Cogito Capital, firma venture capital z siedzibami w Warszawie i Nowym Jorku, sfinalizowała pierwsze zamknięcie funduszu Cogito I z kapitalizacją 55 mln euro. Strategia inwestycyjna Cogito opiera się na wykorzystaniu rosnącej liczby i atrakcyjności przedsięwzięć technologicznych z krajów Europy Centralnej. W ostatnich kilku latach coraz więcej spółek regionu z sukcesem realizuje projekty w skali globalnej jak UIPath, TransferWise, Taxify (Bolt), a wcześniej CD Project, Skype i AVG.

„UE i Kanada uważają, że kwestie globalne wymagają rozwiązań wielostronnych. Razem wysyłamy wyraźny sygnał, że współpraca międzynarodowa jest korzystna dla wszystkich” – powiedziała komisarz Cecilią Malmström podczas 17. szczytu Unia Europejska–Kanada w Montrealu. Trzy lata temu UE i Kanada podpisały kompleksową umowę gospodarczo-handlową (CETA) oraz umowę o partnerstwie strategicznym.

Parlament Europejski publikuje pierwsze wyniki powyborczego sondażu Eurobarometru. Zgodnie ze szczegółowym badaniem Eurobarometru przeprowadzonym we wszystkich 28 państwach członkowskich, w wyborach do Parlamentu Europejskiego w 2019, znacząco wzrosła liczba głosujących młodych ludzi, o proeuropejskim nastawianiu. W przeprowadzonym klika tygodni po wyborach badaniu prawie 28 000 obywateli w całej UE odpowiedziało na pytania dotyczące ich udziału w wyborach europejskich oraz powodów, które skłoniły ich do głosowania.

Ponad 80 proc. obywateli UE przywiązuje dużą wagę do poszanowania praworządności – wynika z badania Eurobarometru. Dlatego KE proponuje zwiększanie świadomości obywatelskiej, stały monitoring praworządności oraz skuteczne reagowanie w przypadku naruszeń prawa. "Postanowiliśmy jeszcze bardziej udoskonalić zestaw narzędzi, by upowszechniać, chronić i egzekwować praworządność" – powiedział Frans Timmermans.

Polskie władze nie rozwiały obaw dotyczących zagrożenia sędziów kontrolą polityczną - uznała KE. Dlatego Komisja podejmuje kolejny krok w toczącym się przeciwko Polsce postępowaniu w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego, kierując uzasadnioną opinię dotyczącą nowego systemu środków dyscyplinarnych wobec sędziów. Strona polska ma teraz 2 miesiące na reakcję.

Parlament Europejski, 383 głosami za, wybrał w tajnym głosowaniu 16 lipca Ursulę von der Leyen, na przewodniczącą nowej Komisji Europejskiej. Ma ona objąć urząd 1 listopada 2019 r. na pięcioletnią kadencję. Oddano 733 głosów, z których 1 był nieważny. 383 posłów głosowało za, 327 przeciw, 22 wstrzymało się od głosu.

Rada UE przyjęła 15 lipca br. konkluzje o priorytetach UE na 74. posiedzenie Zgromadzenia Ogólnego ONZ (wrzesień 2019 – wrzesień 2020). Konkluzje te stanowią uzupełnienie konkluzji Rady z 17 czerwca 2019 r. o wzmacnianiu multilateralizmu. Podstawą zaangażowania UE na rzecz bardziej pokojowego, współpracującego i sprawiedliwego świata są wspólne wartości: pokój, demokracja, prawa człowieka, praworządność, równouprawnienie płci, zrównoważony rozwój – oraz głębokie przywiązanie UE do idei skutecznego multilateralizmu.

Rada UE upoważniła 15 lipca br. Komisję Europejską do rozpoczęcia negocjacji w sprawie modernizacji Traktatu karty energetycznej (TKE). Przyjęła też odpowiednie wytyczne negocjacyjne. Celem negocjacji jest modernizacja postanowień TKE, tak by uwzględniały one cele klimatyczne i zrównoważonego rozwoju, a także nowoczesne standardy ochrony inwestycji i rozstrzygania sporów między inwestorem a państwem. Celem zmodernizowanego TKE powinno być ułatwienie inwestycji w sektorze energetycznym w zrównoważony sposób oraz zagwarantowanie pewności prawa i wysokiego poziomu ochrony inwestycji.

