Parlament Europejski wezwał 19 kwietnia br. do utworzenia nowego europejskiego funduszu na rzecz wartości europejskich, który wspierałby organizacje społeczeństwa obywatelskiego.

   Organizacje społeczeństwa obywatelskiego mają coraz większe trudności ze znalezieniem środków finansowych niezbędnych do działania w sposób niezależny i skuteczny - stwierdzili posłowie.
   Posłowie proponują więc zapisanie w wieloletnim budżecie ramowym Unii (WRF) specjalnego funduszu: europejskiego instrumentu na rzecz wartości, który służyłby promowaniu i ochronie fundamentalnych zasad Unii Europejskiej, w szczególności demokracji, wolności, państwa prawnego i praw podstawowych. Fundusz byłby źródłem wsparcia dla organizacji społeczeństwa obywatelskiego, które działają na rzecz promowania i ochrony tych wartości na szczeblu lokalnym i krajowym. Stanowiłby on uzupełnienie już istniejących funduszy europejskich, ale byłby finansowany z nowych środków, jako oddzielna pozycja budżetowa.
   Za przyjęciem propozycji głosowało 486 posłów, 13 było przeciw, 14 wstrzymało się od głosu.
Kontekst
   W celu promowania w świecie wartości europejskich Unia stworzyła Europejski Instrument na rzecz Wspierania Demokracji i Praw Człowieka UE, który zapewnia bezpośrednie wsparcie finansowe organizacjom społeczeństwa obywatelskiego działającym w krajach nienależących do Unii. Jednocześnie środki przeznaczane dla organizacji, które promują te wartości w samej Unii Europejskiej są jednak bardzo ograniczone, szczególnie w przypadku organizacji działających tylko na szczeblu lokalnym i krajowym.
Za: europarl

 

Deklaracja Pierwotna

Deklaracja o wersji pierwotnej "Prawa Europejskiego w praktyce" Redakcja "Prawa Europejskiego w praktyce" informuje, że wersją pierwotną (referencyjną) czasopisma jest wydanie papierowe (ISSN 1733-2036). Po ukazaniu się drukiem nowego numeru czasopisma, Redakcja zamieszcza na stronie internetowej www.pewp.pl jego spis treści oraz wybrane publikacje z numeru.

Rada Naukowa

Prof. dr hab. Maria Magdalena Kenig-Witkowska,

Prof. dr hab. Jan Barcz,

Prof. dr hab. Marek Chmaj,

Prof. dr hab. Artur Nowak-Far,

Prof. dr hab. Arkadiusz Wudarski,

Prof. nadzw. UW, dr hab. Robert Grzeszczak,

Tomasz Janik,

Adw. dr Rafał Morek,

Dr Joanna Brylak,

Dr Marcin Krzymuski,

Dr Robert Siwik,

Dr Barbara Godlewska-Bujok.