W opublikowanym sprawozdaniu rocznym z kontroli stosowania prawa UE opisano, w jaki sposób Komisja monitorowała i egzekwowała prawo unijne w 2018 r. Również przedstawiono internetową tabelę wyników rynku wewnętrznego, która zawiera ocenę wyników krajów na jednolitym rynku UE i wskazuje na obszary problemowe, w których państwa członkowskie i Komisja powinny zwiększyć wysiłki.

Poznaj interesujące fakty i liczby na temat posłów do PE, którzy będą Cię reprezentować przez następne 5 lat. Nowe twarze, młodsi posłowie i więcej kobiet.

W ocenie rzecznika generalnego Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej Evgeniego Tancheva z dnia 27 maja br. Izba Dyscyplinarna polskiego Sądu Najwyższego nie spełnia wymogów niezawisłości sędziowskiej w rozumieniu prawa Unii w świetle roli, jaką organy ustawodawcze odgrywają przy wyborze 15 sędziów będących członkami Krajowej Rady Sądownictwa (KRS), oraz roli, jaką ten organ odgrywa przy przeprowadzaniu naboru sędziów, którzy mogą zostać powołani przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej do Izby Dyscyplinarnej (sprawy połączone C-585/18, C-624/18 i C-625/18 Krajowa Rada Sądownictwa i in.).

W numerze majowo-czerwcowym „Prawa Europejskiego w praktyce” prof. UW dr hab. Robert Grzeszczak komentuje ostatnie wybory do Parlamentu Europejskiego, mówi m.in. o tym,  co ich wyniki oznaczają dla Polski, dla Europy, dla miejsca Polski w Europie; w jakim kierunku podąży teraz Unia Europejska i czy się zmieni.  Ponadto przeczytacie Państwo o: idei multi-level governance (MLG) w sferze unijnych stosunków prawnych, zasadzie praworządności jako fundamencie Unii Europejskiej, rozszerzeniu treści prawa do publicznego udostępniania utworów w świetle wyroków C-527/15 (Filmspeler) i C-610/15 (The Pirate Bay) oraz wieloletnim wpływie Ramowej Dyrektywy Wodnej na ustrój wodny w Polsce. Będzie można również znaleźć ciekawe materiały  o europejskim przewodniku etycznym dla sztucznej inteligencji, korzyściach z funduszy pozaunijnych oraz nowym spojrzeniu na delegowanie bezrobotnych – glosa do wyroku TSUE z 25 października 2018 r. w sprawie C-451/17 Walltopia. Ponadto jak zawsze orzecznictwo TSUE.
Zapraszamy do lektury i prenumeraty!

UE podejmuje działania, by zmniejszyć ryzyko niedoboru wody do nawadniania upraw. Rada UE uzgodniła 26 czerwca br.  swoje stanowisko (podejście ogólne) w sprawie rozporządzenia, które pozwoli wykorzystywać ścieki komunalne do nawodnień w rolnictwie.

Rada UE przyjęła 26 czerwca br.  konkluzje o substancjach chemicznych, będące wskazówką polityczną co do tworzenia zrównoważonej unijnej polityki w zakresie substancji chemicznych. W konkluzjach mowa jest zwłaszcza o rozporządzeniu REACH, substancjach zaburzających funkcjonowanie układu hormonalnego, nanomateriałach i produktach farmaceutycznych.

Rada UE przyjęła 25 czerwca br. konkluzje o przyszłości systemów energetycznych w unii energetycznej. Określiła w nich priorytety i zasady kształtowania polityki, która ma doprowadzić do transformacji energetycznej skutkującej utworzeniem przystępnego cenowo, bezpiecznego, konkurencyjnego, pewnego i zrównoważonego systemu energetycznego.

UE chce ułatwić i przyspieszyć transgraniczne wykonywanie orzeczeń dotyczących rozwodu, separacji i unieważnienia małżeństwa, a także odpowiedzialności rodzicielskiej i uprowadzenia dziecka za granicę. 25 czerwca br. Rada przyjęła nowelizację rozporządzenia Bruksela II bis, które reguluje jurysdykcję, uznawanie i wykonywanie orzeczeń w sprawach małżeńskich, w sprawach odpowiedzialności rodzicielskiej i w sprawach uprowadzenia dziecka do innego państwa UE.

Przepisy ustawodawstwa polskiego dotyczące obniżenia wieku przejścia w stan spoczynku sędziów Sądu Najwyższego są sprzeczne z prawem Unii. Sporne przepisy naruszają zasady nieusuwalności i niezawisłości sędziów – stwierdził  Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w wyroku z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie C-619/18 Komisja/Polska.

Rok po wprowadzeniu w życie unijnego rozporządzenia o ochronie danych Komisja Europejska publikuje wyniki badania Eurobarometr na temat RODO. Wyniki pokazują, że Europejczycy są stosunkowo dobrze poinformowani o nowych przepisach, swoich prawach i istnieniu krajowych organów ochrony danych, do których mogą zwrócić się o pomoc w przypadku naruszenia ich praw.

Rada ds. Zatrudnienia, Polityki Społecznej, Zdrowia i Ochrony Konsumentów przyjęła 13 czerwca br. szereg aktów legislacyjnych. Dotyczą one  następujących dziedzin: zatrudnienie i polityka społeczna, rolnictwo i rybołówstwo, środowisko, rynek wewnętrzny i przemysł, transport. To efekt ostatnich negocjacji z Parlamentem Europejskim w sprawie różnych aktów przed końcem kadencji.

