W ocenie rzecznik generalnej Trybunału Sprawiedliwości Eleanor Sharpston w wyjątkowej sytuacji, jaką jest kryzys uchodźczy, państwem członkowskim odpowiedzialnym za rozpatrzenie wniosku o udzielenie ochrony międzynarodowej jest państwo, w którym taki wniosek został złożony po raz pierwszy. Sformułowanie „przekroczył nielegalne [granicę]” użyte w rozporządzeniu Dublin III nie obejmuje sytuacji, w której w obliczu masowego napływu ludności do granic państw członkowskich państwa te zezwoliły obywatelom państw trzecich na wjazd i przejazd przez ich terytoria, aby mogli dotrzeć do innych państw członkowskich.


Unia Europejska i jej państwa członkowskie podpisały strategiczny plan, w którym nakreślono przyszłość europejskiej polityki rozwoju. Nowy „Konsensus europejski w sprawie rozwoju” stanowi wspólną wizję i plan działania na rzecz eliminacji ubóstwa i zapewnienia zrównoważonego rozwoju. Porozumienie dostosowuje działania UE do „Agendy na rzecz zrównoważonego rozwoju 2030”.

KE otwiera publiczną debatę na temat przyszłego kierunku działań w zakresie obronności w Unii Europejskiej obejmującej 27 państw członkowskich. „Dzięki UE możemy wspierać państwa członkowskie w rozwijaniu zdolności wojskowych i efektywniejszym inwestowaniu w obronność” – powiedziała wiceprzewodnicząca Federica Mogherini. Komisja przedstawiła 3 scenariusze współpracy w dziedzinie bezpieczeństwa.

Powstaje Europejski Fundusz Obronny, który ma umożliwić państwom UE wspólne kupowanie wyposażenia i technologii. „Fundusz będzie także wspierał wspólne badania naukowe w dziedzinie obrony i wspólny rozwój zdolności obronnych” - powiedziała komisarz Elżbieta Bieńkowska. W praktyce będzie to oznaczało możliwość np. wspólnego inwestowania w łączność satelitarną lub zakup większej liczby helikopterów, aby obniżyć koszty.

Nowe przepisy mogą zmienić sposób, w jaki akceptujemy pliki cookies, które gromadzą dane o naszej aktywności w sieci. Swoje preferencje będziemy określali tylko raz w opcjach przeglądarki.

Posłowie chcą, by walka z dopalaczami była bardziej efektywna. Dzisiaj, 8 czerwca br., posłowie z Komisji Wolności Obywatelskich zagłosują nad propozycjami, które mają sprawić, że walka z dopalaczami będzie bardziej skuteczna.

Co robi Parlament Europejski, by wzmocnić unijną obronność? Przedstawiamy przegląd najważniejszych działań.

Rusza platforma UE ds. dobrostanu zwierząt. Jej zadaniem będzie m.in. wymiana doświadczeń, lepsze stosowanie przepisów UE oraz promowania unijnych norm. Powodem powołania platformy jest również wspieranie dialogu między właściwymi organami, przedsiębiorstwami, społeczeństwem obywatelskim i naukowcami w kwestiach dotyczących dobrostanu zwierząt, które mają znaczenie dla obywateli UE.

Rośnie liczba maturzystów, którzy decydują się na kontynuację nauki poza granicami Polski. W tym roku liczba aplikacji na zagraniczne uczelnie już wzrosła o 20 proc. – wynika ze statystyk Elab Education Laboratory. Chętnych może być jednak znacznie więcej, bo co czwarty student ostateczną decyzję podejmie po uzyskaniu wyników z matury. Na popularność studiów zagranicznych mogą wpłynąć także zmiany w szkolnictwie wyższym.

European Cycling Challenge to coroczna rywalizacja miast o miano najbardziej rowerowego miasta Europy. Od 2012 roku odbywa się zawsze między 1 a 31 maja. Wtedy pasjonaci dwóch kółek, przy użyciu aplikacji na smartfony, "zbierają" przejechane dla swojego miasta kilometry. W tym roku z polskich miast najwyżej uplasował się Gdańsk, kończąc rywalizację na drugim miejscu z wynikiem 831 500 kilometrów. Wygrał turecki Izmir, gdzie rowerzyści wykręcili aż 855 000 kilometrów.

Sejm podczas dzisiejszego posiedzenia, 7 czerwca, zajmował się nowelizacją Prawa o ustroju sądów powszechnych. Projekt obniża wiek emerytalny sędziów, pozwala Ministrowi Sprawiedliwości na odwołanie wszystkich prezesów sądów z zajmowanych stanowisk, a następnie arbitralne powołanie nowych prezesów bez potrzeby przeprowadzenia jakichkolwiek konsultacji z sędziami danego sądu. Łącznie z poprzednimi zmianami w sądach, ustawodawca niebezpiecznie przybliża sądy do władzy wykonawczej.

Prezydent RP Andrzej Duda podpisał 2 czerwca przygotowaną w Ministerstwie Sprawiedliwości nowelizację ustawy o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury, ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw. Dzięki wprowadzonym zmianom wymiar sprawiedliwości ma należycie wykorzystywać świetnie przygotowanych prawników.

