W dniu 20 czerwca 2017 roku Europejski Trybunał Praw Człowieka wydał decyzję w sprawie Jan Załuska, Marianna Rogalska i inni p. Polsce (skargi nr 53491/10 i 72286/10). Wraz z wydaniem tego orzeczenia Trybunał skreślił 400 skarg skierowanych przeciwko Polsce z listy prowadzonych spraw.

W dniu 30 maja 2017 roku Europejski Trybunał Praw Człowieka wydał decyzję w sprawie Jacek Bilewicz p. Polsce, w której stwierdził niedopuszczalność złożonej skargi.

HFPC skierowała do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka opinię przyjaciela sądu, w której przedstawiła analizę systemu podatkowego w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem instytucji odszkodowania od Skarbu Państwa za wadliwą decyzję podatkową.

Komisja Europejska uznała, że polski podatek w sektorze sprzedaży detalicznej narusza unijne zasady pomocy państwa. Stwierdzono, że dzięki progresywnym stawkom opartym na wielkości przychodów przedsiębiorstwa o niskich obrotach mają przewagę nad konkurentami. Ponieważ jednak polskie władze nie wprowadziły podatku w życie, nie ma potrzeby odzyskiwania środków.

Zmarła Simone Veil, feministka i była przewodnicząca Parlamentu Europejskiego. Parlament oddał hołd jej wkładowi w integrację europejską.

Parlament chce ustanowić standardy trwałości produktów, zachęcić do naprawiania oraz zapewnić konsumentom więcej informacji o tym, ilu lat sprawnego działania urządzeń mogą oczekiwać.

Co czwarty Europejczyk uważa ochronę konsumentów za kluczową dziedzinę działalności Unii Europejskiej. Dowiedz się, co robi Parlament Europejski na rzecz praw konsumentów.

Zdaję sobie sprawę, że wymiar sprawiedliwości wymaga reform. Ale projekt, nad którym pracuje teraz Sejm, tej sytuacji nie poprawi. Jego przyjęcie będzie skutkować podporządkowaniem sądów władzy politycznej, a tym samym doprowadzi do ograniczenia prawa każdego człowieka do sądu i rzetelnego procesu. Efekty dotkną zwykłych ludzi (wypadek drogowy z udziałem samochodu polityka, roszczenia do Skarbu Państwa, zwolnienie z pracy w instytucji, która zależy od polityków, decyzja o wypuszczeniu na wolność wbrew stanowisku prokuratury itd.) - takie stanowisko Rzecznik Praw Obywatelskich Adam Bodnar przedstawia w opinii dla Marszałka Sejmu (VII.510.27.2017). "Jestem przekonany, że projekt nie powinien zostać uchwalony w tym kształcie" – pisze. Wskazuje też konkretnie, co należy poprawić w polskim sądownictwie, a czego w projekcie nie ma.

Dajemy konsumentom większe możliwości lokowania swoich oszczędności” – mówi wiceprzewodniczący KE Jyrki Katainen, prezentując ogólnoeuropejski indywidualny produkt emerytalny (PEPP). Nowy system odkładania na jesień życia m.in. ułatwi mobilność, gdyż PEPP będzie można przenosić pomiędzy państwami członkowskimi.

"Straż graniczna, organy ścigania i służby imigracyjne potrzebują dostępu do odpowiednich informacji we właściwym czasie” – podkreśla komisarz Dimitris Avramopoulos, ogłaszając interoperacyjność systemów informacyjnych UE. Było to kluczowe zadanie ze względu na utrzymujące się zagrożenie terrorystyczne, wymiar sprawiedliwości oraz ochronę granic zewnętrznych UE.

"Do 2050 roku liczba ofiar śmiertelnych spowodowanych opornością na środki przeciwdrobnoustrojowe może prześcignąć liczbę ofiar chorób nowotworowych” – alarmuje komisarz Vytenis Andriukaitis. KE przyjęła nowy plan działania w tej sprawie obejmujący zarówno ludzi, jak i zwierzęta. Rocznie z powodu oporności umiera 25 tys. osób, zaś straty ekonomiczne sięgają 1,5 mld euro w całej Unii.

Uchodźca z Czeczenii, któremu Straż Graniczna kilkadziesiąt razy odmówiła możliwości złożenia wniosku o udzielenie ochrony międzynarodowej, skarży Polskę do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu.

Budżet UE musi opowiadać wyzwaniom przyszłości, dlatego Komisja Europejska otwiera debatę na temat finansów wspólnoty. „Każde euro zainwestowane ze wspólnego budżetu musi nieść wartość dodaną i wywierać pozytywny wpływ na życie codzienne mieszkańców” – przypomina komisarz Günther H. Oettinger. Już obecnie UE zmaga się z koniecznością finansowania większej liczby działań za mniej pieniędzy.

