HFPC przygotowała praktyczny przewodnik po Prawie o zgromadzeniach, w którym znajdują się podstawowe informacje o rodzajach zgromadzeń, różnicach w możliwości ich organizowania i terminach zgłaszania, a także zasadach uczestniczenia w zgromadzeniu i uprawnieniach policji wobec uczestników.

Szef MSZ Witold Waszczykowski zwrócił się w liście do wiceszefa KE Fransa Timmermansa o doprecyzowanie zaleceń Komisji Europejskiej z 26 lipca br. w sprawie praworządności. Prosi m.in. o wskazanie aktów, które są podstawą do oceny zgodności z prawem unijnym wprowadzanej w Polsce reformy sądownictwa.

„To już jest polityka nękania, polityka dyskryminacji Polski” - tak wątpliwości KE m.in. ws. wieku emerytalnego skomentował dzisiaj (9.08) szef MSZ Witold Waszczykowski. Według niego do zastrzeżeń Komisji należy podejść "pakietowo".

W ubiegłym roku weszły w życie ważne rozwiązania prawne dotyczące funkcjonowania organizacji pozarządowych w Polsce. W znacznym stopniu zliberalizowały one zasady działalności stowarzyszeń, a najmniejszym organizacjom pozwoliły korzystać z zewnętrznych źródeł finansowych. Zdecydowanie na niekorzyść organizacji zmienił się jednak klimat polityczny, w którym nowy rząd obniżył standardy prowadzenia dialogu obywatelskiego, a jego przedstawiciele otwarcie krytykowali wybrane organizacje, szczególnie promujące liberalne wartości i zajmujące się działalnością antydyskryminacyjną, prawami kobiet i mniejszości seksualnych, wsparciem dla migrantów i uchodźców oraz patrzeniem władzy na ręce. W ten sam nurt wpisała się też kampania zniesławienia wszczęta przez publiczną telewizję oraz media bliskie partii rządzącej. To wszystko spowodowało, że po ubiegłorocznej poprawie wartości indeksu dla Polski, zmalał on ponownie do poprzedniej wysokości. Szerzej o tendencjach dotyczących polskiego sektora pozarządowego w ubiegłym roku można przeczytać w wydanym właśnie przez ISP raporcie.

30 lipca 2017 r. w Katowicach organizatorzy łańcucha światła ogłosili 5 postulatów skierowanych do Prezydenta Andrzeja Dudy w związku z przygotowywanymi przez niego ustawami o sądownictwie. Poniżej prezentujemy treść postulatów "5 x tak".

7 sierpnia br. cztery organizacje pracodawców, w tym Konfederacja Lewiatan, na ręce wicepremiera Mateusza Morawieckiego oraz członka Rady Ministrów Henryka Kowalczyka, przekazały listy, w których apelują o przyspieszenie prac nad Konstytucją Biznesu.

Projekt ustawy o organizowaniu zadań na rzecz obronności państwa realizowanych przez przedsiębiorców i programie mobilizacji gospodarki nakłada na wybrane firmy szereg obowiązków. Ich realizacja może ograniczyć swobodę działalności firm. Zgłaszane dotąd przez pracodawców uwagi nie zostały uwzględnione.

7 sierpnia do ministerstwa pracy dotarł list komisarz ds. równości płci Very Jourovej i komisarz ds. socjalnych Marianne Thyssen ws. różnicy wieku emerytalnego kobiet i mężczyzn. Zdaniem Komisji odmienny wiek emerytalny kobiet i mężczyzn w Polsce jest formą dyskryminacji.

Wieczorem 12 lipca na stronach Sejmu pojawił się projekt nowelizacji ustawy o Sądzie Najwyższym. Jedna z najbardziej kontrowersyjnych zmian dotyczy wygaszenia kadencji sędziów Sądu Najwyższego. W świetle tego projektu, po wejściu w życie ustawy sędziowie Sądu Najwyższego, powołani na podstawie przepisów dotychczasowych, przechodzą w stan spoczynku, z wyjątkiem sędziów wskazanych przez Ministra Sprawiedliwości. Zdaniem HFPC przyznanie Ministrowi Sprawiedliwości jednoosobowego władztwa do decydowania o tym, kto dalej może orzekać w najważniejszym sądzie w Polsce, oznacza zniesienie niezależności Sądu Najwyższego. Jest to rozwiązanie stosowane jedynie przez rządy w państwach autorytarnych.

12 lipca br. Sejm głosami Prawa i Sprawiedliwości przyjął zmiany w ustawie o Krajowej Radzie Sądownictwa, które przewidują między innymi wygaszenie kadencji obecnych członków Rady i wybór nowych członków przez Sejm. Dają możliwość blokowania decyzji Rady przez jej mniejszość polityczną oraz przewidują dokonywanie wyboru osoby powoływanej na urząd sędziego przez Prezydenta RP.

Komisja Europejska postanowiła pozwać Polskę do Trybunału Sprawiedliwości UE w związku ze zwiększonym pozyskiwaniem drewna w Puszczy Białowieskiej, która jest obszarem chronionym Natura 2000. Jako że rozpoczęto już wyrąb na znaczną skalę, KE zwraca się do Trybunału również z wnioskiem o wprowadzenie środków tymczasowych nakazujących Polsce niezwłoczne wstrzymanie wycinek.

Komisja Europejska powinna rozważyć możliwości wprowadzenia ułatwień w dostępie do funduszy unijnych zaplanowanych w budżecie od 2020 r. – to główny wniosek sprawozdania dotyczącego przyszłości finansów UE. Przygotowała je grupa niezależnych ekspertów zajmujących się polityką spójności. „Mniej przepisów to lepsze wyniki i mniej błędów” – przekonuje komisarz Corina Crețu.

Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu podtrzymał zakaz zasłaniania twarzy w miejscach publicznych w Belgii. Sędziowie uznali, że taki zakaz nie łamie Europejskiej Konwencji Praw Człowieka.

Branża handlu i dystrybucji jest zaskoczona decyzją o wcześniejszym wejściu w życie, od 1 stycznia 2018 r., a nie 1 stycznia 2019 roku, przepisów o opłacie recyklingowej. To złamanie wcześniejszych ustaleń i uzgodnień - uważa Konfederacja Lewiatan.

Naczelna Rada Adwokacka wyraża zaniepokojenie zmianami legislacyjnymi proponowanymi i przyjmowanymi w obecnej kadencji Sejmu, dostrzegając w części z nich zagrożenie podporządkowania obowiązujących regulacji prawnych celom politycznym. Uchwałę z tym stanowiskiem przyjęto podczas plenarnego posiedzenia NRA, 1 lipca 2017 r.

Zaskarżona do Trybunału Konstytucyjnego przez Prokuratora Generalnego uchwała Sejmu z 26 listopada 2010 r. w sprawie wyboru sędziów TK: Stanisława Rymara, Piotra Tulei i Marka Zubika została podjęta prawidłowo, bez wad proceduralnych i zgodnie z ugruntowaną praktyką parlamentarną. Wybór miał charakter indywidualny, a w treści uchwały poprawnie ustalono początek kadencji nowo wybranych sędziów TK. Zarzuty wnioskodawcy są w tym zakresie bezzasadne.  Niezależnie od oceny prawidłowości wyboru sędziów TK postępowanie przed Trybunałem powinno zostać umorzone ze względu na niedopuszczalność wydania wyroku. Zaskarżona uchwała nie spełnia bowiem kryteriów aktu normatywnego — jej celem było jednorazowe obsadzenie stanowisk w sądzie konstytucyjnym w konkretnych okolicznościach faktycznych w przeszłości. Należy wyrazić zdziwienie, że tak rażąco bezpodstawny wniosek został skierowany przez Prokuratora Generalnego, co wskazuje, że stanowi element nie tyle sporu prawnego, ile nadużywania środków procesowych do prowadzenia gry politycznej nielicującej z powagą jednego z naczelnych organów systemu wymiaru sprawiedliwości – stwierdził 10 lipca br. Zespół Ekspertów Prawnych przy Fundacji im. Stefana Batorego w sprawie wniosku do Trybunału Konstytucyjnego dotyczącego podstawy prawnej wyboru sędziów TK: s. Rymara, p. Tulei, m. Zubika (sygn. U 1/17).

Środowisko, migracja, pluralizm w mediach i dyskusja o unikaniu opodatkowania - to najważniejsze tematy w PE w tym tygodniu.

Pół roku po tym, jak Komisja Europejska uruchomiła Europejski Korpus Solidarności i rozpoczął się proces informowania wolontariuszy o możliwościach, rusza akcja obsadzania wolnych miejsc pracy i staży. KE wsparła dwa projekty wdrażane pod kierunkiem włoskich i francuskich służb zatrudnienia, które mogą zaoferować młodym Europejczykom nawet 6 tys. miejsc pracy i staży związanych z polityką solidarności w innych państwach UE.

Helsińska Fundacja Praw Człowieka zrealizowała trzy kursy e-learningowe „Prawa człowieka” w roku szkolnym 2016/2017. Wzięły w nich udział łącznie 452 osoby.

86% ubezpieczycieli z całego świata uważa, że nowe firmy technologiczne z branży ubezpieczeniowej, tzw. insurtech-y, stanowią zagrożenie dla ich dochodów. Jednocześnie, ponad połowa respondentów postrzega innowacje jako priorytetowy obszar strategii, dlatego coraz chętniej wchodzi z insurtech-ami we współpracę – wynika z raportu PwC „Ubezpieczeniowy nowy świat. Insurtech motorem innowacji”.

Zdaniem Rzecznika Praw Obywatelskich, Adama Bodnara, system nieodpłatnej pomocy prawnej w Polsce wymaga zmian, bowiem jest nieskuteczny, nieefektywny, a liczba osób korzystających z darmowych porad w ramach obowiązującego od dnia 1 stycznia 2016 r. programu jest niewielka. Dlatego też Rzecznik zwrócił się do Prezydenta z prośbą o wskazanie kierunków i zakresu zmian w ustawie, planowanych w ramach zapowiadanych prac legislacyjnych.

Deklaracja Pierwotna

Deklaracja o wersji pierwotnej "Prawa Europejskiego w praktyce" Redakcja "Prawa Europejskiego w praktyce" informuje, że wersją pierwotną (referencyjną) czasopisma jest wydanie papierowe (ISSN 1733-2036). Po ukazaniu się drukiem nowego numeru czasopisma, Redakcja zamieszcza na stronie internetowej www.pewp.pl jego spis treści oraz wybrane publikacje z numeru.

Rada Naukowa

Prof. dr hab. Maria Magdalena Kenig-Witkowska,

Prof. dr hab. Jan Barcz,

Prof. dr hab. Marek Chmaj,

Prof. dr hab. Artur Nowak-Far,

Prof. dr hab. Arkadiusz Wudarski,

Prof. nadzw. UW, dr hab. Robert Grzeszczak,

Tomasz Janik,

Adw. dr Rafał Morek,

Dr Joanna Brylak,

Dr Marcin Krzymuski,

Dr Robert Siwik,

Dr Barbara Godlewska-Bujok.