3 stycznia 2018 wchodzi w życie pakiet regulacyjny MiFID II, który – chociaż dotyczy głównie instytucji finansowych – obejmie swoimi wymogami również przedsiębiorstwa z sektora energetycznego. Oznacza to duże zmiany w branży, do których firmy muszą się przygotować.

Europejscy konsumenci uważają, że mniejsze marki przykładają większą wagę do potrzeb swoich klientów. W ten sposób wypowiedziało się 53% osób, które wzięły udział w projekcie badawczym zrealizowanym przez Censuswide dla Ricoh. O dużych korporacjach podobną opinię wyraziło jedynie 21%. Poziom obsługi ma duże znaczenie dla klientów – aż 47% przyznało, że nie kupuje i nie korzysta z usług firm, które nie spełniają ich oczekiwań w tym zakresie, a 52% będzie wydawała na nie mniej.

Europa musi znaleźć skuteczniejszą strategię zarządzania migracją. To główny wniosek z konferencji w Parlamencie Europejskim w Brukseli z 21 czerwca.

Sąd Rejonowy Warszawa-Śródmieście zawiesił postępowania wytoczone przeciwko prezes Trybunału Konstytucyjnego. Sąd stwierdził, że Trybunał nie posiada prezesa.

Po 3 latach realizacji projektu SATORI, który miał na celu wypracowanie standardów etycznych w zakresie prowadzenia badań naukowych i innowacji, organizacje biorące udział w przedsięwzięciu – w tym HFPC – publikują efekty swoich analiz. Ramy oceny etycznej badań i innowacji w państwach członkowskich Unii Europejskiej zawierają zarówno ogólne wytyczne, jak również narzędzia, które mogą być stosowane w konkretnych dziedzinach nauki albo przez konkretne typy organizacji.

Dziś i jutro (22-23 czerwca) będzie trwać szczyt Unii Europejskiej. Główne tematy rozmów przywódców krajów Unii to obronność, migracja, Brexit oraz sankcje wobec Rosji.

Obowiązek zgłaszania organom skarbowym tzw. agresywnego planowania podatkowego oraz wysokie kary w przypadku uchylania się od tego zobowiązania – to nowe przepisy proponowane przez KE w odniesieniu do podmiotów pośredniczących w planowaniu podatkowym. „Wciąż podnosimy poprzeczkę w naszych działaniach na rzecz przejrzystości podatkowej” – powiedział komisarz Pierre Moscovici. Komisja Europejska przedstawiła propozycję nowych rygorystycznych przepisów w odniesieniu do pośredników, takich jak doradcy podatkowi, księgowi, banki i prawnicy, którzy opracowują dla swoich klientów systemy planowania podatkowego i ułatwiają ich stosowanie.

13 czerwca 2017 r. z inicjatywy Krajowej Izby Gospodarczej 17 organizacji i podmiotów reprezentujących sektor europejskich dystrybutorów, zatrudniających ponad 1,5 miliona pracowników, skierowało do Vytenisa Andriukaitisa, Komisarza ds. Zdrowia i Bezpieczeństwa Żywności Komisji Europejskiej, list otwarty w sprawie projektowanego systemu śledzenia i monitorowania wyrobów tytoniowych (T&T). Sygnatariusze dokumentu popierają efektywny system śledzenia i monitorowania wyrobów tytoniowych. Niestety zaproponowane przez KE rozwiązania wprowadzają uciążliwy i nieefektywny system kontroli produkcji i dystrybucji wyrobów tytoniowych, który obok obecnych obowiązków dystrybutorów nałoży inne, dodatkowe wymagania.

Rola dyrektora finansowego w przedsiębiorstwie jest często niedoceniana, a to w głównej mierze na jego barkach spoczywa odpowiedzialność za realizację formalno-prawnych obciążeń nakładanych na firmę. Codzienną biurokratyczną mitręgę, wiążącą się z tym, opisuje specjalny raport „Czym byłaby firma bez dobrego CFO” przygotowany przez firmę audytorsko-doradczo-outsourcingową Grant Thornton. A w nim m. in. 14 liczb, które pokazują, jak potężne obciążenia biurokratyczne spoczywają na dyrektorach finansowych działających w Polsce firm.

Polska nadal znajduje się w grupie najmniej innowacyjnych krajów UE. Liderem pozostaje Szwecja, zaś najszybszym rozwojem innowacji mogą pochwalić się Litwa, Malta, Holandia, Austria i Wielka Brytania. „W czasach globalizacji i szybkich zmian technologicznych innowacje są kluczowe dla zapewnienia dobrobytu obywateli i rozkwitu gospodarki” – mówi komisarz Elżbieta Bieńkowska.

W ramach regionalnego funduszu powierniczego Unii Europejskiej w odpowiedzi na kryzys w Syrii przyjęto nowe projekty na łączną kwotę 275 mln euro. Projekty te będą wspierać uchodźców i przeciążone społeczności przyjmujące w Turcji, Libanie, Jordanii, Iraku, w regionie Bałkanów Zachodnich oraz w Armenii.

Z okazji ustanowionego przez ONZ Światowego Dnia Uchodźcy Komisja Europejska uruchomiła narzędzie do tworzenia profilu umiejętności obywateli państw trzecich. To działający w trybie online i offline edytor tekstu, który umożliwi zaprezentowanie swoich kwalifikacji i doświadczeń w sposób dobrze zrozumiały dla pracodawców, organizatorów kształcenia i szkolenia zawodowego oraz organizacji pracujących z migrantami w UE.

