Sąd Okręgowy w Krakowie zwrócił się do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z pytaniem prejudycjalnym dotyczącym wykładni pojęcia dyskryminacji. Sąd pyta, czy różnicowanie przez pracodawcę sytuacji wewnątrz grupy pracowników, wyróżnionej ze względu na cechę chronioną, jest zakazane przez prawo europejskie.

Młodym Europejczykom będzie łatwiej studiować za granicą. Rada UE wypracowała 26 listopada br. stanowisko (częściowe podejście ogólne) w sprawie programu Erasmus+ na lata 2021–2027. Proponowane rozporządzenie pozwoli skorzystać z oferty edukacyjnej w Europie i w świecie większej liczbie osób niż dzisiaj. Obejmie też wszystkie szczeble kształcenia i szkolenia. Aby zwrócić uwagę na inkluzywny charakter programu, Rada zachowała jego obecną nazwę: Erasmus+. Porozumienie nie obejmuje budżetowych aspektów proponowanego rozporządzenia, ponieważ ostateczne kwoty będą zależeć od zgody w sprawie kolejnych wieloletnich ram finansowych.

Unia Europejska tworzy Europejski Korpus Solidarności, który da młodym ludziom okazję do dzielenia się wartościami europejskimi. 26 listopada 2018 r. Rada uzgodniła stanowisko (częściowe podejście ogólne) w sprawie Europejskiego Korpusu Solidarności na lata 2021–2027. W tym okresie finansowym Korpus pozwoli setkom tysięcy młodych ludzi w Europie podjąć działania solidarnościowe w formie wolontariatu, pracy lub stażu o charakterze społecznym. Działaniem solidarnościowym może być pomoc dzieciom lub starszym, pomoc w ośrodkach azylowych czy też pomoc w zapobieganiu klęskom żywiołowym lub w odbudowie.

UE walczy z opornością na środki przeciwdrobnoustrojowe i wprowadza nowe, ulepszone przepisy pozwalające intensywniej walczyć z opornością na środki przeciwdrobnoustrojowe oraz poszerzyć dostępność i bezpieczeństwo leków weterynaryjnych i paszy leczniczej. Przysłuży się to zdrowiu zwierząt i pomoże zwiększyć konkurencyjność unijnego sektora farmacji weterynaryjnej.

Rada UE przyjęła 26 listopada br. rozporządzenie, które pozwala Komisji zwalniać krajowe subsydia w dwóch dodatkowych kategoriach ze standardowych kontroli wymaganych unijnymi przepisami o pomocy państwa.

Przemoc wobec kobiet i dziewcząt jest jedną z najbardziej powszechnych i najtrudniejszych do wykorzenienia form łamania praw człowieka na świecie. Szacuje się, że jedna trzecia kobiet i dziewcząt doświadcza przemocy na którymś etapie swojego życia. W niedzielę 25 listopada przypada Międzynarodowy Dzień przeciw Przemocy wobec Kobiet.

To nowe i wyjątkowe podejście przyniosło naszej gospodarce 360 mld euro w postaci nowych projektów finansowych” – ocenia wiceprzewodniczący KE Jyrki Katainen, podsumowując 4 lata funkcjonowania Planu Inwestycyjnego dla Europy. Statystyki pokazują, że tzw. plan Junckera przekroczył początkowe założenia i oczekiwania. Obecnie dwie trzecie z uruchomionych pieniędzy pochodzą ze środków prywatnych.

Utrzymanie jednolitego rynku jest konieczne, aby zachować nasz największy atut dla przyszłych pokoleń” – powiedziała komisarz Elżbieta Bieńkowska, prezentując aktualny stan wspólnego rynku UE, ocenę przeszkód i analizę możliwości. KE przypomina, że korzyści z jednolitego rynku będą dostępne dla obywateli i firm tylko wtedy, kiedy wspólnie ustanowione przepisy sprawdzą się w praktyce.

Normy – rozmiar papieru A4, technologia 5G czy poduszki powietrzne – są w dużej mierze dobrowolne i są oddolnymi inicjatywami rynkowymi. Zmniejszają koszty, wspierają innowacje, zapewniają interoperacyjność między urządzeniami i usługami, zwiększają dostęp do rynków. Dlatego Komisja Europejska będzie dążyć do zwiększenia skuteczność normalizacji na jednolitym rynku.

Co roku w UE przedwcześnie umiera ponad 1,2 mln osób, choć zgonów tych można by uniknąć dzięki lepszej profilaktyce i skuteczniejszej opiece zdrowotnej” – mówi komisarz Vytenis Andriukaitis, komentując raport KE i OECD „Zdrowie i opieka zdrowotna w zarysie: Europa 2018”. Opracowanie wskazuje m.in. na rozbieżności w średnim trwaniu życia - nie tylko między płciami, ale i osobami o różnym statusie społeczno-ekonomicznym.

Komisja Europejska opublikowała sprawozdanie na temat perspektyw produkcji białka roślinnego w UE. Wynika z niego, że ze względu na rosnące zainteresowanie konsumentów, największy potencjał, jeśli chodzi o zapotrzebowanie na białko roślinne we wspólnocie, mają sektory pasz i żywności klasy premium. Obecnie europejska produkcja roślin wysokobiałkowych nie jest w stanie nadążyć za popytem.

