Na sesji Rady Praw Człowieka 9 maja 2017 r. odbędzie się Powszechny Przegląd Okresowy Praw Człowieka ONZ (UPR) na temat Polski. To standardowa procedura, która organizowana jest cyklicznie, a jej celem jest ocenienie, w jaki sposób państwo członkowskie ONZ przestrzega praw człowieka.

Jak szybko można w Polsce uchwalić ustawę? Rekord Sejmu VIII kadencji wynosi… sześć dni. Od wniesienia projektu do podpisu prezydenta RP. Ten i inne kuriozalne przykłady złej legislacji analizuje raport legislacyjny Pracodawców RP noszący znamienny tytuł „Siedem grzechów głównych stanowienia prawa w Polsce”. Dla polskiego systemu legislacji jego treść to niemal akt oskarżenia.

Świętokrzyskie, Podkarpackie, Warmińsko-Mazurskie, Lubelskie i Podlaskie – te polskie województwa, znalazły się wśród europejskich regionów będących w gorszej sytuacji pod względem wzrostu gospodarczego i poziomu zamożności. Komisja Europejska przygotowała ocenę sytuacji i sposoby wspierania strategii wzrostu regionalnego za pomocą unijnych funduszy.

Decyzja o wyjściu Wielkiej Brytanii z UE oznacza dla Europejskiej Agencji ds. Leków konieczność wyprowadzki z Londynu. Wśród unijnych krajów, które chciałyby przeniesienia siedziby Agencji do ich stolic, jest także Polska.

Wzory pouczeń napisane ludzkim językiem dla: pokrzywdzonych, świadków, obwinionych, podejrzanych, zatrzymanych i tymczasowo aresztowanych wspólnie przygotowali Helsińska Fundacja Praw Człowieka (HFPC) i Rzecznik Praw Obywatelskich (RPO). Ulotki informują o prawach i obowiązkach osób w postępowaniu karnym

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Widzewa w Łodzi uznał, że przedsiębiorca, który odmówił wydrukowania materiałów reklamowych organizacji pozarządowej działającej na rzecz praw osób LGBT, popełnił wykroczenie z art. 138 Kodeksu wykroczeń.

Helsińska Fundacja Praw Człowieka przygotowała raport dotyczący wykonywania przez Polskę wyroków Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. W swoim stanowisku Fundacja podkreśliła, że docenia wysiłki polskich władz podejmowane na przestrzeni lat w celu upowszechniania i wdrażania standardów wypracowanych przez Radę Europy. Jednak wciąż istnieje wiele orzeczeń, z których wytyczne nie zostały zrealizowane przez polskie władze i prace legislacyjne wymagają zintensyfikowania.

Skraca się czas rozstrzygnięć sądowych w sprawach cywilnych i handlowych, powoli poprawia się także postrzeganie niezależności sądów – wynika z najnowszej tablicy wyników wymiaru sprawiedliwości opublikowanej przez KE. „Niezależny i sprawny system wymiaru sprawiedliwości jest podstawowym filarem każdej demokracji” – przypomina komisarz Vĕra Jourová.

KE dostrzega bardzo niepokojące trendy w Polsce i na Węgrzech” – oświadczyła w Brukseli unijna komisarz ds. sprawiedliwości Vera Jourova, wskazując, że wolne wybory w obu krajach nie są jedyną gwarancją liberalnego porządku w nich.

Polska zaskarżyła do Trybunału Sprawiedliwości UE unijną dyrektywę, która ustanawia nowe limity głównych źródeł zanieczyszczeń powietrza dla państw UE - dowiedziała się PAP ze źródeł dyplomatycznych w Brukseli.

Polska wytworzyła 2,9 proc. unijnego PKB, Niemcy - ok. 21 proc., a strefa euro - ponad 72 proc. - podał Eurostat.

W dniach 28 - 31 marca 2017 r. na terenie całego kraju odbyły się zawodowe egzaminy prawnicze: adwokacki i radcowski. Frekwencja była bardzo wysoka. Według danych otrzymanych z poszczególnych komisji, do egzaminu adwokackiego przystąpiło 2594 zdających, natomiast do egzaminu radcowskiego - 2840 zdających. Wyniki zostaną ogłoszone do I połowy maja.

Nasze starania o wprowadzenie bardziej rygorystycznych kontroli wyrobów medycznych na unijnym rynku doszły do skutku” – powiedziała komisarz Elżbieta Bieńkowska. Rozporządzenia wprowadzają szereg ulepszeń w zakresie wyrobów medycznych i wyrobów do diagnostyki in vitro. Zaostrzone zostaną także wymogi dotyczące badań klinicznych oraz kontroli podmiotów zatwierdzających wprowadzanie do obrotu.

