Zdaniem rzecznika generalnego Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej Melchiora Watheleta pojęcie „współmałżonka” obejmuje, w kontekście swobody przepływu obywateli Unii i członków ich rodziny, współmałżonków tej samej płci. Chociaż państwa członkowskie mają prawo decydowania, czy chcą dopuścić możliwość zawierania małżeństw przez osoby tej samej płci w swoim porządku prawnym, to nie mogą naruszać swobody przebywania na ich terytorium obywatela Unii, odmawiając wydania jego współmałżonkowi tej samej płci, będącemu obywatelem państwa trzeciego, prawa stałego tam pobytu – stwierdził rzecznik generalny 11 stycznia 2018 roku w sprawie C-673/16 Relu Adrian Coman i in./Inspectoratul General pentru Imigrări i in.

Miliard euro zainwestuje Komisja Europejska wspólnie z państwami członkowskimi w stworzenie w Europie infrastruktury superkomputerów światowej klasy. Są one potrzebne do przetwarzania zwiększającej się ciągle ilości danych, a ich wykorzystanie jest niezbędne w wielu obszarach, od opieki zdrowotnej i odnawialnych źródeł energii po bezpieczeństwo samochodów i cyberbezpieczeństwo.

Na sesji plenarnej w Strasburgu posłowie będą debatowali z premierem Irlandii o przyszłości UE. Poza tym m.in. debaty o rosyjskiej propagandzie i priorytetach prezydencji Bułgarii.

By podkreślić różnorodność, wspólną historię i bogactwo europejskiej kultury, Unia Europejska ogłosiła rok 2018 Europejskim Rokiem Dziedzictwa Kulturowego.

Prawie pół miliarda euro z funduszy europejskich trafi do Warszawy na rozbudowę transportu publicznego – drugiej linii metra oraz linii tramwajowej w dzielnicach Ochota, Mokotów i Wilanów. „Dzięki UE w Warszawie buduje się nowoczesne metro, z ogromną korzyścią dla mieszkańców, turystów i miejscowych przedsiębiorstw” – powiedziała komisarz Corina Crețu.

Wyrównanie urlopów do 26 dni dla wszystkich pracowników niezależnie od stażu oraz likwidacja umów cywilnoprawnych, które zastąpi całkiem nowa forma zatrudnienia – to najważniejsze założenia proponowanych zmian w Kodeksie pracy. Projekt ma być gotowy w marcu i powiela rozwiązania stosowane w wielu innych krajach Europy. Nowe przepisy mają szansę wejść w życie jeszcze w tym roku. To dobra wiadomość zwłaszcza dla osób zatrudnionych na śmieciówkach.

HFPC przygotowała subiektywne podsumowanie 24 najważniejszych osiągnięć i zagrożeń w zakresie przestrzegania praw człowieka w Polsce z perspektywy pracy Fundacji. Niestety, niektóre negatywne zjawiska nie są nowe, ale stanowią element dłuższego procesu pogarszania standardów praw człowieka w Polsce.

Sejm jednomyślnie uchwalił przygotowaną w Ministerstwie Sprawiedliwości ustawę, która reformuje postępowanie z wnioskami o przekazanie dziecka za granicę, wynikającymi z Konwencji Haskiej. Projekt daje również instrumenty prawne niezbędne do reagowania w przypadkach odebrania za granicą dziecka polskiemu obywatelowi lub zagrożenia dobra dziecka.

Jednolity Rynek Cyfrowy (JRC) ma pobudzić innowacje i unijne PKB, a także stworzyć setki tysięcy miejsc pracy i nowe możliwości rozwoju dla biznesu. Obok likwidacji barier legislacyjnych do wdrożenia JRC wymagane są też wielomiliardowe inwestycji, np. w utworzenie szybkiej sieci 5G. Na forum europejskim Polska awansowała już do miana lidera w promowaniu zagadnienia JRC i swobody przepływu danych.

Na swoim pierwszym spotkaniu w 2018 r. Kolegium Komisarzy UE przedyskutowało priorytety do zrealizowania w ciągu najbliższych 12 miesięcy. Zaliczono do nich: dokończenie reformy Unii Gospodarczej i Walutowej, bezpieczeństwo granic zewnętrznych wspólnoty, przegląd unijnego systemu azylowego i przywrócenie działania porozumienia z Schengen na terenie całej Unii.