Prezydencja austriacka wypracowała wstępne porozumienie z Parlamentem Europejskim w sprawie środków ułatwiających obrót towarami w UE. Nowe przepisy usprawnią i rozszerzą stosowanie zasady wzajemnego uznawania.

Aby zaostrzyć walkę z terroryzmem i poważnymi przestępstwami, UE poszerza dostęp jednostek analityki finansowej i organów ścigania do informacji finansowych. Ambasadorzy państw UE ustalili stanowisko negocjacyjne Rady w sprawie dyrektywy mającej ułatwić korzystanie z informacji finansowych i innych do zapobiegania niektórym przestępstwom, ich wykrywania, prowadzenia dochodzeń w ich sprawie lub ich ścigania.

UE będzie niedługo mogła koordynować kontrolę inwestycji państw trzecich w strategicznych sektorach. Kontrola ma służyć sprawdzeniu, czy inwestycje nie zagrażają bezpieczeństwu ani porządkowi publicznemu. Prezydencja osiągnęła wstępne porozumienie z Parlamentem Europejskim co do unijnych przepisów o monitorowaniu bezpośrednich inwestycji zagranicznych. Porozumienie zostanie teraz przekazane ambasadorom państw UE do politycznego zatwierdzenia.

Nawet całkowite dostosowanie się do postanowienia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej ws. Sądu Najwyższego i nowelizacja ustawy o SN nie będą oznaczać automatycznego wycofania skargi Komisji Europejskiej z unijnego Trybunału - usłyszała w Brukseli korespondentka RMF FM Katarzyna Szymańska-Borginon. To wiceszef KE Frans Timmermans zdecyduje, czy wycofa wniosek o środki tymczasowe i samą skargę.

Sejm uchwalił w środę, 21 listopada br., nowelizację ustawy o Sądzie Najwyższym przewidującą umożliwienie sędziom Sądu Najwyższego i Naczelnego Sądu Administracyjnego, którzy przeszli w stan spoczynku po osiągnięciu 65. roku życia, powrotu do pełnienia urzędu.

Gospodarka UE nadal rośnie w zdrowym tempie. Przedstawione zalecenia mają zapewnić, aby pozostała ona silna i stała się bardziej odporna” – mówi komisarz Pierre Moscovici, prezentując priorytety gospodarcze i społeczne UE na 2019 r. W przypadku planów budżetowych Włoch KE wskazuje na poważne niezgodności z wymogami paktu stabilności i wzrostu. Grecja po raz pierwszy została włączona w proces europejskiego semestru.

Bez przedstawicieli rządu w Warszawie odbywa się wysłuchanie Polski na posiedzeniu komisji swobód obywatelskich Parlamentu Europejskiego.  Przewodniczący Claude Moraes poinformował na początku wysłuchania, że zaproszenie zostało wysłane do ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry, ale nie pojawił się on w europarlamencie. Nie wyznaczył też nikogo w zastępstwie. Moraes powiedział, że podczas wrześniowej wizyty grupy deputowanych w Polsce również nie doszło do spotkania z ministrem sprawiedliwości.

Rada uzgodniła 19 listopada br. całkowity dopuszczalny połów (TAC) i kwoty połowu niektórych ryb głębinowych w unijnych i międzynarodowych wodach północno-wschodniego Atlantyku na lata 2019 i 2020. Uzgodnienia dotyczą stad: rekinów głębinowych, pałasza czarnego, beryksa, buławika czarnego i morlesza bogara.

19 listopada 2018 r. Rada i państwa członkowskie przyjęły konkluzje o ustanowieniu umowy w zakresie cywilnego wymiaru wspólnej polityki bezpieczeństwa i obrony. W dokumencie zamieściły strategiczne wytyczne wzmacniania cywilnego wymiaru WPBiO i 22 zobowiązania polityczne.

Państwa UE łączą siły wobec globalnych zagrożeń. Rada przyjęła zaktualizowaną listę projektów do zrealizowania w ramach PESCO. Do pierwszych siedemnastu uzgodnionych 11 grudnia 2017 r. i oficjalnie przyjętych 6 marca 2018 r. dodała 17 nowych projektów. Dotyczą one m.in. szkoleń, rozwijania zdolności, gotowości operacyjnej na lądzie, na morzu i w powietrzu, a także cyberobrony.

Deklaracja Pierwotna

Deklaracja o wersji pierwotnej "Prawa Europejskiego w praktyce" Redakcja "Prawa Europejskiego w praktyce" informuje, że wersją pierwotną (referencyjną) czasopisma jest wydanie papierowe (ISSN 1733-2036). Po ukazaniu się drukiem nowego numeru czasopisma, Redakcja zamieszcza na stronie internetowej www.pewp.pl jego spis treści oraz wybrane publikacje z numeru.

Rada Naukowa

Prof. dr hab. Maria Magdalena Kenig-Witkowska,

Prof. dr hab. Jan Barcz,

Prof. dr hab. Marek Chmaj,

Prof. dr hab. Artur Nowak-Far,

Prof. dr hab. Arkadiusz Wudarski,

Prof. nadzw. UW, dr hab. Robert Grzeszczak,

Tomasz Janik,

Adw. dr Rafał Morek,

Dr Joanna Brylak,

Dr Marcin Krzymuski,

Dr Robert Siwik,

Dr Barbara Godlewska-Bujok.