Rumuńska prezydencja Rady wypracowała 19 lutego br. wstępne porozumienie z przedstawicielami Parlamentu Europejskiego w sprawie nowych przepisów wyznaczających wiążące cele redukcji emisji CO2 dla pojazdów ciężkich. Dzisiejsze wstępne porozumienie muszą jeszcze zatwierdzić państwa członkowskie.

Ministerstwo Sprawiedliwości skierowało 18 lutego br. do uzgodnień międzyresortowych, konsultacji publicznych i opiniowania projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu przeciwdziałania lichwie. Bezpieczne zakupy na raty, „chwilówki” bez zdzierstwa, koniec z odbieraniem mieszkań za niespłacone pożyczki o wielokrotnie niższej wysokości, limity kosztów dodatkowych i surowe kary za lichwę – to pakiet zmian w prawie, które mają skutecznie chronić Polaków przed plagą lichwiarzy i nadużyciami firm pożyczkowych.

Wzrasta ryzyko, że do 30 marca br. nie uda się doprowadzić o zawarcia porozumienia z Wielką Brytanią w sprawie tzw. brexitu. To scenariusz, który może zagrozić europejskim firmom działającym na brytyjskim rynku. Dlatego Komisja Europejska uruchomiła - adresowaną do przedsiębiorstw - kampanię informacyjną dotyczącą ceł i podatków pośrednich, takich jak VAT w sytuacji, gdy Zjednoczone Królestwo przestanie być członkiem UE.

Akty urodzenia, akty małżeństwa lub zaświadczenie o braku wpisu w rejestrze karnym wydane w jednym z państw UE będą uznawane za autentyczne w innym państwie członkowskim bez poświadczającej tę autentyczność pieczęci. W całej UE w życie wchodzą przepisy zmniejszające koszty i ograniczające formalności administracyjne dla obywateli mieszkających poza swoim krajem pochodzenia.

Nowe przepisy zostały opracowane z myślą o milionach MŚP. Wiele z nich nie dysponuje zasobami do negocjacji w sporach z dużymi platformami internetowymi” – powiedziała komisarz Elżbieta Bieńkowska. Unijni negocjatorzy porozumieli się w sprawie regulacji, które mają zapewnić mniejszym podmiotom wyrównane szanse w relacjach biznesowych z handlowymi platformami internetowymi.

Państwa członkowskie zatwierdziły porozumienie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wniosku KE dotyczącego wzmocnienia unijnych przepisów w zakresie prekursorów materiałów wybuchowych. Zaostrzone przepisy zapewnią lepsze zabezpieczenie i kontrolę sprzedaży chemikaliów, które mogą być wykorzystywane niezgodnie z przeznaczeniem do wytwarzania domowym sposobem materiałów wybuchowych.

Nowa instytucja ma stać na straży sprawiedliwej mobilności pracowników w Europie. „Potrzebujemy jasnych, sprawiedliwych i możliwych do wyegzekwowania przepisów w zakresie mobilności pracowników” – powiedziała Marianne Thyssen. Obecnie około 17 mln obywateli UE mieszka lub pracuje w innym państwie członkowskim – to dwa razy więcej niż dziesięć lat temu.

Pożary lasów, burze i powodzie w 2017 i 2018 r poddały mechanizm obrony cywilnej UE trudnej próbie. Parlament Europejski przyjął 12 lutego br. nowelizację, która unowocześni system. Nowe przepisy, wstępnie uzgodnione z Radą w grudniu, pozwolą państwom członkowskim szybciej i skuteczniej reagować na klęski żywiołowe i katastrofy spowodowane przez człowieka. Ma temu służyć zracjonalizowany system dzielenia się zasobami służby cywilnej.

