Rada Ministrów 30 stycznia br. przyjęła projekt ustawy o zbiorowym zarządzaniu prawami autorskimi i prawami pokrewnymi, przedłożony przez ministra kultury i dziedzictwa narodowego. Projekt ustawy stanowi kompleksową regulację zbiorowego zarządzania prawami autorskimi i prawami pokrewnymi w Polsce.

43 proc. ankietowanych przez CBOS uważa, że uruchomienie wobec Polski art. 7 unijnego traktatu jest nieuzasadnione. O zasadności tego kroku przekonanych jest 38 proc. badanych.

Państwa Bałkanów Zachodnich są potencjalnie najbliżej przystąpienia do Unii Europejskiej. Pojawiają się inicjatywy mające na celu znalezienie sposobów na ułatwienie tego procesu. Dla Bułgarii, sprawującej prezydencję w tym półroczu, to jeden z priorytetów. W maju br. Bułgarzy będą gospodarzami szczytu Bałkanów Zachodnich w Sofii.

Celem unijnego systemu handlu emisjami (ETS) jest ograniczenie emisji dwutlenku węgla pochodzących z przemysłu.

Ultimatum Komisji Europejskiej dla dziewięciu unijnych krajów w sprawie jakości powietrza. Czechy, Słowacja i Węgry, a także Rumunia, oraz Niemcy, Francja, Włochy, Hiszpania i Wielka Brytania mają czas do końca przyszłego tygodnia na przysłanie planów dotyczących spełnienia norm jakościowych. Chodzi przede wszystkim o stężenie dwutlenku azotu i pyłu zawieszonego. W Brukseli komisarz do spraw środowiska spotkał się z przedstawicielami krajów, którym grozi pozew do unijnego Trybunału Sprawiedliwości.

Postępowanie dotyczące powrotu dziecka nie było sprawne – stwierdził Europejski Trybunał w wyroku z 18 stycznia 2018 r. w sprawie Oller Kamińska przeciwko Polsce (skarga nr 28481/12).

Europejski Trybunał Praw Człowieka zakomunikował polskiemu rządowi kolejną sprawę niesłusznego umieszczenia cudzoziemców w strzeżonym ośrodku. Sprawa dotyczy rodziny z Tadżykistanu (rodzice z dwójką małych dzieci), która kilkakrotnie próbowała złożyć na przejściu granicznym w Medyce wniosek o udzielenie ochrony międzynarodowej ze względu na prześladowania w kraju pochodzenia, jednak uniemożliwili im to funkcjonariusze Straży Granicznej. Ostatecznie wniosek został przyjęty w październiku 2017 r., po kilkunastu próbach przekroczenia granicy. Następnie cała rodzina została umieszczona w Strzeżonym Ośrodku dla Cudzoziemców w Przemyślu.

30 stycznia 2018 r. przed polskim sądem zapadł bardzo ważny wyrok, w którym sąd po raz pierwszy wskazał, że rażenie zatrzymanego paralizatorem to tortury. Ustne uzasadnienie orzeczenia było w całości zbieżne z wnioskami ekspertów z Krajowego Mechanizmu Prewencji Tortur.

Helsińska Fundacja Praw Człowieka pragnie wyrazić zaniepokojenie przepisami zawartymi w nowelizacji ustawy o IPN, przyjętej 26 stycznia przez Sejm. Fundacja podkreśla w swoim stanowisku, że ustawa zmieniająca „przewiduje rozwiązania, które mogą być wykorzystywane w sposób poważnie zagrażający swobodzie wypowiedzi”.

Komisja wolności obywatelskich, sprawiedliwości i spraw wewnętrznych (LIBE) Parlamentu Europejskiego przyjęła 29 stycznia br. rezolucję popierającą uruchomienie przez Komisję Europejską art. 7 traktatu wobec Polski. Za rezolucją głosowało 33 posłów komisji, 9 było przeciw, nikt się nie wstrzymał.

Sytuacja praworządności i demokracji w Polsce i brexit - to tematy prac PE w tym tygodniu. Ponadto posłowie będą przygotowywać się w grupach politycznych do sesji plenarnej w Strasburgu.

Mali i średni przedsiębiorcy w dużej mierze mają niewielką wiedzę na temat przepisów rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) i ta wiedza jest na powierzchownym poziomie” – stwierdziła Generalna Inspektor Ochrony Danych Osobowych dr Edyta Bielak-Jomaa.

Już w maju tego roku w całej UE mają zacząć obowiązywać nowe przepisy dotyczące ochrony danych osobowych. Oznacza to m.in., że jeżeli jakieś przedsiębiorstwo gromadzi dane w Europie, będzie musiało przestrzegać europejskich norm, nawet jeżeli analizuje je poza jej terytorium. 28 stycznia w UE obchodzony był Europejski Dzień Ochrony Danych Osobowych.

