Jest wstępne polityczne porozumienie w sprawie „Horyzont Europa” - unijnego programu w zakresie badań naukowych i innowacji. W budżecie UE na lata 2021–2027 Komisja Europejska proponuje przydzielenie na ten cel 100 mld euro. „Jesteśmy na dobrej drodze do uruchomienia w 2021 r. najambitniejszego w historii europejskiego programu badań naukowych i innowacji” – powiedział komisarz Carlos Moedas.

UE przystępuje do aktu genewskiego porozumienia lizbońskiego w sprawie ochrony nazw pochodzenia i ich rejestracji międzynarodowej. Ambasadorowie państw członkowskich zgromadzeni 20 marca br.  na forum Coreperu zatwierdzili porozumienie, które prezydencja rumuńska wypracowała z Parlamentem Europejskim w sprawie projektu rozporządzenia o przystąpieniu UE do aktu genewskiego. Po przyjęciu nowych przepisów UE będzie mogła korzystać z praw oraz wypełniać obowiązki jako umawiająca się strona aktu.

Ponad 250 mln złotych w ramach Planu Inwestycyjnego dla Europy trafi do innowacyjnych przedsiębiorców w Polsce za pośrednictwem leasingu i pożyczek. Polskim partnerem umowy jest PKO Leasing. Z finansowania mogą skorzystać przedsiębiorcy zatrudniający poniżej 500 pracowników, spełniający przynajmniej jedno z tzw. kryteriów innowacyjności.

Nowe internetowe narzędzie służące łagodzeniu kar pozwoli firmom objętym postępowaniem w sprawach kartelowych na składanie oświadczeń i zgłoszeń drogą elektroniczną. Chodzi m.in. o wnioski o złagodzenie kary i postępowania ugodowe. Dzięki tym rozwiązaniom administracja publiczna, przedsiębiorstwa i obywatele będą mogli – zachowując poufność – zaoszczędzić czas i ograniczyć koszty.

Ponad pół miliarda euro z Europejskiego Funduszu Obronnego sfinansuje w latach 2019–2020 projekty przemysłowe i badawcze w dziedzinie obronności. Dzisiaj ogłoszono zaproszenia do składania wniosków w tej dziedzinie. „Aby Europa mogła chronić, potrzebujemy najnowocześniejszych technologii i sprzętu obronnego” – powiedziała komisarz Elżbieta Bieńkowska.

21 marca to Międzynarodowy Dzień Walki z Dyskryminacją Rasową. Z tej okazji Helsińska Fundacja Praw Człowieka opublikowała garść przydatnych materiałów dla nauczycielek, nauczycieli, edukatorek i edukatorów. Problem dyskryminacji rasowej, krzywdzące stereotypy i rasistowskie zachowania to wciąż poważne problemy, o których warto mówić. Warto też edukować.

UE będzie dalej pomagać partnerom przygotowywać się do przyszłego członkostwa w Unii Europejskiej. Zamierza też dalej wspierać proces akcesyjny. 19 marca br. Rada UE uzgodniła stanowisko (częściowe podejście ogólne) w sprawie projektu rozporządzenia ustanawiającego Instrument Pomocy Przedakcesyjnej (IPA III) na lata 2021–2027. Uzgodniony tekst nie obejmuje kwestii finansowych ani horyzontalnych, które zależą od ogólnego porozumienia w sprawie kolejnych wieloletnich ram finansowych.

Rada Unii Europejskiej  przyjęła 19 marca br.  szereg aktów ustawodawczych w ramach przygotowań na wypadek brexitu bez porozumienia. Celem tych aktów jest ograniczyć najpoważniejsze szkody spowodowane przez chaotyczny brexit. Chodzi w szczególności o sektory, w których perturbacje dla obywateli i przedsiębiorstw byłyby największe. Przyjęte przepisy są uzupełnieniem innych środków, takich jak te określające prawa obywateli, przyjętych przez państwa członkowskie w ramach przygotowań do scenariusza brexitu bez porozumienia.