Obywatelom UE wkrótce łatwiej będzie dotrzeć do informacji naukowych na temat podstawowej kwestii, którą jest bezpieczeństwo żywności a zdrowie ludzi. Prezydencja Rady 12 lutego br. porozumiała się wstępnie z Parlamentem Europejskim w sprawie nowego rozporządzenia o przejrzystości i zrównoważonym charakterze unijnej oceny ryzyka w łańcuchu żywnościowym. Porozumienie to musi jeszcze jednak zostać formalnie potwierdzone przez Radę i Parlament Europejski.

UE poprawia dostęp organów ścigania do informacji finansowych, tak by mogły one skuteczniej walczyć z terroryzmem i poważną przestępczością. 12 lutego br. prezydencja Rady i Parlament Europejski osiągnęły nieformalne porozumienie w sprawie dyrektywy ustanawiającej zasady, które mają ułatwić korzystanie z informacji finansowych i innych do zapobiegania niektórym przestępstwom, ich wykrywania, prowadzenia dochodzeń w ich sprawie lub ich ścigania. Nieformalne porozumienie zatwierdzą teraz w imieniu Rady ambasadorowie państw UE.

Rada Ministrów przyjęła 12 lutego br. przygotowane w Ministerstwie Sprawiedliwości zmiany w prawie, które mają pozwolić na skuteczną walkę z mafią lekową. Projekt nowelizacji ustawy – Prawo Farmaceutyczne oraz niektórych innych ustaw powstał we współpracy z Ministerstwem Zdrowia i Głównym Inspektoratem Farmaceutycznym.

Helsińska Fundacja Praw Człowieka zaprasza sędziów, adwokatów i radców prawnych na seminarium poświęcone znaczeniu procedury pytań prejudycjalnych do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w systemie ochrony praw człowieka.

Wiceminister Sprawiedliwości Marcin Warchoł wręczył 11 lutego br. nagrodę w konkursie naukowym, którego tematem była odpowiedzialność świadków za składanie fałszywych zeznań – w polskim systemie prawnym i za granicą. Konkurs przeznaczony był dla studentów i doktorantów uczelni krajowych i zagranicznych, a także dla aplikantów adwokackich, radcowskich, notarialnych komorniczych oraz aplikantów Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury.

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Łukasz Piebiak reprezentował Polskę podczas spotkania dotyczącego wymiaru sprawiedliwości państw Unii Europejskiej, które odbyło się w piątek (8 lutego) w Bukareszcie.

Nasze wydawnictwo zaprasza prawników, pracowników naukowych, doktorantów, studentów, a także pracowników resortów, wymiaru sprawiedliwości, instytucji państwowych i samorządowych do współpracy autorskiej. Magazyn "Prawo Europejskie w praktyce" jest wydawany od ponad 15 lat. Patronat naukowy nad wydawnictwem sprawuje Instytut Prawa Międzynarodowego Wydziału Prawa Uniwersytetu Warszawskiego.Chcemy, aby czasopismo stało się autentycznym forum prawniczym, prezentując dorobek instytucji akademickich, naukowców i praktyków z zakresu nauk prawnych, rozwiązań legislacyjnych, funkcjonowania prawa krajowego i unijnego, polskich i międzynarodowych instytucji wymiaru sprawiedliwości, ochrony praw obywatelskich etc. Materiały do najbliższego numeru prosimy przesyłać do 4 lutego br. na e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Zapraszamy!!!

UE jest o krok bliżej przyjęcia nowych przepisów, które powinny ułatwić transgraniczną mobilność unijnych spółek. Ambasadorzy państw UE zebrani 30 stycznia br. na forum Coreperu uzgodnili stanowisko Rady w sprawie projektu dyrektywy o transgranicznym przekształcaniu, łączeniu i podziale spółek. Dyrektywa pomoże spółkom w pełni korzystać z atutów unijnego jednolitego rynku. Wprowadza ona kompleksowe procedury transgranicznego przekształcania i podziału spółek oraz zawiera dodatkowe przepisy o transgranicznym łączeniu spółek kapitałowych mających siedzibę w państwie członkowskim UE.

