W ostatnim czasie miały miejsce dwie sprawy cudzoziemców, które spotkały się z zainteresowaniem opinii publicznej – sprawa umieszczenia w wykazie osób niepożądanych i wydalenie Ludmiły Kozłowskiej, szefowej Fundacji Otwarty Dialog, oraz sprawa wydalenia Azamata Bajdujewa, który po tym, gdy znalazł się w Czeczenii, został zatrzymany przez miejscowe władze i zachodzi obawa o jego los. Nie są to odosobnione przypadki. W związku z coraz częstszymi podobnymi sytuacjami HFPC złożyła formalną skargę do Komisji Europejskiej na naruszenie przez Polskę prawa UE.

Jeśli firma sprzedaje w całej UE, ale zmienia skład produktów w zależności od kraju, nie może używać tej samej marki oraz wyglądających identycznie opakowań, aby nie wprowadzać w błąd.

Posłowie PE wzywają do stworzenia rzeczywistego jednolitego rynku tworzyw sztucznych z recyklingu i proponują sposoby likwidacji śmieci morskich. W rezolucji przyjętej w czwartek, 13 września br., 597 głosami do 15, przy 25 wstrzymujących się od głosu, posłowie przedstawiają propozycje zbierania śmieci na morzu, nowe unijne standardy i definicje biodegradacji i kompostowania oraz kompletny zakaz plastiku ulegającego degradacji utleniającej do 2020 roku.

Aby zagwarantować, by wybory do Parlamentu Europejskiego w przyszłym roku były wolne, uczciwe i bezpieczne, KE zaproponowała środki, które pozwolą na zwiększenie przejrzystości internetowych reklam politycznych oraz możliwość nakładania sankcji za nielegalne wykorzystywanie danych osobowych w celu świadomego wpływania na wyniki wyborów europejskich. Celem jest odpowiedź na potencjalne zagrożenia związane z wyborami, a tym samym wzmocnienie odporności systemów demokratycznych w Unii.

Komisja Europejska zaproponowała ostatnie elementy konieczne do osiągnięcia kompromisu w sprawie migracji i reformy ochrony granic. Nowe propozycje wzmocnią europejskie agencje działające w tym zakresie i poprawią skuteczność procedur powrotu. „Nie możemy wciąż sprzeczać się w poszukiwaniu tymczasowych rozwiązań w przypadku każdego nowego statku z migrantami. Tymczasowa solidarność nie wystarcza. Potrzebujemy trwałej solidarności – dzisiaj i zawsze" – powiedział przewodniczący Juncker podczas orędzia o stanie Unii w 2018 r.

Komisja Europejska zaproponowała zniesienie sezonowych zmian czasu w Europie w 2019 r., dając państwom członkowskim swobodę decydowania o tym, czy chcą na stałe stosować czas letni czy zimowy. W przeprowadzonych latem tego roku konsultacjach publicznych  84 proc. respondentów opowiedziało się za nieprzestawianiem zegarków. Wniosek Komisji Europejskiej zostanie teraz przedłożony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie do zaakceptowania.

Komisja Europejska zaproponowała 12 września br. rozszerzenie zakresu głosowania większością kwalifikowaną w niektórych obszarach wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa: w zakresie naruszeń praw człowieka, stosowania sankcji oraz zarządzania misjami cywilnymi. Pozwoliłoby to UE stać się silniejszym podmiotem na arenie międzynarodowej, mieć większy wpływ na kształtowanie polityki globalnej i skuteczniej przyjmować na siebie zobowiązania międzynarodowe.

W swoim orędziu o stanie Unii 2018 przewodniczący Jean-Claude Juncker zapowiedział nowe przepisy mające na celu usuwanie z internetu treści terrorystycznych w ciągu godziny. Wszystkie platformy internetowe, które pragną oferować swoje usługi w Unii Europejskiej, będą podlegały jasnym zasadom, aby zapobiegać wykorzystywaniu ich usług  do rozprzestrzeniania treści terrorystycznych. Wprowadzone zostaną również solidne zabezpieczenia, aby chronić wolność słowa w internecie i zagwarantować, że usuwane będą tylko treści o charakterze terrorystycznym.

Komisja Europejska proponuje dalsze wzmocnienie nadzoru nad instytucjami finansowymi w UE, aby skuteczniej przeciwdziałać zagrożeniom związanym z praniem pieniędzy i finansowaniem terroryzmu. Zwiększone zostaną kompetencje Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego, aby zadbać o skuteczny i spójny nadzór ze strony wszystkich właściwych organów, ich współpracę i wymianę informacji.

Przewodniczący Komisji Europejskiej Jean-Claude Juncker wygłosił dziś, 12 września br., w Parlamencie Europejskim w Strasburgu Orędzie o stanie Unii w 2018 r. Przedstawił w nim swoje priorytety na nadchodzący rok oraz swoją wizję tego, w jaki sposób UE może kontynuować budowę „bardziej zjednoczonej, silniejszej i bardziej demokratyczniej Unii”, co było tematem jego przemówienia w roku ubiegłym. Podkreślił, że w obliczu coraz bardziej niepewnej sytuacji na świecie, Europa musi stać się bardziej suwerenna, aby móc odgrywać rolę w kształtowaniu światowej gospodarki.

W środę, 12 września br., Parlament Europejski przyjął zmienione stanowisko negocjacyjne w sprawie przepisów dotyczących praw autorskich, chroniące małe firmy i wolność słowa.

Parlament Europejski zwrócił się do państw członkowskich UE o ustalenie, zgodnie z art. 7 Traktatu, czy istnieje ryzyko naruszenia przez Węgry wartości leżących u podstaw UE.

Decyzja USA o rezygnacji z kluczowych umów międzynarodowych i rozpoczęciu wojny handlowej szkodzi więziom UE-USA, ale UE nie powinna rezygnować z transatlantyckich więzi.

Parlament zatwierdził 11 września br. 34 miliony euro z Funduszu Solidarności UE na usunięcie szkód po powodziach w Bułgarii i na Litwie, trzęsieniach ziemi w Grecji i huraganach w Polsce w 2017.

Jeśli masz od 17 do 30 lat i chcesz zaangażować się społecznie, zapisz się do Europejskiego Korpusu Solidarności. Podczas sesji plenarnej we wrześniu Parlament Europejski omówi wniosek określający ramy prawne Europejskiego Korpusu Solidarności.

11 września br. Sąd Najwyższy wystosował do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej dwa kolejne pytania prejudycjalne. Chodzi o kwestię niezależności władzy sądowniczej w Polsce. Co więcej, pojawił się również wniosek o zastosowanie w tej sprawie trybu przyspieszonego.

Kontrole się rozpoczęły” – poinformowała w rozmowie z money.pl prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych Edyta Bielak-Jomaa. Na początek rejestry publiczne, sektor medyczny, oświata i monitoring.

Nasze wydawnictwo zaprasza prawników, pracowników naukowych, doktorantów, studentów, a także pracowników resortów, wymiaru sprawiedliwości, instytucji państwowych i samorządowych do współpracy autorskiej. Czekamy na Państwa publikacje do 24 września (numer wrzesień/październik).

320 mln euro z funduszy unijnych zostało przeznaczone na rozwój infrastruktury drogowej w Polsce. Do 2020r. powstaną nowe odcinki dróg ekspresowych S5 w województwie kujawsko-pomorskim oraz S17 w województwie mazowieckim.

Wolność zgromadzeń jest źrenicą wolności; tymczasem jest ona dziś w Polsce  naruszana  przez obecną ustawę o zgromadzeniach oraz wskutek działań władz. To główny wniosek raportu Rzecznika Praw Obywatelskich o stanie przestrzegania wolności zgromadzeń publicznych. Obszerny dokument zawiera liczne rekomendacje, m.in. likwidacji tzw. zgromadzeń cyklicznych i umożliwienia odbywania kontrmanifestacji. Zdaniem RPO rekomendacje te przywrócą porządek prawny zgodny z Konstytucją RP  i wiążącymi Polskę standardami międzynarodowymi.

Rada przyjęła stanowisko w sprawie projektu budżetu UE na rok 2019, potwierdzając tym samym porozumienie osiągnięte w lipcu przez unijnych ambasadorów. Ogółem Rada przewiduje 164,1 mld EUR w zobowiązaniach i 148,2 mld EUR w płatnościach. W porównaniu z 2018 r. oznacza to wzrost zobowiązań o 2,09%, a płatności o 2,34%.

Deklaracja Pierwotna

Deklaracja o wersji pierwotnej "Prawa Europejskiego w praktyce" Redakcja "Prawa Europejskiego w praktyce" informuje, że wersją pierwotną (referencyjną) czasopisma jest wydanie papierowe (ISSN 1733-2036). Po ukazaniu się drukiem nowego numeru czasopisma, Redakcja zamieszcza na stronie internetowej www.pewp.pl jego spis treści oraz wybrane publikacje z numeru.

Rada Naukowa

Prof. dr hab. Maria Magdalena Kenig-Witkowska,

Prof. dr hab. Jan Barcz,

Prof. dr hab. Marek Chmaj,

Prof. dr hab. Artur Nowak-Far,

Prof. dr hab. Arkadiusz Wudarski,

Prof. nadzw. UW, dr hab. Robert Grzeszczak,

Tomasz Janik,

Adw. dr Rafał Morek,

Dr Joanna Brylak,

Dr Marcin Krzymuski,

Dr Robert Siwik,

Dr Barbara Godlewska-Bujok.