Przyszłość UE, pozycja Polski we wspólnocie oraz kwestie praworządności – to niektóre tematy poruszone podczas roboczej kolacji, na którą szef KE Jean-Claude Juncker zaprosił Mateusza Morawieckiego. Polski premier przyleciał do Brukseli kilka godzin po ogłoszeniu w Warszawie nowego składu swojego rządu. KE od dwóch lat prowadzi z Polską dialog na temat stanu praworządności – chodzi m.in. o reformę obejmującą sądownictwo.

Wzmocnienie efektywności energetycznej, pomoc UE w osiągnięciu pozycji lidera na polu energii odnawialnej oraz uczciwe traktowanie konsumentów - to cele przepisów, nad którymi pracuje Parlament Europejski.

W tym roku obchodzimy 25-lecie istnienia jednolitego rynku europejskiego - jednego z największych osiągnięć Unii Europejskiej. Główną ideą jednolitego rynku jest zapewnienie swobodnego przepływu towarów, usług, kapitału i osób (tzw. cztery swobody).

Ponad 230 mln euro ze wspólnotowych funduszy spójności pomoże w budowie drogi ekspresowej S6 pomiędzy Gdańskiej i Szczecinem. „Ta inwestycja w istotny sposób pobudzi wzrost gospodarczy, turystykę i handel w regionie, a jednocześnie przyniesie odczuwalną poprawę jakości codziennego życia mieszkańców i turystów” – mówi komisarz  Corina Crețu.

Na początku roku unijne instytucje rozpoczną negocjacje ws. wspólnych zasad regulujących unijny rejestr przejrzystości zawierający informacje o działalności różnych grup interesu.

Ministerstwo Zdrowia skierowało do konsultacji społecznych projekt ustawy nowelizujący przepisy o przeciwdziałaniu narkomanii. Ustawa ma na celu ograniczenie zjawiska wytwarzania i wprowadzania do obrotu tzw. dopalaczy. HFPC przekazała ministerstwu swoją opinię prawną, w której wskazała, że zmiany proponowane przez projektodawcę nie spełniają podstawowych założeń Konstytucji RP oraz Europejskiej Konwencji Praw Człowieka.

Zapraszamy studentki i studentów prawa do odbycia nieodpłatnych, semestralnych praktyk studenckich w dziale prawnym Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka. Zgłoszenia są przyjmowane do 25 stycznia 2018 r.

Środki przeciwko przestępczości zorganizowanej, walka z terroryzmem a prawa człowieka, bisfenol A - to niektóre z tematów prac PE w tym tygodniu.

Bułgarscy posłowie mają nadzieję, że półroczna prezydencja ich kraju Radzie UE przyczyni się do przyspieszenia prac nad wspólnymi inicjatywami i postępu na Bałkanach Zachodnich.

Stolica holenderskiej Fryzji i stolica Malty zaplanowały bogate w wydarzenia programy obchodów Europejskiej Stolicy Kultury.

Edukacja ratuje życie w niebezpieczeństwie, a także wyposaża dziewczynki i chłopców w życiowe umiejętności na przyszłość” – mówił komisarz Christos Styliandes, inaugurując kampanię społeczną #EUEducationEmpowers. To projekt KE, który pokazuje działania Unii Europejskiej poprawiające dostęp do edukacji dzieciom dotkniętym kryzysami humanitarnymi.

Deklaracja Pierwotna

Deklaracja o wersji pierwotnej "Prawa Europejskiego w praktyce" Redakcja "Prawa Europejskiego w praktyce" informuje, że wersją pierwotną (referencyjną) czasopisma jest wydanie papierowe (ISSN 1733-2036). Po ukazaniu się drukiem nowego numeru czasopisma, Redakcja zamieszcza na stronie internetowej www.pewp.pl jego spis treści oraz wybrane publikacje z numeru.

Rada Naukowa

Prof. dr hab. Maria Magdalena Kenig-Witkowska,

Prof. dr hab. Jan Barcz,

Prof. dr hab. Marek Chmaj,

Prof. dr hab. Artur Nowak-Far,

Prof. dr hab. Arkadiusz Wudarski,

Prof. nadzw. UW, dr hab. Robert Grzeszczak,

Tomasz Janik,

Adw. dr Rafał Morek,

Dr Joanna Brylak,

Dr Marcin Krzymuski,

Robert Siwik,

Dr Barbara Godlewska-Bujok.