Przedłużenie umowy o pracę powyżej zwykłego wieku emerytalnego może być ograniczone w czasie. Zatrudniony nie może w takim wypadku powoływać się na nadużywanie umów na czas określony – stwierdził Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej 28 lutego br. w sprawie C-46/17 Hubertus John/Freie Hansestadt Bremen

Obniżenia wynagrodzeń zastosowane wobec sędziów Tribunal de Contas w Portugalii nie naruszają zasady niezawisłości sędziowskiej. Środki te, przyjęte w kontekście pomocy finansowej Unii Europejskiej na rzecz tego państwa członkowskiego, objęły bowiem w sposób ogólny i czasowy znaczną część portugalskiej służby publicznej - stwierdził Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej 27 lutego br. w sprawie C-64/16 Associação Sindical dos Juízes Portugueses/Tribunal de Contas. 

Regulacje zawarte w zaproponowanym przez Komisję Europejską projekcie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ram swobodnego przepływu danych nieosobowych w Unii Europejskiej zapewniają nieskrępowany przepływ danych nieosobowych w UE. Te rozwiązania idą w dobrym kierunku - uważa Konfederacja Lewiatan.

Polska naruszyła prawo Unii w dziedzinie jakości otaczającego powietrza. Wartości dopuszczalne dla stężenia PM10 były bowiem przekraczane w tym państwie członkowskim w sposób ciągły – orzekł Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej 22 lutego br. w sprawie C-336/16 Komisja/Polska.

Polska spada z 29. na 36. miejsce w tegorocznym Indeksie Percepcji Korupcji opublikowanym przez Transparency International. Wyniki niestety nie napawają optymizmem. Spadające oceny państw, w których nie respektuje się rządów prawa powinny być ostrzeżeniem dla całej Unii Europejskiej. 

Posłowie Parlamentu Europejskiego chcą, by Unia Europejska podjęła działania dyplomatyczne mające na celu wprowadzenie globalnego zakazu testowania kosmetyków na zwierzętach.

Pracownice w ciąży mogą być zwolnione ze względu na zwolnienie grupowe. W takim przypadku pracodawca powinien przedstawić zwalnianej pracownicy w ciąży powody uzasadniające zwolnienie, a także obiektywne kryteria zastosowane w celu wskazania pracowników, którzy mają zostać zwolnieni - orzekł Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej 22 lutego br. w sprawie C-103/16 Jessica Porras Guisado/Bankia SA, Fondo de Garantía Salarial i in.

Dyżur pełniony przez pracownika w miejscu zamieszkania w połączeniu z obowiązkiem stawienia się w krótkim czasie w miejscu pracy na wezwanie pracodawcy należy traktować jako „czas pracy”. Obowiązek fizycznego przebywania pracownika w miejscu wyznaczonym przez pracodawcę wraz z obowiązkiem stawienia się w krótkim czasie w miejscu pracy znacząco ograniczają możliwość skupienia się pracownika na innych sprawach - orzekł Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej 21 lutego br. w sprawie C-518/15 Ville de Nivelles / Rudy Matzak.

Zdaniem rzecznika generalnego Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej Yves’a Bota decyzje z zakresu gospodarki leśnej dotyczące obszaru Natura 2000 Puszcza Białowieska przyjęte przez Polskę naruszają prawo Unii. Decyzje te siłą rzeczy mogą doprowadzić do pogorszenia stanu terenów rozrodu gatunków chronionych – stwierdził rzecznik w opinii z 20 lutego br. w sprawie C-441/17 Komisja/Polska.

Parlament węgierski przyjął 20 lutego br. rezolucję "o poparciu Polski wobec presji Brukseli". Zaapelował w niej do rządu Węgier, by nie popierał propozycji, które ograniczyłyby wykonywanie podstawowych praw Polski wynikających z jej członkostwa w UE.

Wspólna polityka obrony i bezpieczeństwa cieszy się największym uznaniem Polaków – wynika z najnowszego badania opinii Eurobarometr 88. Polscy respondenci w większości nie popierają natomiast – podobnie jak w poprzednich latach – dołączenia do strefy euro, negatywne odczucia wywołuje również imigracja spoza krajów Wspólnoty. Rośnie jednocześnie akceptacja dla pomocy uchodźcom – obecnie popiera ją 57 proc. badanych.

Preferencje podatkowe w nowej SSE uzależnione od miejsca inwestycji, jej charakteru i jakości tworzonych miejsc pracy; premiowane inwestycje w miastach średnich, tracących funkcje gospodarcze i społeczne - to niektóre założenia projektu ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych, który przyjął 20 lutego br. rząd.

Sprawiedliwe opodatkowanie przedsiębiorstw, zakaz testów kosmetyków na zwierzętach oraz umożliwienie konsumentom produkcji energii elektrycznej to niektóre punkty prac PE w tym tygodniu.

Posłowie Parlamentu Europejskiego pracują obecnie nad nowymi przepisami, które mają wzmocnić i poszerzyć prawa konsumentów energii elektrycznej. W jaki sposób? Wyjaśniamy w tekście.

