Rozmowa z sędzią prof. UŚ. dr hab. Krystianem Markiewiczem, Prezesem Stowarzyszenia Sędziów Polskich Iustitia

 

Upłynęło 9 miesięcy pomiędzy Kongresami: Kongresem  Sędziów Polskich a Kongresem Prawników Polskich. Bardzo wiele wydarzyło się pomiędzy tymi wydarzeniami. Jak Pan to ocenia?

Rzeczywiście, pomiędzy oboma Kongresami wydarzyło się bardzo wiele. okres 9 miesięcy jest niejako symboliczny, bo Kongres Prawników Polskich to nasze dziecko, jego zwołanie było  zapowiadane  w trakcie Nadzwyczajnego Kongresu Sędziów Polskich  i udało się. Niestety w kwestii prawodawstwa  dokonuje się w tym czasie jedynie dewastacja instytucji prawnych i państwa prawa. Faktycznie przestał działać Trybunał Konstytucyjny, który nie spełnia swej podstawowej roli. Już nikt nie liczy na to, że ochrona Konstytucji RP w wymiarze legislacyjnym będzie dokonywana przez ten organ.

Rozmowa z prof. Ewą Łętowską

 

Pani Profesor codziennie słyszymy o kaście sędziów, państwie, które skończy z przywilejami dla ludzi w togach itp. Co Pani czuje słysząc to wszystko?

Moje subiektywne uczucia są absolutnie drugorzędne, ale co ciekawe, po raz pierwszy to określenie „kasta sędziów” usłyszałam z ust nie ministra Ziobry ale… pani sędzi Ireny Kamińskiej, w czasie Kongresu Sędziów… Źle dobrane słowa żyją własnym życiem, niestety. Prawda jest jednak taka, że sędziowie zawsze, z natury rzeczy i niezależnie jak bardzo demokratyczny byłby ustrój i jak dobrze funkcjonujące byłoby sądownictwo są skazani, żeby im tę kastowość zarzucać. Sędzia ma posługiwać się prawem, ale z zachowaniem dużego marginesu swobody co do odczytania jego znaczenia. Bo prawo to nie tylko sam tekst. Mamy przecież szereg pojęć nieostrych, jak np. indywidualizacja wymiaru kary czy zasady współżycia społecznego.

Jak zmieni się kształt instytucji europejskich po Brexicie?

 

23 czerwca 2016 Brytyjczycy podjęli decyzję o wyjściu z Unii Europejskiej ale rząd Theresy May nie uruchomił jeszcze artykułu 50 TUE, który określa procedurę wyjścia państwa członkowskiego z Unii. Jak decyzja Brytyjczyków wpłynęła na ich pozycję w instytucjach Unii Europejskiej.

Nie ma już odwrotu od czytania Konstytucji RP  na serio

 Panie Profesorze, czy sędziowie w Polsce posiadają autorytet? 

To skomplikowana kwestia. Autorytet sędziów, czy też w innym ujęciu autorytet sądów, może być oceniany w różnych perspektywach. Z jednej strony można pytać o autorytet sędziów wśród przedstawicieli środowiska prawniczego, adwokatów, prokuratorów, radców prawnych, notariuszy, etc. Z drugiej badać poziom autorytetu sędziów wśród społeczeństwa. Z trzeciej analizować ocenę sędziów i w konsekwencji ich autorytet w perspektywie środowiska politycznego. Zapewne bez większych trudności można byłoby wskazać jeszcze kilka płaszczyzn. W każdej z nich ujawniać się będą różnice. Próbując odpowiedzieć na tak sformułowane pytanie, warto wziąć pod uwagę funkcję realizowaną przez sędziów jako osoby działające w ramach struktury wymiaru sprawiedliwości. Przedstawicieli trzeciej władzy. Pełniących szczególną rolę społeczną. Takie spojrzenie pozwala poszukiwać elementów determinujących ocenę pozycji sędziów i w konsekwencji ich autorytet w sposób mający znaczenie dla każdej z wymienionych płaszczyzn. W systemie opartym na konstytucyjnej zasadzie podziału władzy sędziowie reprezentują jeden z trzech najważniejszych segmentów władzy publicznej. Przysługuje im szczególna pozycja ustrojowa, w tym zwłaszcza przymioty niezawisłości i niezależności, gwarancje prawne, prawo do wiążącego ustalania, czym jest prawo poprzez konkretyzację jego kształtu i treści w analizowanym przez sędziego przypadku, wreszcie prawo władczego rozstrzygania spraw spornych między obywatelami oraz między obywatelami a państwem.

Rozmowa z Iwoną Kujawą , Dyrektorem Departamentu Zawodów Prawniczych i Dostępu do Pomocy Prawnej w Ministerstwie Sprawiedliwości

Pani Dyrektor, czy Ministerstwo Sprawiedliwości dysponuje danymi, ile osób rocznie kończy w Polsce wydziały prawa, a ile osób w 2016 r. przystąpiło do egzaminu wstępnego na aplikacje (adwokacką, radcowską, notarialną i komorniczą)? A także ile osób w 2016 r. zdało pomyślnie końcowy egzamin na tych aplikacjach?

            Ministerstwo Sprawiedliwości organizuje egzaminy wstępne na aplikacje od 2006 r., natomiast od 2008 r. przeprowadza analizy wyników tych egzaminów obejmujące m.in. także zainteresowanie aplikacjami absolwentów studiów prawniczych. Aby to ocenić, zwracamy się corocznie do wydziałów prawa o wskazanie liczby absolwentów, zastrzegając jednak, że interesują nas ci absolwenci, którzy zdają egzamin magisterski przed terminem egzaminu, a egzaminy tradycyjnie odbywają się w ostatnią sobotę września. Zatem dane te mogą się różnić od informacji o liczbie absolwentów studiów prawniczych udostępnianych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Deklaracja Pierwotna

Deklaracja o wersji pierwotnej "Prawa Europejskiego w praktyce" Redakcja "Prawa Europejskiego w praktyce" informuje, że wersją pierwotną (referencyjną) czasopisma jest wydanie papierowe (ISSN 1733-2036). Po ukazaniu się drukiem nowego numeru czasopisma, Redakcja zamieszcza na stronie internetowej www.pewp.pl jego spis treści oraz wybrane publikacje z numeru.

Rada Naukowa

Prof. dr hab. Maria Magdalena Kenig-Witkowska,

Prof. dr hab. Jan Barcz,

Prof. dr hab. Marek Chmaj,

Prof. dr hab. Artur Nowak-Far,

Prof. dr hab. Arkadiusz Wudarski,

Prof. nadzw. UW, dr hab. Robert Grzeszczak,

Tomasz Janik,

Adw. dr Rafał Morek,

Dr Joanna Brylak,

Dr Marcin Krzymuski,

Dr Robert Siwik,

Dr Barbara Godlewska-Bujok.