całym świecie. W ciągu najbliższych trzech lat zrealizowanych zostanie 79 kampanii dotyczących szerokiego zakresu produktów, takich jak przetwory mleczne, oliwki i oliwa z oliwek czy owoce i warzywa.

15 października 2018 r. Rada UE ustaliła, jaki będzie w przyszłym roku całkowity dopuszczalny połów (TAC) dziesięciu gatunków ryb o najwyższej wartości handlowej w Morzu Bałtyckim. Określiła też kwoty dla państw członkowskich.

Głównym tematem Trójstronnego Szczytu Społecznego, który odbył się 16 października br., było: wzmocnienie konkurencyjności, tworzenie trwałych miejsc pracy i sprawiedliwość społeczna w Unii Europejskiej.

Rada UE 15 października br. przyjęła nowy system środków ograniczających, by zająć się problemem stosowania i proliferacji broni chemicznej. Decyzja ta nawiązuje bezpośrednio do konkluzji Rady Europejskiej z 28 czerwca 2018 r. UE będzie teraz mogła nakładać sankcje na osoby i podmioty zaangażowane w rozwijanie i stosowanie broni chemicznej w dowolnym miejscu na świecie, bez względu na ich narodowość czy lokalizację.

15 października Rada UE przyjęła decyzje o podpisaniu dwóch umów między UE a Singapurem: o wolnym handlu i o ochronie inwestycji. UE i Singapur mają podpisać obie mowy, a także umowę o partnerstwie i współpracy - 19 października, przy okazji szczytu ASEM w Brukseli.

15 października 2018 r. Rada UE przedłużyła mandat unijnej misji doradczej EUAM Iraq do 17 kwietnia 2020 r. oraz uzgodniła jej budżet w wysokości 64,8 mln EUR na okres od 18 października 2018 r. do 17 kwietnia 2020 r. Ponadto po przeglądzie strategicznym Rada zaktualizowała mandat misji, tak by odzwierciedlał on doświadczenia zdobyte w pierwszym roku jej działania.

Zaufanie konsumentów rośnie, ale nadal zbyt wiele osób ma złe doświadczenia z niektórymi rynkami np. przy zakupie nieruchomości lub używanego samochodu” – oecnia Věra Jourová. Komisja Europejska opublikowała tegoroczną tablicę wyników dla rynków konsumenckich, która monitoruje to, jak konsumenci w UE oceniają działanie 40 sektorów towarów i usług.

Do 2030 roku mamy szanse na stworzenie miliona nowych, zielonych miejsc pracy – ocenia Komisja Europejska, przedstawiając plan działania na rzecz rozwoju zrównoważonej biogospodarki o obiegu zamkniętym. „UE chce przodować w dziedzinie przekształcania odpadów, pozostałości i odrzutów w produkty wysokiej wartości, przyjazne dla środowiska chemikalia, pasze i tekstylia” – mówi komisarz Carlos Moedas.

Europejski Fundusz Inwestycyjny (EFI) i PKO Leasing SA zawarły umowę w ramach unijnego programu na rzecz konkurencyjności przedsiębiorstw i małych i średnich przedsiębiorstw (COSME) oraz planu inwestycyjnego dla Europy. Jej celem jest wygenerowanie 1,5 mld zł (348 mln euro) w postaci nowego finansowania dla 10 tys. polskich MŚP. Jest to największa w historii EFI transakcja gwarancji bezpośrednich w Polsce w ramach instrumentów finansowych UE.

Sądowe mechanizmom ochrony praworządności – to temat konferencji zorganizowanej na Uniwersytecie Warszawskim pod patronatem Komisji Europejskiej. Dyskutowano m.in. o bieżącym sporze między polskimi władzami a KE w sprawie reformy sądownictwa, analizowano również konkretne orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości UE, dotyczące pośrednio lub bezpośrednio Polski.

Rada UE przyjęła  11 października br. nową dyrektywę o walce z praniem pieniędzy. Dyrektywa wprowadza nowe przepisy karne, które będą odcinać i blokować dostęp przestępców do środków finansowych, w tym środków wykorzystywanych do celów terrorystycznych.

Rada Unii Europejskiej uzgodniła 11 października br. stanowisko w sprawie dyrektywy o upadłości przedsiębiorstw. Dyrektywa zapewni rentownym przedsiębiorstwom doświadczającym trudności finansowych dostęp do ram restrukturyzacji zapobiegawczej. Dzięki nim przedsiębiorstwa będą mogły dokonać restrukturyzacji na wczesnym etapie i tym samym uniknąć upadłości. Zbankrutowani przedsiębiorcy cieszący się dobrą opinią zyskają drugą szansę. Zostaną też wprowadzone środki zwiększające skuteczność postępowań w zakresie restrukturyzacji, upadłości i umorzenia długów.

15% sędziów spotkało się już z bezpośrednimi naciskami politycznymi, a 90 % uważa, że praworządność jest zagrożona. Zaledwie 3% sędziów uznaje, że instytucje po reformach rządu PIS są mniej zależne od wpływów politycznych - ok. 90% uważa KRS, Trybunał Konstytucyjny oraz sądownictwo za bardziej upolitycznione niż wcześniej. Około 30% sędziów słyszała o naciskach politycznych w tym środowisku, a 15% sama tego doświadczyła - wynika z badania na sędziach Stowarzyszenia „Iustitia”.

Wzmocnienie granic, usprawnienie wymiany informacji, zapewnienie interoperacyjności systemów gromadzenia danych, ochrona obywateli…" – nie mamy czasu do stracenia” – mówi komisarz Dimitris Avramopoulos. KE przedstawiła informację o postępach w tworzeniu unii bezpieczeństwa oraz wezwała Parlament i Radę do zakończenia prac nad priorytetowymi inicjatywami w tym zakresie.

Ołeh Sencow, 11 organizacji pozarządowych chroniących praw człowieka i ratujących migrantów na Morzu Śródziemnym i Nasser Zefzafi - to finaliści Nagrody im. Sacharowa za Wolność Myśli 2018.

Z okazji Europejskiego i Światowego Dnia przeciwko Karze Śmierci Rada Europy i Unia Europejska (UE) potwierdzają swój zdecydowany sprzeciw wobec stosowania kary śmierci w jakimkolwiek przypadku i bez względu na okoliczności. Kara śmierci uwłacza ludzkiej godności. Jest ona wyrazem okrutnego, nieludzkiego i poniżającego traktowania i jest sprzeczna z prawem do życia. Kara śmierci nie ma dowiedzionego skutku odstraszającego i sprawia, że ewentualne błędy sądu stają się nieodwracalne.

Deklaracja Pierwotna

Deklaracja o wersji pierwotnej "Prawa Europejskiego w praktyce" Redakcja "Prawa Europejskiego w praktyce" informuje, że wersją pierwotną (referencyjną) czasopisma jest wydanie papierowe (ISSN 1733-2036). Po ukazaniu się drukiem nowego numeru czasopisma, Redakcja zamieszcza na stronie internetowej www.pewp.pl jego spis treści oraz wybrane publikacje z numeru.

Rada Naukowa

Prof. dr hab. Maria Magdalena Kenig-Witkowska,

Prof. dr hab. Jan Barcz,

Prof. dr hab. Marek Chmaj,

Prof. dr hab. Artur Nowak-Far,

Prof. dr hab. Arkadiusz Wudarski,

Prof. nadzw. UW, dr hab. Robert Grzeszczak,

Tomasz Janik,

Adw. dr Rafał Morek,

Dr Joanna Brylak,

Dr Marcin Krzymuski,

Dr Robert Siwik,

Dr Barbara Godlewska-Bujok.