W ciągu zaledwie dwudziestu miesięcy zrealizowaliśmy dwie trzecie naszych zobowiązań” – mówił wiceprzewodniczący KE Jirki Katainen, dokonując pierwszej oceny unii rynków kapitałowych – najważniejszego projektu na rzecz zatrudnienia i wzrostu w Europie. Dla MŚP i firm typu start-up unia rynków kapitałowych oznacza lepszy dostęp do finansowania, takich jak kapitał wysokiego ryzyka czy finansowanie społecznościowe. Po upływie prawie dwóch lat od uruchomienia planu działania na rzecz unii rynków kapitałowych Komisja przedstawia nowe ważne inicjatywy, dzięki którym ten program reform ma nadal spełniać swoje cele.

Prezydent RP podpisał 9 czerwca br. ustawę z dnia 21 kwietnia 2017 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych, ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. Zmiany w przyjętej ustawie dotyczą stosowania „zwykłego” podpisu elektronicznego przy zawieraniu umowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością przez internet oraz składania wniosku o rejestrację spółki z o.o. zawiązanej w tym trybie do Krajowego Rejestru Sądowego.

69 małych i średnich przedsiębiorstw z 21 krajów UE – w tym dwa z Polski - wybrano do dofinansowania w najnowszej rundzie programu Horyzont 2020 – II Faza Instrumentu MŚP. Całkowita kwota do podziału między firmy pracujące nad 64 projektami wyniosła 99,96 mln euro. Projekt mógł otrzymać dofinansowanie na wdrażanie innowacji do 2,5 mln euro (w dziedzinie zdrowia - 5 mln euro).

Izba Adwokacka w Warszawie, Helsińska Fundacja Praw Człowieka oraz Stowarzyszenie Interwencji Prawnej wydały wspólny komunikat w sprawie zawrócenia na granicy w Terespolu uchodźcy, pomimo nakazu wstrzymania tej procedury wydanego przez Europejski Trybunał Praw Człowieka.

Rzecznik generalny Trybunału Sprawiedliwości Evgeni Tanchev uważa, że niezgodne z prawem Unii jest wymaganie, aby pracownik wziął urlop przed ustaleniem, czy jest on uprawniony do wynagrodzenia za ten urlop. Gdy pracodawca nie zapewnił pracownikowi płatnego urlopu, prawo do płatnego urlopu zostaje przeniesione aż do chwili, gdy miał on możliwość skorzystania z tego prawa, a w chwili rozwiązania stosunku pracy pracownik ma prawo do ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystany urlop.

W ocenie rzecznik generalnej Trybunału Sprawiedliwości Eleanor Sharpston w wyjątkowej sytuacji, jaką jest kryzys uchodźczy, państwem członkowskim odpowiedzialnym za rozpatrzenie wniosku o udzielenie ochrony międzynarodowej jest państwo, w którym taki wniosek został złożony po raz pierwszy. Sformułowanie „przekroczył nielegalne [granicę]” użyte w rozporządzeniu Dublin III nie obejmuje sytuacji, w której w obliczu masowego napływu ludności do granic państw członkowskich państwa te zezwoliły obywatelom państw trzecich na wjazd i przejazd przez ich terytoria, aby mogli dotrzeć do innych państw członkowskich.


Unia Europejska i jej państwa członkowskie podpisały strategiczny plan, w którym nakreślono przyszłość europejskiej polityki rozwoju. Nowy „Konsensus europejski w sprawie rozwoju” stanowi wspólną wizję i plan działania na rzecz eliminacji ubóstwa i zapewnienia zrównoważonego rozwoju. Porozumienie dostosowuje działania UE do „Agendy na rzecz zrównoważonego rozwoju 2030”.

KE otwiera publiczną debatę na temat przyszłego kierunku działań w zakresie obronności w Unii Europejskiej obejmującej 27 państw członkowskich. „Dzięki UE możemy wspierać państwa członkowskie w rozwijaniu zdolności wojskowych i efektywniejszym inwestowaniu w obronność” – powiedziała wiceprzewodnicząca Federica Mogherini. Komisja przedstawiła 3 scenariusze współpracy w dziedzinie bezpieczeństwa.

Powstaje Europejski Fundusz Obronny, który ma umożliwić państwom UE wspólne kupowanie wyposażenia i technologii. „Fundusz będzie także wspierał wspólne badania naukowe w dziedzinie obrony i wspólny rozwój zdolności obronnych” - powiedziała komisarz Elżbieta Bieńkowska. W praktyce będzie to oznaczało możliwość np. wspólnego inwestowania w łączność satelitarną lub zakup większej liczby helikopterów, aby obniżyć koszty.

Nowe przepisy mogą zmienić sposób, w jaki akceptujemy pliki cookies, które gromadzą dane o naszej aktywności w sieci. Swoje preferencje będziemy określali tylko raz w opcjach przeglądarki.

Posłowie chcą, by walka z dopalaczami była bardziej efektywna. Dzisiaj, 8 czerwca br., posłowie z Komisji Wolności Obywatelskich zagłosują nad propozycjami, które mają sprawić, że walka z dopalaczami będzie bardziej skuteczna.

