W dniu 15 lutego 2018 roku Europejski Trybunał Praw Człowieka opublikował jedną decyzję dotyczącą funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości w Polsce, która została wydana w dniu 23 stycznia 2018 roku  w sprawie Wysowska przeciwko Polsce (skarga nr 12792/13). Natomiast w dniu 8 lutego 2018 roku Europejski Trybunał Praw Człowieka opublikował trzy decyzje dotyczące funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości w Polsce, które zostały wydane w dniu 16 stycznia 2018 roku w sprawach: Skowroński przeciwko Polsce (skargi nr 60521/09 i 6016/13), Jędruch przeciwko Polsce (skarga nr 42249/15) i Zamoyski i inni przeciwko Polsce (skarga nr 19912/13 i 23 inne).

Na stronie internetowej Europejskiego Trybunału Praw Człowieka są dostępne dane statystyczne z działalności w roku 2017. Z danych tych wynika, iż w ubiegłym roku Trybunał wydał w sprawach przeciwko Polsce łącznie 20 wyroków, w tym w 14 stwierdził przynajmniej jedno naruszenie Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności.

Obchody Międzynarodowego Dnia Kobiet, brexit, sytuacja uchodźców w Libii - to tematy prac posłów Parlamentu Europejskiego w tym tygodniu.

Komisja Europejska opublikowała projekt umowy między Unią Europejską a Wielką Brytanią w sprawie wystąpienia Wielkiej Brytanii z UE. Zawiera ona zapisy dotyczące m.in. rozliczeń finansowych, praw obywateli, uregulowań przejściowych oraz granicy Irlandii i Irlandii Północnej.

Polskie prawo nie daje możliwości zaskarżenia do sądu decyzji konsula, gdy odmówi on cudzoziemcowi wydania wizy Schengen. Naczelny Sąd Administracyjny w oparciu o wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał postanowienie stwierdzające, że te krajowe przepisy są niezgodne z regulacjami unijnymi.

Adidas może sprzeciwić się rejestracji jako unijnego znaku towarowego dwóch równoległych pasków na bucie. Zgłoszone w tej sprawie znaki towarowe stwarzają ryzyko czerpania nienależnej korzyści z wcześniejszego znaku towarowego przedstawiającego trzy równoległe paski na bucie – stwierdził Sąd Unii Europejskiej 1 marca br. w sprawach T-85/16 i T-629/16 Shoe Branding Europe BVBA/EUIPO.

Komisja Europejska wydała zalecenie zawierające zestaw środków operacyjnych - wraz z odpowiednimi zabezpieczeniami, które mają być stosowane przez przedsiębiorstwa i państwa członkowskie, aby przyspieszyć prace w dziedzinie zwalczania nielegalnych treści w internecie.

Europejski Trybunał Praw Człowieka rozpatrzył skargę pana Norberta, która dotyczyła naruszenia prawa do wolności osobistej podczas przedłużania tymczasowego aresztowania.

Parlament Europejski wezwał 1 marca br. rządy państw UE do szybkiego zajęcia stanowiska w sprawie wystąpienia w Polsce wyraźnego ryzyka poważnego naruszenia wartości UE.

Posłowie wybrali 1 marca br. Zdzisława Krasnodębskiego na nowego wiceprzewodniczącego Parlamentu Europejskiego. Poparło go 276 posłów. Zastąpi on odwołanego Ryszarda Czarneckiego.

Posłowie PE poparli utworzenie nowej komisji ds. przestępstw finansowych, uchylania się i unikania opodatkowania.

27 lutego 2018 r. Rada Unii Europejskiej formalnie zatwierdziła reformę unijnego systemu handlu uprawnieniami do emisji (ETS) na okres po 2020 r. Zmieniona dyrektywa ETS jest istotnym krokiem UE ku realizacji celu, którym jest redukcja emisji gazów cieplarnianych o co najmniej 40% do 2030 r., tak jak zakładają unijne ramy klimatyczno-energetyczne 2030, i do wypełnienia zobowiązań wynikających z porozumienia paryskiego.

