Na początek wielkiej rozprawy rozwodowej w Brukseli, Brytyjczycy poddali się w kluczowej dla nich kwestii i przystali na żądanie Unii, by najpierw zająć się warunkami Brexitu, a sprawy przyszłych wzajemnych relacji zostawić na potem - piszą David M. Herszenhorn i Charlie Cooper z POLITICO.

Przepisy o obecnych zasadach wyboru sędziów do Krajowej Rady Sądownictwa są niekonstytucyjne - orzekł Trybunał Konstytucyjny. Ponadto za niezgodne z konstytucją uznał indywidualne kadencje członków Rady wybranych spośród sędziów. Tym samym Trybunał przychylił się do wniosku Prokuratora Generalnego Zbigniewa Ziobry. Wyrok pięcioosobowego składu TK zapadł jednogłośnie.

Zdaniem rzecznik generalnej E. Sharpston osoba wnioskująca o udzielenie ochrony międzynarodowej może zaskarżyć decyzję państwa członkowskiego o przekazaniu jej do innego państwa członkowskiego na tej podstawie, że „wniosek” pierwszego państwa członkowskiego „o przejęcie” nie został złożony w terminie określonym w prawie Unii. W ocenie rzecznik generalnej rozporządzenie Dublin III, którego dotyczy niniejsza sprawa, przestało być mechanizmem czysto międzypaństwowym, zaś stosowanie terminów ma istotne skutki zarówno dla wnioskodawców, jak i zainteresowanych państw członkowskich.

Europa znalazła się w kluczowym momencie. (…) Musimy słuchać tego, co mają do powiedzenia organizacje reprezentujące naszych obywateli” – mówił pierwszy wiceprzewodniczący KE Frans Timmermans podczas spotkania z przedstawicielami organizacji światopoglądowych i niewyznaniowych. Jego tematem była: „Przyszłość Europy: skuteczna Unia oparta na wartościach”.

Stowarzyszenie Sędziów Polskich „Iustitia” przyłącza się do wniosków i ocen przedstawionych w wystąpieniu Rzecznika Praw Obywatelskich doktora Adama Bodnara do Marszałka Sejmu Marka Kuchcińskiego z dnia 31 maja 2017 roku w sprawie projektu reformy Krajowej Rady Sądownictwa w zakresie reorganizacji jej Biura i związanej z tym perspektywy sytuacji prawnej jego pracowników. Jakakolwiek reforma instytucji publicznej zarówno ta, która dotyczy jej kompetencji, jak i ta odnosząca się do jej struktury, powinna być oparta na przesłankach usprawnienia działania i racjonalizacji jej potencjału. Kiedy jednak zamysł reformatorski w nieuzasadniony tymi względami sposób prowadzi do skutku identycznego z grupowym zwolnieniem pracowników danej instytucji, to nie można mówić ani o racjonalności, ani o respektowaniu przez ustawodawcę reguł równego dostępu do służby publicznej i wyrażonej w Kodeksie pracy zasady poszanowania godności pracownika.

Na zakończonej 106 Sesji Międzynarodowa Organizacja Pracy upomniała się o dialog społeczny na rzecz odnowy gospodarczej i społecznej oraz wspólne mierzenie się z ubóstwem, kryzysem ekologicznym, dyskryminacją kobiet i migracjami. Pewnym zgrzytem było przedstawienie na komitecie ds. standardów Polski jako kraju, w którym wykorzystuje się pracę przymusową pracowników z Korei Północnej. Delegaci związkowi z Holandii, Włoch i Niemiec bezpodstawnie rozciągali swoje zastrzeżenia na warunki zatrudniania Ukraińców w Polsce. W sesji uczestniczyli przedstawiciele Konfederacji Lewiatan.

Unia powinna wykorzystać korzyści płynące z gospodarki „dzielenia się”, ale z poszanowaniem zasad uczciwej konkurencji, praw pracowniczych i przepisów podatkowych. Najwięcej transakcji na zasadach "gospodarki dzielenia się" zawieranych jest w sektorze zakwaterowania.

W swojej ocenie sposobu wdrażania Europejskiego Funduszu Inwestycji Strategicznych (EFIS), posłowie Parlamentu Europejskiego chcą zrównoważonego rozkładu geograficznego inwestycji oraz wsparcia dla bardziej ryzykownych i innowacyjnych inwestycji.

Ponad 112 mln euro zainwestuje Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w 167-kilometrowy gazociąg między Lwówkiem a Odolanowem w Wielkopolsce. To inwestycja w ramach polityki spójności UE, której celem jest poprawa bezpieczeństwa energetycznego w Polsce. „Gazociąg zapewni gospodarstwom domowym i przedsiębiorstwom dodatkowe, przystępne cenowo źródła gazu ziemnego” – mówi komisarz Corina Crețu.

Nowelizacja ustawy o działalności leczniczej ma umożliwić szpitalom publicznym pobieranie opłat za operację czy hospitalizację. Ma też zakazać oddawania w dzierżawę, najem, użytkowanie i użyczenie przez placówki publiczne aktywów trwałych, np. laboratoriów, stacji dializ.

Komisja Europejska, poprzez swoje Przedstawicielstwo w Polsce, ogłasza zaproszenie do składania wniosków celem wyboru partnerów do prowadzenia Punktów Informacji Europejskiej Europe Direct (PIEED) w latach 2018-2020. Obecnie sieć Punktów Informacji Europejskiej Europe Direct obejmuje ponad 500 punktów znajdujących się we wszystkich krajach Unii Europejskiej.

