Komisja Europejska, poprzez swoje Przedstawicielstwo w Polsce, ogłasza zaproszenie do składania wniosków celem wyboru partnerów do prowadzenia Punktów Informacji Europejskiej Europe Direct (PIEED) w latach 2018-2020. Obecnie sieć Punktów Informacji Europejskiej Europe Direct obejmuje ponad 500 punktów znajdujących się we wszystkich krajach Unii Europejskiej.

Polska, Czechy i Węgry – to kraje, wobec których Komisja Europejska wszczyna postępowanie w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego. Chodzi o nierealizowanie decyzji Rady w sprawie relokacji uchodźców. „Nie zostawimy tych państw członkowskich, które mają zewnętrzne granice. (…) Wykonanie decyzji Rady dotyczących relokacji jest obowiązkiem prawnym, a nie wyborem” – mówił komisarz Dimitris Avramopoulos.

Viera Jourova, komisarz ds. sprawiedliwości, konsumentów i uprawnienia podpisała 13 czerwca br. Konwencję Stambulską, czyli Konwencję Rady Europy o zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej. Komisja Europejska już od pewnego czasu zabiegała o to, żeby cała UE jako organizacja przystąpiła do konwencji. Jak zapewniali eksperci Komisji, przyjęcie regulacji na poziomie unijnym przyniesie wiele korzyści, m.in. ułatwi zbieranie danych o przypadkach przemocy wobec kobiet na terenie UE oraz ocenę skuteczności programu. W odpowiedzi na wniosek KE Rada UE w maju zatwierdziła przystąpienie Unii do konwencji.

Udzielanie dostępu do platformy wymiany utworów chronionych online, takiej jak „The Pirate Bay” oraz zarządzanie nią, może stanowić naruszenie prawa autorskiego. Nawet jeśli dane utwory są umieszczane online przez użytkowników platformy wymiany, administratorzy tej platformy spełniają nieodzowną rolę przy udostępnianiu tych utworów – stwierdził Trybunał.

Wyroby wyłącznie roślinnego pochodzenia nie mogą, co do zasady, być wprowadzane do obrotu pod nazwami, które, jak nazwy „mleko”, „śmietana”, „ser”, „masło” lub „jogurt”, są zastrzeżone przez prawo Unii dla produktów pochodzenia zwierzęcego. Dotyczy to również przypadków, gdy nazwy te są uzupełnione wyjaśnieniem lub opisem wskazującym na roślinne pochodzenie danego produktu. Istnieje jednakże wykaz wyjątków – stwierdził Trybunał. 

Imigracja, Brexit i obronność to najważniejsze kwestie poruszone w debacie z przewodniczącym Komisji Junckerem i z maltańską prezydencją przed posiedzeniem Rady Europejskiej 22-23 czerwca.

Co najmniej 75 mln euro trafi do polskich firm i samorządów dzięki pożyczce Europejskiego Banku Inwestycyjnego udzielonej Bankowi Ochrony Środowiska. Unijne pieniądze mają wesprzeć małe i średnie inwestycje proekologiczne realizowane w ramach Planu Inwestycyjnego dla Europy. BOŚ planuje udostępnić środki z pożyczki w trzecim kwartale 2017 roku.

Po 10 latach od zgłoszenia inicjatywy likwidacji roamingu na terenie Unii Europejskiej w życie wchodzi nowy mechanizm rozliczeń. "Roam like at home”. Oznacza to, że od 15 czerwca 2017 r., przebywając w innych państwach UE, będziemy mogli korzystać z telefonu komórkowego na takich samych zasadach, jak w kraju zamieszkania. W ciągu kolejnych 5 lat systematycznie mają być także obniżane stawki za przesył danych.

W dniu 10 czerwca 2017 roku w siedzibie Krajowej Rady Sądownictwa w Warszawie odbyło się pierwsze posiedzenie Forum Współpracy Sędziów. Forum to ma być płaszczyzną porozumienia, platformą współpracy i pomostem komunikacyjnym, łączącym sędziów, poprzez ich reprezentantów wyłonionych z samorządu sędziowskiego.

Polacy wykazują coraz większą świadomość na temat work-life balance, czyli równowagi pomiędzy życiem zawodowym i prywatnym. Niestety na tle pozostałych krajów europejskich nadal są jednym z najbardziej zapracowanych narodów. Spośród wszystkich 12 krajów biorących udział w badaniu, Polska znalazła się na ostatnim miejscu.

We wtorek, 13 czerwca, posłowie Parlamentu Europejskiego zgodzili się na wprowadzenie prostszych oznakowań, ułatwiając konsumentom wybór produktów energooszczędnych i obniżenie rachunków za prąd. Nowa skala efektywności energetycznej od A do G dla sprzętów AGD, która powinna zachęcić również producentów do innowacji i inwestycji w nowe rozwiązania, została przyjęta 535 głosami za, przy 46 głosach przeciw i 79 wstrzymujących się od głosu.

Wystarczający budżet, wykorzystanie komplementarności funduszy i uproszczenie procedur są konieczne, by unijną polityka spójności po 2020 skuteczniej zmniejszała dysproporcje regionalne. Dotychczasowa polityka spójności pozwoliła złagodzić skutki niedawnego kryzysu gospodarczego i wynikających z niego cięć w wydatkach publicznych, ale dysproporcje regionalne i nierówności społeczne pozostają wysokie - zauważają posłowie Parlamentu Europejskiego w rezolucji przyjętej 350 głosami, przy 149 glosach przeciw i 171 wstrzymujących się.