UE i USA wkrótce podpiszą umowę, która zrewiduje funkcjonowanie obecnej umowy handlowej zapewniającej autonomiczny kontyngent taryfowy na import wysokojakościowej wołowiny do UE. Nowa umowa przyniesie rozwiązanie długiego sporu toczącego się w tej sprawie przed Światową Organizacją Handlu (WTO). Rada UE przyjęła 15 lipca br. decyzję o podpisaniu umowy UE–USA w sprawie przydzielenia Stanom Zjednoczonym udziału w kontyngencie taryfowym na wołowinę wysokiej jakości, o którym mowa w protokole ustaleń dotyczącym przywozu wołowiny pochodzącej ze zwierząt, którym nie podawano niektórych hormonów wzrostu, i zwiększonych ceł nakładanych przez USA na niektóre unijne produkty. Protokół zawarto w 2009 r. i zmieniono już raz w 2014 r.

Ambasadorowie państw UE uzgodnili 10 lipca br. stanowisko Rady co do projektu budżetu UE 2020. Gdy Rada UE to stanowisko formalnie przyjmie, posłuży ono prezydencji za mandat do negocjacji z Parlamentem Europejskim. Według stanowiska Rady przyszłoroczny budżet powinien wynosić 166,8 mld EUR w zobowiązaniach i 153,1 mld EUR w płatnościach. W porównaniu z 2018 r. oznaczałoby to wzrost zobowiązań o +0,6%, a płatności o +3,3%.

KE zaproponowała aktualizację podstawy prawnej Europejskiego Instytutu Innowacji i Technologii (EIT), a także nowy strategiczny plan innowacji na lata 2021 – 2027. Zlokalizowany w Budapeszcie EIT jest niezależnym organem unijnym, utworzonym w 2008 r. z myślą o zwiększeniu zdolności innowacyjnych Europy. „Chcemy sprawić, aby wszystkie regiony w Europie korzystały z potencjału EIT” – powiedział komisarz Tibor Navracsics.

Ostateczna oferta cenowa, rozróżnienie między prywatnymi a komercyjnymi ofertami zakwaterowania, łatwiejsze rozstrzyganie sporów – to zmiany, jakie wprowadza platforma cyfrowa Airbnb. To wynik wezwania ze strony Komisji Europejskiej i unijnych organów ds. ochrony konsumentów z lipca 2018 r. Airbnb pośredniczy w krótkoterminowym wynajmie mieszkań i domów, głównie turystom. Utrzymuje się z prowizji.

Polska gospodarka będzie w tym roku rozwijała się w tempie 4,4 proc. PKB – ocenia KE w najnowszej prognozie. W 2019 r. gospodarka UE jako całość będzie rosnąć siódmy rok z rzędu, a wzrost odnotują wszystkie państwa wspólnoty. Dynamice wzrostu mogą zagrozić czynniki zewnętrzne m.in. konfrontacja handlowa Chin i USA oraz napięcia na Bliskim Wschodzie.

Finlandia przejęła prezydencję w Radzie Unii Europejskiej 1 lipca. Jej priorytety to: wzmocnienie wspólnych wartości i praworządności, uczynienie UE bardziej konkurencyjną i sprzyjającą integracji społecznej, wzmocnienie pozycji UE jako światowego lidera w działaniach na rzecz klimatu oraz kompleksowa ochrona obywateli. Zapytaliśmy fińskich posłów, czego po niej oczekują.

9 lipca 2019 r. Rada UE przyjęła zalecenia i opinie w sprawie polityki gospodarczej, zatrudnieniowej i fiskalnej poszczególnych państw członkowskich na 2019 r. Ogólnie zalecenia te mają zachęcić państwa członkowskie do zwiększenia potencjału wzrostu gospodarczego poprzez modernizację gospodarek i dalsze wzmocnienie odporności.

Rada UE przyjęła 9 lipca br. środki awaryjne na wypadek brexitu bezumownego dotyczące finansowania i wykonywania budżetu UE 2019. Środki te mają złagodzić wpływ brexitu bezumownego na finansowanie działań w wielu dziedzinach, takich jak badania czy rolnictwo.

