Sytuacja w Polsce to jeden z zaplanowanych tematów dzisiejszego (16.05) spotkania w Brukseli unijnych ministrów do spraw europejskich. O dyskusję wnioskowała Komisja Europejska, która uważa, że w Polsce występuje zagrożenie dla praworządności. W związku ze sporem konstytucyjnym Bruksela rozpoczęła w styczniu ubiegłego roku procedurę przeciwko Warszawie. Polski rząd odpiera zarzuty i odpowiada, że wszystko odbywa się zgodnie z europejskimi standardami.

Kilka znanych europejskich organizacji pozarządowych napisało do krajów UE z prośbą o zaangażowanie się w walkę o praworządność w Polsce. Według ujawnionego przez Politico listu, organizacje pozarządowe apelują do państw członkowskich UE o "ochronę praworządności i praw człowieka w Polsce

Podczas czwartkowych (11 maja) głosowań Sejm uchwalił przygotowaną w Ministerstwie Sprawiedliwości nowelizację ustawy o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury, ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw. Nowa ustawa przewiduje, że aplikacja sędziowska odbywana w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury  będzie podstawową drogą dojścia do zawodu sędziego, z uzupełniającym pozyskiwaniem kandydatów do służby sędziowskiej z innych zawodów prawniczych. Jak podaje Ministerstwo Sprawiedliwości, przyjęte rozwiązania odpowiadają sprawdzonym wzorcom krajów Europy Zachodniej.

W roku 2017 egzamin adwokacki zdało ponad 83% kandydatów na adwokatów, zaś egzamin radcowski - ponad 79% kandydatów na radców prawnych.

Kraje członkowskie UE nie podpiszą oświadczeń podsumowujących kończący się w Pekinie szczyt Pasa i Szlaku” - powiedział wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej Jyrki Katainen, cytowany przez agencję Reutera.

88 milionów - tyle ton żywności marnuje się każdego roku w UE, średnio 173 kg na osobę. Jakie sektory są odpowiedzialne za marnotrawstwo? Co robi Unia Europejska, żeby rozwiązać problem? Co mogą zrobić konsumenci, czyli każdy z nas?

Kryzys konstytucyjny, ochrona niezależności wymiaru sprawiedliwości, zagwarantowanie wolności mediów i wypowiedzi, a także ochrona osób LGBT przed przemocą i dyskryminacją oraz lepsze wsparcie dla ofiar przemocy domowej – to najczęstsze tematy, które poruszały państwa członkowskie ONZ na sesji Powszechnego Przeglądu Okresowego Praw Człowieka na temat Polski 9 maja.

Sąd Okręgowy w Katowicach podwyższył kwotę zadośćuczynienia osobie starszej poszkodowanej w wypadku komunikacyjnym. Tym samym sąd zmienił wyrok sądu I instancji, w którym wiek poszkodowanego został uznany za okoliczność przemawiającą za przyznaniem niższego zadośćuczynienia.

Instytut Spraw Publicznych we współpracy z Radą Ekspertów Fundacji ds. Integracji i Migracji (SVR) zorganizował 9 maja debatę ,,Przyjmowanie i integracja uchodźców w Niemczech i w Polsce: podobieństwa, różnice, wyzwania". Spotkanie koncentrowało się wokół problemów kryzysu uchodźczego, polityki migracyjnej oraz perspektywy postrzegania wyżej wymienionych kwestii w obu krajach. Przedstawiona została idea ,,więcej Europy”, która przede wszystkim miałaby koncentrować się na zharmonizowaniu polityki azylowej w ramach Unii Europejskiej.

W maju projekt zmian w ustawie wdrożeniowej powinien zostać przyjęty przez Radę Ministrów i trafić do Sejmu. PKPP Lewiatan w opinii z grudnia 2016 r. poparła większość propozycji zawartych w projekcie z 29 listopada 2016 r., zgodnych z rzeczywistymi potrzebami przedsiębiorców. Niestety na ostatnim etapie prac rządowych Ministerstwo Rozwoju i Finansów rezygnuje z dwóch dobrych rozwiązań.

Zdaniem rzecznika generalnego Macieja Szpunara platforma elektroniczna Uber, choć mająca nowatorski charakter, dotyczy jednak dziedziny transportu, wobec czego może zostać zobowiązana do posiadania wymaganych prawem krajowym licencji i pozwoleń. Uber nie jest więc objęty zagwarantowaną w prawie Unii dla usług społeczeństwa informacyjnego zasadą swobodnego świadczenia usług.

Sąd Unii Europejskiej stwierdził nieważność decyzji Komisji w sprawie odmowy rejestracji proponowanej europejskiej inicjatywy obywatelskiej o nazwie „Stop TTIP”. Proponowana inicjatywa nie stanowi niedopuszczalnej ingerencji w przebieg procesu ustawodawczego, lecz uzasadnione wszczęcie demokratycznej debaty w odpowiednim czasie.

