Przedstawiciele państw unijnych w Radzie UE zatwierdzili dziś (11.05) zniesienie przez Unię wiz dla obywateli Ukrainy. Był to ostatni formalny krok otwierający dla naszych wschodnich sąsiadów możliwość łatwiejszego podróżowania do UE.

Unia Europejska rozumie, że globalny handel to nie tylko szanse, ale również zagrożenia. Dziś Komisja Europejska przedstawi swoją opinię o tym, jak UE powinna odpowiadać na wyzwania globalizacji. Poniżej przeczytasz, co Parlament Europejski zrobił w tej sprawie do tej pory.

W unijnym Trybunale Sprawiedliwości w Luksemburgu odbędzie się dziś rozprawa dotycząca skargi na przymusowe przyjmowanie uchodźców. Chodzi o podjętą jesienią 2015 roku decyzję unijnych rządów, którą zaskarżyły Słowacja i Węgry, a poparła je Polska.

2 marca 2017 r. Europejski Trybunał Praw Człowieka wydał wyrok w sprawie Talpis przeciwko Włochom (skarga nr 41237/14). Zdaniem Trybunału, przez brak podjęcia odpowiednich działań na podstawie skargi złożonej przez skarżącą, władze krajowe pozbawiły skargę skuteczności, tworząc sytuację bezprawności sprzyjającą powtarzaniu się aktów przemocy, która doprowadziła do usiłowania zabójstwa skarżącej oraz śmierci jej syna. W konsekwencji, władze nie wywiązały się z obowiązku ochrony życia skarżącej i jej syna.

Polska w rankingu organizacji Freedom House po raz pierwszy od 1989 roku znalazła się wśród krajów z częściowo, a nie w pełni wolnymi mediami. Jako powody wskazano działania obozu rządzącego zarówno wobec mediów publicznych, jak i prywatnych.

Wyniki wyborów prezydenckich we Francji wpisują się w obecny trend europejskiego przebudzenia – ocenia Marek Prawda, dyrektor Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Warszawie. Wygrana Emmanuela Macrona jest potwierdzeniem zahamowania w Unii Europejskiej ruchów populistycznych. Może też oznaczać, że ruszy proces odnowy europejskiej, w której główną rolę odegrają Francja i Niemcy. Tylko współpraca z tymi krajami pozwoli innym państwom zachować wpływ na kształt Wspólnoty.

Prezydent RP Andrzej Duda podpisał 6 maja przygotowaną w Ministerstwie Sprawiedliwości ustawę, która zaostrza kary za przestępstwa w ruchu drogowym oraz wydłuża okres przedawnienia karalności wykroczeń. Ustawa wprowadza zmiany w Kodeksie karnym, Kodeksie wykroczeń, Kodeksie postępowania karnego, Kodeksie postępowania w sprawach o wykroczenia oraz w Prawie o ruchu drogowym. Regulacje wymierzone są w skrajnie nieodpowiedzialnych kierowców, którzy powodują śmierć i zniszczenia na polskich drogach, a ich ofiarami są niejednokrotnie dzieci.

Prezydent RP Andrzej Duda podpisał 6 maja przygotowaną w Ministerstwie Sprawiedliwości ustawę, która umożliwi skuteczne egzekwowanie obowiązku alimentacyjnego. Skuteczność ściągalności alimentów jest obecnie w Polsce niska. Podpisana przez Prezydenta RP nowelizacja Kodeksu karnego oraz ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów ma uzdrowić tę sytuację.

Prezydent RP Andrzej Duda podpisał 6 maja nowelizację ustawy o zatrudnianiu osób pozbawionych wolności, która wchodzi w skład przygotowanego przez Ministerstwo Sprawiedliwości programu pracy więźniów. Ustawa wprowadza ulgi dla przedsiębiorców poprzez zwiększenie ryczałtu przysługującego przedsiębiorcom z tytułu zwiększonych kosztów zatrudnienia osób pozbawionych wolności.

1345 studentów z całego świata od jesieni rozpocznie studia magisterskie dzięki przyznanym stypendiom Erasmus Mundus. Unijne środki pokryją wszelkie koszty programów nauczania w przynajmniej dwóch instytucjach szkolnictwa wyższego, dzięki czemu można będzie uzyskać wspólny lub podwójny tytułu magistra. Większość programów studiów trwa dwa lata.

W tym tygodniu trzy komisje parlamentarne spotkają się, żeby wspólnie porozmawiać o sytuacji obywateli UE żyjących w Wielkiej Brytanii. Komisja śledcza badająca aferę „papierów panamskich” spotka się z przedstawicielami Wysp Normandzkich, Gibraltaru i Madery, by porozmawiać o ich reżimach podatkowych i współpracą z UE w tej dziedzinie. Poza tym grupy polityczne będą przygotowywać się do sesji plenarnej.

Dom Historii Europejskiej - nowe muzeum w europejskiej dzielnicy Brukseli - został otwarty dla odwiedzających 6 maja br. Ma sprowokować odwiedzających do uważniejszego spojrzenia na historię kontynentu i proces europejskiej integracji. Muzeum jest czynne siedem dni w tygodniu, a wejście - bezpłatne.

