Decyzja USA o rezygnacji z kluczowych umów międzynarodowych i rozpoczęciu wojny handlowej szkodzi więziom UE-USA, ale UE nie powinna rezygnować z transatlantyckich więzi.

Parlament zatwierdził 11 września br. 34 miliony euro z Funduszu Solidarności UE na usunięcie szkód po powodziach w Bułgarii i na Litwie, trzęsieniach ziemi w Grecji i huraganach w Polsce w 2017.

Jeśli masz od 17 do 30 lat i chcesz zaangażować się społecznie, zapisz się do Europejskiego Korpusu Solidarności. Podczas sesji plenarnej we wrześniu Parlament Europejski omówi wniosek określający ramy prawne Europejskiego Korpusu Solidarności.

11 września br. Sąd Najwyższy wystosował do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej dwa kolejne pytania prejudycjalne. Chodzi o kwestię niezależności władzy sądowniczej w Polsce. Co więcej, pojawił się również wniosek o zastosowanie w tej sprawie trybu przyspieszonego.

Kontrole się rozpoczęły” – poinformowała w rozmowie z money.pl prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych Edyta Bielak-Jomaa. Na początek rejestry publiczne, sektor medyczny, oświata i monitoring.

Nasze wydawnictwo zaprasza prawników, pracowników naukowych, doktorantów, studentów, a także pracowników resortów, wymiaru sprawiedliwości, instytucji państwowych i samorządowych do współpracy autorskiej. Czekamy na Państwa publikacje do 24 września (numer wrzesień/październik).

320 mln euro z funduszy unijnych zostało przeznaczone na rozwój infrastruktury drogowej w Polsce. Do 2020r. powstaną nowe odcinki dróg ekspresowych S5 w województwie kujawsko-pomorskim oraz S17 w województwie mazowieckim.

Wolność zgromadzeń jest źrenicą wolności; tymczasem jest ona dziś w Polsce  naruszana  przez obecną ustawę o zgromadzeniach oraz wskutek działań władz. To główny wniosek raportu Rzecznika Praw Obywatelskich o stanie przestrzegania wolności zgromadzeń publicznych. Obszerny dokument zawiera liczne rekomendacje, m.in. likwidacji tzw. zgromadzeń cyklicznych i umożliwienia odbywania kontrmanifestacji. Zdaniem RPO rekomendacje te przywrócą porządek prawny zgodny z Konstytucją RP  i wiążącymi Polskę standardami międzynarodowymi.

Rada przyjęła stanowisko w sprawie projektu budżetu UE na rok 2019, potwierdzając tym samym porozumienie osiągnięte w lipcu przez unijnych ambasadorów. Ogółem Rada przewiduje 164,1 mld EUR w zobowiązaniach i 148,2 mld EUR w płatnościach. W porównaniu z 2018 r. oznacza to wzrost zobowiązań o 2,09%, a płatności o 2,34%.

We wrześniu zaczynają się nowe konkursy z Funduszy Europejskich. Szansę na pozyskanie dotacji unijnej mają m.in. przedsiębiorstwa i konsorcja firm, samorządy, podmioty zajmujące się zdrowiem lub wspieraniem rodziny, organizacje pozarządowe oraz jednostki naukowe. We wrześniowej ofercie znalazło się 175 konkursów, w tym: 44 z programów ogólnopolskich, 126 z programów regionalnych i 5 z programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej.

Do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej trafiło kolejne pytanie prejudycjalne o niezawisłość sędziowską, związane z nowymi przepisami. Tym razem pytanie zadał Sąd Okręgowy w Warszawie. Zakres pytania jest zbliżony do pytania, wysłanego do Luksemburga przez sąd w Łodzi - dotyczy zgodności z Traktatem Europejskim ustaw o Sądzie Najwyższym, ustroju sądów i KRS. Trybunał wszczął już procedurę w tej sprawie.

Kolegium komisarzy podjęło 5 września br. decyzję o zarejestrowaniu europejskiej inicjatywy obywatelskiej zatytułowanej „Zakończmy epokę klatek”. Jej celem jest położenie kresu „nieludzkiemu traktowaniu zwierząt gospodarskich” trzymanych w klatkach. Organizatorzy przedsięwzięcia będą mieli rok na zebranie miliona podpisów poparcia.

Pracownik delegowany jest objęty systemem zabezpieczenia społecznego miejsca pracy, gdy zastępuje innego pracownika delegowanego, nawet jeśli pracownicy ci nie zostali oddelegowani przez tego samego pracodawcę. Jednakże zaświadczenie A1 o przynależności pracownika do systemu zabezpieczenia społecznego państwa członkowskiego pochodzenia wiąże – dopóki nie zostanie ono wycofane lub uznane za nieważne przez to państwo – zarówno instytucje zabezpieczenia społecznego, jak i sądy państwa członkowskiego, w którym praca jest wykonywana, z wyjątkiem przypadków oszustwa lub nadużycia – stwierdził Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w wyroku z dnia 6 września 2018 r. w sprawie C-527/16 Alpenrind i in.

Pojazd, który nie został wycofany oficjalnie z ruchu i który jest zdolny do jazdy, powinien być objęty ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej za szkody powstałe w związku z ruchem pojazdów mechanicznych, nawet jeśli jego właściciel, który nie ma już zamiaru go prowadzić, postanowił zaparkować go na terenie prywatnym. Państwa członkowskie mogą przewidzieć, że w sytuacji gdy osoba, która podlegała obowiązkowi zawarcia umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za szkody powstałe w związku z ruchem pojazdu uczestniczącego w wypadku, uchybiła temu obowiązkowi, krajowa instytucja odszkodowawcza może wystąpić z roszczeniem przeciwko tej osobie, nawet jeśli nie ponosi ona odpowiedzialności cywilnej za wypadek – orzekł Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w wyroku z dnia 4 września 2018 r. w sprawie C-80/17 Fundo de Garantia Automóvel/Alina Antónia Destapado Pão Mole Juliana i Cristiana Micaela Caetano Juliana.