Rada UE przyjęła 19 marca br.  przepisy mające zapobiegać nadużywaniu danych osobowych przez europejskie partie polityczne podczas wyborów do Parlamentu Europejskiego. Nowe przepisy wprowadzają zmiany w rozporządzeniu z 2014 r. o statusie i finansowaniu europejskich partii i fundacji politycznych. Pozwolą karać finansowo europejskie partie i fundacje polityczne, które będą celowo wpływać lub próbować wpływać na wyniki wyborów do Parlamentu Europejskiego, wykorzystując naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych.

Tworzymy system innowacyjny czyniący z Europy lidera strategicznych technologii, które ukształtują naszą przyszłość, takich jak sztuczna inteligencja, biotechnologia i bezemisyjne źródła energii” – deklaruje komisarz Carlos Moedas. Komisja Europejska przekazuje 2 miliardy euro na projekty, które dzięki wsparciu Europejskiej Rady ds. Innowacji będą miały szansę zaistnienia na rynku.

To projekt, który ma kluczowe znaczenie dla zapewnienia przedsiębiorstwom finansowania koniecznego, aby móc się rozwijać, co przyczyni się do pobudzenia inwestycji, miejsc pracy i wzrostu gospodarczego – przypomina Komisja Europejska. Kolegium komisarzy właśnie podsumowało postępy w budowie jednolitego rynku kapitałowego, w tym w zakresie zrównoważonego finansowania.

Przed majowymi wyborami do europarlamentu Komisja Europejska wzywa partie polityczne do połączenia wysiłków w celu zapewnienia uczciwej kampanii. „Wyborcy zasługują na przejrzystość, aby móc dokonać świadomego wyboru. Internetowa reklama polityczna powinna być równie przejrzysta, jak ta, którą otrzymuje się w skrzynce pocztowej lub na rynku” – powiedziała komisarz Věra Jourová.

Nasze wydawnictwo zaprasza prawników, pracowników naukowych, doktorantów, studentów, a także pracowników resortów, wymiaru sprawiedliwości, instytucji państwowych i samorządowych do współpracy autorskiej. Magazyn "Prawo Europejskie w praktyce" jest wydawany od ponad 15 lat. Patronat naukowy nad wydawnictwem sprawuje Instytut Prawa Międzynarodowego Wydziału Prawa Uniwersytetu Warszawskiego. Chcemy, aby czasopismo stało się autentycznym forum prawniczym, prezentując dorobek instytucji akademickich, naukowców i praktyków z zakresu nauk prawnych, rozwiązań legislacyjnych, funkcjonowania prawa krajowego i unijnego, polskich i międzynarodowych instytucji wymiaru sprawiedliwości, ochrony praw obywatelskich etc. Materiały do najbliższego numeru prosimy przesyłać do 29 marca br. na e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Zapraszamy!!!

UE stara się zapewnić sygnalistom (ang. whistleblowers) szeroką ochronę w wielu sektorach. Ambasadorowie państw członkowskich UE potwierdzili 15 marca br.  porozumienie w sprawie dyrektywy o ochronie sygnalistów, które prezydencja rumuńska wypracowała 11 marca z Parlamentem Europejskim. Nowe przepisy nakażą tworzenie bezpiecznych kanałów zgłaszania naruszeń: mają to być kanały zarówno wewnątrz organizacji (prywatnych lub publicznych), jak i kanały skierowane do organów publicznych. Nowe przepisy dadzą też sygnalistom dużą ochronę przed odwetem i zobowiążą organy krajowe do odpowiedniego poinformowania obywateli i wyszkolenia urzędników publicznych, jak postępować w przypadku zjawiska sygnalizacji naruszeń.

UE opracowuje swój przyszły program kosmiczny na lata 2021–2027. Ambasadorowie państw UE zebrani 13 marca br. na posiedzeniu Coreperu potwierdzili wspólne rozumienie wypracowane przez prezydencję rumuńską i Parlament Europejski co do projektu rozporządzenia w sprawie unijnego programu kosmicznego. Nie obejmuje ono aspektów finansowych programu ani innych aspektów horyzontalnych, gdyż będą one zależeć od przyszłego ogólnego porozumienia w sprawie kolejnych wieloletnich ram finansowych.

UE chce kontynuować swój sztandarowy program, znany jako instrument „Łącząc Europę”, i finansować z niego kluczowe projekty transportowe, cyfrowe i energetyczne również po 2020 r. 13 marca br.  Komitet Stałych Przedstawicieli potwierdził wspólne rozumienie wypracowane przez prezydencję rumuńską i Parlament Europejski co do drugiej edycji programu (CEF 2.0) w latach 2021–2027.

