Więcej pieniędzy na badania i innowacje, poprawa sieci infrastrukturalnych, priorytetowe potraktowanie wydatków związanych z bezpieczeństwem wewnętrznym i zewnętrznym - Komisja Europejska przedstawiła projekt budżetu UE na 2019 r. Przewidziano w nim środki na zobowiązania w kwocie 166 mld euro, co stanowi wzrost o 3 proc. w stosunku do 2018 r. To szósty budżet w ramach obecnych ram finansowych 2014–2020.

   Komisarz Günther H. Oettinger, odpowiedzialny za budżet i zasoby ludzkie, stwierdził: „Proponujemy ambitny budżet, który nadal wspiera nasze priorytety, przede wszystkim w obszarach inwestycji, zatrudnienia, młodzieży, migracji, solidarności i bezpieczeństwa, oraz który zapewni naszym obywatelom europejską wartość dodaną. UE potrzebuje stabilności, mam zatem nadzieję na jak najszybsze osiągnięcie porozumienia z Parlamentem i Radą”.
   Wniosek opiera się na założeniu, że Wielka Brytania, po wystąpieniu z Unii 30 marca 2019 r., będzie nadal wnosiła wkład we wdrażanie budżetów Unii i będzie uczestniczyć w tym wdrażaniu do końca 2020 r., jak gdyby nadal była członkiem Unii.
   Teraz Parlament Europejski i państwa członkowskie Unii Europejskiej wspólnie omówią ten wniosek. Na początku miesiąca Komisja przedstawiła wniosek dotyczący pragmatycznego i nowoczesnego długoterminowego budżetu na okres 2021–2027.
Pobudzanie europejskiej gospodarki
   Środki przeznaczone specjalnie na wspieranie wzrostu gospodarczego wyniosą w 2019 r. w sumie prawie 80 mld euro w środkach na zobowiązania. Obejmuje to zwiększenie środków w szeregu sztandarowych programów:
• 12,5 mld euro (8,4 proc. więcej niż w 2018 r.) na badania naukowe i innowacje w ramach programu Horyzont 2020, w tym 194 mln euro dla nowego Europejskiego Wspólnego Przedsięwzięcia w dziedzinie Obliczeń Wielkiej Skali;
• 2,6 mld euro na kształcenie w ramach programu Erasmus+ (10,4 proc. więcej niż w 2018 r.);
• 3,8 mld euro w ramach instrumentu „Łącząc Europę” (CEF) (36,4 proc. więcej niż w 2018 r.) na sieci infrastruktury;
• kolejne 233,3 mln euro na inicjatywę na rzecz zatrudnienia ludzi młodych mieszkających w regionach o wysokiej stopie bezrobocia młodzieży, połączone ze środkami Europejskiego Funduszu Społecznego.
   Komisja spodziewa się, że w 2019 r. programy polityki spójności na lata 2014-2020 będą nadal realizowane na pełnych obrotach, na podstawie optymistycznych doniesień pod koniec zeszłego roku o wykorzystaniu 57 mld euro (2,8 proc. więcej niż w 2018 r.), oraz że środki na politykę rolną utrzymają się na stałym poziomie prawie 60 mld euro (1,2 proc. więcej niż w 2018 r.).
Bezpieczeństwo w UE i poza jej granicami
   Pomimo ograniczeń w budżecie długoterminowym UE na okres 2014–2020 Komisja wykorzystuje wszelkie mechanizmy elastyczności w budżecie, aby ponownie zapewnić specjalne traktowanie w tym roku kwestii migracji i zarządzania granicami:
• reforma wspólnego europejskiego systemu azylowego w celu zapewnienia bardziej skutecznej, sprawiedliwej i humanitarnej polityki azylowej;
• nowy system wejścia-wyjścia, aby zapewnić lepsze zarządzanie granicami;
• wzmocnienie Europejskiej Straży Granicznej i Przybrzeżnej, Agencji Unii Europejskiej ds. Azylu i innych agencji zajmujących się kwestiami granic i wiz;
• dodatkowe 1,5 mld euro na Instrument Pomocy dla Uchodźców w Turcji, aby kontynuować dostawy żywności oraz zapewnianie edukacji i zakwaterowania osobom uciekającym przed wojnami w Syrii i w innych krajach (dalsze 500 mln euro będzie przekazane jeszcze w ramach obecnego budżetu na 2018 r., dlatego też Komisja proponuje również jego zmianę);