Rada Unii Europejskiej 19 lutego 2018 r. postanowiła ponownie przeliczyć opłaty wyrównawcze od produkcji cukru za lata 1999/2000 i 2000/2001. Przyjęła rozporządzenie służące wykonaniu wyroku Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości z lutego 2017 r., w myśl którego opłaty w latach 1999–2001 zostały obliczone błędnie, co poskutkowało nadmiernym obciążeniem producentów.

Trwający od 2015 r. kryzys praworządności w Polsce osłabia nie tylko funkcjonowanie krajowego systemu ochrony praw człowieka, ale w konsekwencji prowadzi także do podważenia pozycji Polski na arenie międzynarodowej – to jeden z głównych wniosków debaty z udziałem przedstawicieli Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie i Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka zorganizowanej w German Marshall Fund w Waszyngtonie.

Europejski Fundusz Obronny kieruje do realizacji kolejne innowacyjne projekty. Ocean2020 wesprze misje nadzoru morskiego i przechwytywania na morzu, zaś Vestlife – ultralekki pancerz osobisty – zabezpieczy żołnierzy przed pociskami nieprzyjaciela. „Oparte na współpracy paneuropejskie projekty badawcze mają na celu zapewnienie przewagi technologicznej Europy” – podkreśla komisarz Elżbieta Bieńkowska.

Jeden z najznakomitszych historyków rzymskich -Tacyt powiedział, że im bardziej chore państwo, tym więcej w nim ustaw. W roku 2017 Sejm uchwalił ich około 212. Niestety duża część z nich jest nie tylko niezgodna z Konstytucją RP, ale również sprzeczna z prawem unijnym. W najbliższym wydaniu „Prawa Europejskiego w praktyce” prezentujemy subiektywny ranking „bubli legislacyjnych 2017” środowiska prawniczego. W numerze także: jakie będą skutki uruchomienia procedury z art. 7 TUE dla jedności Grupy Wyszehradzkiej, opinia prawna w sprawie zmian w kodeksie wyborczym wprowadzanych ustawą z dnia 14 grudnia 2017 r. Piszemy również o zmianach w przepisach dotyczących likwidacji oddziałów przedsiębiorców zagranicznych, klauzuli napraw w sporach dotyczących części zamiennych, kontroli abuzywności postanowień umownych a powadze rzeczy osądzonej, funkcjonowaniu Europejskiego Nakazu Aresztowania, klauzuli o odżyciu przepisów i zasadzie jedności rodziny w systemie praw człowieka na tle problematyki uchodźców w Europie. Ponadto jak zwykle aktualne i praktyczne orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Zapraszamy do lektury i prenumeraty. Od lutego możliwość zamówienia konkretnego numeru. Szczegóły w zakładce – Prenumerata.

W dniach 19-20 lutego 2018 r. w Brukseli odbędzie się Europejski Tydzień Parlamentarny (ETP). W czasie tegorocznej edycji planowane jest m.in. Międzyparlamentarne spotkanie dotyczące Semestru Europejskiego oraz Konferencja Międzyparlamentarna ds. Stabilności, Koordynacji i Zarządzania Gospodarczego w Unii Europejskiej.

W związku ze zbliżającym się nieformalnym posiedzeniem przywódców zaplanowanym na 23 lutego 2018 r. Komisja Europejska przedstawiła dziś szereg praktycznych działań, dzięki którym Unia Europejska mogłaby być bardziej skuteczna i poprawiłyby się kontakty między przywódcami instytucji unijnych i obywatelami UE.

Firmy: Facebook, Twitter oraz Google+ opublikowały zmiany wprowadzone w warunkach świadczenia usług w celu ich dostosowania do unijnych przepisów dotyczących ochrony konsumentów. Jednak – zdaniem KE – korporacje odpowiedzialne za media społecznościowe wciąż mają wiele do zrobienia w zakresie przestrzegania prawa konsumenckiego. W wielu wypadkach użytkownicy są pozbawiani m.in. prawa do odstąpienia od umowy lub skargi sądowej w kraju zamieszkania.

Deklaracja Pierwotna

Deklaracja o wersji pierwotnej "Prawa Europejskiego w praktyce" Redakcja "Prawa Europejskiego w praktyce" informuje, że wersją pierwotną (referencyjną) czasopisma jest wydanie papierowe (ISSN 1733-2036). Po ukazaniu się drukiem nowego numeru czasopisma, Redakcja zamieszcza na stronie internetowej www.pewp.pl jego spis treści oraz wybrane publikacje z numeru.

Rada Naukowa

Prof. dr hab. Maria Magdalena Kenig-Witkowska,

Prof. dr hab. Jan Barcz,

Prof. dr hab. Marek Chmaj,

Prof. dr hab. Artur Nowak-Far,

Prof. dr hab. Arkadiusz Wudarski,

Prof. nadzw. UW, dr hab. Robert Grzeszczak,

Tomasz Janik,

Adw. dr Rafał Morek,

Dr Joanna Brylak,

Dr Marcin Krzymuski,

Robert Siwik,

Dr Barbara Godlewska-Bujok.