UE planuje przyspieszyć wprowadzenie dłuższych, aerodynamicznych kabin zmniejszających opór powietrza, by zredukować zużycie paliwa, dać kierowcom lepszą widoczność, bezpieczeństwo i komfort, a innym użytkownikom dróg – większe bezpieczeństwo. Komitet Stałych Przedstawicieli zatwierdził 30 stycznia br. mandat, który pozwala prezydencji rozpocząć negocjacje z Parlamentem Europejskim w sprawie zmiany dyrektywy o maksymalnej długości ciężarówek. Dzięki zmianie odstępstwo dla zaokrąglonych z przodu kabin zacznie obowiązywać wcześniej, niż planowano to przy ostatniej zmianie dyrektywy w 2015 r.

UE rewiduje poziom zużycia energii, o którym mówi niedawno znowelizowana dyrektywa o efektowności energetycznej. Rewizja wynika z wystąpienia Wielkiej Brytanii z UE. Zmiana ma charakter techniczny i dotyczy szacowanego zużycia energii w UE w 2030 r. 30 stycznia br. zatwierdzili ją ambasadorowie państw UE, co otwiera drogę ku szybkiemu jej przyjęciu. Zmiana pozwoli UE mierzyć postępy w efektywności energetycznej i realizacji celów klimatycznych. Zagwarantuje też pewność prawa zarówno państwom członkowskim, jak i firmom w Unii liczącej 27 członków.

UE chce zagwarantować, że bieżący program PEACE, wspierający proces pokoju i pojednania, będzie kontynuowany pomiędzy granicznymi hrabstwami Irlandii i Irlandii Północnej niezależnie od tego, jak przebiegnie brexit. Ambasadorowie państw UE poparli 30 stycznia br. bez zgłaszania poprawek proponowane rozporządzenie określające, na jakich zasadach należy kontynuować – w razie wystąpienia Wielkiej Brytanii z UE bez wynegocjowanego porozumienia – ponadgraniczne programy współpracy realizowane z udziałem Irlandii i Irlandii Północnej.

Coraz bliżej ostatecznego ustalenia prostszych zasad sprzedaży towarów w internecie i dostarczania treści i usług cyfrowych w UE. Parlament i kraje członkowskie właśnie osiągnęły wstępne porozumienia w tej sprawie. Nowe regulacje przewidują m.in. rekompensaty, jeśli treści cyfrowe, takie jak muzyka lub oprogramowanie, okażą się wadliwe – niezależnie od tego, w jakim kraju wspólnoty zostały kupione.

W życie wchodzą rozporządzenia wyjaśniające zasady dotyczące majątków międzynarodowych par małżeńskich lub zarejestrowanych związków partnerskich. Ustalają one jasne zasady w przypadku rozwodu lub śmierci, kładą również kres prowadzeniu równoległych i potencjalnie sprzecznych postępowań w różnych państwach np. w odniesieniu do nieruchomości. Polska nie jest stroną porozumienia.

Deklaracja Pierwotna

Deklaracja o wersji pierwotnej "Prawa Europejskiego w praktyce" Redakcja "Prawa Europejskiego w praktyce" informuje, że wersją pierwotną (referencyjną) czasopisma jest wydanie papierowe (ISSN 1733-2036). Po ukazaniu się drukiem nowego numeru czasopisma, Redakcja zamieszcza na stronie internetowej www.pewp.pl jego spis treści oraz wybrane publikacje z numeru.

Rada Naukowa

Prof. dr hab. Maria Magdalena Kenig-Witkowska,

Prof. dr hab. Jan Barcz,

Prof. dr hab. Marek Chmaj,

Prof. dr hab. Artur Nowak-Far,

Prof. dr hab. Arkadiusz Wudarski,

Prof. nadzw. UW, dr hab. Robert Grzeszczak,

Tomasz Janik,

Adw. dr Rafał Morek,

Dr Joanna Brylak,

Dr Marcin Krzymuski,

Dr Robert Siwik,

Dr Barbara Godlewska-Bujok.