Komisja Europejska otrzymała mandat do rozpoczęcia negocjacji z Wielką Brytanią w sprawie uregulowań przejściowych dotyczących tzw. brexitu. Będą one niezbędne, aby proces wystąpienia Brytyjczyków ze wspólnoty przebiegał według jasnych, wzajemnie szanowanych reguł. W czerwcu 2016 r. w referendum większość głosujących obywateli Wielkiej Brytanii zadecydowała o wystąpieniu ich kraju z UE.

Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju przygotowało  informacją na temat realizacji programów polityki spójności 2014-2020 (stan na koniec 2017 r.). Do 31 grudnia 2017 r. złożono 72 tys. wniosków o dofinansowanie projektów na całkowitą kwotę 459,6 mld zł. Wartość dofinansowania unijnego we wnioskach o dofinansowanie wyniosła 284,6 mld zł, co stanowi 88,1 proc. alokacji. W 2017 r. beneficjenci złożyli wnioski na realizację projektów o wartości 218,6 mld zł, w tym dofinansowanie Unii Europejskiej 133,7 mld zł.

Sejm RP uchwalił 26 stycznia ustawę przygotowaną przez Ministerstwo Sprawiedliwości w reakcji na liczne przypadki znęcania się nad zwierzętami oraz szokujące przykłady bestialskiego uśmiercania zwierząt. Pakiet zmian w ustawie o ochronie zwierząt oraz w Kodeksie karnym pozwoli przeciwdziałać takim brutalnym zachowaniom. 

Unijna komisarz ds. sprawiedliwości Vera Jourova potwierdziła, że Komisja Europejska pracuje nad sposobem uzależnienia wszystkich środków UE od funkcjonowania skutecznego wymiaru sprawiedliwości oraz praworządności w krajach członkowskich. „To logiczne, że jeśli wykorzystujemy pieniądze zebrane od europejskich podatników, musi być gwarancja, że mamy niezależny wymiar sprawiedliwości i praworządność" - powiedziała na konferencji prasowej Jourova.

Komisja Europejska poinformowała, że skierowała do Trybunału Sprawiedliwości UE pozew przeciwko Polsce w związku z wdrażaniem unijnych przepisów dotyczących prawa autorskiego. „Komisja Europejska postanowiła 25 stycznia br. wnieść do Trybunału Sprawiedliwości UE sprawę przeciwko Polsce w związku z niedopełnieniem przez to państwo obowiązku powiadomienia o pełnej transpozycji (częściowy brak transpozycji) do prawa krajowego przepisów UE dotyczących zbiorowego zarządzania prawami autorskimi i prawami pokrewnymi oraz udzielania licencji wieloterytorialnych dotyczących praw do utworów muzycznych do korzystania online na rynku wewnętrznym (dyrektywa 2014/26/UE)” - napisała KE w komunikacie.

Polska znalazła się wśród 5 państw UE, wobec których KE wszczęła postepowanie o uchybienie zobowiązaniom członkowskim. Chodzi o przestrzeganie przepisów dotyczących zamówień publicznych w dziedzinie obronności. „Zapewnienie, by środki publiczne na obronność były wydajnie wydatkowane, leży w interesie wszystkich stron: organów publicznych, sektora obronności, a przede wszystkim obywateli” – przypomina komisarz Elżbieta Bieńkowska.

Maximilan Schrems może wytoczyć powództwo indywidualne przeciwko Facebook Ireland w Austrii. Natomiast jako cesjonariusz praw innych konsumentów nie może on korzystać na potrzeby wytoczenia powództwa zbiorowego z podstawy jurysdykcji zastrzeżonej dla konsumentów – orzekł Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej 25 stycznia 2018 roku w sprawie C-498/16 Maximilian Schrems /Facebook Ireland Limited.

Osoba ubiegająca się o azyl nie może zostać poddana testom psychologicznym służącym ustaleniu jej orientacji seksualnej. Przeprowadzenie takich testów stanowi bowiem nieproporcjonalną ingerencję w życie prywatne wnioskodawcy - orzekł Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej 25 stycznia 2018 roku w sprawie C-473/16 F/Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal.

Deklaracja Pierwotna

Deklaracja o wersji pierwotnej "Prawa Europejskiego w praktyce" Redakcja "Prawa Europejskiego w praktyce" informuje, że wersją pierwotną (referencyjną) czasopisma jest wydanie papierowe (ISSN 1733-2036). Po ukazaniu się drukiem nowego numeru czasopisma, Redakcja zamieszcza na stronie internetowej www.pewp.pl jego spis treści oraz wybrane publikacje z numeru.

Rada Naukowa

Prof. dr hab. Maria Magdalena Kenig-Witkowska,

Prof. dr hab. Jan Barcz,

Prof. dr hab. Marek Chmaj,

Prof. dr hab. Artur Nowak-Far,

Prof. dr hab. Arkadiusz Wudarski,

Prof. nadzw. UW, dr hab. Robert Grzeszczak,

Tomasz Janik,

Adw. dr Rafał Morek,

Dr Joanna Brylak,

Dr Marcin Krzymuski,

Robert Siwik,

Dr Barbara Godlewska-Bujok.