Prezydent RP Andrzej Duda podpisał 2 czerwca przygotowaną w Ministerstwie Sprawiedliwości nowelizację ustawy o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury, ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw. Dzięki wprowadzonym zmianom wymiar sprawiedliwości ma należycie wykorzystywać świetnie przygotowanych prawników.

W tym tygodniu posłowie Parlamentu Europejskiego zajmą się m.in. zaostrzeniem przepisów służących walce z dopalaczami oraz ustanowieniem mechanizmu pomocy firmom podlegającym podwójnemu opodatkowaniu.

W dniu 30 maja 2017 roku Europejski Trybunał Praw Człowieka wydał jeden wyrok w sprawie przeciwko Polsce, tj.: Żuk przeciwko Polsce (skarga nr 48286/11). Przedmiotem rozstrzygnięcia w omawianej sprawie była kwestia naprawienia szkody materialnej w związku z wcześniejszym wyrokiem Trybunału w sprawie skarżącej z dnia 6 października 2016 roku, stwierdzającym naruszenie art. 1 Pierwszego Protokołu Dodatkowego oraz art. 6 ust. 1 Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wydał wyrok w sprawie klientki HFPC – uchodźczyni z Czeczenii – która na granicy w Terespolu próbowała złożyć wniosek o ochronę międzynarodową. Straż Graniczna go jednak nie przyjęła i wydała decyzję o odmowie wjazdu do Polski wyłącznie na podstawie notatki służbowej sporządzonej przez funkcjonariusza.

W Ministerstwie Finansów trwają prace nad nowelizacją ustawy o usługach płatniczych. Zdaniem Konfederacji Lewiatan, propozycje zawarte w projekcie ustawy niosą ryzyko nieprawidłowej implementacji unijnej dyrektywy w sprawie usług płatniczych. Wątpliwości budzi termin wejścia w życie nowych przepisów i umożliwienie dostępu do informacji o rachunku.

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego przedstawiło projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego działalności innowacyjnej. Polska, z wydatkami na inwestycje w prace badawczo-rozwojowe na poziomie 1 proc. PKB, plasuje się na 21 miejscu w UE28. Według projektu ustawy wzrosnąć mają odliczenia z tytułu ulgi na B+R do 100 proc. kosztów kwalifikowanych, niezależnie od wielkości firmy. Rozszerzeniu ma ulec także katalog kosztów kwalifikowanych, m.in. o należności z tytułu umów cywilno-prawnych czy koszty nabycia sprzętu specjalistycznego. Niestety projekt ma również kilka „wad".

Prawie co czwarty przedsiębiorca z sektora MŚP obawia się następstw wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej i ich wpływu na prowadzoną działalność, a 26% respondentów jeszcze nie jest w stanie określić, czy brexit będzie miał wpływ na prowadzone przez nich przedsiębiorstwo – pokazuje 13. fala badania Bibby MSP Index.

HFPC we współpracy z Fundacją im. Heinricha Bölla w Warszawie prowadzi badanie dotyczące problemu przemocy wobec kobiet w internecie, którego celem jest pogłębienie i usystematyzowanie wiedzy na temat tego zjawiska w Polsce.

Z danych Komisji Europejskiej wynika, że kobiety stanowią zaledwie 30 proc. pracowników sektora teleinformatycznego. Ich równy udział w rynku pracy mógłby podnieść europejskie PKB o 9 mld euro rocznie. Tymczasem badania Microsoftu pokazują, że 60 proc. dziewcząt obawia się nierówności czekających na nie w sektorze technologicznym. Zdaniem ekspertek, europejska gospodarka nie może sobie pozwolić na brak systemowego wsparcia dla kobiet, które mogłyby wypełnić gigantyczną lukę kadrową w branży IT.

Zdaniem rzecznika generalnego Yves’a Bota obywatel państwa nienależącego do UE, będący członkiem rodziny obywatela Unii, może korzystać z prawa pobytu w państwie członkowskim, w którym ten obywatel Unii przebywał i rozpoczął życie rodzinne przed uzyskaniem obywatelstwa tego państwa. W celu zapewnienia skuteczności (effet utile) praw wynikających z obywatelstwa Unii, warunki przyznania tego pochodnego prawa pobytu nie powinny być, co do zasady, bardziej rygorystyczne niż warunki ustanowione w dyrektywie dotyczącej prawa do swobodnego przemieszczania się obywateli Unii.

