Ukazał się już najnowszy numer „Prawa Europejskiego w Praktyce”. A w nim m.in. swoimi refleksji na temat sytuacji politycznej w Unii Europejskiej z perspektywy Polski podzielili się przedstawiciele środowiska naukowego. Ponadto piszemy o genezie oraz istocie udziału czynnika społecznego w polskim wymiarze sprawiedliwości, ważnych zmianach od 1 stycznia w nowym Prawie wodnym, demontażu ochrony praw człowieka i swobód obywatelskich w Polsce, zakazie dyskryminacji ze względu na niepełnosprawność w prawie UE, Prokuraturze Europejskiej, umowie skutku rzeczowego w wyniku ugody zawartej przed mediatorem, a także o tym jak nowa regulacja prywatności w sieci wpłynie na działalność portali internetowych. Znajdziecie też Państwo bogate orzecznictwo TSUE. Zapraszamy do lektury i prenumeraty na 2018 rok z nową, atrakcyjną ceną. Szczegóły w zakładce – Prenumerata.

Obywatelskie Forum Legislacji Fundacji Batorego przedstawiło raport oceniający proces stanowienia prawa w drugim roku rządów PiS. Największe zaniepokojenie ekspertów wzbudza ograniczanie znaczenia konsultacji publicznych i społecznych. Raport krytycznie ocenia także przypadki nadużywania ścieżki poselskiej i procedowanie rządowych projektów ustaw w trybie odrębnym, pozwalającym na nadzwyczajne skracanie terminów oraz całkowitą rezygnację z wysłuchań publicznych.

KE kieruje do Trybunału Sprawiedliwości sprawy przeciwko Republice Czeskiej, Węgrom i Polsce w związku z nieprzestrzeganiem przez te kraje zobowiązań prawnych w zakresie relokacji. Do tej pory Polska nie przyjęła żadnej osoby w ramach ustalonego mechanizmu. Zgodnie z decyzją Rady, relokacje miały objąć osoby potrzebujące ochrony międzynarodowej, które przebywają na obszarze Włoch i Grecji.

Coca-Cola może sprzeciwić się rejestracji oznaczenia „Master” używającego na opakowaniach tego samego charakteru pisma co ona, do celów obrotu napojami i produktami żywnościowymi. Chociaż oznaczenie „Master” jest używane w postaci analogicznej do oznaczeń Coca-Cola wyłącznie w Syrii i na Bliskim Wschodzie, Coca-Cola może dowieść prawdopodobieństwa pasożytnictwa w drodze dedukcji poprzez uprawdopodobnienie, że w przyszłości oznaczenie „Master” będzie używane w ten sam sposób w Unii Europejskiej – orzekł Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej 7 grudnia br. w sprawie T-61/16 The Coca-Cola Company/EUIPO.

 

 

To ono określa, kim jesteśmy oraz tworzy poczucie przynależności” – mówił w Mediolanie komisarz Tibor Navracsics inaugurując Europejski Rok Dziedzictwa Kulturowego 2018. Według badania Eurobarometru, 8 na 10 Europejczyków uważa, że dziedzictwo kulturowe ma znaczenie nie tylko dla nich, ale także dla ich społeczności, regionu, państwa oraz całej Unii Europejskiej.

Działania niektórych państw członkowskich w walce z unikaniem opodatkowania są niewystarczające - wynika ze sprawozdania komisji śledczej ds. Panama Papers Parlamentu Europejskiego.

Rada Wykonawcza Europejskiej Sieci Rad Sądownictwa (ENCJ) jest bardzo zaniepokojona informacją, iż Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka Sejmu RP przyjęła szereg daleko idących poprawek do ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa i zrobiła to, tak jak poprzednio, bez właściwej konsultacji z KRS. Oczekuje się, iż poprawki zostaną zatwierdzone przez Sejm i Senat w ciągu najbliższych dni.

Spółka Apple nie dopuściła do zarejestrowania oznaczenia „MI PAD” jako unijnego znaku towarowego dla urządzeń elektronicznych i usług telekomunikacyjnych – stwierdził Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej 5 grudnia 2017 r. w sprawie T-893/16 Xiaomi, Inc./Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO).

Zdaniem rzecznika generalnego Michala Bobeka określony w prawie krajowym wymóg uzależniający możliwość uzyskania emerytury z publicznego systemu zabezpieczenia społecznego przez osobę, która zmieniła swą płeć, od pozostawania przez nią w stanie wolnym, jest sprzeczny z prawem. Wymóg taki jest niezgodny z dyrektywą Unii w sprawie równego traktowania kobiet i mężczyzn – stwierdził rzecznik generalny Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej 5 grudnia 2017 r. w sprawie C-451/16 MB/Secretary of State for Work and Pensions.

Po latach kryzysu nadszedł czas, abyśmy wzięli przyszłość Europy w swoje ręce” – mówi przewodniczący Jean-Claude Juncker. Komisja Europejska przedstawiła cztery inicjatywy, które mają doprowadzić do pogłębienie unii gospodarczej i walutowej. To m.in. utworzenie Europejskiego Funduszu Walutowego i powołanie ministra gospodarki i finansów dla strefy euro. Kraje członkowskie, które będą chciały przyjąć wspólną walutę, będą mogły liczyć na finansowe wsparcie.