28 lutego 2018 r. przedstawiciele rządów państw członkowskich mianowali 9 sędziów i 3 rzeczników generalnych Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Ich kadencja, rozpoczynająca się 7 października 2018 r., potrwa 6 lat.

W czwartek (01.03.) Parlament Europejski odniesie się w rezolucji do wniosku Komisji Europejskiej o ustalenia ryzyka poważnego naruszenia wartości UE w Polsce. Wyjaśniamy przebieg procedury.

By walczyć z terroryzmem, posłowie Parlamentu Europejskiego proponują środki, które mają zapewnić odcięcie finansowania działalności przestępczej m. in. poprzez wzmocnienie wymiany informacji między państwami Unii.

Przedłużenie umowy o pracę powyżej zwykłego wieku emerytalnego może być ograniczone w czasie. Zatrudniony nie może w takim wypadku powoływać się na nadużywanie umów na czas określony – stwierdził Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej 28 lutego br. w sprawie C-46/17 Hubertus John/Freie Hansestadt Bremen

Obniżenia wynagrodzeń zastosowane wobec sędziów Tribunal de Contas w Portugalii nie naruszają zasady niezawisłości sędziowskiej. Środki te, przyjęte w kontekście pomocy finansowej Unii Europejskiej na rzecz tego państwa członkowskiego, objęły bowiem w sposób ogólny i czasowy znaczną część portugalskiej służby publicznej - stwierdził Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej 27 lutego br. w sprawie C-64/16 Associação Sindical dos Juízes Portugueses/Tribunal de Contas. 

Regulacje zawarte w zaproponowanym przez Komisję Europejską projekcie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ram swobodnego przepływu danych nieosobowych w Unii Europejskiej zapewniają nieskrępowany przepływ danych nieosobowych w UE. Te rozwiązania idą w dobrym kierunku - uważa Konfederacja Lewiatan.

Polska naruszyła prawo Unii w dziedzinie jakości otaczającego powietrza. Wartości dopuszczalne dla stężenia PM10 były bowiem przekraczane w tym państwie członkowskim w sposób ciągły – orzekł Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej 22 lutego br. w sprawie C-336/16 Komisja/Polska.

Polska spada z 29. na 36. miejsce w tegorocznym Indeksie Percepcji Korupcji opublikowanym przez Transparency International. Wyniki niestety nie napawają optymizmem. Spadające oceny państw, w których nie respektuje się rządów prawa powinny być ostrzeżeniem dla całej Unii Europejskiej. 

Posłowie Parlamentu Europejskiego chcą, by Unia Europejska podjęła działania dyplomatyczne mające na celu wprowadzenie globalnego zakazu testowania kosmetyków na zwierzętach.

Deklaracja Pierwotna

Deklaracja o wersji pierwotnej "Prawa Europejskiego w praktyce" Redakcja "Prawa Europejskiego w praktyce" informuje, że wersją pierwotną (referencyjną) czasopisma jest wydanie papierowe (ISSN 1733-2036). Po ukazaniu się drukiem nowego numeru czasopisma, Redakcja zamieszcza na stronie internetowej www.pewp.pl jego spis treści oraz wybrane publikacje z numeru.

Rada Naukowa

Prof. dr hab. Maria Magdalena Kenig-Witkowska,

Prof. dr hab. Jan Barcz,

Prof. dr hab. Marek Chmaj,

Prof. dr hab. Artur Nowak-Far,

Prof. dr hab. Arkadiusz Wudarski,

Prof. nadzw. UW, dr hab. Robert Grzeszczak,

Tomasz Janik,

Adw. dr Rafał Morek,

Dr Joanna Brylak,

Dr Marcin Krzymuski,

Robert Siwik,

Dr Barbara Godlewska-Bujok.