Obywatel państwa nienależącego do Unii może jako rodzic małoletniego dziecka posiadającego obywatelstwo Unii powoływać się na pochodne prawo pobytu w Unii. Okoliczność, że drugi rodzic, będący obywatelem Unii, mógłby sam sprawować faktycznie na co dzień opiekę nad dzieckiem jest istotna, jednak sama w sobie nie wystarcza do uzasadnienia odmowy wydania zezwolenia na pobyt. Należy jeszcze ustalić, że nie istnieje pomiędzy dzieckiem a rodzicem będącym obywatelem państwa niezależącego do UE taki stosunek zależności, że decyzja o odmowie przyznania temu rodzicowi prawa pobytu zmuszałaby dziecko do opuszczenia terytorium Unii.

Gospodarka europejska weszła w piąty rok ożywienia gospodarczego, którym cieszą się obecnie wszystkie państwa członkowskie UE. Tendencja, przy generalnie stałym tempie, ma się utrzymać w bieżącym i przyszłym roku. Zgodnie z oczekiwaniami Komisji, PKB Polski powinno w tym roku wzrosnąć o 3,5 proc., podczas gdy unijna średnia to niespełna 2 proc.

73 proc. Europejczyków chce, żeby Wspólnota robiła więcej w sprawie migracji, a 58 proc. uważa, że jej działania są niewystarczające (to spadek o 8 pkt proc. w porównaniu do 2016 roku) - wynika z najnowszego badania Eurobarometru. Od 2015 r. Unia Europejska podjęła szereg działań, aby ograniczyć napływ migrantów na jej terytorium oraz ulepszyć reguły przyznawania azylu.

W ciągu ostatniej dekady rozwój handlu elektronicznego znacząco wpłynął zarówno na strategie dystrybucyjne firm, jak i na zachowania konsumentów – wynika z badania sektorowego KE. „Istnieje potrzeba znalezienia równowagi pomiędzy interesami zarówno sprzedawców detalicznych działających w internecie, jak i tych prowadzących sklepy stacjonarne” – zaznacza komisarz Margrethe Vestager.

„Potrzebujemy infrastruktury odpornej na ataki cybernetyczne, tak aby wszyscy wszędzie mogli bezpiecznie korzystać z szybkich łączy” – deklaruje komisarz Andrus Ansip podsumowując półmetek realizacji strategii jednolitego rynku cyfrowego. Komisja Europejska wezwała kraje członkowskie do szybkiego przyjęcia najważniejszych wniosków ustawodawczych oraz zapowiada określenie przyszłych wyzwań.

Komisja Europejska podwyższyła prognozę wzrostu gospodarczego dla Polski z 3,2 proc. do 3,5 proc. w 2017 r. oraz z 3,1 proc. do 3,2 proc. w 2018 r. Według Komisji, polskie PKB będzie rosło szybciej dzięki odbiciu w inwestycjach i solidnemu wzrostowi prywatnej konsumpcji.

Przedstawiciele państw unijnych w Radzie UE zatwierdzili dziś (11.05) zniesienie przez Unię wiz dla obywateli Ukrainy. Był to ostatni formalny krok otwierający dla naszych wschodnich sąsiadów możliwość łatwiejszego podróżowania do UE.

Unia Europejska rozumie, że globalny handel to nie tylko szanse, ale również zagrożenia. Dziś Komisja Europejska przedstawi swoją opinię o tym, jak UE powinna odpowiadać na wyzwania globalizacji. Poniżej przeczytasz, co Parlament Europejski zrobił w tej sprawie do tej pory.

W unijnym Trybunale Sprawiedliwości w Luksemburgu odbędzie się dziś rozprawa dotycząca skargi na przymusowe przyjmowanie uchodźców. Chodzi o podjętą jesienią 2015 roku decyzję unijnych rządów, którą zaskarżyły Słowacja i Węgry, a poparła je Polska.

Deklaracja Pierwotna

Deklaracja o wersji pierwotnej "Prawa Europejskiego w praktyce" Redakcja "Prawa Europejskiego w praktyce" informuje, że wersją pierwotną (referencyjną) czasopisma jest wydanie papierowe (ISSN 1733-2036). Po ukazaniu się drukiem nowego numeru czasopisma, Redakcja zamieszcza na stronie internetowej www.pewp.pl jego spis treści oraz wybrane publikacje z numeru.

Rada Naukowa

Prof. dr hab. Maria Magdalena Kenig-Witkowska,

Prof. dr hab. Jan Barcz,

Prof. dr hab. Marek Chmaj,

Prof. dr hab. Artur Nowak-Far,

Prof. dr hab. Arkadiusz Wudarski,

Prof. nadzw. UW, dr hab. Robert Grzeszczak,

Tomasz Janik,

Adw. dr Rafał Morek,

Dr Joanna Brylak,

Dr Marcin Krzymuski,

Dr Robert Siwik,

Dr Barbara Godlewska-Bujok.