Międzynarodowa Organizacja Policji Kryminalnej (ang. International Criminal Police Organization, dalej Interpol) realizuje zadania związane z  przeciwdziałaniem takim zagrożeniom transgranicznym jak przestępczość kryminalna czy  terroryzm.  Działania Interpolu należą do dziedziny kryminalistyki i są elementem pracy operacyjnej.

Z kompetencyjnego punktu widzenia Interpol należy uznać za specyficzną instytucję
o charakterze policyjnym. W odróżnieniu od  policji krajowych, Interpol nie jest formacją umundurowaną ani uzbrojoną. Interpol zasadniczo różni się więc od policji krajowych pod względem uprawnień. Nie ma typowych kompetencji wykonawczych jak prawo
do legitymowania, zatrzymania, przesłuchania, kontroli bagażu itp.

W wymiarze kryminalistycznym wymienić należy następujące formy działań Interpolu:

  • gromadzenie  i przetwarzanie informacji w bazach danych;
  • wymiana informacji kryminalnych;
  • poszukiwanie osób (przestępców, zaginionych);
  • analiza kryminalna;
  • koordynacja operacji policyjnych;
  • przedsięwzięcia o charakterze szkoleniowym i eksperckim.

Metody realizacji zadań przez Interpol są działaniami typowymi dla wywiadu kryminalnego. Można wyróżnić trzy zakresy działania wywiadu kryminalnego Interpolu.

Po pierwsze, Interpol tworzy i administruje szereg baz danych, w których gromadzone są informacje niezbędne dla efektywnej współpracy policyjnej (m. in.: skradzionych pojazdów, utraconych dzieł sztuki, osób poszukiwanych).

Po drugie, świadczy usługi w zakresie wymiany tego rodzaju informacji, w tym  pozyskuje samodzielnie informacje (np. z otwartych źródeł) oraz  tworzy warunki niezbędne do wymiany informacji.

Po trzecie, dokonuje zestawiania i analizy danych wywiadowczych.  Efektem działalności analitycznej Interpolu są raporty strategiczne i analizy kryminalne, które niejednokrotnie wspomagają planowanie lub realizację operacji policyjnych prowadzonych przez kraje członkowskie.

W efekcie działań związanych z wywiadem kryminalnym Interpol jest w stanie podejmować przedsięwzięcia związane z koordynacją i wspomaganiem  działań policji prowadzonych w celu neutralizacji międzynarodowych zagrożeń kryminalnych. W ramach tych przedsięwzięć Interpol oferuje państwom członkowskim takie instrumenty  jak: połączone operacje policyjne, projekty kontr-przestępcze, grupy zadaniowe czy grupy robocze. Umożliwia to również  udzielanie pomocy państwom członkowskim w realizacji czynności w warstwie operacyjnej spraw o charakterze międzynarodowym, w tym dochodzeń.

W ramach przedsięwzięć szkoleniowo-doradczych Interpol rozwija wiedzę specjalistyczną w zakresie procedur dochodzeniowych i zapewnia doradztwo odnośnie prowadzenia dochodzeń, w tym pomoc w wykorzystaniu sprzętu lub ekspertyz kryminalistycznych oraz ocenę specyficznych technik śledczych stosowanych w procesie zwalczania przestępczości. Organizuje konferencje poświęcone konkretnym zagadnieniom związanym ze zwalczaniem przestępczości, wymianę doświadczeń w aspektach taktyki i techniki kryminalistycznej.

Wyposażenie Interpolu  głównie w kompetencje związane z wywiadem kryminalnym (m. in.: gromadzenie, analizowanie i wymiana informacji kryminalnych) predestynują
 do wspomagania i koordynacji działań operacyjnych prowadzonych przez policje narodowe państw członkowskich. Najczęściej działania Interpolu w wymiarze kryminalistycznym  przekładają się na  zwalczanie przestępczości transgranicznej poprzez identyfikację i lokalizację osób lub przedmiotów powiązanych z przestępstwem.

Rozwój międzynarodowej współpracy policyjnej w ramach Interpolu dokonywał się w sposób logiczny, konsekwentny i ściśle związany z rzeczywistymi potrzebami policji współpracujących państw. W ciągu długotrwałej praktyki zostały wypracowane  specjalne mechanizmy i instrumenty służące organizowaniu i koordynowaniu międzynarodowych działań policyjnych.

(...)

Więcej w nr. 03/2016 PEwP

 

dr Tomasz Kalita

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 18 listopada 2015 r. sprawy ze skargi K.G. na decyzję Dyrektora Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z dnia 30 kwietnia 2015 r. Nr [...] w przedmiocie płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego za 2014 r., orzekł o oddaleniu skargi.