Europejczycy zdają sobie sprawę, że najpoważniejsze współczesne problemy można rozwiązać tylko wspólnie, ale nie są przekonani, czy politycy przedstawią najlepsze rozwiązania - takie wnioski płyną z sondażu Eurobarometru przeprowadzonego w marcu br. na zlecenie Parlamentu Europejskiego. W jakich obszarach obywatele oczekują większej aktywności ze strony UE?

Fundusze europejskie powinny być w większym stopniu przeznaczane na inwestycje, które mogą się same utrzymać. Z kolei w przypadku inwestycji drogowych, władze często przeszacowują wykorzystanie wyremontowanych i wybudowanych dróg - takie wnioski z wizyty w Polsce zaprezentowała szefowa delegacji Komisji Kontroli Budżetowej Parlamentu Europejskiego, posłanka do PE Inga Gräßle

Wprowadzone w Polsce z początkiem 2016 r. zmiany w prawie dotyczącym upadłości i restrukturyzacji firm pozytywnie wpłynęły na szybkość podejmowania przez przedsiębiorców działań z zakresu restrukturyzacji sądowych. Okres pomiędzy wystąpieniem sygnału o problemach finansowych przedsiębiorstwa a datą otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego skrócił się o 6 miesięcy – wynika z raportu firmy doradczej PwC „Upadłości i restrukturyzacje w Polsce”.

Nie będzie czasowego zawieszenia ruchu bezwizowego dla obywateli Kanady i Stanów Zjednoczonych. Komisja Europejska nie zgodziła się z rezolucją Parlamentu Europejskiego, która sugerowała takie kroki w związku z brakiem wzajemności wizowej dla niektórych państw UE. Obecnie Kanada wymaga wiz od Bułgarów i Rumunów, zaś Amerykanie również od obywateli Chorwacji, Cypru i Polski.

Zderzenie samolotu z ptakiem stanowi nadzwyczajną okoliczność, która może zwolnić przewoźnika lotniczego z ciążącego na nim obowiązku wypłaty odszkodowania w razie znacznego opóźnienia lotu. Jednakże w sytuacji, gdy po takim zderzeniu upoważniony ekspert stwierdził, że dany samolot jest zdolny do lotu, przewoźnik nie może usprawiedliwiać opóźnienia powołując się na konieczność przeprowadzenia ponownej kontroli – orzekł Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

Ogólny i całkowity zakaz wszelkiej reklamy świadczeń leczenia ust i zębów jest niezgodny z prawem Unii. Cele ochrony zdrowia publicznego oraz godności zawodu lekarza dentysty mogą jednak uzasadniać ograniczenie form i warunków środków komunikacji używanych przez lekarzy dentystów - orzekł Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

Obowiązek zgłoszenia każdej kwoty pieniężnej przekraczającej 10 000 EUR znajduje zastosowanie w międzynarodowych strefach tranzytowych portów lotniczych znajdujących się na terytorium państw członkowskich Unii Europejskiej. W związku z tym osoba podróżująca z państwa nienależącego do Unii do innego państwa niebędącego członkiem Unii z tranzytem w porcie lotniczym znajdującym się na terytorium Unii podlega temu obowiązkowi zgłoszenia - orzekł Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

Komisja handlu międzynarodowego Parlamentu Europejskiego opowiedziała się 3 maja br. za szerszym otwarciem unijnego rynku na produkty rolne z Ukrainy i przyspieszeniem obniżania ceł na wyroby przemysłowe. Ma to pomóc borykającej się z problemami ukraińskiej gospodarce.

Tylko 42 proc. młodych Polaków i Francuzów jest przekonanych, że demokracja jest najlepszym ustrojem państwowym - wynika z raportu Fundacji TUI przedstawionego w Berlinie. Wśród Greków odsetek zwolenników demokracji jest najwyższy - 66 proc. W sondażu zapytano także o kwestię uchodźców. Polacy są jedyną badaną nacją, w której odsetek zwolenników przyjmowania uchodźców jest niższy (43 proc.) od przeciwników udzielania im azylu (50 proc.).

Deklaracja Pierwotna

Deklaracja o wersji pierwotnej "Prawa Europejskiego w praktyce" Redakcja "Prawa Europejskiego w praktyce" informuje, że wersją pierwotną (referencyjną) czasopisma jest wydanie papierowe (ISSN 1733-2036). Po ukazaniu się drukiem nowego numeru czasopisma, Redakcja zamieszcza na stronie internetowej www.pewp.pl jego spis treści oraz wybrane publikacje z numeru.

Rada Naukowa

Prof. dr hab. Maria Magdalena Kenig-Witkowska,

Prof. dr hab. Jan Barcz,

Prof. dr hab. Marek Chmaj,

Prof. dr hab. Artur Nowak-Far,

Prof. dr hab. Arkadiusz Wudarski,

Prof. nadzw. UW, dr hab. Robert Grzeszczak,

Tomasz Janik,

Adw. dr Rafał Morek,

Dr Joanna Brylak,

Dr Marcin Krzymuski,

Dr Robert Siwik,

Dr Barbara Godlewska-Bujok.