Francuski Lyon został zwycięzcą konkursu „Access City Award”. Miasto wyróżniono za działania, które zwiększają dostępność infrastruktury miejskiej dla osób niepełnosprawnych. Obecnie wszystkie autobusy transportu publicznego w Lyonie mają już zainstalowane niezbędne udogodnienia. Dzięki wyposażeniu bibliotek w specjalistyczny sprzęt audio i wideo zapewniono osobom niepełnosprawnym powszechny dostęp do kultury.

Młodzież to jedna z grup najbardziej dotkniętych skutkami kryzysu gospodarczego. Dowiedz się, jakie środki przyjęła UE, by walczyć z bezrobociem młodych i co proponuje Parlament Europejski.

Prawdopodobieństwo śmierci kobiet w wyniku klęsk naturalnych jest wielokrotnie wyższe niż w przypadku mężczyzn" - przekonuje autorka sprawozdania Parlamentu Europejskiego dotyczącego płci i zmiany klimatu.

Komitet Ministrów Rady Europy na najbliższym posiedzeniu będzie zajmował się wykonaniem wyroku Europejskiego Trybunału Praw Człowieka dotyczącego przewlekłości postępowań sądowych w Polsce. HFPC przedstawiła swoją analizę działań dotychczas podjętych przez polskie władze.

Wrogość wobec kobiet aktywnych w sieci jest doświadczeniem powszechnym. Choć cyberprzemocy może doświadczyć każdy, bez względu na płeć, najnowsze badanie HFPC pokazało, że cyberprzemoc wobec kobiet najczęściej skupia się na ich wyglądzie, płci, życiu prywatnym i intymnym lub ma charakter seksistowski. Ataki w sieci na kobiety podważają ich kompetencje i zdolności intelektualne oraz skutkują poczuciem zagrożenia bezpieczeństwa, bezsilności i frustracji.

Jeśli Senat przegłosuje ustawę dotyczącą zniesienia limitu składek na ZUS, nawet z wydłużonym vacatio legis do 1 stycznia 2019 r., to i tak NSZZ „Solidarność" i Konfederacja Lewiatan, będą apelowali do prezydenta o jej zawetowanie.

Przewóz gotówki, bezrobocie młodych, sytuacja rządów prawa na Węgrzech - to niektóre z tematów prac Parlamentu Europejskiego w tym tygodniu.

W dniu 16 listopada 2017 roku Europejski Trybunał Praw Człowieka opublikował dwie decyzje dotyczące funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości w Polsce - Kordek przeciwko Polsce (skarga nr 54056/15) – decyzja uznająca oczywistą bezzasadność skargi, oraz Dudek przeciwko Polsce (skarga nr 20811/15) - decyzja zatwierdzająca jednostronną deklarację Rządu.

W budżecie na przyszły rok posłowie Parlamentu Europejskiego wywalczyli większe wsparcie dla młodych bezrobotnych oraz większe fundusze dla małych i średnich przedsiębiorstw, na badania i na program Erasmus+.

Zdaniem rzecznika generalnego Nilsa Wahla wymóg, zgodnie z którym ubój rytualny bez ogłuszenia powinien odbywać się w zatwierdzonych rzeźniach, nie narusza prawa do wolności religii. Uregulowania Unii wyważają prawo do wolności religii i wymogi w dziedzinie ochrony zdrowia ludzkiego, dobrostanu zwierząt i bezpieczeństwa żywności – stwierdził 30 listopada rzecznik generalny w sprawie C-426/16 Liga van Moskeeën en Islamitische Organisaties Provincie Antwerpen i in/Vlaams Gewest.

Moje bardzo poważne zastrzeżenia budzą propozycje radykalnych zmian dotyczących administracji wyborczej. Uważam je nie tylko za nieuzasadnione, ale groźne dla uczciwego i rzetelnego przeprowadzania wyborów i referendów w Rzeczypospolitej Polskiej oraz ochrony praw wyborczych obywateli” – pisze RPO Adam Bodnar w opinii dla marszałka Sejmu.

Deklaracja Pierwotna

Deklaracja o wersji pierwotnej "Prawa Europejskiego w praktyce" Redakcja "Prawa Europejskiego w praktyce" informuje, że wersją pierwotną (referencyjną) czasopisma jest wydanie papierowe (ISSN 1733-2036). Po ukazaniu się drukiem nowego numeru czasopisma, Redakcja zamieszcza na stronie internetowej www.pewp.pl jego spis treści oraz wybrane publikacje z numeru.

Rada Naukowa

Prof. dr hab. Maria Magdalena Kenig-Witkowska,

Prof. dr hab. Jan Barcz,

Prof. dr hab. Marek Chmaj,

Prof. dr hab. Artur Nowak-Far,

Prof. dr hab. Arkadiusz Wudarski,

Prof. nadzw. UW, dr hab. Robert Grzeszczak,

Tomasz Janik,

Adw. dr Rafał Morek,

Dr Joanna Brylak,

Dr Marcin Krzymuski,

Robert Siwik,

Dr Barbara Godlewska-Bujok.