UE podejmuje działania, by w razie wyjścia Wielkiej Brytanii z UE bez wynegocjowanego porozumienia utrzymać wysoki poziom bezpieczeństwa lotniczego w unijnej przestrzeni powietrznej. Przedstawiciele państw członkowskich zebrani w Komitecie Stałych Przedstawicieli zatwierdzili 22 lutego br. porozumienie z Parlamentem Europejskim co do projektu rozporządzenia, które zapewni dalsze obowiązywanie niektórych certyfikatów bezpieczeństwa lotniczego.

UE unowocześnia przepisy regulujące sposób, miejsce i częstotliwość połowów. Są to tzw. środki techniczne. Ambasadorowie państw UE zatwierdzili 22 lutego br.  porozumienie, które prezydencja wypracowała 13 lutego z przedstawicielami Parlamentu Europejskiego w sprawie przepisów o zachowaniu zasobów rybnych i ochronie ekosystemów morskich. Nowy akt dotyczy specyfikacji narzędzi połowowych, rozmiaru oczka sieci, obszarów i okresów zamkniętych oraz środków minimalizujących wpływ połowów na ekosystem i środowisko morskie.

Do ponad 100 tysięcy złotych wzrośnie maksymalny pułap wsparcia dla rolników bez konieczności uprzedniego uzyskania zgody Komisji Europejskiej. Umożliwi to większą elastyczność i skuteczność, zwłaszcza w razie kryzysu i sytuacji wymagających szybkiej reakcji ze strony władz krajowych. KE uznała, że taki pułap nie będzie zagrażał konkurencji ani handlowi na rynku wewnętrznym.

W wydaniu styczniowo-lutowym „Prawa Europejskiego w praktyce” piszemy o proponowanej przez Ministerstwo Sprawiedliwości reformie prawa karnego, m.in. dr Adam Bodnar, Rzecznik Praw Obywatelskich, wytyka  jej błędy. Ponadto przeczytacie Państwo o: prawnych mechanizmach zwalczania dumpingu socjalnego, zmianach w wykonywaniu czynności organu centralnego  w sprawach rodzinnych, nowym prawie zamówień publicznych – czy jest zgodne z prawem unijnym, zamiarze jako niezbędnej przesłance testu złej wiary zgłaszającego w unijnym prawie znaków towarowych, prawie dzieci pracowników migrujących w UE do odbywania edukacji w możliwie najlepszych warunkach. Będzie można również znaleźć materiał o naruszeniu praw podstawowych jako przesłance odmowy wykonania ENA w kontekście zasad wzajemnego uznawania  i zaufania między państwami członkowskimi UE, a także zapoznać się z wymogami dopuszczalności indywidualnej skargi do ETPC. Poza tym znajdą Państwo oczywiście orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej i Europejskiego Trybunału Praw Człowieka oraz nowe inicjatywy europejskie.
Zapraszamy do lektury i prenumeraty na 2019 rok! Druk zamówienia w zakładce Prenumerata.

UE konsoliduje swoją ofertę finansową, by skuteczniej wspierać inwestycje, wzrost i tworzenie miejsc pracy w UE. Ambasadorowie państw UE zatwierdzili stanowisko Rady względem projektu Komisji, który scala w jeden program 14 instrumentów finansowych obecnie wspierających inwestycje w UE. Porozumienie nie dotyczy kwestii budżetowych ani horyzontalnych, które są obecnie elementem negocjacji w sprawie unijnych wieloletnich ram finansowych 2021–2027. Uzgodnione dziś stanowisko będzie dla prezydencji podstawą do negocjacji z Parlamentem Europejskim, które mają rozpocząć się jak najrychlej. Rada kontynuuje konstruktywne prace nad lokalizacją sekretariatu komitetu inwestycyjnego.

Unia Europejska modernizuje wspólną politykę wizową. Osoby z pozytywną historią wizową będą miały prawo wjeżdżać i przebywać na terenie wspólnoty przez coraz dłuższe okresy czasu – nawet do pięciu lat. Jednocześnie do 80 euro wzrośnie opłata za wydanie wizy Schengen – pozwoli to na utrzymanie odpowiednio dużej liczby pracowników konsularnych w celu zapewnienia ściślejszej kontroli bezpieczeństwa.