Na wtorkowym (20 czerwca) posiedzeniu rząd przyjął przygotowany w Ministerstwie Sprawiedliwości projekt ustawy, który precyzuje przepisy dotyczące w szczególności zlecania przez sąd kuratorom sądowym przeprowadzanie wywiadów środowiskowych w sprawach opieki nad dziećmi.

W związku z wydaniem przez skład Trybunału Konstytucyjnego w dniu 20 czerwca 2017 r. wyroku w sprawie K 5/17, Prezydium Krajowej Rady Sądownictwa w całości podtrzymuje stanowisko Krajowej Rady Sądownictwa z dnia 6 czerwca 2017 r.

Na początek wielkiej rozprawy rozwodowej w Brukseli, Brytyjczycy poddali się w kluczowej dla nich kwestii i przystali na żądanie Unii, by najpierw zająć się warunkami Brexitu, a sprawy przyszłych wzajemnych relacji zostawić na potem - piszą David M. Herszenhorn i Charlie Cooper z POLITICO.

Przepisy o obecnych zasadach wyboru sędziów do Krajowej Rady Sądownictwa są niekonstytucyjne - orzekł Trybunał Konstytucyjny. Ponadto za niezgodne z konstytucją uznał indywidualne kadencje członków Rady wybranych spośród sędziów. Tym samym Trybunał przychylił się do wniosku Prokuratora Generalnego Zbigniewa Ziobry. Wyrok pięcioosobowego składu TK zapadł jednogłośnie.

Zdaniem rzecznik generalnej E. Sharpston osoba wnioskująca o udzielenie ochrony międzynarodowej może zaskarżyć decyzję państwa członkowskiego o przekazaniu jej do innego państwa członkowskiego na tej podstawie, że „wniosek” pierwszego państwa członkowskiego „o przejęcie” nie został złożony w terminie określonym w prawie Unii. W ocenie rzecznik generalnej rozporządzenie Dublin III, którego dotyczy niniejsza sprawa, przestało być mechanizmem czysto międzypaństwowym, zaś stosowanie terminów ma istotne skutki zarówno dla wnioskodawców, jak i zainteresowanych państw członkowskich.

Europa znalazła się w kluczowym momencie. (…) Musimy słuchać tego, co mają do powiedzenia organizacje reprezentujące naszych obywateli” – mówił pierwszy wiceprzewodniczący KE Frans Timmermans podczas spotkania z przedstawicielami organizacji światopoglądowych i niewyznaniowych. Jego tematem była: „Przyszłość Europy: skuteczna Unia oparta na wartościach”.

Stowarzyszenie Sędziów Polskich „Iustitia” przyłącza się do wniosków i ocen przedstawionych w wystąpieniu Rzecznika Praw Obywatelskich doktora Adama Bodnara do Marszałka Sejmu Marka Kuchcińskiego z dnia 31 maja 2017 roku w sprawie projektu reformy Krajowej Rady Sądownictwa w zakresie reorganizacji jej Biura i związanej z tym perspektywy sytuacji prawnej jego pracowników. Jakakolwiek reforma instytucji publicznej zarówno ta, która dotyczy jej kompetencji, jak i ta odnosząca się do jej struktury, powinna być oparta na przesłankach usprawnienia działania i racjonalizacji jej potencjału. Kiedy jednak zamysł reformatorski w nieuzasadniony tymi względami sposób prowadzi do skutku identycznego z grupowym zwolnieniem pracowników danej instytucji, to nie można mówić ani o racjonalności, ani o respektowaniu przez ustawodawcę reguł równego dostępu do służby publicznej i wyrażonej w Kodeksie pracy zasady poszanowania godności pracownika.

Na zakończonej 106 Sesji Międzynarodowa Organizacja Pracy upomniała się o dialog społeczny na rzecz odnowy gospodarczej i społecznej oraz wspólne mierzenie się z ubóstwem, kryzysem ekologicznym, dyskryminacją kobiet i migracjami. Pewnym zgrzytem było przedstawienie na komitecie ds. standardów Polski jako kraju, w którym wykorzystuje się pracę przymusową pracowników z Korei Północnej. Delegaci związkowi z Holandii, Włoch i Niemiec bezpodstawnie rozciągali swoje zastrzeżenia na warunki zatrudniania Ukraińców w Polsce. W sesji uczestniczyli przedstawiciele Konfederacji Lewiatan.

Unia powinna wykorzystać korzyści płynące z gospodarki „dzielenia się”, ale z poszanowaniem zasad uczciwej konkurencji, praw pracowniczych i przepisów podatkowych. Najwięcej transakcji na zasadach "gospodarki dzielenia się" zawieranych jest w sektorze zakwaterowania.

Deklaracja Pierwotna

Deklaracja o wersji pierwotnej "Prawa Europejskiego w praktyce" Redakcja "Prawa Europejskiego w praktyce" informuje, że wersją pierwotną (referencyjną) czasopisma jest wydanie papierowe (ISSN 1733-2036). Po ukazaniu się drukiem nowego numeru czasopisma, Redakcja zamieszcza na stronie internetowej www.pewp.pl jego spis treści oraz wybrane publikacje z numeru.

Rada Naukowa

Prof. dr hab. Maria Magdalena Kenig-Witkowska,

Prof. dr hab. Jan Barcz,

Prof. dr hab. Marek Chmaj,

Prof. dr hab. Artur Nowak-Far,

Prof. dr hab. Arkadiusz Wudarski,

Prof. nadzw. UW, dr hab. Robert Grzeszczak,

Tomasz Janik,

Adw. dr Rafał Morek,

Dr Joanna Brylak,

Dr Marcin Krzymuski,

Dr Robert Siwik,

Dr Barbara Godlewska-Bujok.