Komisja Wolności Obywatelskich Parlamentu Europejskiego przyjęła nowe propozycje prawne, które mają służyć przyspieszeniu procedury rozpatrywania wniosków o azyl w UE.

   25 kwietnia br. parlamentarna Komisja Wolności Obywatelskich przyjęła projekt przepisów przewidujących ustanowienie wspólnej procedury przyznawania ochrony międzynarodowej w UE. Celem przepisów jest zapobieganie tzw. asylum shopping (czyli zjawisku nadużywania procedury azylowej, które polega na składaniu kolejno lub jednocześnie przez jedną osobę licznych wniosków o azyl w różnych państwach) i zapewnienie, że wnioski o azyl rozpatrywane w bardziej spójny sposób w całej UE.
   Tuż przed głosowaniem w komisji sprawozdawczyni Laura Ferrara (EFDD, Włochy) podkreślała, że kryzys migracyjny ostatnich lat doprowadził system azylowy UE do granic jego możliwości: „Ważne było, żeby wypracować zwięzłą, skuteczną procedurę, która nie będzie obciążać państw członkowskich biurokracją. Określiliśmy również jasno jej długość: wniosku o sześć miesięcy na akceptację lub odrzucenie ochronę międzynarodową". Posłanka zauważyła również, że wnioskujący o azyl będą mieli prawo do bezpłatnej pomocy prawnej: „Chcieliśmy zagwarantować prawa uchodźców w zakresie informacji i gwarancji proceduralnych".
   Zgodnie z propozycjami wnioskujący o azyl musieliby złożyć wniosek w kraju UE pierwszego wjazdu lub w miejscu ustalonym zgodnie ze zmienionym rozporządzeniem dublińskim. Nowe zasady obejmowałyby również wzmocnienie zabezpieczenia dla dzieci oraz listę bezpiecznych krajów pochodzenia - krajów uznawanych za posiadające system demokratyczny, w którym na ogół nie ma prześladowań ani groźby użycia siły lub tortur. Komitet stwierdził, że Turcji nie można uznać za bezpieczny kraj pochodzenia.
   Propozycje są częścią szerszego projektu mającego na celu przebudowę europejskiego systemu azylowego. W jego centrum znajduje się nowelizacja rozporządzenia dublińskiego określającego, które państwo UE jest odpowiedzialne za rozpatrzenie danego wniosku o azyl. Posłowie nadal czekają na wspólne stanowisko państw członkowskich w tej sprawie. Poza tym w listopadzie 2017 roku Parlament Europejski poparł wniosek dotyczący wzmocnienia Europejskiego Urzędu Wsparcia w dziedzinie Azylu.
   W 2017 r. UE (oraz Norwegia i Szwajcaria) zarejestrowały 706 913 wniosków o azyl.
Kolejne kroki
   Propozycje trafią na sesję plenarną - po tym, jak Parlament Europejski przyjmie mandat negocjacyjny, posłowie przystąpią do negocjacji w państwami członkowskimi.
Za: europarl

Deklaracja Pierwotna

Deklaracja o wersji pierwotnej "Prawa Europejskiego w praktyce" Redakcja "Prawa Europejskiego w praktyce" informuje, że wersją pierwotną (referencyjną) czasopisma jest wydanie papierowe (ISSN 1733-2036). Po ukazaniu się drukiem nowego numeru czasopisma, Redakcja zamieszcza na stronie internetowej www.pewp.pl jego spis treści oraz wybrane publikacje z numeru.

Rada Naukowa

Prof. dr hab. Maria Magdalena Kenig-Witkowska,

Prof. dr hab. Jan Barcz,

Prof. dr hab. Marek Chmaj,

Prof. dr hab. Artur Nowak-Far,

Prof. dr hab. Arkadiusz Wudarski,

Prof. nadzw. UW, dr hab. Robert Grzeszczak,

Tomasz Janik,

Adw. dr Rafał Morek,

Dr Joanna Brylak,

Dr Marcin Krzymuski,

Dr Robert Siwik,

Dr Barbara Godlewska-Bujok.