W tym tygodniu posłowie Parlamentu Europejskiego zajmą się m.in. zaostrzeniem przepisów służących walce z dopalaczami oraz ustanowieniem mechanizmu pomocy firmom podlegającym podwójnemu opodatkowaniu.

W dniu 30 maja 2017 roku Europejski Trybunał Praw Człowieka wydał jeden wyrok w sprawie przeciwko Polsce, tj.: Żuk przeciwko Polsce (skarga nr 48286/11). Przedmiotem rozstrzygnięcia w omawianej sprawie była kwestia naprawienia szkody materialnej w związku z wcześniejszym wyrokiem Trybunału w sprawie skarżącej z dnia 6 października 2016 roku, stwierdzającym naruszenie art. 1 Pierwszego Protokołu Dodatkowego oraz art. 6 ust. 1 Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wydał wyrok w sprawie klientki HFPC – uchodźczyni z Czeczenii – która na granicy w Terespolu próbowała złożyć wniosek o ochronę międzynarodową. Straż Graniczna go jednak nie przyjęła i wydała decyzję o odmowie wjazdu do Polski wyłącznie na podstawie notatki służbowej sporządzonej przez funkcjonariusza.

W Ministerstwie Finansów trwają prace nad nowelizacją ustawy o usługach płatniczych. Zdaniem Konfederacji Lewiatan, propozycje zawarte w projekcie ustawy niosą ryzyko nieprawidłowej implementacji unijnej dyrektywy w sprawie usług płatniczych. Wątpliwości budzi termin wejścia w życie nowych przepisów i umożliwienie dostępu do informacji o rachunku.

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego przedstawiło projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego działalności innowacyjnej. Polska, z wydatkami na inwestycje w prace badawczo-rozwojowe na poziomie 1 proc. PKB, plasuje się na 21 miejscu w UE28. Według projektu ustawy wzrosnąć mają odliczenia z tytułu ulgi na B+R do 100 proc. kosztów kwalifikowanych, niezależnie od wielkości firmy. Rozszerzeniu ma ulec także katalog kosztów kwalifikowanych, m.in. o należności z tytułu umów cywilno-prawnych czy koszty nabycia sprzętu specjalistycznego. Niestety projekt ma również kilka „wad".

Prawie co czwarty przedsiębiorca z sektora MŚP obawia się następstw wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej i ich wpływu na prowadzoną działalność, a 26% respondentów jeszcze nie jest w stanie określić, czy brexit będzie miał wpływ na prowadzone przez nich przedsiębiorstwo – pokazuje 13. fala badania Bibby MSP Index.

HFPC we współpracy z Fundacją im. Heinricha Bölla w Warszawie prowadzi badanie dotyczące problemu przemocy wobec kobiet w internecie, którego celem jest pogłębienie i usystematyzowanie wiedzy na temat tego zjawiska w Polsce.

Z danych Komisji Europejskiej wynika, że kobiety stanowią zaledwie 30 proc. pracowników sektora teleinformatycznego. Ich równy udział w rynku pracy mógłby podnieść europejskie PKB o 9 mld euro rocznie. Tymczasem badania Microsoftu pokazują, że 60 proc. dziewcząt obawia się nierówności czekających na nie w sektorze technologicznym. Zdaniem ekspertek, europejska gospodarka nie może sobie pozwolić na brak systemowego wsparcia dla kobiet, które mogłyby wypełnić gigantyczną lukę kadrową w branży IT.

Zdaniem rzecznika generalnego Yves’a Bota obywatel państwa nienależącego do UE, będący członkiem rodziny obywatela Unii, może korzystać z prawa pobytu w państwie członkowskim, w którym ten obywatel Unii przebywał i rozpoczął życie rodzinne przed uzyskaniem obywatelstwa tego państwa. W celu zapewnienia skuteczności (effet utile) praw wynikających z obywatelstwa Unii, warunki przyznania tego pochodnego prawa pobytu nie powinny być, co do zasady, bardziej rygorystyczne niż warunki ustanowione w dyrektywie dotyczącej prawa do swobodnego przemieszczania się obywateli Unii.

Deklaracja Pierwotna

Deklaracja o wersji pierwotnej "Prawa Europejskiego w praktyce" Redakcja "Prawa Europejskiego w praktyce" informuje, że wersją pierwotną (referencyjną) czasopisma jest wydanie papierowe (ISSN 1733-2036). Po ukazaniu się drukiem nowego numeru czasopisma, Redakcja zamieszcza na stronie internetowej www.pewp.pl jego spis treści oraz wybrane publikacje z numeru.

Rada Naukowa

Prof. dr hab. Maria Magdalena Kenig-Witkowska,

Prof. dr hab. Jan Barcz,

Prof. dr hab. Marek Chmaj,

Prof. dr hab. Artur Nowak-Far,

Prof. dr hab. Arkadiusz Wudarski,

Prof. nadzw. UW, dr hab. Robert Grzeszczak,

Tomasz Janik,

Adw. dr Rafał Morek,

Dr Joanna Brylak,

Dr Marcin Krzymuski,

Dr Robert Siwik,

Dr Barbara Godlewska-Bujok.