Decyzję umożliwili przywódcy państw UE, którzy w ubiegłym tygodniu na unijnym szczycie w Brukseli otworzyli drogę do formalnego przedłużenia sankcji. Stało się tak po rekomendacji kanclerz Niemiec Angeli Merkel i prezydenta Francji Emmanuela Macrona. Niemcy i Francja reprezentowały UE przy zatwierdzeniu porozumień mińskich w sprawie uregulowania konfliktu na wschodzie Ukrainy.

Do konsultacji i uzgodnień międzyresortowych trafił 28 czerwca przygotowany w Ministerstwie Sprawiedliwości projekt ustawy, która pozwoli skutecznie walczyć z plagą „drobnych” kradzieży, przywłaszczeń, paserstwa bądź zniszczenia cudzej rzeczy.

27 czerwca weszła w życie przygotowana w Ministerstwie Sprawiedliwości ustawa, która wprowadza ułatwienia dla przedsiębiorców i konsumentów poszkodowanych działaniem przedsiębiorców zawiązujących kartele i nadużywających dominującej pozycji.

Podatnicy stosujący tzw. podzieloną płatność (split payment) uzyskają większą ochronę przed posądzeniem ich o udział w przestępczym procederze. Zwiększenie bezpieczeństwa będzie szczególnie istotne dla przedsiębiorców działających w branżach wrażliwych - uważa Rada Podatkowa Konfederacji Lewiatan.

W dniu 15 czerwca 2017 roku Europejski Trybunał Praw Człowieka wydał jeden wyrok w sprawie przeciwko Polsce, tj. Wrona przeciwko Polsce (skarga nr 74568/11), w którym analizował zasadność skargi pod kątem naruszenia art. 5 ust. 1, 5 ust. 3 oraz 5 ust. 5 Konwencji w związku z zarzucanym bezprawnym oraz przewlekłym tymczasowym aresztowaniem skarżącego, a także opublikował decyzję z dnia 23 maja 2017 roku w sprawie Moroz przeciwko Polsce (skarga nr 19958/12) zatwierdzającą zawartą ze skarżącym ugodę. Natomiast w dniu 1 czerwca 2017 roku ETPC wydał dwa wyroki w sprawach przeciwko Polsce, tj.: Dejnek przeciwko Polsce (skarga nr 9635/13) oraz Kość przeciwko Polsce (skarga nr 34598/12), w których analizował zasadność skarg pod kątem zarzucanego naruszenia art. 3 i 8 Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności w związku z poddawaniem skarżącego kontrolom osobistym w zakładzie karnym oraz art. 10 Konwencji w związku z naruszeniem wolności słowa skarżącego.

Departament Zawodów Prawniczych i Dostępu do Pomocy Prawnej informuje, że Minister Sprawiedliwości w trybie art. 78 ust. 8 ustawy z dnia 26 maja 1982 r. – Prawo o adwokaturze (Dz. U. z 2016 r. poz. 1999, z późn. zm.) oraz art. 361 ust. 9 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 233, z późn. zm.), w porozumieniu odpowiednio z Naczelną Radą Adwokacką oraz Krajową Radą Radców Prawnych, wyznaczył termin egzaminu adwokackiego i radcowskiego w 2018 r. Egzaminy te odbędą się w dniach 20 - 23 marca 2018 r.

Zwolnienia podatkowe, które przysługują Kościołowi katolickiemu w Hiszpanii, mogą stanowić zakazaną pomoc państwa, jeżeli oraz w zakresie w jakim jest ona przyznawana dla działalności gospodarczej - stwierdził Trybunał.

2,42 mld euro – to wysokość kary nałożonej przez Komisję Europejską na spółkę Google za złamanie przepisów unijnego prawa o ochronie konkurencji. Zdaniem KE, Google nadużywa swojej pozycji dominującej jako wyszukiwarka internetowa poprzez bezprawne faworyzowanie własnej porównywarki cenowej. „To odbiera konsumentom możliwość faktycznego porównywania usług i pełnego korzystania z innowacji” – uzasadniała komisarz Margrethe Vestager.

Deklaracja Pierwotna

Deklaracja o wersji pierwotnej "Prawa Europejskiego w praktyce" Redakcja "Prawa Europejskiego w praktyce" informuje, że wersją pierwotną (referencyjną) czasopisma jest wydanie papierowe (ISSN 1733-2036). Po ukazaniu się drukiem nowego numeru czasopisma, Redakcja zamieszcza na stronie internetowej www.pewp.pl jego spis treści oraz wybrane publikacje z numeru.

Rada Naukowa

Prof. dr hab. Maria Magdalena Kenig-Witkowska,

Prof. dr hab. Jan Barcz,

Prof. dr hab. Marek Chmaj,

Prof. dr hab. Artur Nowak-Far,

Prof. dr hab. Arkadiusz Wudarski,

Prof. nadzw. UW, dr hab. Robert Grzeszczak,

Tomasz Janik,

Adw. dr Rafał Morek,

Dr Joanna Brylak,

Dr Marcin Krzymuski,

Dr Robert Siwik,

Dr Barbara Godlewska-Bujok.