W kapitale wysokiego ryzyka, rozmiar ma znaczenie! Dzięki VentureEU wielu innowacyjnych przedsiębiorców w Europie zrealizuje swoje inwestycje” – powiedział wiceprzewodniczący Jyrki Katainen. Komisja Europejska i Europejski Fundusz Inwestycyjny (EFI) uruchomiły paneuropejski fundusz funduszy, aby zwiększyć inwestycje w innowacyjne przedsiębiorstwa typu start-up i scale-up w Europie.

Unia Europejska pracuje nad propozycjami, które mają pomóc w przejściu na silniejszą gospodarkę o obiegu zamkniętym, w której zasoby są zużywane w sposób bardziej zrównoważony.

Państwo członkowskie nie jest zobowiązane do umożliwienia każdemu obywatelowi Unii przemieszczającemu się przez jego terytorium skorzystania z zakazu ekstradycji do Stanów Zjednoczonych, z którego korzystają jego właśni obywatele. Jednakże przed przeprowadzeniem ekstradycji tego obywatela wezwane państwo członkowskie powinno umożliwić państwu członkowskiemu pochodzenia owego obywatela zażądanie wydania go w ramach europejskiego nakazu aresztowania - stwierdził Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w wyroku z dnia 10 kwietnia br. w sprawie C-191/16 Romano Pisciotti / Bundesrepublik Deutschland.

Państwa członkowskie mogą zakazać nielegalnego prowadzenia działalności transportowej w ramach usługi UberPop i ścigać je na drodze karnej bez uprzedniego notyfikowania Komisji projektu aktu prawa zakazującego prowadzenia takiej działalności – stwierdził Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w wyroku z dnia 10 kwietnia br. w sprawie C-320/16 Uber France SAS. 

Europejski Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu uznał, że Polska bez uzasadnienia przetrzymywała przez kilka miesięcy rosyjskich uchodźców. Za naruszenie praw człowieka nasz kraj musi zapłacić pokrzywdzonej rodzinie 12 tys. euro, czyli około 50 tys. złotych.

Znane już są wyniki egzaminu komorniczego przeprowadzonego 8 i 9 marca 2018 r. Z danych uzyskanych z poszczególnych komisji egzaminacyjnych wynika, że do egzaminu przystąpiło 373 zdających. Wynik pozytywny uzyskało 291 osób, tj. około 78% kandydatów na komorników.

Obie strony, Polska i KE, dążą do znalezienia kompromisu, który umożliwi zamknięcie sprawy art. 7 i przejście do realizacji ważnych wyzwań przed jakimi stroi UE - powiedział szef MSZ Jacek Czaputowicz podczas konferencji prasowej z wiceszefem KE Fransem Timmermansem.

Wspólny system azylowy, dialog religijny, sytuacja na Węgrzech - to główne tematy prac Parlamentu Europejskiego w tym tygodniu.

Opublikowane przez Ministerstwo Finansów dane wskazują na spadek długu publicznego, który na koniec 2017 roku wyniósł 1003,4 mld zł wobec 1006,6 mld zł na koniec 2016 roku i 919,9 mld zł na koniec 2015 roku. W okresie 3 kw. 2015 – 3 kw. 2017 20 państw UE odnotowało większy spadek długu publicznego w relacji do PKB od Polski. Deficyt sektora finansów publicznych w Polsce wciąż pozostaje relatywnie wysoki na tle innych państw UE.

Rada dodała jedną osobę i 21 podmiotów do listy sankcyjnej dotyczącej Korei Północnej. Tym samym wprowadziła do prawa UE sankcje nałożone 30 marca 2018 r. przez Komitet Rady Bezpieczeństwa ONZ ustanowiony jej rezolucją 1718 (2006). Sankcje wobec osób umieszczonych na liście to zakaz podróży i zamrożenie aktywów, sankcje wobec podmiotów z listy – zamrożenie aktywów. Rada wprowadziła także zamrożenie aktywów wobec 15 statków, zakaz wejścia do portu wobec 25 statków oraz cofnięcie prawa do podnoszenia bandery wobec 12 statków.

Pięć rakotwórczych substancji chemicznych ma zostać dopisanych do listy związków, których stosowanie ma zostać objęte limitami. Celem KE jest skuteczniejsza walka z chorobami zawodowymi. Obecnie dyrektywa w sprawie czynników rakotwórczych i mutagenów określa limity stosowania 21 substancji. Określają one maksymalne dopuszczalne stężenie rakotwórczych związków chemicznych w powietrzu w miejscu pracy.

Romowie cierpią nie tylko z powodu uprzedzeń, dyskryminacji i marginalizacji, ale często nie mają nawet dostępu do podstawowych zasobów” – wskazują członkowie KE w związku z Międzynarodowym Dniem Romów, który miał miejsce 8 kwietnia. To największa europejska mniejszość – 6 mln Romów żyje w krajach UE, kolejne 4 mln w regionie objętym procesem rozszerzenia, głownie na Bałkanach.

Na całym świecie, a także w Unii Europejskiej, utrzymują się różnice pod względem oczekiwanej długości życia i narażenia na ryzyka dla zdrowia. Dlatego też dążenie do sprawiedliwej i społecznie równej Europy jest dla Komisji Europejskiej jednym z podstawowych priorytetów” – pisze przy okazji obchodów 7 kwietnia Światowego Dnia Zdrowia komisarz Vytenis Andriukaitis.

