Rada UE uzgodniła 15 kwietnia br. kluczowe fragmenty projektu decyzji ustanawiającej program szczegółowy służący realizacji „Horyzontu Europa”, ramowego programu UE w dziedzinie badan i  innowacji na lata 2021–2027. Program wskazuje cele operacyjne i rodzaje działań mające obowiązywać podczas realizacji „Horyzontu Europa”.

 UE wprowadza nowe przepisy, dzięki którym konsumentom łatwiej i bezpieczniej będzie kupować, a firmom sprzedawać za granicą towary i treści cyfrowe. Rada UE przyjęła 15 kwietnia br. pakiet, na który składają się dyrektywa o umowach na dostarczanie treści i usług cyfrowych (dyrektywa o treściach cyfrowych) i dyrektywa o umowach na sprzedaż towarów (dyrektywa o sprzedaży towarów). Formalne przyjęcie oznacza zakończenie procesu prawodawczego.

Unia Europejska sfinansuje jedną trzecią inwestycji Baltic Pipe, czyli gazociągu, którym po dnie morza będzie można przesyłać surowiec z Norwegii do Danii i Polski. W uroczystości podpisania porozumienia grantowego ze spółkami GAZ SYSTEM i INEA w Brukseli uczestniczyli m.in. wiceprzewodniczący KE Maroš Šefčovič, komisarz ds. polityki klimatycznej i energetycznej Miguel Arias Cañete oraz polski premier Mateusz Morawiecki.

Trybunał powinien orzec, że przepisy ustawodawstwa polskiego dotyczące obniżenia wieku przejścia w stan spoczynku sędziów Sądu Najwyższego są sprzeczne z prawem Unii. Sporne przepisy naruszają zasady nieusuwalności sędziów i niezawisłości sędziowskiej – stwierdził 11 kwietnia br. rzecznik generalny TSUE Evgeni Tanchev w sprawie C-619/18 Komisja/Polska.

10 kwietnia 2019 r. Rada Europejska (art. 50) przyjęła konkluzje w sprawie brexitu.

Facebook spełnia wymagania Komisji Europejskiej i organów ochrony konsumentów dotyczące zmiany warunków świadczenia usług oraz wyjaśnia użytkownikom sposób wykorzystywania ich danych. „Przedsiębiorstwo nie powinno zasłaniać się żargonem prawniczym w celu wyjaśnienia, w jaki sposób generuje miliardy dochodu, wykorzystując dane obywateli” – powiedziała komisarz Věra Jourová.

KE w pełni zrealizowała swoją wizję strategii na rzecz unii energetycznej – wynika z IV sprawozdania w tej sprawie. Europejczycy będą mieli dostęp do przystępnej cenowo, bezpiecznej, konkurencyjnej i zrównoważonej energii. „Wyzwanie, jakim była transformacja sektora, przekształciliśmy w szansę dla europejskiej gospodarki” – powiedział wiceprzewodniczący Maroš Šefčovič.

Etyczna sztuczna inteligencja jest korzystna dla wszystkich. Może również stać się przewagą konkurencyjną Europy jako lidera w tej dziedzinie” – powiedział komisarz Andrus Ansip. Komisja Europejska rozpoczyna pilotaż wytycznych w zakresie etyki obejmujące rozwój i wykorzystanie sztucznej inteligencji. Chodzi o uzyskanie informacji zwrotnych od zainteresowanych stron.

Pani Idze odmówiono wpisania do polskich akt stanu cywilnego aktu urodzenia jej synka z małżeństwa jednopłciowego w Wlk. Brytanii; do sprawy przyłączył się RPO. W precedensowym wyroku z 2018 r. Naczelny Sad Administracyjny uznał, że doszło do dyskryminacji dziecka-obywatela RP i zwrócił sprawę do USC. Wykonując wyrok, Kierownik USC wpisał ten akt urodzenia do rejestru, co do sądu administracyjnego zaskarżył prokurator. To nadużycie prawa procesowego - ocenił RPO, który wniósł, by sąd oddalił skargę prokuratora jako bezzasadną.

Rada UE przyjęła 9 kwietnia br. konkluzje o wdrażaniu przez UE oenzetowskiej Agendy na rzecz zrównoważonego rozwoju 2030. Powstała ona w 2015 r. i zawiera 17 celów zrównoważonego rozwoju. Horyzontalny charakter agendy sprawia, że jej realizacja wymaga od UE i jej państw członkowskich podejścia przekrojowego. Na początku tego roku Komisja opublikowała dokument pt. „W kierunku zrównoważonej Europy 2030”, na który konkluzje są odpowiedzią.

Rada UE przyjęła 9 kwietnia br.  decyzję o utworzeniu grupy mędrców wysokiego szczebla ds. europejskiej infrastruktury finansowej na rzecz rozwoju. Grupa będzie się składać z ośmiu niezależnych członków, a jej przewodniczącym będzie Thomas Wieser. Grupa ma czas do października 2019 r., by przedstawić sprawozdanie wskazujące wyzwania i możliwości dotyczące racjonalizacji finansowania polityk rozwojowych na szczeblu UE. Sprawozdanie to ma również zalecić możliwe warianty reformy obecnego systemu.

Rada UE przyjęła 9 kwietnia br. rozporządzenie przewidujące, że po brexicie Brytyjczycy przybywający do strefy Schengen na krótki pobyt (90 dni w dowolnym okresie 180-dniowym) będą korzystać z ruchu bezwizowego. Rozporządzenie zostanie teraz przekazane Parlamentowi Europejskiemu i Radzie do podpisu, a następnie opublikowane w Dzienniku Urzędowym.

W sytuacji wzrostu globalnej konkurencji UE uzyskała skuteczne narzędzie eliminujące nieuczciwe praktyki handlowe pojawiające się w transporcie lotniczym, stosowane przez firmy spoza UE. Przyjęte 9 kwietnia br. przez Radę UE rozporządzenie ma zapewnić zdrową konkurencję i pomóc utrzymać wysoką jakość sieci połączeń lotniczych w całej UE. Wstępne porozumienie prezydencja Rady i Parlament Europejski osiągnęły 20 listopada 2018 r.

UE wprowadza nowe przepisy usprawniające wymianę przez państwa członkowskie informacji na temat wyroków skazujących dotyczących obywateli państw trzecich. Dzięki reformie europejski system przekazywania informacji z rejestrów karnych (ECRIS) będzie zawierał także scentralizowaną bazę z informacjami o wyrokach skazujących obywateli państw trzecich i bezpaństwowców (ECRIS-TCN).

UE zaostrza walkę z oszustwami dotyczącymi bezgotówkowych środków płatniczych (karty kredytowe, zakupy przez internet itp.). W tym celu chce ulepszyć i unowocześnić obowiązujące przepisy. W związku z tym Rada UE przyjęła 9 kwietnia br. formalnie dyrektywę o zwalczaniu fałszowania i oszustw związanych z bezgotówkowymi środkami płatniczymi. Państwa członkowskie mają dwa lata na wdrożenie nowych przepisów.

Liczba spraw wnoszonych do Trybunału Sprawiedliwości UE rośnie lawinowo. Dlatego aby usprawnić jego działanie, Rada przyjęła 9 kwietnia br. nowy mechanizm filtrujący odwołania, zmieniając statut Trybunału Sprawiedliwości UE. Aby wprowadzić tę zmianę w życie, Rada zatwierdziła także szereg zmian w regulaminie postępowania przed Trybunałem.

Rada UE 8 kwietnia br. przyjęła konkluzje w sprawie strategicznego podejścia UE do międzynarodowych stosunków kulturalnych i w sprawie ustanowienia ram działania przez państwa członkowskie i instytucje unijne.

Parlament Europejski 4 kwietnia br. przyjął nowe przepisy dotyczące urlopu ojcowskiego i niezbywalnego urlopu rodzicielskiego. Nowe przepisy, nieformalnie uzgodnione już z ministrami UE, określają minimalne wymogi, które muszą spełnić wszystkie państwa członkowskie, aby zwiększyć reprezentację kobiet na rynku pracy oraz wzmocnić rolę ojca w rodzinie. Korzystne dla dzieci i życia rodzinnego, nowe przepisy odzwierciedlają zmiany społeczne i promują równość płci.

Parlament Europejski 4 kwietnia br. przyjął w głosowaniu stanowisko do negocjacji z Radą w sprawie zmienionych przepisów dotyczących delegowania kierowców, czasu odpoczynku kierowców i lepszego egzekwowania przepisów dotyczących kabotażu. Część wprowadzonych zmian ma przeciwdziałać naruszeniom zasad konkurencji przez przewoźników rejestrujących fikcyjnie swoje siedziby w państwie innym niż to, w którym faktycznie mają siedzibę. Firmy te zwane są „skrzynkami na listy”, bo ich fikcyjne siedziby ograniczają się do pocztowych skrzynek.

Przepisy dla rynku gazowego, które zostały przyjęte  przez Parlament Europejski 4 kwietnia br., zapewniają objęcie gazociągów spoza Unii przepisami UE, jasne zasady dla operatorów oraz konkurencyjność dostaw gazu w UE.

Nowa, dynamiczna strona internetowa, która zawierać będzie wszystkie wyniki poprzednich i obecnych wyborów europejskich, jest już dostępna we wszystkich językach urzędowych UE.

Deklaracja Pierwotna

Deklaracja o wersji pierwotnej "Prawa Europejskiego w praktyce" Redakcja "Prawa Europejskiego w praktyce" informuje, że wersją pierwotną (referencyjną) czasopisma jest wydanie papierowe (ISSN 1733-2036). Po ukazaniu się drukiem nowego numeru czasopisma, Redakcja zamieszcza na stronie internetowej www.pewp.pl jego spis treści oraz wybrane publikacje z numeru.

Rada Naukowa

Prof. dr hab. Maria Magdalena Kenig-Witkowska,

Prof. dr hab. Jan Barcz,

Prof. dr hab. Marek Chmaj,

Prof. dr hab. Artur Nowak-Far,

Prof. dr hab. Arkadiusz Wudarski,

Prof. nadzw. UW, dr hab. Robert Grzeszczak,

Tomasz Janik,

Adw. dr Rafał Morek,

Dr Joanna Brylak,

Dr Marcin Krzymuski,

Dr Robert Siwik,

Dr Barbara Godlewska-Bujok.