• wprowadzenie w życie dwóch głównych inicjatyw: ram partnerstwa z krajami trzecimi w ramach europejskiego programu w zakresie migracji oraz Europejskiego Funduszu na rzecz Zrównoważonego Rozwoju (EFZR) w celu zaradzenia faktycznym przyczynom migracji.
• Wspieranie nowych inicjatyw
• Oprócz konsolidacji dotychczasowych programów projekt budżetu wspiera także nowe inicjatywy:
• 103 mln euro na Europejski Korpus Solidarności, dający osobom młodym okazję do pracy wolontariackiej lub pracy przy projektach w ich własnych krajach lub za granicą;
• 11 mln euro na stworzenie Europejskiego Urzędu ds. Pracy, który pomoże zapewnić sprawiedliwą mobilność na rynku wewnętrznym i ułatwi współpracę między organami krajowymi;
• 40 mln euro na rozszerzenie programu wspierania reform strukturalnych ukierunkowanego na wdrożenie reform strukturalnych w państwach członkowskich;
• 245 mln euro na utworzenie Europejskiego programu rozwoju przemysłu obronnego w celu wsparcia europejskiego przemysłu obronnego i podjęcia działań zmierzających do utworzenia Europejskiej Unii Obrony;
• 150 mln euro na poprawę reagowania na trzęsienia ziemi, pożary lasów i inne klęski żywiołowe w Europie z wykorzystaniem rezerwy zdolności w zakresie ochrony ludności na poziomie UE, w tym sprzętu i zespołów „rescEU”;
• 5 mln euro przeznaczone na stworzenie nowej Prokuratury Europejskiej w celu ścigania przestępczości transgranicznej, w tym nadużyć finansowych, prania pieniędzy i korupcji. Podjęte zostaną dalsze kroki w celu ochrony obywateli i przedsiębiorstw przed atakami cybernetycznymi.
Kontekst
   Projekt budżetu UE na 2019 r. zawiera w odniesieniu do każdego finansowanego programu dwie kwoty: zobowiązania i płatności. Zobowiązania odnoszą się do środków, które można zapisać w umowach w danym roku, zaś płatności to środki faktycznie wypłacone. W przedstawionym projekcie budżetu UE na 2019 r. zapisano środki na zobowiązania w kwocie 166 mld euro (3 proc. więcej niż w 2018 r.) oraz środki na płatności w wysokości 149 mld euro (3 proc. więcej niż w 2018 r.).
   Ogólnie rzecz biorąc, budżet UE jest przede wszystkim budżetem inwestycyjnym. Wynosi on mniej więcej 1 proc. dochodu narodowego brutto UE i stanowi około 2  proc. wszystkich unijnych wydatków publicznych. Jego celem jest uzupełnienie budżetów krajowych i realizacja priorytetów uzgodnionych przez wszystkie państwa członkowskie UE.
   W projekcie umowy o wystąpieniu zawartej między Wielką Brytanią a negocjatorami Unii w sprawie rozliczeń finansowych przewidziano, że Wielka Brytania będzie nadal „wnosiła wkład we wdrażanie budżetów Unii i będzie uczestniczyć w tym wdrażaniu” w okresie przejściowym, jak gdyby nadal była członkiem Unii[1]. Projekt budżetu UE na 2019 r. przedstawiono zatem w oparciu o te ustalenia.
Za: Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce

 

Deklaracja Pierwotna

Deklaracja o wersji pierwotnej "Prawa Europejskiego w praktyce" Redakcja "Prawa Europejskiego w praktyce" informuje, że wersją pierwotną (referencyjną) czasopisma jest wydanie papierowe (ISSN 1733-2036). Po ukazaniu się drukiem nowego numeru czasopisma, Redakcja zamieszcza na stronie internetowej www.pewp.pl jego spis treści oraz wybrane publikacje z numeru.

Rada Naukowa

Prof. dr hab. Maria Magdalena Kenig-Witkowska,

Prof. dr hab. Jan Barcz,

Prof. dr hab. Marek Chmaj,

Prof. dr hab. Artur Nowak-Far,

Prof. dr hab. Arkadiusz Wudarski,

Prof. nadzw. UW, dr hab. Robert Grzeszczak,

Tomasz Janik,

Adw. dr Rafał Morek,

Dr Joanna Brylak,

Dr Marcin Krzymuski,

Dr Robert Siwik,

Dr Barbara Godlewska-Bujok.