Unijne prawo spółek zyskuje nowy kształt, na miarę epoki cyfrowej. Rada  UE przyjęła 13 czerwca br. dyrektywę, która ułatwia i promuje korzystanie z narzędzi internetowych w kontaktach między spółkami a organami publicznymi przez cały okres istnienia spółek.

Trwające od półtora roku przygotowania na tzw. brexit bez porozumienia są adekwatne do dynamiki sytuacji – oceniła Komisja Europejska. Zgodnie z dotychczasowymi ustaleniami Wielka Brytania ma opuścić struktury wspólnoty europejskiej do 31 października br. Jednak niepewna sytuacja polityczna na wyspach zmusza UE do przygotowania scenariuszy na każdą ewentualność.

Państwa członkowskie UE postanowiły, że siedziba Europejskiego Urzędu ds. Pracy będzie mieścić się w Bratysławie. Nowy urząd będzie zapewniał, aby unijne przepisy o mobilności pracowników były egzekwowane w sposób sprawiedliwy, prosty i skuteczny. „Od początku mojej kadencji sprawiedliwa mobilność pracowników była dla mnie sprawą najwyższej wagi” – powiedziała komisarz Marianne Thyssen.

W życie wchodzi dyrektywa w sprawie gwarancji procesowych dla dzieci. To ostatnia z sześciu dyrektyw gwarantujących obywatelom w całej UE prawa procesowe, dzięki której mogą oni korzystać w pełni z przysługujących im praw. „Każdego roku 9 mln osób w Europie jest w zaangażowanych w postępowania karne” – przypomina pierwszy wiceprzewodniczący Frans Timmermans.

4 czerwca 2019 r. Antti Hartikainen został mianowany nowym szefem misji doradczej Unii Europejskiej na rzecz reformy cywilnego sektora bezpieczeństwa na Ukrainie (EUAM Ukraine). Stanowisko obejmie on 1 lipca 2019 r., a jego kadencja potrwa do 30 czerwca 2020 r.

Przywódcy UE zebrani 28 maja br w Brukseli omówli wyniki wyborów europejskich i rozpoczęli proces minowania nowych szefów unijnych instytucji. Przewodniczący Rady Europejskiej Donald Tusk podejmie teraz rozmowy z krajami UE i Parlamentem Europejskim z myślą o następnym szczycie zaplanowanym na 20-21 czerwca br.

Rada UE przyjęła 28 maja br.  konkluzje o przyszłości europejskiej polityki kosmicznej. Uznając rolę przestrzeni kosmicznej w generowaniu korzyści społecznych i gospodarczych oraz jej wagę w kształtowaniu różnych polityk sektorowych, Rada zaapelowała o większą koordynację działań między UE, Europejską Agencją Kosmiczną i państwami członkowskimi w podejmowaniu wyzwań wynikających z transformacji sektora kosmicznego.

Rada UE przyjęła 27 maja br.  konkluzje o konkurencyjności sektora turystyki jako czynnika trwałego wzrostu gospodarczego, tworzenia miejsc pracy i spójności społecznej w UE w kolejnym dziesięcioleciu. W konkluzjach wskazuje państwom członkowskim i Komisji, jak podejmować wyzwania stojące dziś przed unijną branżą turystyczną, takie jak cyfryzacja, zrównoważony rozwój, specyficzne umiejętności, oraz sugeruje sposoby korzystania z nowych możliwości.

Rada UE przyjęła 27 maja br.  konkluzje pt. „Nowy poziom ambicji w zakresie konkurencyjnego jednolitego rynku”. Konkluzje są odpowiedzią Rady na niedawne apele Rady Europejskiej o zintegrowane, perspektywiczne podejście do jednolitego rynku, które łączyłoby wszystkie stosowne polityki oraz eliminowało utrzymujące się nieuzasadnione bariery i zapobiegało nowym, zwłaszcza w zakresie świadczenia usług i cyfryzacji.

Organizatorami spotkania w Kopenhadze było Europejskie Stowarzyszenie Sędziów oraz Narodowe Stowarzyszenie Sędziów Duńskich. Spotkanie odbyło się 9 i 10 maja 2019 roku.

Deklaracja Pierwotna

Deklaracja o wersji pierwotnej "Prawa Europejskiego w praktyce" Redakcja "Prawa Europejskiego w praktyce" informuje, że wersją pierwotną (referencyjną) czasopisma jest wydanie papierowe (ISSN 1733-2036). Po ukazaniu się drukiem nowego numeru czasopisma, Redakcja zamieszcza na stronie internetowej www.pewp.pl jego spis treści oraz wybrane publikacje z numeru.

Rada Naukowa

Prof. dr hab. Maria Magdalena Kenig-Witkowska,

Prof. dr hab. Jan Barcz,

Prof. dr hab. Marek Chmaj,

Prof. dr hab. Artur Nowak-Far,

Prof. dr hab. Arkadiusz Wudarski,

Prof. nadzw. UW, dr hab. Robert Grzeszczak,

Tomasz Janik,

Adw. dr Rafał Morek,

Dr Joanna Brylak,

Dr Marcin Krzymuski,

Dr Robert Siwik,

Dr Barbara Godlewska-Bujok.