CO2 emitowany przez transport, rolnictwo, budynki i odpady musi zostać zredukowany o 30% w całej UE; emisje i absorbcja CO2 przez lasy oraz grunty użytkowe muszą się zrównoważyć do 2030.

   Powyższe cele zawarte w dwóch projektach przepisów zostały przyjęte podczas głosowania Parlamentu Europejskiego we wtorek, 17 kwietnia br.
   Cele przyjęte w UE mają zostać przełożone na wiążące cele krajowe dla sektorów nieobjętych unijnym system handlu uprawnieniami do emisji, tzn.: rolnictwa, transportu, budownictwa oraz utylizacji odpadów, które łącznie odpowiadają za około 60% emisji gazów cieplarnianych w UE.
   Ograniczenia te przyczynią się do realizacji ogólnego wspólnego zobowiązania UE, wynikającego z porozumienia paryskiego w sprawie zmian klimatu, do osiągnięcia 40 % redukcji emisji gazów cieplarnianych we wszystkich sektorach, w porównaniu do ich poziomu w 1990 roku.
Lasy narzędziem walki ze zmianą klimatu
   Parlament przyjął także odrębny projekt przepisów, których celem jest zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych przez grunty użytkowe oraz leśnictwo i zwiększenie absorbcji emisji przez lasy, jako sposób walki za zmianą klimatu. Obecnie lasy w UE pochłaniają 10% unijnych emisji gazów cieplarnianych rocznie.
   Zgodnie z nowymi przepisami, państwa członkowskie UE muszą zapewnić, że wycinanie lasów jest równoważone sadzeniem nowych drzew oraz wprowadzić mechanizmy pomagające w osiągnięciu równowagi pomiędzy emisjami CO2 a ich absorbcją przez lasy, grunty uprawne i łąki. Posłowie wzmocnili te przepisy, dodając, że od 2030 roku państwa członkowskie powinny zwiększyć absorpcję CO2 ponad emisje, zgodnie z długoterminowymi celami UE i porozumieniem paryskim.
Kolejne kroki
   Przepisy dotyczące krajowych celów zmniejszenia emisji przyjęte zostały 343 glosami do 172, przy 170 wstrzymujących się od głosu, przepisy o roli lasów w osiąganiu celów klimatycznych tj. LULCF, zostały przyjęte 574 głosami do 79, przy 32 wstrzymujących się od głosu.  Oba teksty, zanim będą mogły wejść w życie, muszą zostać przyjęte przez Radę.
Za: europarl

 

Deklaracja Pierwotna

Deklaracja o wersji pierwotnej "Prawa Europejskiego w praktyce" Redakcja "Prawa Europejskiego w praktyce" informuje, że wersją pierwotną (referencyjną) czasopisma jest wydanie papierowe (ISSN 1733-2036). Po ukazaniu się drukiem nowego numeru czasopisma, Redakcja zamieszcza na stronie internetowej www.pewp.pl jego spis treści oraz wybrane publikacje z numeru.

Rada Naukowa

Prof. dr hab. Maria Magdalena Kenig-Witkowska,

Prof. dr hab. Jan Barcz,

Prof. dr hab. Marek Chmaj,

Prof. dr hab. Artur Nowak-Far,

Prof. dr hab. Arkadiusz Wudarski,

Prof. nadzw. UW, dr hab. Robert Grzeszczak,

Tomasz Janik,

Adw. dr Rafał Morek,

Dr Joanna Brylak,

Dr Marcin Krzymuski,

Dr Robert Siwik,

Dr Barbara Godlewska-Bujok.