Rezygnację z obowiązku szacowania wartości zamówienia w projektach unijnych, zmianę niejasnych przepisów związanych z wyznaczaniem właściwego trybu wyboru wykonawców, wprowadzenie zapisów, które pozwolą beneficjentom stosować zasadę konkurencyjności zawsze, kiedy według nich jest to uzasadnione, bez obawy o korekty finansowe związane z zastosowaniem niewłaściwego trybu wyboru wykonawców - proponują Konfederacja Lewiatan i Biuro Rzecznika Funduszy Europejskich.

Debata na temat stanu UE odbędzie się w środę 12 września o godz. 9.00. Pozwoli ona przyjrzeć się temu, co udało się osiągnąć i co nadal pozostaje do zrobienia.

Na początku września (4-5 września) Komitet Praw Osób z Niepełnosprawnościami ONZ zbada stan przestrzegania przez Polskę Konwencji o prawach osób z niepełnosprawnościami. HFPC przedstawiła Komitetowi raport, w którym wskazuje na problemy, które uniemożliwiają pełne wdrożenie Konwencji oraz przedstawia rekomendacje, których realizacja jest konieczna dla zapewniania poszanowania praw osób z niepełnosprawnościami.

W odpowiedzi na trudności, z jakimi borykają się rolnicy zmagający się ze skutkami tegorocznej suszy, KE pracuje nad dalszymi środkami wsparcia dla sektora. Rolnikom zostanie zapewniona dodatkowa elastyczność, aby mogli zapewnić pasze zwierzętom hodowlanym. KE proponuje również przyspieszenie wypłaty i podwyższenie zaliczek w ramach dopłat bezpośrednich i na rzecz rozwoju obszarów wiejskich.

Komisja Europejska opublikowała wstępne wyniki publicznych konsultacji w sprawie czasu letniego w Europie. „Przesłanie jest jasne: 84 proc. nie chce już przestawiać zegarków. Przejdziemy zatem do działania i przygotujemy wniosek ustawodawczy do Parlamentu Europejskiego i Rady, które następnie wspólnie podejmą decyzję” – powiedziała komisarz Violeta Bulc.

Spośród 2 mln europejskich pojazdów wjeżdżających co roku do Wielkiej Brytanii ponad 450 tysięcy stanowią polskie ciężarówki. Dlatego już samo zmniejszenie wymiany towarowej i zerwanie dotychczasowych łańcuchów dostaw pomiędzy wyspą a kontynentem odbije się znacząco na liczbie przewozów, a tym samym na przychodach polskiej branży transportowej - ostrzegają Konfederacja Lewiatan oraz organizacja Transport i Logistyka Polska.

W wydaniu lipcowo-sierpniowym „Prawa Europejskiego w praktyce” komentarz analityka prawnego FOR, prezesa Fundacji Centrum Analiz dla Rozwoju Patryka Wachowca na temat zasadności pytań prejudycjalnych Sądu Najwyższego do Trybunału Sprawiedliwości UE. Ponadto przeczytacie Państwo o: ewolucji obowiązku notyfikacji projektów przepisów technicznych, jak wygląda przetwarzanie danych osobowych w kościele po 25 maja 2018 r. i jakie prawa przysługują wiernym, ustaleniu przez sąd prawa obcego w krajach niemieckojęzycznych oraz w Polsce, powiązaniach ekonomicznych zamawiającego i wykonawcy jako przesłance niekonkurencyjnego udzielenia zamówienia publicznego w prawie krajowym i unijnym oraz o kontrowersjach wokół definicji nanomateriału w sektorze żywnościowym. Będzie można również znaleźć teksty o niepozornych i pozornych korzyściach wynikających z mechanizmu podzielnej płatności, opodatkowaniu świadczeń kompleksowych podatkiem od wartości dodanej w świetle dyrektywy 2006/112/WE oraz orzecznictwa TSUE oraz dowiedzieć się o tym, jak prawo nie nadąża za praktyką. Ponadto oczywiście orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej oraz Europejskiego Trybunału Praw Człowieka.
Zapraszamy do lektury i prenumeraty!

Deklaracja Pierwotna

Deklaracja o wersji pierwotnej "Prawa Europejskiego w praktyce" Redakcja "Prawa Europejskiego w praktyce" informuje, że wersją pierwotną (referencyjną) czasopisma jest wydanie papierowe (ISSN 1733-2036). Po ukazaniu się drukiem nowego numeru czasopisma, Redakcja zamieszcza na stronie internetowej www.pewp.pl jego spis treści oraz wybrane publikacje z numeru.

Rada Naukowa

Prof. dr hab. Maria Magdalena Kenig-Witkowska,

Prof. dr hab. Jan Barcz,

Prof. dr hab. Marek Chmaj,

Prof. dr hab. Artur Nowak-Far,

Prof. dr hab. Arkadiusz Wudarski,

Prof. nadzw. UW, dr hab. Robert Grzeszczak,

Tomasz Janik,

Adw. dr Rafał Morek,

Dr Joanna Brylak,

Dr Marcin Krzymuski,

Dr Robert Siwik,

Dr Barbara Godlewska-Bujok.