Polska, Czechy i Węgry – to kraje, wobec których Komisja Europejska wszczyna postępowanie w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego. Chodzi o nierealizowanie decyzji Rady w sprawie relokacji uchodźców. „Nie zostawimy tych państw członkowskich, które mają zewnętrzne granice. (…) Wykonanie decyzji Rady dotyczących relokacji jest obowiązkiem prawnym, a nie wyborem” – mówił komisarz Dimitris Avramopoulos.

Viera Jourova, komisarz ds. sprawiedliwości, konsumentów i uprawnienia podpisała 13 czerwca br. Konwencję Stambulską, czyli Konwencję Rady Europy o zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej. Komisja Europejska już od pewnego czasu zabiegała o to, żeby cała UE jako organizacja przystąpiła do konwencji. Jak zapewniali eksperci Komisji, przyjęcie regulacji na poziomie unijnym przyniesie wiele korzyści, m.in. ułatwi zbieranie danych o przypadkach przemocy wobec kobiet na terenie UE oraz ocenę skuteczności programu. W odpowiedzi na wniosek KE Rada UE w maju zatwierdziła przystąpienie Unii do konwencji.

Udzielanie dostępu do platformy wymiany utworów chronionych online, takiej jak „The Pirate Bay” oraz zarządzanie nią, może stanowić naruszenie prawa autorskiego. Nawet jeśli dane utwory są umieszczane online przez użytkowników platformy wymiany, administratorzy tej platformy spełniają nieodzowną rolę przy udostępnianiu tych utworów – stwierdził Trybunał.

Wyroby wyłącznie roślinnego pochodzenia nie mogą, co do zasady, być wprowadzane do obrotu pod nazwami, które, jak nazwy „mleko”, „śmietana”, „ser”, „masło” lub „jogurt”, są zastrzeżone przez prawo Unii dla produktów pochodzenia zwierzęcego. Dotyczy to również przypadków, gdy nazwy te są uzupełnione wyjaśnieniem lub opisem wskazującym na roślinne pochodzenie danego produktu. Istnieje jednakże wykaz wyjątków – stwierdził Trybunał. 

Imigracja, Brexit i obronność to najważniejsze kwestie poruszone w debacie z przewodniczącym Komisji Junckerem i z maltańską prezydencją przed posiedzeniem Rady Europejskiej 22-23 czerwca.

Co najmniej 75 mln euro trafi do polskich firm i samorządów dzięki pożyczce Europejskiego Banku Inwestycyjnego udzielonej Bankowi Ochrony Środowiska. Unijne pieniądze mają wesprzeć małe i średnie inwestycje proekologiczne realizowane w ramach Planu Inwestycyjnego dla Europy. BOŚ planuje udostępnić środki z pożyczki w trzecim kwartale 2017 roku.

Po 10 latach od zgłoszenia inicjatywy likwidacji roamingu na terenie Unii Europejskiej w życie wchodzi nowy mechanizm rozliczeń. "Roam like at home”. Oznacza to, że od 15 czerwca 2017 r., przebywając w innych państwach UE, będziemy mogli korzystać z telefonu komórkowego na takich samych zasadach, jak w kraju zamieszkania. W ciągu kolejnych 5 lat systematycznie mają być także obniżane stawki za przesył danych.

W dniu 10 czerwca 2017 roku w siedzibie Krajowej Rady Sądownictwa w Warszawie odbyło się pierwsze posiedzenie Forum Współpracy Sędziów. Forum to ma być płaszczyzną porozumienia, platformą współpracy i pomostem komunikacyjnym, łączącym sędziów, poprzez ich reprezentantów wyłonionych z samorządu sędziowskiego.

Polacy wykazują coraz większą świadomość na temat work-life balance, czyli równowagi pomiędzy życiem zawodowym i prywatnym. Niestety na tle pozostałych krajów europejskich nadal są jednym z najbardziej zapracowanych narodów. Spośród wszystkich 12 krajów biorących udział w badaniu, Polska znalazła się na ostatnim miejscu.

We wtorek, 13 czerwca, posłowie Parlamentu Europejskiego zgodzili się na wprowadzenie prostszych oznakowań, ułatwiając konsumentom wybór produktów energooszczędnych i obniżenie rachunków za prąd. Nowa skala efektywności energetycznej od A do G dla sprzętów AGD, która powinna zachęcić również producentów do innowacji i inwestycji w nowe rozwiązania, została przyjęta 535 głosami za, przy 46 głosach przeciw i 79 wstrzymujących się od głosu.

Deklaracja Pierwotna

Deklaracja o wersji pierwotnej "Prawa Europejskiego w praktyce" Redakcja "Prawa Europejskiego w praktyce" informuje, że wersją pierwotną (referencyjną) czasopisma jest wydanie papierowe (ISSN 1733-2036). Po ukazaniu się drukiem nowego numeru czasopisma, Redakcja zamieszcza na stronie internetowej www.pewp.pl jego spis treści oraz wybrane publikacje z numeru.

Rada Naukowa

Prof. dr hab. Maria Magdalena Kenig-Witkowska,

Prof. dr hab. Jan Barcz,

Prof. dr hab. Marek Chmaj,

Prof. dr hab. Artur Nowak-Far,

Prof. dr hab. Arkadiusz Wudarski,

Prof. nadzw. UW, dr hab. Robert Grzeszczak,

Tomasz Janik,

Adw. dr Rafał Morek,

Dr Joanna Brylak,

Dr Marcin Krzymuski,

Dr Robert Siwik,

Dr Barbara Godlewska-Bujok.