Sąd Rejonowy dla Łodzi-Widzewa w Łodzi uznał, że przedsiębiorca, który odmówił wydrukowania materiałów reklamowych organizacji pozarządowej działającej na rzecz praw osób LGBT, popełnił wykroczenie z art. 138 Kodeksu wykroczeń.

Helsińska Fundacja Praw Człowieka przygotowała raport dotyczący wykonywania przez Polskę wyroków Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. W swoim stanowisku Fundacja podkreśliła, że docenia wysiłki polskich władz podejmowane na przestrzeni lat w celu upowszechniania i wdrażania standardów wypracowanych przez Radę Europy. Jednak wciąż istnieje wiele orzeczeń, z których wytyczne nie zostały zrealizowane przez polskie władze i prace legislacyjne wymagają zintensyfikowania.

Skraca się czas rozstrzygnięć sądowych w sprawach cywilnych i handlowych, powoli poprawia się także postrzeganie niezależności sądów – wynika z najnowszej tablicy wyników wymiaru sprawiedliwości opublikowanej przez KE. „Niezależny i sprawny system wymiaru sprawiedliwości jest podstawowym filarem każdej demokracji” – przypomina komisarz Vĕra Jourová.

KE dostrzega bardzo niepokojące trendy w Polsce i na Węgrzech” – oświadczyła w Brukseli unijna komisarz ds. sprawiedliwości Vera Jourova, wskazując, że wolne wybory w obu krajach nie są jedyną gwarancją liberalnego porządku w nich.

Polska zaskarżyła do Trybunału Sprawiedliwości UE unijną dyrektywę, która ustanawia nowe limity głównych źródeł zanieczyszczeń powietrza dla państw UE - dowiedziała się PAP ze źródeł dyplomatycznych w Brukseli.

Polska wytworzyła 2,9 proc. unijnego PKB, Niemcy - ok. 21 proc., a strefa euro - ponad 72 proc. - podał Eurostat.

W dniach 28 - 31 marca 2017 r. na terenie całego kraju odbyły się zawodowe egzaminy prawnicze: adwokacki i radcowski. Frekwencja była bardzo wysoka. Według danych otrzymanych z poszczególnych komisji, do egzaminu adwokackiego przystąpiło 2594 zdających, natomiast do egzaminu radcowskiego - 2840 zdających. Wyniki zostaną ogłoszone do I połowy maja.

Nasze starania o wprowadzenie bardziej rygorystycznych kontroli wyrobów medycznych na unijnym rynku doszły do skutku” – powiedziała komisarz Elżbieta Bieńkowska. Rozporządzenia wprowadzają szereg ulepszeń w zakresie wyrobów medycznych i wyrobów do diagnostyki in vitro. Zaostrzone zostaną także wymogi dotyczące badań klinicznych oraz kontroli podmiotów zatwierdzających wprowadzanie do obrotu.

CETA otwiera możliwości firmom działającym zarówno w UE, jak i kanadyjskim. Ta umowa zwiększa mobilność, a zmniejsza ilość biurokracji” – przekonywała w Warszawie komisarz Cecilia Malmström. Podczas Dialogu Obywatelskiego "Nowe gospodarcze możliwości dla Polski i UE" unijna komisarz ds. handlu dyskutowała z podsekretarzem stanu w Ministerstwie Rozwoju Tadeuszem Kościńskim oraz trzystuosobową publicznością.

Organy krajowe mogą odmówić, ze względów bezpieczeństwa publicznego, wydania obywatelce irańskiej, będącej absolwentką uniwersytetu objętego środkami ograniczającymi, wizy w celu odbycia studiów we wrażliwej dziedzinie, takiej jak bezpieczeństwo technologii informatycznych O ile organy krajowe dysponują szerokim zakresem uznania w odniesieniu do oceny istnienia zagrożenia dla bezpieczeństwa publicznego, o tyle decyzję w sprawie odmowy należy jednak odpowiednio uzasadnić.

Trybunał Sprawiedliwości uznał, że jest właściwy do orzekania w trybie prejudycjalnym w sprawie ważności środków ograniczających przyjętych wobec osób fizycznych lub prawnych w ramach wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa. Następnie stwierdził, że środki ograniczające przyjęte przez Radę wobec niektórych przedsiębiorstw rosyjskich, w tym wobec Rosneftu, w kontekście kryzysu na Ukrainie są ważne.

Młodzi Europejczycy z Polski, Austrii, Czech, Niemiec, Słowacji i Węgier pozytywnie oceniają integrację europejską i chcą pozostania swoich krajów w UE przy jednoczesnym jej reformowaniu. Za najważniejszą osobistą korzyść płynącą z integracji uznają pokój, wynika z najnowszego reprezentatywnego badania Instytutu Spraw Publicznych (ISP) przeprowadzonego wraz z partnerami z pięciu krajów.