Co roku dwa państwa członkowskie UE mogą wskazać miasta kandydujące do tytułu Europejskiej Stolicy Kultury. Po raz pierwszy do udziału w programie zostaną też dopuszczone kraje EOG i EFTA.

Zagwarantowana przez prawo Unii zasada swobodnego świadczenia usług nie ma zastosowania pomiędzy Gibraltarem a Zjednoczonym Królestwem. Świadczenie usług przez podmioty mające siedzibę w Gibraltarze na rzecz osób mających miejsce zamieszkania lub siedzibę w Zjednoczonym Królestwie stanowi bowiem, w świetle prawa Unii, sytuację, której wszystkie elementy ograniczają się do obrębu jednego państwa członkowskiego – stwierdził Trybunał.

Kobiety w Europie zarabiają średnio około 16 proc. mniej niż mężczyźni, a gdy przechodzą na emeryturę, różnica wzrasta do 40 proc. Posłowie Parlamentu Europejskiego pracują nad projektem sprawozdania, w którym wzywają Komisję Europejską do podjęcia działań w celu zrównania pensji obu płci. Debata nad dokumentem odbyła się dzisiaj, 12 czerwca, a głosowanie odbędzie się w środę, 14 czerwca.

Przyspieszone wybory w Wielkiej Brytanii na nowo roznieciły debatę na temat warunków Brexitu, w tym możliwych zmian w prawie emigracyjnym i ich konsekwencji dla około trzech milionów obywateli Unii Europejskiej zamieszkujących Zjednoczone Królestwo. Na decyzję nowego rządu nie czekają Polacy, którzy już teraz aktywnie dążą do zabezpieczenia swojego pobytu. Rośnie liczba wniosków o przyznanie prawa do stałej rezydentury: tylko w pierwszym kwartale 2017 roku o status ten miało ubiegać się blisko 13 tysięcy naszych rodaków. To najwyższy wynik od czasu wstąpienia Polski do Unii Europejskiej.

1 czerwca 2017 r. Prezydent RP skierował do Sejmu projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw. Nowelizacja dotyczy kilku istotnych zagadnień, których wspólnym mianownikiem ma być dążenie do ułatwienia pracownikom realizacji niektórych uprawnień pracowniczych.

Ściganie w sprawach karnych mających wpływ na budżet UE, w tym korupcji i nadużyć w wykorzystywaniu unijnych funduszy oraz transgranicznych oszustw związanych z VAT – to zadania dla Prokuratury Europejskiej, którą stworzy – w ramach wzmocnionej współpracy – 20 państw członkowskich UE. „Prokuratura Europejska pozwoli nam lepiej chronić pieniądze podatników” – mówi komisarz Günther H. Oettinger.

W ciągu zaledwie dwudziestu miesięcy zrealizowaliśmy dwie trzecie naszych zobowiązań” – mówił wiceprzewodniczący KE Jirki Katainen, dokonując pierwszej oceny unii rynków kapitałowych – najważniejszego projektu na rzecz zatrudnienia i wzrostu w Europie. Dla MŚP i firm typu start-up unia rynków kapitałowych oznacza lepszy dostęp do finansowania, takich jak kapitał wysokiego ryzyka czy finansowanie społecznościowe. Po upływie prawie dwóch lat od uruchomienia planu działania na rzecz unii rynków kapitałowych Komisja przedstawia nowe ważne inicjatywy, dzięki którym ten program reform ma nadal spełniać swoje cele.

Prezydent RP podpisał 9 czerwca br. ustawę z dnia 21 kwietnia 2017 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych, ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. Zmiany w przyjętej ustawie dotyczą stosowania „zwykłego” podpisu elektronicznego przy zawieraniu umowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością przez internet oraz składania wniosku o rejestrację spółki z o.o. zawiązanej w tym trybie do Krajowego Rejestru Sądowego.

69 małych i średnich przedsiębiorstw z 21 krajów UE – w tym dwa z Polski - wybrano do dofinansowania w najnowszej rundzie programu Horyzont 2020 – II Faza Instrumentu MŚP. Całkowita kwota do podziału między firmy pracujące nad 64 projektami wyniosła 99,96 mln euro. Projekt mógł otrzymać dofinansowanie na wdrażanie innowacji do 2,5 mln euro (w dziedzinie zdrowia - 5 mln euro).

Deklaracja Pierwotna

Deklaracja o wersji pierwotnej "Prawa Europejskiego w praktyce" Redakcja "Prawa Europejskiego w praktyce" informuje, że wersją pierwotną (referencyjną) czasopisma jest wydanie papierowe (ISSN 1733-2036). Po ukazaniu się drukiem nowego numeru czasopisma, Redakcja zamieszcza na stronie internetowej www.pewp.pl jego spis treści oraz wybrane publikacje z numeru.

Rada Naukowa

Prof. dr hab. Maria Magdalena Kenig-Witkowska,

Prof. dr hab. Jan Barcz,

Prof. dr hab. Marek Chmaj,

Prof. dr hab. Artur Nowak-Far,

Prof. dr hab. Arkadiusz Wudarski,

Prof. nadzw. UW, dr hab. Robert Grzeszczak,

Tomasz Janik,

Adw. dr Rafał Morek,

Dr Joanna Brylak,

Dr Marcin Krzymuski,

Robert Siwik,

Dr Barbara Godlewska-Bujok.