Jest nowy dokument Komisji Europejskiej dotyczący przyszłego, unijnego budżetu, a w nim uzależnienie wypłaty funduszy od praworządności - ustaliła brukselska korespondentka Polskiego Radia.

Zatrudnienie w UE osiągnęło najwyższy poziom w historii z ponad 236 mln miejsc pracy” – ogłosiła komisarz Marianne Thyssen. To efekt silnego wzrostu gospodarczego. Prezentując najnowszy kwartalny przegląd dotyczący sytuacji społecznej w UE, wskazano jednocześnie na dysproporcje między krajami członkowskimi – w Szwecji krajowy wskaźnik zatrudnienia sięga 82 proc., podczas gdy w Grecji 58 proc.

Obroty towarowe handlu zagranicznego wyniosły w 2017 r. 203,7 mld euro w eksporcie i 203,3 mld euro w imporcie. Polski handel zagraniczny zakończył 2017 r. dodatnim saldem na poziomie 0,4 mld euro - podał GUS.

Rozporządzenie ws. rocznych wiążących ograniczeń emisji gazów cieplarnianych ustanawia cele dla państw członkowskich zgodnie ze zobowiązaniami UE wynikającymi z porozumienia paryskiego.

Konfederacja Lewiatan, w imieniu twórców i artystów proponuje uzupełnienie katalogu zawodów, którym przysługuje przywilej korzystania z 50 proc. kosztów uzyskania przychodów, o zawody z branży reklamowej, grafików komputerowych, osoby publikujące utwory na tematy branżowe oraz prowadzące działalność dydaktyczną nie tylko na uczelni, których efekty prac są kreatywne i podlegają ochronie prawno-autorskiej.

Kolejny polski program wsparcia publicznego o wartości 5 mld złotych, którego celem jest złagodzenie społecznych i środowiskowych skutków zamykania nierentownych kopalń węgla do 2018 r., jest zgodny z przepisami UE dotyczącymi pomocy państwa – uznała KE. Ewentualne zakłócenia konkurencji w efekcie udzielanego wsparcia będą niewielkie.

UE jest gotowa przewodzić działaniom na rzecz czystych, bezpiecznych i dobrze prosperujących miast” – zadeklarowała komisarz Corina Creţu podczas Światowego Forum Urbanistycznego w Malezji. To platforma wymiany doświadczeń i wiedzy na temat rozwoju miast na naszym globie. W Malezji KE przedstawia postępy poczynione w ramach trzech zobowiązań zaproponowanych przez UE i jej partnerów niespełna półtora roku temu.

Wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej Frans Timmermans oświadczył po spotkaniu z szefem polskiego MSZ Jackiem Czaputowiczem, że ma nadzieję, że w ciągu kilku tygodni zostanie znalezione rozwiązanie sporu z Polską w sprawie praworządności.

Polska w gospodarka nadal będzie rozwijała się w tempie ponad 4 procent, rosnąć zacznie jednak także inflacja – ocenia Komisja Europejska w swojej średniookresowej prognozie. W zeszłym roku stopy wzrostu w strefie euro i w UE przekroczyły oczekiwania, a faza ożywienia gospodarczego stopniowo przeobraża się w fazę ekspansji. W 2017 r. wzrost gospodarczy w strefie euro i UE wyniósł 2,4 proc. – to najwyższe tempo od dziesięciu lat.

Na mocy unijnych zasad pomocy państwa Komisja Europejska zatwierdziła mechanizmy zdolności wytwórczych w Belgii, Francji, Niemczech, Grecji, we Włoszech i w Polsce. Zdaniem Komisji przyczynią się one do zagwarantowania bezpieczeństwa dostaw energii, zapewniając jednocześnie ochronę konkurencji na jednolitym rynku europejskim.

Utrzymajcie kurs reform, a my w dalszym ciągu będziemy wspierać wasze europejskie aspiracje” – zaapelował szef KE Jean-Claude Juncker do krajów Bałkanów Zachodnich, prezentując strategię na rzecz wiarygodnej perspektywy rozszerzenia oraz zwiększonego zaangażowania UE w tym regionie. Ma ono polegać m.in. na poszerzeniu unii energetycznej, obniżeniu opłat roamingowych oraz rozwoju łączności szerokopasmowej.