UE wspiera cyfryzację swoich gospodarek i społeczeństw poprzez utworzenie nowego programu finansowania „Cyfrowa Europa” na lata 2021–2027. Komitet Stałych Przedstawicieli potwierdził 13 marca br. wspólne rozumienie wypracowane przez prezydencję rumuńską z Parlamentem Europejskim w sprawie wniosku, który ma na celu promowanie wprowadzania i upowszechniania na wielką skalę kluczowych technologii cyfrowych, takich jak sztuczna inteligencja i najnowocześniejsze narzędzia w dziedzinie cyberbezpieczeństwa.

UE pracuje nad ulepszeniem narzędzi chroniących Europę przed nasilającymi się cyberzagrożeniami. W związku z tym powstaną nowe struktury, które mają gromadzić wiedzę i koordynować współpracę w zakresie badań naukowych, technologii i rozwoju przemysłu w dziedzinie cyberbezpieczeństwa. 13 marca br. Komitet Stałych Przedstawicieli w Radzie udzielił rumuńskiej prezydencji mandatu do rozpoczęcia negocjacji z Parlamentem Europejskim w sprawie cyberbezpieczeństwa. Chodzi o utworzenie Europejskiego Centrum Kompetencji w dziedzinie Cyberbezpieczeństwa w kwestiach Przemysłu, Technologii i Badań Naukowych, który służyć będzie jako baza wiedzy na najwyższym poziomie, oraz ustanowienie sieci krajowych ośrodków koordynacji. Wspólnie te nowe struktury pomogą zabezpieczyć jednolity rynek cyfrowy i zwiększyć autonomię UE w dziedzinie cyberbezpieczeństwa.

Parlament i Rada UE zawarły wstępne porozumienie w sprawie programu działań na rzecz środowiska i klimatu LIFE w latach 2021–2027. W nowej perspektywie finansowej LIFE ma być programem, który otrzyma proporcjonalnie najwyższy budżet. KE proponuje również, aby co najmniej 25 proc. wydatków UE we wszystkich programach przyczyniało się do realizacji celów klimatycznych.

Inicjatywa obywatelska „Housing for All” zostanie zarejestrowana – taką zadecydowała Komisja Europejska. Celem inicjatywy jest zapewnienie lepszych warunków prawnych i ram finansowych, aby ułatwić dostęp do mieszkań w Europie. Jeżeli w ciągu roku poprze ją milion osób z co najmniej 7 państw Unii, wówczas KE będzie musiała podjąć decyzję o przyjęciu lub odrzuceniu wniosku.

W kontekście rosnącej potęgi gospodarczej i coraz większych wpływów politycznych Chin UE dokonuje przeglądu stosunków z Pekinem oraz przedstawia związane z nimi możliwości i wyzwania. Należą do nich m.in. zrównoważona wymiana handlowa, ochrona krytycznej infrastruktury cyfrowej, monitorowanie bezpośrednich inwestycji oraz wzajemność w dostępie do zamówień publicznych.

Deklaracja Pierwotna

Deklaracja o wersji pierwotnej "Prawa Europejskiego w praktyce" Redakcja "Prawa Europejskiego w praktyce" informuje, że wersją pierwotną (referencyjną) czasopisma jest wydanie papierowe (ISSN 1733-2036). Po ukazaniu się drukiem nowego numeru czasopisma, Redakcja zamieszcza na stronie internetowej www.pewp.pl jego spis treści oraz wybrane publikacje z numeru.

Rada Naukowa

Prof. dr hab. Maria Magdalena Kenig-Witkowska,

Prof. dr hab. Jan Barcz,

Prof. dr hab. Marek Chmaj,

Prof. dr hab. Artur Nowak-Far,

Prof. dr hab. Arkadiusz Wudarski,

Prof. nadzw. UW, dr hab. Robert Grzeszczak,

Tomasz Janik,

Adw. dr Rafał Morek,

Dr Joanna Brylak,

Dr Marcin Krzymuski,

Dr Robert Siwik,

Dr Barbara Godlewska-Bujok.