Z nowego Eurobarometru wynika, że Europejczycy są bardziej optymistyczni, jeśli chodzi o unijną gospodarkę, ale obawiają się nierówności. Poniżej przedstawiamy działania PE w tej sprawie.

Parlament Europejski chce, by Unia Europejska była liderem we wdrażaniu superszybkiego Internetu – 5G. Może to przyczynić się do stworzenia 2 mln miejsc pracy. Koordynacja działań państw członkowskich jest kluczowa - uważają posłowie. PE przyjął rezolucję ws. planu działania na rzecz wdrożenia 5G w UE.

Wobec nasilenia się przejawów antysemityzmu, odnotowanego ostatnio w całej Unii, posłowie Parlamentu Europejskiego apelują o bardziej zdecydowane przeciwdziałanie. W czwartek,1 czerwca, przyjęli w tej sprawie rezolucję.

UE powinna przyznać Ukrainie większe koncesje handlowe z wykluczeniem niektórych produktów rolnych - stwierdzili posłowie Parlamentu Europejskiego.

Mimo że Polacy chcą zmian w sądownictwie, nie zgadzają się z reformą proponowaną przez Prawo i Sprawiedliwość – wynika z sondażu IBRiS dla "Rzeczpospolitej".

Gdzie sięgają granice swobody wypowiedzi Ministra Sprawiedliwości na temat sędziów? Z tym pytaniem mierzy się Sąd Okręgowy w Warszawie orzekający w procesie o ochronę dóbr osobistych z powództwa sędzi Sądu Rejonowego Justyny Koski-Janusz przeciwko Ministrowi Sprawiedliwości (sygn. I C 1115/16).

HFPC opublikowała raport przygotowany w ramach europejskiego projektu „Mój prawnik, moje prawa”, którego celem była analiza dostępu dzieci do pomocy obrońcy w ramach postępowania w sprawach nieletnich i postępowania karnego.

Parlament Europejski chce odbudować zaufanie do systemu finansowego oraz pobudzić inwestycje i wzrost, które ucierpiały wskutek kryzysu finansowego. 31 maja Komisja Europejska opublikowała kolejny dokument służący refleksji nad przyszłością Unii Europejskiej - tym razem dotyczy on przyszłości unijnej gospodarki. Poniżej przedstawiamy działania Parlamentu Europejskiego na tym polu.

Komisja Europejska przedstawia możliwe sposoby dalszego pogłębienia unii gospodarczej i walutowej. Wśród propozycji znajduje się wzmocnienie instytucji strefy euro. Przedmiotem debaty publicznej ma być m.in. pomysł utworzenia „ministerstwa skarbu” strefy euro - ewentualnie z własnym budżetem - oraz powołanie Europejskiego Funduszu Walutowego.

Utrzymaniu konkurencyjności w ramach sprawiedliwej społecznie transformacji w kierunku czystej energii i cyfryzacji – to kierunki rozwoju europejskiego sektora transportowego. Inicjatywa KE obejmuje osiem wniosków ustawodawczych, które m.in. będą zobowiązywały do stosowania krajowych przepisów dotyczących płacy minimalnej, np. wobec kierowców ciężarówek i tirów.

System odwrotnego obciążenia ma na celu zapobieganie oszustwom podatkowym. Stosowany jest w wielu krajach, w różnych branżach i nierzadko spełnia swoją rolę. Niestety jednocześnie stanowi też duże wyzwanie dla podatników, którzy muszą odpowiednio zakwalifikować świadczenie. Co istotne, ostrożność w tym zakresie zachować musi zarówno sprzedający, który wystawia fakturę, jak i nabywca. Przekonał się o tym węgierski podatnik, a jego uczciwość nie przekonała nawet Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

1 czerwca rusza rekrutacja do Leadership Academy for Poland (LAP) – programu rozwoju przywództwa realizowanego przy udziale profesorów Uniwersytetu Harvarda. Celem Akademii jest stworzenie w Polsce światowej klasy edukacji i co za tym idzie, rozwoju potencjału Polaków. Deloitte drugi rok z rzędu jest partnerem strategicznym akademii.

KE przedstawiła projekt budżetu na 2018 r. Po stronie zobowiązań zapisano w nim 161 mld euro, zaś celem strategicznym jest stymulowanie tworzenia nowych miejsc pracy, zwłaszcza dla ludzi młodych, oraz pobudzenie wzrostu gospodarczego i inwestycji. Kolejny krok należy do Parlamentu Europejskiego i państw członkowskich Unii Europejskiej, które wspólnie omówią wniosek Komisji.