Facebook jest liderem pod względem zwalczania mowy nienawiści w internecie – wynika z oceny Komisji Europejskiej. Rok temu KE i cztery główne platformy mediów społecznościowych ogłosiły kodeks postępowania dotyczący zwalczania nielegalnego nawoływania do nienawiści w internecie. „Przedsiębiorstwa usuwają obecnie dwa razy więcej nielegalnych treści i robią to szybciej” – podkreśla komisarz Věra Jourová.

Z nowego Eurobarometru wynika, że Europejczycy są bardziej optymistyczni, jeśli chodzi o unijną gospodarkę, ale obawiają się nierówności. Poniżej przedstawiamy działania PE w tej sprawie.

Parlament Europejski chce, by Unia Europejska była liderem we wdrażaniu superszybkiego Internetu – 5G. Może to przyczynić się do stworzenia 2 mln miejsc pracy. Koordynacja działań państw członkowskich jest kluczowa - uważają posłowie. PE przyjął rezolucję ws. planu działania na rzecz wdrożenia 5G w UE.

Wobec nasilenia się przejawów antysemityzmu, odnotowanego ostatnio w całej Unii, posłowie Parlamentu Europejskiego apelują o bardziej zdecydowane przeciwdziałanie. W czwartek,1 czerwca, przyjęli w tej sprawie rezolucję.

UE powinna przyznać Ukrainie większe koncesje handlowe z wykluczeniem niektórych produktów rolnych - stwierdzili posłowie Parlamentu Europejskiego.

Mimo że Polacy chcą zmian w sądownictwie, nie zgadzają się z reformą proponowaną przez Prawo i Sprawiedliwość – wynika z sondażu IBRiS dla "Rzeczpospolitej".

Gdzie sięgają granice swobody wypowiedzi Ministra Sprawiedliwości na temat sędziów? Z tym pytaniem mierzy się Sąd Okręgowy w Warszawie orzekający w procesie o ochronę dóbr osobistych z powództwa sędzi Sądu Rejonowego Justyny Koski-Janusz przeciwko Ministrowi Sprawiedliwości (sygn. I C 1115/16).

HFPC opublikowała raport przygotowany w ramach europejskiego projektu „Mój prawnik, moje prawa”, którego celem była analiza dostępu dzieci do pomocy obrońcy w ramach postępowania w sprawach nieletnich i postępowania karnego.

Parlament Europejski chce odbudować zaufanie do systemu finansowego oraz pobudzić inwestycje i wzrost, które ucierpiały wskutek kryzysu finansowego. 31 maja Komisja Europejska opublikowała kolejny dokument służący refleksji nad przyszłością Unii Europejskiej - tym razem dotyczy on przyszłości unijnej gospodarki. Poniżej przedstawiamy działania Parlamentu Europejskiego na tym polu.

Komisja Europejska przedstawia możliwe sposoby dalszego pogłębienia unii gospodarczej i walutowej. Wśród propozycji znajduje się wzmocnienie instytucji strefy euro. Przedmiotem debaty publicznej ma być m.in. pomysł utworzenia „ministerstwa skarbu” strefy euro - ewentualnie z własnym budżetem - oraz powołanie Europejskiego Funduszu Walutowego.

Utrzymaniu konkurencyjności w ramach sprawiedliwej społecznie transformacji w kierunku czystej energii i cyfryzacji – to kierunki rozwoju europejskiego sektora transportowego. Inicjatywa KE obejmuje osiem wniosków ustawodawczych, które m.in. będą zobowiązywały do stosowania krajowych przepisów dotyczących płacy minimalnej, np. wobec kierowców ciężarówek i tirów.

Deklaracja Pierwotna

Deklaracja o wersji pierwotnej "Prawa Europejskiego w praktyce" Redakcja "Prawa Europejskiego w praktyce" informuje, że wersją pierwotną (referencyjną) czasopisma jest wydanie papierowe (ISSN 1733-2036). Po ukazaniu się drukiem nowego numeru czasopisma, Redakcja zamieszcza na stronie internetowej www.pewp.pl jego spis treści oraz wybrane publikacje z numeru.

Rada Naukowa

Prof. dr hab. Maria Magdalena Kenig-Witkowska,

Prof. dr hab. Jan Barcz,

Prof. dr hab. Marek Chmaj,

Prof. dr hab. Artur Nowak-Far,

Prof. dr hab. Arkadiusz Wudarski,

Prof. nadzw. UW, dr hab. Robert Grzeszczak,

Tomasz Janik,

Adw. dr Rafał Morek,

Dr Joanna Brylak,

Dr Marcin Krzymuski,

Dr Robert Siwik,

Dr Barbara Godlewska-Bujok.