CETA otwiera możliwości firmom działającym zarówno w UE, jak i kanadyjskim. Ta umowa zwiększa mobilność, a zmniejsza ilość biurokracji” – przekonywała w Warszawie komisarz Cecilia Malmström. Podczas Dialogu Obywatelskiego "Nowe gospodarcze możliwości dla Polski i UE" unijna komisarz ds. handlu dyskutowała z podsekretarzem stanu w Ministerstwie Rozwoju Tadeuszem Kościńskim oraz trzystuosobową publicznością.

Organy krajowe mogą odmówić, ze względów bezpieczeństwa publicznego, wydania obywatelce irańskiej, będącej absolwentką uniwersytetu objętego środkami ograniczającymi, wizy w celu odbycia studiów we wrażliwej dziedzinie, takiej jak bezpieczeństwo technologii informatycznych O ile organy krajowe dysponują szerokim zakresem uznania w odniesieniu do oceny istnienia zagrożenia dla bezpieczeństwa publicznego, o tyle decyzję w sprawie odmowy należy jednak odpowiednio uzasadnić.

Trybunał Sprawiedliwości uznał, że jest właściwy do orzekania w trybie prejudycjalnym w sprawie ważności środków ograniczających przyjętych wobec osób fizycznych lub prawnych w ramach wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa. Następnie stwierdził, że środki ograniczające przyjęte przez Radę wobec niektórych przedsiębiorstw rosyjskich, w tym wobec Rosneftu, w kontekście kryzysu na Ukrainie są ważne.

Młodzi Europejczycy z Polski, Austrii, Czech, Niemiec, Słowacji i Węgier pozytywnie oceniają integrację europejską i chcą pozostania swoich krajów w UE przy jednoczesnym jej reformowaniu. Za najważniejszą osobistą korzyść płynącą z integracji uznają pokój, wynika z najnowszego reprezentatywnego badania Instytutu Spraw Publicznych (ISP) przeprowadzonego wraz z partnerami z pięciu krajów.

Trybunał Konstytucyjny orzekł 22 marca br. w wyroku w sprawie P 121/15, że art. 24 ustawy z 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych w zakresie, w jakim uniemożliwia wytoczenie powództwa przed sąd, w którego okręgu praca jest, była lub miała być wykonywana, jest niezgodny z art. 32 ust. 1 w związku z art. 45 ust. 1 konstytucji.

Do końca 2017 roku województwa rozdzielą bądź już rozdzieliły niespełna 10 mld zł unijnych funduszy dla firm, czyli 22 proc. całej planowanej na ten cel puli na lata 2014-2020 – wynika z raportu firmy audytorsko-doradczo-outsourcingowej Grant Thornton pod patronatem KPOL Lewiatan. Najwolniej dystrybucja środków z Brukseli przebiega w województwie kujawsko-pomorskim, gdzie odsetek ten wynosi zaledwie 13,2 proc.

Przewodniczący Rady Europejskiej Donald Tusk otrzymał oficjalną notyfikację informującą o zamiarze wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej. „Żałujemy, że Wielka Brytania opuści UE, ale jesteśmy gotowi na proces, który teraz nastąpi", napisał Donald Tusk, dodając, że „w tych negocjacjach Unia będzie działać jako jedność i chronić swoje interesy."

Jednym z kluczowych elementów reformy polityki spójności na lata 2014–2020 było wprowadzenie wobec państw członkowskich warunków wstępnych dla otrzymania środków z europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych. Opublikowana pierwsza ocena pokazuje, że warunki wstępne są dla państw członkowskich i regionów silną zachętą do przeprowadzenia reform, które w przeciwnym razie byłyby realizowane z opóźnieniem lub może w ogóle nie doszłyby do skutku.

Deklaracja Pierwotna

Deklaracja o wersji pierwotnej "Prawa Europejskiego w praktyce" Redakcja "Prawa Europejskiego w praktyce" informuje, że wersją pierwotną (referencyjną) czasopisma jest wydanie papierowe (ISSN 1733-2036). Po ukazaniu się drukiem nowego numeru czasopisma, Redakcja zamieszcza na stronie internetowej www.pewp.pl jego spis treści oraz wybrane publikacje z numeru.

Rada Naukowa

Prof. dr hab. Maria Magdalena Kenig-Witkowska,

Prof. dr hab. Jan Barcz,

Prof. dr hab. Marek Chmaj,

Prof. dr hab. Artur Nowak-Far,

Prof. dr hab. Arkadiusz Wudarski,

Prof. nadzw. UW, dr hab. Robert Grzeszczak,

Tomasz Janik,

Adw. dr Rafał Morek,

Dr Joanna Brylak,

Dr Marcin Krzymuski,

Dr Robert Siwik,

Dr Barbara Godlewska-Bujok.