Posłowie Parlamentu Europejskiego są zaniepokojeni spadkiem liczby szczepień w UE. Wzywają m. in. do walki z nieprawdziwymi informacjami w internecie.

1300 pracowników sądów odeszło z pracy w 2017 roku, a w ciągu ostatnich trzech lat zwolniło się nawet 80 proc. z nich. Ministerstwo Sprawiedliwości twierdzi, że duża rotacja pracowników nie powoduje obniżenia jakości pracy sądów, które już  lepiej radzą sobie z opanowaniem napływających spraw.

Środki, które mają sprawić, że dostawcy gazu spoza UE będą przestrzegać unijnych przepisów, prawa ofiar terroryzmu, spadek ilości szczepień w UE - to tematy prac posłów PE w tym tygodniu.

Jest porozumienie ws. okresu przejściowego, praw obywateli i rozliczeń finansowych, nie ma w go jeszcze w kwestii granicy irlandzkiej - poinformował unijny negocjator ds. brexitu Michel Barnier po zakończeniu kolejnej rundy rozmów ws. wyjścia W. Brytanii z UE.

Przed kryzysem konstytucyjnym do Trybunału Konstytucyjnego wpływało rocznie około 500-600 spraw (w 2014 r. – 530 spraw, w 2015 r. – 632 sprawy). W 2016 r. Sejm kolejnymi ustawami dokonał demontażu tej instytucji, a liczba spraw, które wpłynęły do TK zmniejszyła się do 360. Po powołaniu niezgodnie z prawem na stanowisko Prezesa TK Julii Przyłębskiej spadek zaufania do tej instytucji znacząco się pogłębił. W 2017 r. do TK wniesiono jedynie 282 sprawy.

W 2017 roku czas trwania spraw gospodarczych w sądach rejonowych wynosił 9 miesięcy, a w okręgowych ponad 6 miesięcy. Natomiast mediacje kończyły się średnio po ok. 3 miesiącach. Spadła liczba skierowań z sądów do mediacji, ale wzrosła za to liczba ugód - podkreślali przedstawiciele resortów sprawiedliwości oraz przedsiębiorczości i technologii w czasie konferencji „Mediacja gospodarcza dla przedsiębiorców", której organizatorem było Centrum Mediacji Lewiatan.

Zbyt często szkolenia zawodowe postrzegane są jako „drugi wybór” w edukacji” – mówi Marianne Thyssen. Państwa członkowskie UE właśnie zawarły porozumienie w sprawie europejskich ram w zakresie jakości i skuteczności programów przygotowania zawodowego. Przewidują one m.in. obowiązek zawarcia pisemnej umowy z uczniem oraz wynagradzanie za pracę wykonaną w ramach przyuczania do zawodu.

Dzięki unijnym programom już 30 mln dzieci w szkołach w całej UE dostaje mleko, owoce i warzywa. Oprócz dystrybucji tych produktów Unia propaguje też zdrowe nawyki żywieniowe i realizuje programy edukacyjne na temat znaczenia zrównoważonego odżywiania się i sposobów produkcji żywności. Komisarz Phil Hogan deklaruje, że inicjatywy "Owoce i warzywa w szkole" oraz "Mleko w szkole" będą kontynuowane.

Erasmus+, jeden z najbardziej popularnych programów UE, uruchamia wirtualną wersję swoich działań. Celem jest skontaktowanie ze sobą jeszcze większej liczby studentów i młodych ludzi z krajów Europy i państw południowego sąsiedztwa UE. „Dzięki Wirtualnym wymianom Erasmusa+ dotrzemy do różnych środowisk i będziemy wspierać zrozumienie międzykulturowe” – deklaruje komisarz Tibor Navracsics.

KE proponuje szybsze zmniejszenie ilości kredytów zagrożonych w sektorze bankowym. Ma temu służyć m.in. odzyskiwanie wierzytelności bez konieczności wchodzenia na drogę sądową oraz umożliwienie bankom odsprzedawania inwestorom zagrożonych kredytów. „Z mniejszą liczbą kredytów zagrożonych w bilansach banki będą w stanie pożyczać więcej środków przedsiębiorstwom i gospodarstwom domowym” – powiedział komisarz Valdis Dombrovskis.

3 mld euro – tyle ma wynieść kolejna transza pomocy UE dla syryjskich uchodźców przebywających w Turcji. KE apeluje do krajów członkowskich o dotrzymanie zobowiązań z 2016 roku. Środki zostaną przeznaczone na pomoc humanitarną, edukację, zdrowie, infrastrukturę miejską i wsparcie społeczno-ekonomiczne. „Dzięki naszemu programowi z pomocy skorzystało już 1,2 mln uchodźców” – powiedział komisarz Christos Stylianides.