Trybunał Konstytucyjny orzekł 22 marca br. w wyroku w sprawie P 121/15, że art. 24 ustawy z 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych w zakresie, w jakim uniemożliwia wytoczenie powództwa przed sąd, w którego okręgu praca jest, była lub miała być wykonywana, jest niezgodny z art. 32 ust. 1 w związku z art. 45 ust. 1 konstytucji.

Do końca 2017 roku województwa rozdzielą bądź już rozdzieliły niespełna 10 mld zł unijnych funduszy dla firm, czyli 22 proc. całej planowanej na ten cel puli na lata 2014-2020 – wynika z raportu firmy audytorsko-doradczo-outsourcingowej Grant Thornton pod patronatem KPOL Lewiatan. Najwolniej dystrybucja środków z Brukseli przebiega w województwie kujawsko-pomorskim, gdzie odsetek ten wynosi zaledwie 13,2 proc.

Przewodniczący Rady Europejskiej Donald Tusk otrzymał oficjalną notyfikację informującą o zamiarze wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej. „Żałujemy, że Wielka Brytania opuści UE, ale jesteśmy gotowi na proces, który teraz nastąpi", napisał Donald Tusk, dodając, że „w tych negocjacjach Unia będzie działać jako jedność i chronić swoje interesy."

Jednym z kluczowych elementów reformy polityki spójności na lata 2014–2020 było wprowadzenie wobec państw członkowskich warunków wstępnych dla otrzymania środków z europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych. Opublikowana pierwsza ocena pokazuje, że warunki wstępne są dla państw członkowskich i regionów silną zachętą do przeprowadzenia reform, które w przeciwnym razie byłyby realizowane z opóźnieniem lub może w ogóle nie doszłyby do skutku.

„Unijny rynek to rynek, z którego powinniśmy gospodarczo czerpać ogromne korzyści, a do końca tych możliwości nie wykorzystujemy” – mówiła komisarz Elżbieta Bieńkowska podczas Forum Jednolitego Rynku w Warszawie, zorganizowanym przez Ministerstwo Rozwoju we współpracy z Komisją Europejską. Podczas dyskusji panelowych omawiano wyzwania związane z prowadzeniem transgranicznej działalności gospodarczej na rynku wewnętrznym UE.

„Unia Europejska nie może być projektem tylko dla "starszych ludzi", którzy mają pamięć historyczną. Młodzi, którzy tej pamięci nie mają, muszą mieć wyobraźnię i świadomość, że sprawy mogą pójść także w złym kierunku. Projekt europejski musi być również atrakcyjny dla młodych” – mówił dyrektor Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce Marek Prawda otwierając konferencję naukową pt. "Traktaty Rzymskie – 60 lat integracji europejskiej".

Przepisy ustawy o podatku akcyzowym przewidują, że w przypadku dostawy wewnątrzwspólnotowej wyrobu akcyzowego z Polski do innego kraju wspólnotowego, można się ubiegać o zwrot akcyzy zapłaconej od tego wyrobu w kraju. Regulacja ta stanowi realizację zasady konsumpcyjności akcyzy (podatek ten płacony powinien być w kraju konsumpcji) oraz zasady jednokrotności opodatkowania tym podatkiem.

W ramach obchodów sześćdziesiątej rocznicy zawarcia traktatów rzymskich w dniach 27 i 28 marca 2017 r. odbyło się w Luksemburgu Forum sędziów i prokuratorów państw członkowskich, którego organizatorem był Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, a w którym uczestniczyli prezesi trybunałów konstytucyjnych i sądów najwyższych państw członkowskich.

Deklaracja Pierwotna

Deklaracja o wersji pierwotnej "Prawa Europejskiego w praktyce" Redakcja "Prawa Europejskiego w praktyce" informuje, że wersją pierwotną (referencyjną) czasopisma jest wydanie papierowe (ISSN 1733-2036). Po ukazaniu się drukiem nowego numeru czasopisma, Redakcja zamieszcza na stronie internetowej www.pewp.pl jego spis treści oraz wybrane publikacje z numeru.

Rada Naukowa

Prof. dr hab. Maria Magdalena Kenig-Witkowska,

Prof. dr hab. Jan Barcz,

Prof. dr hab. Marek Chmaj,

Prof. dr hab. Artur Nowak-Far,

Prof. dr hab. Arkadiusz Wudarski,

Prof. nadzw. UW, dr hab. Robert Grzeszczak,

Tomasz Janik,

Adw. dr Rafał Morek,

Dr Joanna Brylak,

Dr Marcin Krzymuski,

Dr Robert Siwik,

Dr Barbara Godlewska-Bujok.