Parlament Europejski potępia utrzymywanie kontroli na wewnętrznych granicach strefy Schengen - to główne przesłanie sprawozdania, które zostanie poddane pod głosowanie w środę, 30 maja.

   „Strefa Schengen znalazła się pod ogromną presją" - ostrzegają posłowie w projekcie sprawozdania. „Rządy państw członkowskich zrobiły z Schengen kozła ofiarnego swoich porażek w dziedzinie polityki bezpieczeństwa i słabości europejskiego systemu azylowego. Schengen nie jest jednak problemem, Schengen jest jego rozwiązaniem" - przekonuje sprawozdawca Carlos Coelho (EPL, Portugalia) i ostrzega, że ta kusząca retoryka obarczania winą swobody przepływu może zniszczyć wyjątkowy w skali świata system Schengen: „Jeśli Schengen zginie, zniknie Europa obywateli".
Zły czas dla strefy euro
   Kontrole na niektórych granicach zostały wprowadzone w odpowiedzi na znaczny napływ migrantów i uchodźców do UE w 2015 r. i w ślad po atakach terrorystycznych. Przepływ migrantów i osób ubiegających się o azyl niektóre państwa uznały za zagrożenie dla bezpieczeństwa wewnętrznego i wykorzystały przepisy kodeksu granicznego Schengen, aby wprowadzić kontrole na granicach wewnętrznych. Chociaż w założeniu kontrole takie mają stanowić środek tymczasowy i wyjątkowy, jednak po ponad dwóch latach nadal nie przywrócono normalnego funkcjonowania strefy Schengen.
   „Granice wewnętrzne wciąż istnieją, głównie dlatego, że płacimy cenę za problemy, które wykraczają poza zakres Schengen, takie jak polityka azylowa" - mówi poseł Coelho.
   Obecnie 6 państw Schengen prowadzi kontrole graniczne: Francja, Austria, Niemcy, Dania, Szwecja, Norwegia.
Konsekwencje
   Kontrole graniczne zakłócają swobodny przepływ osób, towarów i usług w całej UE.
   Ich wpływ dotyczy głównie transgranicznego transportu towarów, dojazdów do pracy (1,7 mln pracowników w UE przekracza granicę każdego dnia, by dotrzeć do miejsca pracy) oraz turystyki.
   Poza tym pod ze względu na kontrole graniczne powstają też koszty administracyjne i infrastrukturalne dla sektora publicznego. W ciągu dwóch lat koszty kontroli granicznych wyniosły od 25 do 50 miliardów euro jednorazowych kosztów i 2 miliardy euro rocznych kosztów operacyjnych.
„Europa nie jest problemem, lecz rozwiązaniem"
   W ostatnim czasie Unia Europejska wprowadziła szereg środków, które mają wzmocnić integralność strefy Schengen:
1. systematyczne kontrole na granicach zewnętrznych wszystkich osób wjeżdżających do UE - w tym obywateli UE.
2. wspólny elektroniczny system wjazdu/wyjazdu, który ma rejestrować informacje o wjeździe, wyjeździe i odmowie wjazdu obywateli państw trzecich (zarówno tych, co do których wymagane jest posiadanie wizy, jak i zwolnionych z obowiązku wizowego), którzy przekraczają zewnętrzne granice obszaru Schengen.
3. wzmocnienie nadzoru nad zewnętrznymi granicami UE dzięki utworzeniu Europejskiej Agencji Straży Granicznej i Przybrzeżnej.
4. wzmocnienie Europolu, czyli europejskiej agencji policyjnej, która zyskała nowe uprawnienia w walce z terroryzmem.
Odbudowa Schengen
   „Rozwiązaniem jest wola polityczna. Pomimo europejskich ram granice pozostały krajowe. Dlatego tylko państwa członkowskie mogą zmienić (sytuację - red.)" - wyjaśnia poseł Coelho. Posłowie popierają przygotowany przez Komisję Europejską plan przywrócenia pełnego funkcjonowania systemu Schengen i przedstawiają działania, które należy podjąć.
Strefa Schengen w pigułce
• 26 państw 
• w tym 4 państwa spoza Unii Europejskiej (Norwegia, Islandia, Liechtenstein, Szwajcaria)
• 6 państw UE nie należy do Schengen (Zjednoczone Królestwo, Irlandia, Rumunia, Bułgaria, Cypr, Chorwacja)
• 50 000 km to łączna długość zewnętrznych granic strefy Schengen
Za: europarl

Deklaracja Pierwotna

Deklaracja o wersji pierwotnej "Prawa Europejskiego w praktyce" Redakcja "Prawa Europejskiego w praktyce" informuje, że wersją pierwotną (referencyjną) czasopisma jest wydanie papierowe (ISSN 1733-2036). Po ukazaniu się drukiem nowego numeru czasopisma, Redakcja zamieszcza na stronie internetowej www.pewp.pl jego spis treści oraz wybrane publikacje z numeru.

Rada Naukowa

Prof. dr hab. Maria Magdalena Kenig-Witkowska,

Prof. dr hab. Jan Barcz,

Prof. dr hab. Marek Chmaj,

Prof. dr hab. Artur Nowak-Far,

Prof. dr hab. Arkadiusz Wudarski,

Prof. nadzw. UW, dr hab. Robert Grzeszczak,

Tomasz Janik,

Adw. dr Rafał Morek,

Dr Joanna Brylak,

Dr Marcin Krzymuski,

Dr Robert Siwik,

Dr Barbara Godlewska-Bujok.