Sprawniejsze wydawanie wiz turystycznych, biznesowych i krótkookresowych, przy jednoczesnym podniesieniu opłaty do 80 euro – to propozycje Komisji Europejskiej dotyczące reformy wspólnej polityki wizowej UE. Nowe przepisy mają być dostosowane do zmieniających się problemów związanych z bezpieczeństwem, wyzwań związanych z migracją i nowych możliwości technologicznych.

W środę, 15 marca, posłowie Parlamentu Europejskiego przyjmą stanowisko negocjacyjne w sprawie nowego budżetu wieloletniego UE, który będzie obowiązywał od 2021 roku.

 Projekty budujące spójność między regionami UE muszą pozostać centralnym elementem polityki inwestycyjnej UE pomimo presji na budżet UE - oświadczyli we wtorek, 12 marca br., posłowie PE.

Wszelkie ustalenia co do przyszłych stosunków między UE a Wielką Brytanią muszą przestrzegać zasady integralności jednolitego rynku UE i czterech swobód – apeluje Parlament Europejski.

Przyjmując comiesięczny pakiet decyzji dotyczących uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego, Komisja Europejska podejmuje kroki prawne przeciwko państwom członkowskim, które nie wypełniły swoich zobowiązań wynikających z prawa unijnego. Decyzje te dotyczą różnych sektorów i dziedzin polityki UE, a ich celem jest zapewnienie właściwego stosowania prawa unijnego dla dobra obywateli i przedsiębiorstw.

W pięć projektów infrastrukturalnych w Polsce, z zakresu gospodarki wodnej, transportu miejskiego i zaopatrzenia w energię, zostanie zainwestowanych prawie 430 mln euro z funduszy polityki spójności.

Kolejny etap realizacji europejskiego filaru praw socjalnych. KE wnioskuje o powołanie Europejskiego Urzędu ds. Pracy. „Pomoże on m.in. obywatelom i przedsiębiorstwom korzystającym z mobilności w znalezieniu właściwych informacji” – deklaruje komisarz Marianne Thyssen. Urząd ma również pomagać w rozstrzyganiu sporów transgranicznych np. gdy restrukturyzowane firmy działają w kilku państwach UE.

Chcemy, aby przedsiębiorstwa zyskały łatwiejszy dostęp do potrzebnego im finansowania na korzystniejszych warunkach” – zapowiada wiceprzewodniczący KE Jyrki Katainen. Komisja Europejska proponuje wsparcie dla alternatywnych źródeł finansowania i zniesienie barier dla inwestycji transgranicznych, co mam być kolejnym ważnym krokiem w kierunku rozwoju unii rynków kapitałowych.

Ponad 2 tys. ostrzeżeń i przeszło 4 tys. interwencji - Komisja Europejska podsumowuje działanie systemu wczesnego ostrzegania o produktach niebezpiecznych w 2017 r. „Dzięki niemu chronimy nasze dzieci i zapobiegamy tragicznym wypadkom drogowym” – komentuje komisarz Vĕra Jourová. System obejmuje obecnie 31 państw – oprócz krajów UE również Islandię, Liechtenstein i Norwegię.

Z okazji Międzynarodowego Dnia Kobiet, unijni komisarze wydali wspólne oświadczenie, przypominając, że "równość mężczyzn i kobiet jest jedną z podstawowych wartości Unii Europejskiej zapisaną w traktatach". KE publikuje zestawienie faktów i danych na temat równości płci i praw kobiet oraz działań podejmowanych w tym zakresie.

Deklaracja Pierwotna

Deklaracja o wersji pierwotnej "Prawa Europejskiego w praktyce" Redakcja "Prawa Europejskiego w praktyce" informuje, że wersją pierwotną (referencyjną) czasopisma jest wydanie papierowe (ISSN 1733-2036). Po ukazaniu się drukiem nowego numeru czasopisma, Redakcja zamieszcza na stronie internetowej www.pewp.pl jego spis treści oraz wybrane publikacje z numeru.

Rada Naukowa

Prof. dr hab. Maria Magdalena Kenig-Witkowska,

Prof. dr hab. Jan Barcz,

Prof. dr hab. Marek Chmaj,

Prof. dr hab. Artur Nowak-Far,

Prof. dr hab. Arkadiusz Wudarski,

Prof. nadzw. UW, dr hab. Robert Grzeszczak,

Tomasz Janik,

Adw. dr Rafał Morek,

Dr Joanna Brylak,

Dr Marcin Krzymuski,

Dr Robert Siwik,

Dr Barbara Godlewska-Bujok.