Co robi Parlament Europejski, by wzmocnić unijną obronność? Przedstawiamy przegląd najważniejszych działań.

Rusza platforma UE ds. dobrostanu zwierząt. Jej zadaniem będzie m.in. wymiana doświadczeń, lepsze stosowanie przepisów UE oraz promowania unijnych norm. Powodem powołania platformy jest również wspieranie dialogu między właściwymi organami, przedsiębiorstwami, społeczeństwem obywatelskim i naukowcami w kwestiach dotyczących dobrostanu zwierząt, które mają znaczenie dla obywateli UE.

Rośnie liczba maturzystów, którzy decydują się na kontynuację nauki poza granicami Polski. W tym roku liczba aplikacji na zagraniczne uczelnie już wzrosła o 20 proc. – wynika ze statystyk Elab Education Laboratory. Chętnych może być jednak znacznie więcej, bo co czwarty student ostateczną decyzję podejmie po uzyskaniu wyników z matury. Na popularność studiów zagranicznych mogą wpłynąć także zmiany w szkolnictwie wyższym.

European Cycling Challenge to coroczna rywalizacja miast o miano najbardziej rowerowego miasta Europy. Od 2012 roku odbywa się zawsze między 1 a 31 maja. Wtedy pasjonaci dwóch kółek, przy użyciu aplikacji na smartfony, "zbierają" przejechane dla swojego miasta kilometry. W tym roku z polskich miast najwyżej uplasował się Gdańsk, kończąc rywalizację na drugim miejscu z wynikiem 831 500 kilometrów. Wygrał turecki Izmir, gdzie rowerzyści wykręcili aż 855 000 kilometrów.

Sejm podczas dzisiejszego posiedzenia, 7 czerwca, zajmował się nowelizacją Prawa o ustroju sądów powszechnych. Projekt obniża wiek emerytalny sędziów, pozwala Ministrowi Sprawiedliwości na odwołanie wszystkich prezesów sądów z zajmowanych stanowisk, a następnie arbitralne powołanie nowych prezesów bez potrzeby przeprowadzenia jakichkolwiek konsultacji z sędziami danego sądu. Łącznie z poprzednimi zmianami w sądach, ustawodawca niebezpiecznie przybliża sądy do władzy wykonawczej.

Prezydent RP Andrzej Duda podpisał 2 czerwca przygotowaną w Ministerstwie Sprawiedliwości nowelizację ustawy o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury, ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw. Dzięki wprowadzonym zmianom wymiar sprawiedliwości ma należycie wykorzystywać świetnie przygotowanych prawników.

W tym tygodniu posłowie Parlamentu Europejskiego zajmą się m.in. zaostrzeniem przepisów służących walce z dopalaczami oraz ustanowieniem mechanizmu pomocy firmom podlegającym podwójnemu opodatkowaniu.

W dniu 30 maja 2017 roku Europejski Trybunał Praw Człowieka wydał jeden wyrok w sprawie przeciwko Polsce, tj.: Żuk przeciwko Polsce (skarga nr 48286/11). Przedmiotem rozstrzygnięcia w omawianej sprawie była kwestia naprawienia szkody materialnej w związku z wcześniejszym wyrokiem Trybunału w sprawie skarżącej z dnia 6 października 2016 roku, stwierdzającym naruszenie art. 1 Pierwszego Protokołu Dodatkowego oraz art. 6 ust. 1 Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wydał wyrok w sprawie klientki HFPC – uchodźczyni z Czeczenii – która na granicy w Terespolu próbowała złożyć wniosek o ochronę międzynarodową. Straż Graniczna go jednak nie przyjęła i wydała decyzję o odmowie wjazdu do Polski wyłącznie na podstawie notatki służbowej sporządzonej przez funkcjonariusza.

W Ministerstwie Finansów trwają prace nad nowelizacją ustawy o usługach płatniczych. Zdaniem Konfederacji Lewiatan, propozycje zawarte w projekcie ustawy niosą ryzyko nieprawidłowej implementacji unijnej dyrektywy w sprawie usług płatniczych. Wątpliwości budzi termin wejścia w życie nowych przepisów i umożliwienie dostępu do informacji o rachunku.

Deklaracja Pierwotna

Deklaracja o wersji pierwotnej "Prawa Europejskiego w praktyce" Redakcja "Prawa Europejskiego w praktyce" informuje, że wersją pierwotną (referencyjną) czasopisma jest wydanie papierowe (ISSN 1733-2036). Po ukazaniu się drukiem nowego numeru czasopisma, Redakcja zamieszcza na stronie internetowej www.pewp.pl jego spis treści oraz wybrane publikacje z numeru.

Rada Naukowa

Prof. dr hab. Maria Magdalena Kenig-Witkowska,

Prof. dr hab. Jan Barcz,

Prof. dr hab. Marek Chmaj,

Prof. dr hab. Artur Nowak-Far,

Prof. dr hab. Arkadiusz Wudarski,

Prof. nadzw. UW, dr hab. Robert Grzeszczak,

Tomasz Janik,

Adw. dr Rafał Morek,

Dr Joanna Brylak,

Dr Marcin Krzymuski,

Dr Robert Siwik,

Dr Barbara Godlewska-Bujok.