Aby szkolnictwo wyższe mogło pomóc w stymulowaniu wzrostu i tworzeniu miejsc pracy, uniwersytety muszą dostosowywać programy nauczania do obecnych i przewidywanych potrzeb gospodarczo-społecznych. KE przyjęła dwie nowe inicjatywy dotyczące kształcenia i szkolnictwa wyższego. Jedna z nich dotyczy monitorowania losów absolwentów.

Ponad 340 mln euro na oddelegowanie 100 tys. wolontariuszy do 2020 r. w ramach Europejskiego Korpusu Solidarności – proponuje Komisja Europejska. Dzięki takiemu finansowaniu młodzi ludzie w wieku 17-30 będą mieli szanse na wolontariat i praktyki zawodowe. EKS zapewni także uczestnikom możliwość stworzenia projektu solidarnościowego lub zgłoszenia się do wolontariatu jako grupa.

Niemiecki rząd rozważa powiązanie przyznawania państwom członkowskim funduszy rozwojowych z przestrzeganiem zasad demokracji i państwa prawa – poinformował portal Politico.eu w oparciu o dokument, do którego dotarł jego dziennikarz.

Delegacja Komisji Praw Kobiet i Równouprawnienia Parlamentu Europejskiego, reprezentująca różne grupy polityczne, badała w Polsce respektowanie praw kobiet. Ze szczególną uwagą pytano o wdrażanie Konwencji Stambulskiej o Zapobieganiu i Zwalczaniu Przemocy wobec Kobiet, ich prawa reprodukcyjne i seksualne oraz sytuację ekonomiczną.

31 maja, czyli dzisiaj, wchodzą w życie przepisy, które umożliwią karanie już za trzymiesięczne niepłacenie alimentów. Część kar będzie można odbywać w Systemie Dozoru Elektronicznego, co było jednym z postulatów Komisji Ekspertów ds. Alimentów. 30 maja opublikowano wyniki badań na temat postrzegania przez społeczeństwo zjawiska niepłacenia alimentów. Badanie zostało zlecone przez Krajowy Rejestr Długów BIG SA oraz Krajową Radę Komorniczą, a zostało zrealizowane pod honorowym patronatem Rzecznika Praw Obywatelskich i Rzecznika Praw Dziecka.

2 maja 2017 r. Europejski Trybunał Praw Człowieka wydał wyrok w sprawie Olisov i Inni przeciwko Rosji (skargi nr 10825/09, 12412/14 i 35192/14). Trybunał jednomyślnie uznał, że doszło do naruszenia art. 3 Konwencji (zakaz tortur), z uwagi na to, że skarżący zostali poddani torturom.

23 maja 2017 r. Europejski Trybunał Praw Człowieka wydał wyrok w sprawie Bălșan przeciwko Rumunii (skarga nr 49645/09). Trybunał stwierdził naruszenie Artykułu 14 (zakaz dyskryminacji) w związku z Artykułem 3 Konwencji z uwagi na przemoc opartą na płci.

W środę, 31 maja br., Komisja Europejska przedstawi plan dokończenia do 2025 r. budowy strefy euro. To będzie wyzwanie dla Polski.

Deklaracja Pierwotna

Deklaracja o wersji pierwotnej "Prawa Europejskiego w praktyce" Redakcja "Prawa Europejskiego w praktyce" informuje, że wersją pierwotną (referencyjną) czasopisma jest wydanie papierowe (ISSN 1733-2036). Po ukazaniu się drukiem nowego numeru czasopisma, Redakcja zamieszcza na stronie internetowej www.pewp.pl jego spis treści oraz wybrane publikacje z numeru.

Rada Naukowa

Prof. dr hab. Maria Magdalena Kenig-Witkowska,

Prof. dr hab. Jan Barcz,

Prof. dr hab. Marek Chmaj,

Prof. dr hab. Artur Nowak-Far,

Prof. dr hab. Arkadiusz Wudarski,

Prof. nadzw. UW, dr hab. Robert Grzeszczak,

Tomasz Janik,

Adw. dr Rafał Morek,

Dr Joanna Brylak,

Dr Marcin Krzymuski,

Dr Robert Siwik,

Dr Barbara Godlewska-Bujok.