UE wprowadza nowe przepisy, które zapewnią firmom większą przejrzystość, uczciwość i przewidywalność platform internetowych oraz skuteczny system dochodzenia roszczeń. Ambasadorowie państw UE zebrani w Coreperze zatwierdzili 20 lutego br. wstępne porozumienie z Parlamentem Europejskim z 13 lutego w sprawie projektu rozporządzenia regulującego stosunki między platformami internetowymi a firmami z nich korzystającymi.

UE przyjmuje nowe przepisy, które powinny zwiększyć konkurencyjność unijnych producentów leków generycznych i biopodobnych. Ambasadorowie państw UE zebrani w Coreperze zatwierdzili 20 lutego br.  porozumienie z Parlamentem Europejskim z 14 lutego w sprawie projektu rozporządzenia wprowadzającego – do celów eksportu lub magazynowania – wyjątek od ochrony przyznanej oryginalnemu lekowi na mocy dodatkowego świadectwa ochronnego.

UE pracuje nad poprawą bezpieczeństwa na drogach. Przedstawiciele rumuńskiej prezydencji w Radzie osiągnęli wstępne porozumienie z Parlamentem Europejskim co do wniosku w sprawie poprawy zarządzania infrastrukturą drogową, by zmniejszyć liczbę poważnych obrażeń oraz wypadków śmiertelnych na drogach. Reforma rozszerzy zakres obecnych przepisów na autostrady i inne drogi główne znajdujące się poza transeuropejską siecią transportową (TEN-T). Przyczyni się to znacząco do poprawy bezpieczeństwa infrastruktury drogowej w całej Unii. Dyrektywa będzie obejmowała też drogi poza obszarami miejskimi wybudowane z wykorzystaniem funduszy unijnych.

KE proponuje modyfikację metody obliczania sankcji finansowych, które ostatecznie orzeka Trybunał Sprawiedliwości w postępowaniach o uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego. Do tej pory pod uwagę brano m.in. PKB danego kraju oraz liczbę głosów, jaką dysponuje on w Radzie. Modyfikacja ma polegać na wyliczaniu sankcji finansowych w oparciu o liczbę przedstawicieli danego państwa w PE.

Instytucje UE osiągnęły częściowe porozumienie polityczne w sprawie Europejskiego Funduszu Obronnego. Ostateczną decyzję podejmą Parlament Europejski i Rada. Fundusz ma wesprzeć innowacyjną i konkurencyjną bazę przemysłową sektora obronnego oraz wzmocnić autonomię strategiczną UE. Jak podkreśla komisarz Elżbieta Bieńkowska, to szansa na rozwój takich dziedzin, jak sztuczna inteligencja, oprogramowania szyfrujące, technologie dronów czy łączność satelitarna.

Rada przyjęła 19 lutego br. konkluzje w sprawie zapewnienia wolnych i uczciwych wyborów europejskich. Gdy do wyborów europejskich w maju 2019 r. pozostało mniej niż 100 dni, w swoich konkluzjach Rada ustosunkowuje się do zagrożeń dla zapewnienia wolnych i uczciwych wyborów europejskich, w oparciu o dotychczasowe doświadczenia.

Rumuńska prezydencja Rady wypracowała 19 lutego br. wstępne porozumienie z przedstawicielami Parlamentu Europejskiego w sprawie nowych przepisów wyznaczających wiążące cele redukcji emisji CO2 dla pojazdów ciężkich. Dzisiejsze wstępne porozumienie muszą jeszcze zatwierdzić państwa członkowskie.

Ministerstwo Sprawiedliwości skierowało 18 lutego br. do uzgodnień międzyresortowych, konsultacji publicznych i opiniowania projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu przeciwdziałania lichwie. Bezpieczne zakupy na raty, „chwilówki” bez zdzierstwa, koniec z odbieraniem mieszkań za niespłacone pożyczki o wielokrotnie niższej wysokości, limity kosztów dodatkowych i surowe kary za lichwę – to pakiet zmian w prawie, które mają skutecznie chronić Polaków przed plagą lichwiarzy i nadużyciami firm pożyczkowych.