Kadencja Ryszarda Czarneckiego jako wiceprzewodniczącego Parlamentu Europejskiego została wygaszona, ponieważ dopuścił się „poważnego uchybienia”.

Zaczął obowiązywać nowy kodeks postępowania dla członków Komisji Europejskiej. Podwyższa on standardy etyczne obowiązujące komisarzy także po zakończeniu kadencji, zwiększa transparentność wydatków oraz zabezpiecza przed niedozwolonym lobbingiem. Pod koniec lutego KE po raz pierwszy opublikuje szczegóły dotyczące wszystkich wydatków związanych z podróżami służbowymi komisarzy.

„Proponujemy ramy prawne, które przyniosą korzyści pacjentom w całej Europie” – powiedział wiceprzewodniczący KE Jyrki Katainen, prezentując wniosek w sprawie zacieśnienia współpracy w dziedzinie oceny technologii medycznych. Większa przejrzystość zapewni dostęp do informacji o klinicznej wartości dodanej nowych technologii, z których potencjalnie mogliby skorzystać pacjenci.

Zwiększenie innowacyjności energetycznej wymaga aktywnego uczestnictwa obywateli i długoterminowej wizji podziału zasobów, stwierdzili posłowie Parlamentu Europejskiego we wtorkowym głosowaniu (06.02).

Przepisy redukujące emisje gazów cieplarnianych zgodnie ze zobowiązaniami wynikającymi z porozumienia paryskiego w sprawie klimatu, zostały przyjęte przez Parlament Europejski 6 lutego br.

Klienci kupujący przez inernet uzyskają szerszy dostęp do produktów i usług takich jak rezerwacje hotelowe, wynajem samochodów, bilety na festiwale muzyczne lub do parków rozrywki w UE.

Już wkrótce unijne przepisy zakazujące nieuzasadnionego geoblokowania sprawią, że klienci robiący zakupy przez internet w innych państwach UE uzyskają szerszy dostęp do produktów i usług.

7 lutego Parlament Europejski przyjmie propozycję podziału mandatów między poszczególne państwa członkowskie po opuszczeniu UE przez Zjednoczone Królestwo i po wyborach w 2019 roku.

Podczas gdy straty w UE z tytułu unikania opodatkowania mogą sięgać nawet 1 bln euro rocznie, państwa członkowskie zdecydowały o wykreśleniu m.in. Panamy z listy rajów podatkowych.

Zastrzeżenia budzi wprowadzenie unijnej definicji pracownika i pracodawcy, rozszerzenie zakresu informacji przekazywanych pracownikom, zastosowanie dodatkowych sankcji w przypadku niedopełnienia obowiązków informacyjnych - napisała Konfederacja Lewiatan w stanowisku dotyczącym projektu dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie przejrzystych i przewidywalnych warunków pracy w Unii Europejskiej.

Deklaracja Pierwotna

Deklaracja o wersji pierwotnej "Prawa Europejskiego w praktyce" Redakcja "Prawa Europejskiego w praktyce" informuje, że wersją pierwotną (referencyjną) czasopisma jest wydanie papierowe (ISSN 1733-2036). Po ukazaniu się drukiem nowego numeru czasopisma, Redakcja zamieszcza na stronie internetowej www.pewp.pl jego spis treści oraz wybrane publikacje z numeru.

Rada Naukowa

Prof. dr hab. Maria Magdalena Kenig-Witkowska,

Prof. dr hab. Jan Barcz,

Prof. dr hab. Marek Chmaj,

Prof. dr hab. Artur Nowak-Far,

Prof. dr hab. Arkadiusz Wudarski,

Prof. nadzw. UW, dr hab. Robert Grzeszczak,

Tomasz Janik,

Adw. dr Rafał Morek,

Dr Joanna Brylak,

Dr Marcin Krzymuski,

Robert Siwik,

Dr Barbara Godlewska-Bujok.