"Uproszczenie rozliczeń podatku VAT w handlu transgranicznym może ograniczyć straty nawet o 80 proc." - przekonuje komisarz Pierre Moscovici, proponując zmiany unijnych przepisów dotyczących podatku od wartości dodanej. Przyjęty pakiet środków powinien ułatwić życie przedsiębiorstwom w całej UE, kładąc kres obowiązującemu od 25 lat „przejściowemu” systemowi VAT w ramach jednolitego rynku.

Nowe przepisy regulujące podatek akcyzowy od alkoholu ułatwią rozwój małych firm branży i przyczynią do lepszej ochrony zdrowia konsumentów – zapewnia Komisja Europejska, proponując pakiet wniosków legislacyjnych. Obejmą one m.in. producentów cydru, którzy obecnie nie mają dostępu do obniżonych stawek akcyzy przyznawanych małym producentom piwa i napojów spirytusowych.

Od dzisiaj, czyli 25 maja, w całej UE w życie wchodzą przepisy o ochronie danych. Mają one lepiej chronić prywatność konsumentów i nakładają na przedsiębiorców obowiązek bezpiecznego przechowywania i zarządzania informacjami identyfikującymi konkretne osoby. „Ochrona danych jest prawem podstawowym w UE. Dzięki nowym przepisom Europejczycy odzyskają kontrolę nad swoimi danymi” – powiedziała komisarz Vĕra Jourová.

Pracownicy delegowani, antydumping, przyszłość Europy - to niektóre z tematów majowej sesji plenarnej w Strasburgu.

Posłowie Parlamentu Europejskiego chcą, by dyrektywa ws. ekoprojektu obejmowała nie tylko kryteria energooszczędności urządzeń takich jak lodówki czy kuchenki, ale także możliwości ich naprawy i recyklingu.

Spośród 20 mln małych i średnich przedsiębiorstw działających w Europie tylko 3 tys. jest notowanych na giełdach. Komisja Europejska chce to zmienić, gdyż dostęp MŚP do publicznych rynków kapitałowych umożliwia rozwój. Proponowane przez KE zmiany przepisów mają ułatwić mniejszym przedsiębiorcom dostęp do szerokiego wachlarza źródeł finansowania na wszystkich etapach ich działalności.

Aby osiągnąć cele klimatyczne UE do 2030 r., potrzebujemy dodatkowych inwestycji – o wartości ok. 180 mld euro rocznie – w efektywność energetyczną i odnawialne źródła energii” – mówi wiceprzewodniczący KE Jyrki Katainen. Komisja Europejska przedstawia pierwsze konkretne działania umożliwiające unijnemu sektorowi finansowemu wytyczanie kierunku w stronę bardziej przyjaznej środowisku gospodarki.

Historia polis komunikacyjnych uznawana na terenie całej UE, gwarantowanie odszkodowania w przypadku niewypłacalności ubezpieczyciela, skuteczna eliminacja z ruchu pojazdów nieubezpieczonych – KE proponuje modernizację przepisów w sprawie ubezpieczeń pojazdów. „Dzięki przedstawionym wnioskom zapewniamy, by w przyszłości osoby poszkodowane w wypadkach drogowych były lepiej chronione” – powiedział komisarz Valdis Dombrovskis.

Polska powinna ograniczyć wzrost wydatków publicznych, nadal poszerzać dostęp do rynku pracy, m.in. dla kobiet z dziećmi, oraz zachęcać do bliższej współpracy biznesu z jednostkami badawczymi. Komisja Europejska przedstawiła zalecenia dla poszczególnych krajów na 2018 r., w których zawarła wytyczne dotyczące polityki gospodarczej na okres najbliższych 12–18 miesięcy.

Klienci Gazpromu będą mieli teraz skuteczne narzędzie gwarantujące, że cena, jaką płacą, jest konkurencyjna” – ocenia komisarz odpowiedzialna za politykę konkurencji Margrethe Vestager. KE nałożyła na rosyjskiego monopolistę szereg zobowiązań, które pozwalają zaradzić problemom w zakresie konkurencji i umożliwiają swobodny przepływ gazu po konkurencyjnych cenach w Europie Środkowo-Wschodniej z korzyścią dla europejskich konsumentów i przedsiębiorstw.

Więcej pieniędzy na badania i innowacje, poprawa sieci infrastrukturalnych, priorytetowe potraktowanie wydatków związanych z bezpieczeństwem wewnętrznym i zewnętrznym - Komisja Europejska przedstawiła projekt budżetu UE na 2019 r. Przewidziano w nim środki na zobowiązania w kwocie 166 mld euro, co stanowi wzrost o 3 proc. w stosunku do 2018 r. To szósty budżet w ramach obecnych ram finansowych 2014–2020.

Europejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF) powinien otrzymać nowe uprawnienia, aby móc skutecznie współpracować z Prokuraturą Europejską – proponuje KE. „Potrzebny jest nam silny OLAF, który uzupełnia działania karnoprawne Prokuratury Europejskiej skutecznymi dochodzeniami administracyjnymi” - powiedział komisarz Günther H. Oettinger.

Bułgaria i Chorwacja spełniają już niemal wszystkie kryteria konwergencji - z wyjątkiem kursu walutowego – pozwalające na przystąpienie do strefy euro. Polska może pochwalić się stabilnymi finansami publicznymi oraz cenami. KE przedstawiła przegląd postępów państw członkowskich na drodze do przyjęcia wspólnej waluty. „Ta możliwość jest otwarta dla każdego kraju UE” – przypomina wiceprzewodniczący KE Valdis Dombrovskis.

67% obywateli UE widzi korzyści z członkostwa ich kraju w Unii Europejskiej, a 60% postrzega członkostwo w UE jako dobrą rzecz - wynika z najnowszego badania Eurobarometru opublikowanego 23 maja. To najwyższy wynik od 1983 roku.

Dokładnie za rok, od 23 do 26 maja 2019 r., obywatele UE w 27 krajach wybiorą swoich przedstawicieli do Parlamentu Europejskiego i pomogą wskazać przyszłego szefa Komisji Europejskiej.

Parlament Europejski prowadzi negocjacje z Komisją Europejską i Radą w sprawie zmian w unijnym rejestrze przejrzystości, które mają sprawić, że będzie bardziej przejrzysty.

Europejska karta ubezpieczenia zdrowotnego (EKUZ) to bezpłatna karta, która zapewnia nam dostęp do wszelkich niezbędnych z medycznego punktu widzenia usług państwowej opieki zdrowotnej podczas tymczasowego pobytu w dowolnym z 28 państw członkowskich UE, w Islandii, Liechtensteinie, Norwegii i Szwajcarii na takich samych warunkach i w takiej samej cenie (czyli w niektórych krajach bezpłatnie) jak osobom ubezpieczonym w danym kraju.

Europejska legitymacja studencka, automatyczne wzajemne uznawanie dyplomów i okresów nauki za granicą, poprawa kompetencji językowych młodych ludzi – to niektóre elementy, które mają tworzyć nową strategię dla młodzieży oraz program na rzecz kultury. KE przyspiesza prace nad utworzeniem do 2025 r. europejskiego obszaru edukacji i uwypukleniem wymiaru kulturowego Unii Europejskiej.

KE przyjęła nową ogólną strategię zmierzającą do zwiększenia finansowania edukacji w sytuacjach nadzwyczajnych i kryzysach. Od początku 2019 r. ma ono sięgać 10 proc. wartości łącznego budżetu przeznaczonego na pomoc humanitarną. Strategia ta ma także na celu zapewnienie dzieciom z terenów dotkniętych kryzysem humanitarnym powrót do nauki w ciągu 3 miesięcy.

Państwa członkowskie UE ostatecznie zatwierdziły nowe wartości docelowe w zakresie recyklingu i składowania odpadów. Oznacza to, że w ciągu najbliższych lat UE stanie się liderem w gospodarowaniu opadami i recyklingu, co jest drogą do stworzenia gospodarki o obiegu zamkniętym. Nowe przepisy wejdą w życie 20 dni po ich opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Sześć krajów członkowskich - Francja, Niemcy, Węgry, Włochy, Rumunia i Wielka Brytania – będą musiały tłumaczyć się przed Trybunałem Sprawiedliwości UE w związku z nieprzestrzeganiem norm jakości powietrza. „W ciągu ostatniej dekady państwa te otrzymały wystarczająco dużo ostrzeżeń ostatniej szansy i mogły poprawić sytuację” – tłumaczy decyzję Komisarz ds. środowiska Karmenu Vella.

Deklaracja Pierwotna

Deklaracja o wersji pierwotnej "Prawa Europejskiego w praktyce" Redakcja "Prawa Europejskiego w praktyce" informuje, że wersją pierwotną (referencyjną) czasopisma jest wydanie papierowe (ISSN 1733-2036). Po ukazaniu się drukiem nowego numeru czasopisma, Redakcja zamieszcza na stronie internetowej www.pewp.pl jego spis treści oraz wybrane publikacje z numeru.

Rada Naukowa

Prof. dr hab. Maria Magdalena Kenig-Witkowska,

Prof. dr hab. Jan Barcz,

Prof. dr hab. Marek Chmaj,

Prof. dr hab. Artur Nowak-Far,

Prof. dr hab. Arkadiusz Wudarski,

Prof. nadzw. UW, dr hab. Robert Grzeszczak,

Tomasz Janik,

Adw. dr Rafał Morek,

Dr Joanna Brylak,

Dr Marcin Krzymuski,

Dr Robert Siwik,

Dr Barbara Godlewska-Bujok.