Wspólny system azylowy, dialog religijny, sytuacja na Węgrzech - to główne tematy prac Parlamentu Europejskiego w tym tygodniu.

Migracja
   We wtorek, 10 kwietnia, w Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych zostanie poddana pod głosowanie propozycja jednolitej i wspólnej procedury rozpatrywania wniosków o azyl we wszystkich państwach UE. Celem propozycji jest uproszczenie i skrócenie procedur azylowych, a także uniknięcie sytuacji, w której uchodźcy wybierają preferowane kraje, w których mogą ubiegać się o azyl (tzw. „turystyka azylowa”, ang. „asylum shopping”).
Węgry
   Ta sama komisja w czwartek, 12 kwietnia, przedstawi swoją ocenę sytuacji na Węgrzech. Posłowie zastanawiają się, czy w przypadku Węgier istnieje wyraźne ryzyko naruszenia wartości UE i czy należy uruchomić procedurę na podstawie art. 7 Traktatu.
Dialog międzyreligijny
   Regularne spotkania instytucji UE z europejskimi kościołami, stowarzyszeniami religijnymi i organizacjami niewyznaniowymi odbywają się pod auspicjami pierwszej wiceprzewodniczącej Parlamentu Europejskiego Mairead McGuinness. Kolejna konferencja odbędzie się w środę, 12 kwietnia, i skupi się na kwestii dyskryminacji i prześladowań niewierzących na całym świecie.
Za: europarl

Deklaracja Pierwotna

Deklaracja o wersji pierwotnej "Prawa Europejskiego w praktyce" Redakcja "Prawa Europejskiego w praktyce" informuje, że wersją pierwotną (referencyjną) czasopisma jest wydanie papierowe (ISSN 1733-2036). Po ukazaniu się drukiem nowego numeru czasopisma, Redakcja zamieszcza na stronie internetowej www.pewp.pl jego spis treści oraz wybrane publikacje z numeru.

Rada Naukowa

Prof. dr hab. Maria Magdalena Kenig-Witkowska,

Prof. dr hab. Jan Barcz,

Prof. dr hab. Marek Chmaj,

Prof. dr hab. Artur Nowak-Far,

Prof. dr hab. Arkadiusz Wudarski,

Prof. nadzw. UW, dr hab. Robert Grzeszczak,

Tomasz Janik,

Adw. dr Rafał Morek,

Dr Joanna Brylak,

Dr Marcin Krzymuski,

Dr Robert Siwik,

Dr Barbara Godlewska-Bujok.