Wzrasta ryzyko, że do 30 marca br. nie uda się doprowadzić o zawarcia porozumienia z Wielką Brytanią w sprawie tzw. brexitu. To scenariusz, który może zagrozić europejskim firmom działającym na brytyjskim rynku. Dlatego Komisja Europejska uruchomiła - adresowaną do przedsiębiorstw - kampanię informacyjną dotyczącą ceł i podatków pośrednich, takich jak VAT w sytuacji, gdy Zjednoczone Królestwo przestanie być członkiem UE.

Akty urodzenia, akty małżeństwa lub zaświadczenie o braku wpisu w rejestrze karnym wydane w jednym z państw UE będą uznawane za autentyczne w innym państwie członkowskim bez poświadczającej tę autentyczność pieczęci. W całej UE w życie wchodzą przepisy zmniejszające koszty i ograniczające formalności administracyjne dla obywateli mieszkających poza swoim krajem pochodzenia.

Nowe przepisy zostały opracowane z myślą o milionach MŚP. Wiele z nich nie dysponuje zasobami do negocjacji w sporach z dużymi platformami internetowymi” – powiedziała komisarz Elżbieta Bieńkowska. Unijni negocjatorzy porozumieli się w sprawie regulacji, które mają zapewnić mniejszym podmiotom wyrównane szanse w relacjach biznesowych z handlowymi platformami internetowymi.

Państwa członkowskie zatwierdziły porozumienie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wniosku KE dotyczącego wzmocnienia unijnych przepisów w zakresie prekursorów materiałów wybuchowych. Zaostrzone przepisy zapewnią lepsze zabezpieczenie i kontrolę sprzedaży chemikaliów, które mogą być wykorzystywane niezgodnie z przeznaczeniem do wytwarzania domowym sposobem materiałów wybuchowych.

Nowa instytucja ma stać na straży sprawiedliwej mobilności pracowników w Europie. „Potrzebujemy jasnych, sprawiedliwych i możliwych do wyegzekwowania przepisów w zakresie mobilności pracowników” – powiedziała Marianne Thyssen. Obecnie około 17 mln obywateli UE mieszka lub pracuje w innym państwie członkowskim – to dwa razy więcej niż dziesięć lat temu.

Pożary lasów, burze i powodzie w 2017 i 2018 r poddały mechanizm obrony cywilnej UE trudnej próbie. Parlament Europejski przyjął 12 lutego br. nowelizację, która unowocześni system. Nowe przepisy, wstępnie uzgodnione z Radą w grudniu, pozwolą państwom członkowskim szybciej i skuteczniej reagować na klęski żywiołowe i katastrofy spowodowane przez człowieka. Ma temu służyć zracjonalizowany system dzielenia się zasobami służby cywilnej.

Obywatelom UE wkrótce łatwiej będzie dotrzeć do informacji naukowych na temat podstawowej kwestii, którą jest bezpieczeństwo żywności a zdrowie ludzi. Prezydencja Rady 12 lutego br. porozumiała się wstępnie z Parlamentem Europejskim w sprawie nowego rozporządzenia o przejrzystości i zrównoważonym charakterze unijnej oceny ryzyka w łańcuchu żywnościowym. Porozumienie to musi jeszcze jednak zostać formalnie potwierdzone przez Radę i Parlament Europejski.

Deklaracja Pierwotna

Deklaracja o wersji pierwotnej "Prawa Europejskiego w praktyce" Redakcja "Prawa Europejskiego w praktyce" informuje, że wersją pierwotną (referencyjną) czasopisma jest wydanie papierowe (ISSN 1733-2036). Po ukazaniu się drukiem nowego numeru czasopisma, Redakcja zamieszcza na stronie internetowej www.pewp.pl jego spis treści oraz wybrane publikacje z numeru.

Rada Naukowa

Prof. dr hab. Maria Magdalena Kenig-Witkowska,

Prof. dr hab. Jan Barcz,

Prof. dr hab. Marek Chmaj,

Prof. dr hab. Artur Nowak-Far,

Prof. dr hab. Arkadiusz Wudarski,

Prof. nadzw. UW, dr hab. Robert Grzeszczak,

Tomasz Janik,

Adw. dr Rafał Morek,

Dr Joanna Brylak,

Dr Marcin Krzymuski,

Dr Robert Siwik,

Dr Barbara Godlewska-Bujok.