Rada UE przyjęła 8 lipca br. konkluzje, w których wyraziła zadowolenie z opublikowania pierwszego podsumowującego wspólnego sprawozdania Unii Europejskiej i jej państw członkowskich pt. „Wspieranie celów zrównoważonego rozwoju na całym świecie”. Stanowi ono istotny wkład w sprawozdawczość UE w ramach Forum Politycznego Wysokiego Szczebla (HLPF) w 2019 r.

W opublikowanym sprawozdaniu rocznym z kontroli stosowania prawa UE opisano, w jaki sposób Komisja monitorowała i egzekwowała prawo unijne w 2018 r. Również przedstawiono internetową tabelę wyników rynku wewnętrznego, która zawiera ocenę wyników krajów na jednolitym rynku UE i wskazuje na obszary problemowe, w których państwa członkowskie i Komisja powinny zwiększyć wysiłki.

Poznaj interesujące fakty i liczby na temat posłów do PE, którzy będą Cię reprezentować przez następne 5 lat. Nowe twarze, młodsi posłowie i więcej kobiet.

W ocenie rzecznika generalnego Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej Evgeniego Tancheva z dnia 27 maja br. Izba Dyscyplinarna polskiego Sądu Najwyższego nie spełnia wymogów niezawisłości sędziowskiej w rozumieniu prawa Unii w świetle roli, jaką organy ustawodawcze odgrywają przy wyborze 15 sędziów będących członkami Krajowej Rady Sądownictwa (KRS), oraz roli, jaką ten organ odgrywa przy przeprowadzaniu naboru sędziów, którzy mogą zostać powołani przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej do Izby Dyscyplinarnej (sprawy połączone C-585/18, C-624/18 i C-625/18 Krajowa Rada Sądownictwa i in.).

W numerze majowo-czerwcowym „Prawa Europejskiego w praktyce” prof. UW dr hab. Robert Grzeszczak komentuje ostatnie wybory do Parlamentu Europejskiego, mówi m.in. o tym,  co ich wyniki oznaczają dla Polski, dla Europy, dla miejsca Polski w Europie; w jakim kierunku podąży teraz Unia Europejska i czy się zmieni.  Ponadto przeczytacie Państwo o: idei multi-level governance (MLG) w sferze unijnych stosunków prawnych, zasadzie praworządności jako fundamencie Unii Europejskiej, rozszerzeniu treści prawa do publicznego udostępniania utworów w świetle wyroków C-527/15 (Filmspeler) i C-610/15 (The Pirate Bay) oraz wieloletnim wpływie Ramowej Dyrektywy Wodnej na ustrój wodny w Polsce. Będzie można również znaleźć ciekawe materiały  o europejskim przewodniku etycznym dla sztucznej inteligencji, korzyściach z funduszy pozaunijnych oraz nowym spojrzeniu na delegowanie bezrobotnych – glosa do wyroku TSUE z 25 października 2018 r. w sprawie C-451/17 Walltopia. Ponadto jak zawsze orzecznictwo TSUE.
Zapraszamy do lektury i prenumeraty!

Deklaracja Pierwotna

Deklaracja o wersji pierwotnej "Prawa Europejskiego w praktyce" Redakcja "Prawa Europejskiego w praktyce" informuje, że wersją pierwotną (referencyjną) czasopisma jest wydanie papierowe (ISSN 1733-2036). Po ukazaniu się drukiem nowego numeru czasopisma, Redakcja zamieszcza na stronie internetowej www.pewp.pl jego spis treści oraz wybrane publikacje z numeru.

Rada Naukowa

Prof. dr hab. Maria Magdalena Kenig-Witkowska,

Prof. dr hab. Jan Barcz,

Prof. dr hab. Marek Chmaj,

Prof. dr hab. Artur Nowak-Far,

Prof. dr hab. Arkadiusz Wudarski,

Prof. nadzw. UW, dr hab. Robert Grzeszczak,

Tomasz Janik,

Adw. dr Rafał Morek,

Dr Joanna Brylak,

Dr Marcin Krzymuski,

Dr Robert Siwik,

Dr Barbara Godlewska-Bujok.