Wsparcie z funduszy europejskich pozwoliło poprawić ofertę turystyczną Małopolski, Podkarpacia i Śląska. W ramach unijnych programów na lata 2007-2013 zrealizowano tam łącznie niemal tysiąc projektów. Wyremontowano obiekty zabytkowe i muzealne. Powstały nowe szlaki i trasy turystyczne. Inwestycje hotelarskie poprawiły dostępność bazy noclegowej, a nowe hale, baseny i boiska ofertę sportowo-rekreacyjną. Na projekty wydano ponad trzy i pół miliarda złotych. Połowa tej kwoty pochodziła z dofinansowania środkami unijnymi. I choć niektóre projekty służyły bardziej społecznościom lokalnym niż turystom, jednak także takie wsparcie, niekoniecznie przysparzające korzyści turystyce, mieściło się w założeniach dofinansowanych programów.

Europejska Sieć Rad Sądownictwa (ENCJ) ma wątpliwości, czy polska Krajowa Rada Sądownictwa nadal przestrzega statutowych celów swojego działania. Szefowa organizacji zrzeszającej niezależne rady sądownictwa w Europie poprosiła przedstawicieli Rady o jak najszybsze spotkanie, by wyjaśnić, czy nowa KRS nadal może pozostać członkiem ENCJ - poinformowało radio RMF FM.

Antykorupcyjny organ Rady Europy krytykuje reformę sądownictwa w Polsce. Ustawy dotyczące Krajowej Rady Sądownictwa, Sądu Najwyższego i ustroju sądów powszechnych, nie są zgodne ze standardami Rady Europy z zakresu walki z korupcją - oceniono. Rada Europy przekazała 15-stronicowy raport przyjęty na sesji plenarnej Grupy Państw Przeciwko Korupcji (GRECO) i wyjaśniła, że takie stanowisko opracowano w związku z "nadzwyczajnymi okolicznościami", za jakie uznano otrzymanie informacji o "poważnych naruszeniach" standardów antykorupcyjnych w polskich ustawach.

W dniach 22 – 24 marca 2018 r. w Pradze, w siedzibie CEELI Institute odbyło się spotkanie sędziów z krajów centralnej i wschodniej Europy, poświęcone wymianie doświadczeń i dobrych praktyk w zakresie przeciwdziałania przypadkom korupcji w sądownictwie. W spotkaniu uczestniczyli sędziowie z 17 europejskich krajów i USA, a także przedstawiciele organizacji pozarządowych i innych inicjatyw, związanych z wymiarem sprawiedliwości.

Już 9 mln Europejczyków ze wszystkich 28 państw członkowskich poparło europejską inicjatywę obywatelską od czasu jej wejścia w życie w 2012 roku. Cztery zakończone sukcesem inicjatywy zebrały dotychczas ponad milion podpisów, a Komisja Europejska zobowiązała się do podjęcia działań następczych w ramach trzech z nich. KE właśnie przyjęła swoje sprawozdanie ze stosowania rozporządzenia o europejskiej inicjatywie obywatelskiej.

Już od 1 kwietnia Europejczycy podróżujący po UE będą mieli dostęp do ulubionych filmów, seriali telewizyjnych, transmisji sportowych, gier wideo lub książek elektronicznych, na które wykupili abonament w swoim kraju. To kolejny udany krok w kierunku stworzenia jednolitego rynku cyfrowego dla obywateli - po skutecznym zniesieniu opłat roamingowych w czerwcu 2017 roku.

Przelewy w euro w takiej samej cenie w całej Unii. Komisja Europejska proponuje obniżenie stawek za dokonywanie płatności transgranicznych. Obecnie mieszkańcy i przedsiębiorstwa z krajów strefy euro ponoszą takie same koszty transferów pieniężnych - niezależnie czy robią w obrębie własnego kraju czy innego, w którym obowiązuje wspólna waluta. Teraz KE proponuje, aby taką samą możliwość mieli mieszkańcy i firmy spoza strefy euro.

Ułatwiając mobilność wojskową możemy skuteczniej zapobiegać kryzysom” – zapowiada wysoka przedstawiciel Federica Mogherini. Komisja Europejska, w ramach budowania unii obronnej, proponuje krajom członkowskim bliższą współpracę w zakresie infrastruktury wojskowej związanej z mobilnością, dostosowanie sieci transportowej oraz uproszczenie przepisów.

Deklaracja Pierwotna

Deklaracja o wersji pierwotnej "Prawa Europejskiego w praktyce" Redakcja "Prawa Europejskiego w praktyce" informuje, że wersją pierwotną (referencyjną) czasopisma jest wydanie papierowe (ISSN 1733-2036). Po ukazaniu się drukiem nowego numeru czasopisma, Redakcja zamieszcza na stronie internetowej www.pewp.pl jego spis treści oraz wybrane publikacje z numeru.

Rada Naukowa

Prof. dr hab. Maria Magdalena Kenig-Witkowska,

Prof. dr hab. Jan Barcz,

Prof. dr hab. Marek Chmaj,

Prof. dr hab. Artur Nowak-Far,

Prof. dr hab. Arkadiusz Wudarski,

Prof. nadzw. UW, dr hab. Robert Grzeszczak,

Tomasz Janik,

Adw. dr Rafał Morek,

Dr Joanna Brylak,

Dr Marcin Krzymuski,

Robert Siwik,

Dr Barbara Godlewska-Bujok.