 

Sąd rozpatrywał sprawę o następującym stanie faktycznym:

W dniu 15 maja 2014 r. do Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w M. wpłynął wniosek K.G. o przyznanie na 2014 r. jednolitej płatności obszarowej (JPO) i płatności do samic z gatunku bydło domowe (PK). Wniosek dotyczył przyznania płatności do obszaru działek rolnych znajdujących się w powiecie m, gm. M, obr. ewid. M. nr 0001, B. nr 0002, K. nr 0011 i D. nr 0006. Strona zadeklarowała do Jednolitej Płatności Obszarowej powierzchnię 23,06 ha i 10 sztuk bydła do płatności do krów.

Postępowanie zainicjowane wnioskiem strony zostało zakończone decyzją Kierownika Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w M. z dnia 9 lutego 2015 r. o nr [...]. Na mocy tej decyzji przyznano K.G. Jednolitą Płatność Obszarową do powierzchni zadeklarowanej w kwocie 20.191,43 zł i Płatność do Krów w wysokości 5.722,52 zł. Płatności zostały jednak pomniejszone (odpowiednio o kwotę 813,23 zł i 230,48 zł) wskutek zastosowania współczynnika korygującego oraz z uwagi na stwierdzone podczas kontroli na miejscu uchybienia odnośnie do wymogów wzajemnej zgodności uregulowanych w art. 23-24 rozporządzenia Rady (WE) nr 73/2009 oraz art. 70 i 79 rozporządzenia Komisji (WE) nr 1122/2009. Zgodnie z tymi przepisami, w przypadku niezastosowania się przez rolnika do wymogów wzajemnej zgodności w jakimkolwiek momencie w ciągu danego roku kalendarzowego, całkowitą kwotę płatności, które zostały lub mają zostać przyznane temu rolnikowi za dany rok odpowiednio się zmniejsza. Ostateczna wielkość pomniejszeń wyniosła w przedmiotowej sprawie 3%.

K.G. podniósł w odwołaniu, że nie zgadza się z treścią zaskarżonej decyzji w zakresie dotyczącym pomniejszenia płatności JPO i PK z uwagi na stwierdzone podczas kontroli na miejscu uchybienia odnośnie do wymogów wzajemnej zgodności. Strona podkreśliła, że w dniu 22 czerwca 2005 r. sprzedała sporną sztukę bydła lecz nie posiada informacji dotyczącej numeru siedziby stada nabywcy. Rolnik poinformował, że w kwietniu 2008 r., złożył w Biurze Powiatowym oświadczenie o zdarzeniu i zgłoszenie przemieszczenia spornej sztuki bydła. Strona wskazała, że podczas czynności rejestracyjnych nie była informowana o jakichkolwiek nieprawidłowościach, dlatego też uznała, że sprawa została zakończona. Ponadto rolnik powołał się na obowiązek przechowywania danych w księdze rejestracji bydła przez okres 3 lat od dnia utraty posiadania zwierzęcia i stwierdził, że na chwilę obecną może nie posiadać informacji o zdarzeniu mającym miejsce w 2005 r. Rolnik wskazał, że odpowiedzialnym za nieterminowe zgłoszenie bydła jest nabywca, gdyż nie podał danych w postaci numeru gospodarstwa i siedziby stada. Strona uznała także, że wskutek upływu czasu pomniejszanie z tego tytułu płatności nie jest zasadne.

(...)

Więcej nr 01/2016 PEwP

 

Deklaracja Pierwotna

Deklaracja o wersji pierwotnej "Prawa Europejskiego w praktyce" Redakcja "Prawa Europejskiego w praktyce" informuje, że wersją pierwotną (referencyjną) czasopisma jest wydanie papierowe (ISSN 1733-2036). Po ukazaniu się drukiem nowego numeru czasopisma, Redakcja zamieszcza na stronie internetowej www.pewp.pl jego spis treści oraz wybrane publikacje z numeru.

Rada Naukowa

Prof. dr hab. Maria Magdalena Kenig-Witkowska,

Prof. dr hab. Jan Barcz,

Prof. dr hab. Marek Chmaj,

Prof. dr hab. Artur Nowak-Far,

Prof. dr hab. Arkadiusz Wudarski,

Prof. nadzw. UW, dr hab. Robert Grzeszczak,

Tomasz Janik,

Adw. dr Rafał Morek,

Dr Joanna Brylak,

Dr Marcin Krzymuski,

Dr Robert Siwik,

Dr Barbara Godlewska-Bujok.