Opublikowane przez Ministerstwo Finansów dane wskazują na spadek długu publicznego, który na koniec 2017 roku wyniósł 1003,4 mld zł wobec 1006,6 mld zł na koniec 2016 roku i 919,9 mld zł na koniec 2015 roku. W okresie 3 kw. 2015 – 3 kw. 2017 20 państw UE odnotowało większy spadek długu publicznego w relacji do PKB od Polski. Deficyt sektora finansów publicznych w Polsce wciąż pozostaje relatywnie wysoki na tle innych państw UE.

   Nominalny spadek długu publicznego między końcem 2016 a końcem 2017 roku to efekt umocnienia złotego – silniejszy złoty obniżył wyrażoną w PLN wartość zadłużenia zagranicznego o ok. 27 mld zł. W zeszłym roku ten efekt działał w drugą stronę – osłabiający się złoty między końcem 2015 a końcem 2016 roku podniósł nominalną wartość długu publicznego o około 14 mld zł.
   Zgodnie z szacunkami GUS relacja długu publicznego do PKB po wzroście z 51,1% w 2015 roku do 54,2% w 2016 roku spadła do 50,6%. Spadek relacji długu publicznego w relacji do PKB między 2015 a 2017 rokiem wynikał ze wzrostu PKB, który był znacznie szybszy od tempa wzrostu zadłużenia.
   Eurostat dotychczas nie opublikował porównywalnych danych dla wszystkich państw UE, ale zarówno dane o zadłużeniu na koniec 3 kw. 2017 roku, jak i szacunki Komisji Europejskiej dot. deficytu wskazują na wciąż negatywny obraz polskich finansów publicznych na tle UE. Dobra koniunktura sprzyja naprawie finansów publicznych i inne kraje wykorzystują tę możliwość w większym stopniu niż Polska.
   W okresie 3 kw. 2015 – 3 kw. 2017 20 państw UE odnotowało większy spadek długu publicznego w relacji do PKB od Polski.
   Deficyt sektora finansów publicznych w Polsce wciąż pozostaje relatywnie wysoki na tle innych państw UE.
   Licznik długu publicznego został zaktualizowany zgodnie opisaną na stronie metodologią, która opiera się o oficjalne prognozy Ministerstwa Finansów i koryguje je jedynie o aktualny kurs walutowy.
   Dostępne porównywalne dane dla państw UE za 3 kw. 2017 roku pokazują, że w większości państw Unii Europejskiej dług publiczny spada. