Migracja i współpraca z Tunezją i Libią w zakresie kontroli granic, delegacja Komisji Ochrony Środowiska PE w Polsce, Irlandia i Brexit – tym m.in. zajmie się Parlament Europejski w tym tygodniu.

Unia musi zrobić ogromny krok naprzód, jeśli chodzi o demokrację” – mówił w Orędziu o stanie Unii 2017 Jean-Claude Juncker. Przewodniczący KE zapowiedział m.in. reformę inicjatywy obywatelskiej i zasad finansowania partii politycznych. Dzięki zmianom zawartym w pakiecie demokratycznym m.in. dodatkowe 10 mln młodych Europejczyków będzie mogło zabrać głos i pomóc kształtować program polityczny UE.

W związku z przygotowywanymi w Kancelarii Prezydenta RP projektami ustaw o Krajowej Radzie Sądownictwa (KRS) i Sądzie Najwyższym (SN), których intencją  jest zniwelowanie niekonstytucyjnych przepisów zawetowanych projektów rządowych, Fundacja Batorego przedstawiła raport Pod lupą obywateli. Zawiera on wnioski i rekomendacje dotyczące poprawy standardów wyłaniania osób na inne kluczowe stanowiska państwowe oraz zapewnienia obywatelskiego nadzoru nad tym procesem, a także postulaty odnośnie wyboru członków KRS  i sędziów SN. Fundacja liczy, że opisane w raporcie ustalenia zostaną wzięte pod uwag przy konstruowaniu nowych przepisów o KRS i SN.

Zdaniem rzecznika generalnego Henrika Saugmandsgaarda Øe rozwody prywatne nie są objęte zakresem stosowania rozporządzenia „Rzym III”. W każdym razie owo rozporządzenie w sprawie prawa właściwego dla rozwodu nie umożliwia uznania ważności takiego rozwodu, gdy wskazane prawo obce jest dyskryminujące – stwierdził 14 września rzecznik w sprawie Soha Sahyouni/Raja Mamisch.

HFPC skierowała do Komitetu Ministrów Rady Europy wystąpienie dotyczące niewykonania w pełni wyroków Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w sprawach polskich dotyczących dostępu do legalnej aborcji. W stanowisku podkreślono, że brakuje mechanizmów, które zagwarantują kobietom realną możliwość dostępu do zgodnego z prawem przerwania ciąży.

Nie wszystkie plany i zamierzenia zaprezentowane w wystąpieniu o stanie UE przewodniczącego Komisji Europejskiej Jean-Claude'a Junckera nastrajają optymizmem przedsiębiorców świadczących usługi na europejskim rynku, a w szczególności pracodawców z branży transportu i logistyki.

Orędzie o stanie UE, inicjatywa WIFI4EU, więcej funduszy na walkę z bezrobociem młodych - to główne tematy wrześniowej sesji plenarnej. Poniżej przedstawiamy podsumowanie minionego tygodnia w Parlamencie Europejskim.

Asia Bibi, Aura Chavez Ixcaquic, Selahattin Demirtaş i Figen Yuksekdag, demokratyczna opozycja w Wenezueli, Dawit Isaak, Pierre Claver Mbonimpa - to nominowani do Nagrody im. Sacharowa. Nagroda przyznawana jest wybitnym działaczom i organizacjom broniącym praw człowieka. Laureat zostanie ogłoszony 26 października.

Rozpoczęcie negocjacji w sprawie umów o wolnym handlu z Australią i Nową Zelandią, utworzenie wielostronnego trybunału rozstrzygającego spory inwestycyjne – to niektóre elementy pakietu handlowego KE na rzecz zrównoważonej i postępowej polityki w tym segmencie gospodarki. „Nasze wnioski pokazują determinację, by polityka handlowa UE była jak najbardziej otwarta i pluralistyczna” – mówi komisarz ds. handlu Cecilia Malmström.

Zgodnie z zapowiedziami zawartymi w Orędziu o stanie Unii w 2017 roku KE prezentuje pakiet dotyczący handlu, w którym zawarto ramy monitorowania bezpośrednich inwestycji zagranicznych. „UE jest jednym z najbardziej otwartych systemów inwestycyjnych na świecie. Jednak w niektórych przypadkach przejęcia przez firmy zagraniczne mogą szkodzić naszym interesom” – podkreśla wiceprzewodniczący Jyrki Katainen.

Przy okazji Orędzia o stanie Unii 2017 r. przewodniczący Jean-Claude Juncker ogłosił nowy kodeks postępowania dla członków Komisji Europejskiej. Uaktualnione zasady wyznaczają nowe standardy etyczne w Europie. Chodzi m.in. o zapobieganie konfliktom interesu, przejrzystość finansową, działalność po zakończeniu kadencji oraz ewentualny star w wyborach do Parlamentu Europejskiego.

Ludzie niepełnosprawni napotykają w życiu na wiele trudności, nowe przepisy zawarte w projekcie „Europejski Akt w Sprawie Dostępności” mają to zmienić. Osoby niepełnosprawne uzyskają łatwiejszy dostęp do podstawowych produktów i usług, takich jak telefony, bankomaty, automaty biletowe czy usługi bankowe. Na terenie UE mieszka około 80 milionów osób o rożnym stopniu niepełnosprawności, z powodu starzenia się społeczeństwa, oczekuje się , że liczba ta wzrośnie do 120 milionów.

To czas na zbudowanie do 2025 r. bardziej zjednoczonej, silniejszej i bardziej demokratycznej Europy” – mówił Jean-Claude Juncker w tegorocznym Orędziu o stanie Unii. W programowym przemówieniu wygłoszonym w Parlamencie Europejskim przewodniczący KE nakreślił polityczne i gospodarcze kierunki, w jakich powinna się rozwijać wspólnota, aby zapewnić swoim obywatelom bezpieczeństwo, dobrobyt i ochronę socjalną.

Grupy polityczne przychylnie przyjęły ambitną wizję budowy solidarnej i zjednoczonej Unii przedstawioną przez Jean-Claude’a Junckera podczas dorocznej debaty na temat „stanu Unii”. Plany obrony, bezpieczeństwa, legalnej migracji, handlu międzynarodowego, równości społecznej oraz sposobu wzmocnienia zdolności budżetowych Unii Europejskiej i demokratycznego procesu decyzyjnego zostały omówione przez liderów grup politycznych podczas trzygodzinnej debaty w Parlamencie Europejskim.

Przewodniczący Komisji Europejskiej Jean-Claude Juncker sporo miejsca w swoim wystąpieniu poświęcił unijnej strategii przemysłowej, o co organizacje pracodawców zrzeszone w BusinessEurope, w tym Konfederacja Lewiatan, zabiegały od dawna. Środowisko biznesowe cieszy się m.in. z zapowiedzi pogłębiania jednolitego rynku, który jest kluczowy dla rozwoju Unii.

Reforma wymiaru sprawiedliwości jest niezbędna zarówno dla obywateli, jak i dla środowiska sędziowskiego. W trakcie debaty na temat kształtu tej reformy warto zastanowić się głębiej nad jej istotą – pisze RPO Adam Bodnar w liście do sekretarza stanu w Kancelarii Prezydenta Andrzeja Dery.

Państwa członkowskie UE będą lepiej przygotowane na potencjalne zakłócenia w dostawach gazu dzięki nowemu mechanizmowi solidarnościowemu, przyjętemu przez Parlament Europejski 12 września.

Lista 30 członków nowej specjalnej komisji parlamentarnej ds. przeciwdziałania terroryzmowi została zatwierdzona 12 września na sesji plenarnej Parlamentu Europejskiego. Komisja oceni zakres zagrożeń terrorystycznych na terytorium Unii Europejskiej i wskaże możliwe wady, braki i nieprawidłowości w działaniach antyterrorystycznych.

Komisja Europejska podjęła decyzję o przesłaniu Polsce uzasadnionej opinii w sprawie ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych. Zdaniem KE zawarte tam zapisy dyskryminują sędziów - chodzi o różny wiek emerytalny dla kobiet i mężczyzn. Komisja ma również zastrzeżenia do przyznania Ministrowi Sprawiedliwości prawa do uznaniowego odwoływania i powoływania prezesów sądów.

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej potwierdził, że propozycja europejskiej inicjatywy obywatelskiej, złożona przez obywatela greckiego w celu umożliwienia umorzenia długu publicznego państw znajdujących się w stanie wyższej konieczności, nie może zostać zarejestrowana. Przedmiot takiej inicjatywy nie znajduje bowiem żadnej podstawy w postanowieniach traktatów – stwierdził Trybunał 12 września br. w sprawie Alexios Anagnostakis / Komisja.

Helsińska Fundacja Praw Człowieka wspólnie ze Stowarzyszeniem Interwencji Prawnej przygotowały raport pt. „Fundusze Europejskie i ich rola we wspieraniu integracji cudzoziemców w Polsce”. Celem opracowania jest próba opisania problemów związanych z ograniczeniem lub wstrzymaniem realizacji działań integracyjnych dla cudzoziemców prowadzonych przez organizacje społeczne. Są one efektem wstrzymania od połowy 2015 r. dofinansowania projektów z Europejskiego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji (FAMI).

Deklaracja Pierwotna

Deklaracja o wersji pierwotnej "Prawa Europejskiego w praktyce" Redakcja "Prawa Europejskiego w praktyce" informuje, że wersją pierwotną (referencyjną) czasopisma jest wydanie papierowe (ISSN 1733-2036). Po ukazaniu się drukiem nowego numeru czasopisma, Redakcja zamieszcza na stronie internetowej www.pewp.pl jego spis treści oraz wybrane publikacje z numeru.

Rada Naukowa

Prof. dr hab. Maria Magdalena Kenig-Witkowska,

Prof. dr hab. Jan Barcz,

Prof. dr hab. Marek Chmaj,

Prof. dr hab. Artur Nowak-Far,

Prof. dr hab. Arkadiusz Wudarski,

Prof. nadzw. UW, dr hab. Robert Grzeszczak,

Tomasz Janik,

Adw. dr Rafał Morek,

Dr Joanna Brylak,

Dr Marcin Krzymuski,

Dr Robert Siwik,

Dr Barbara Godlewska-Bujok.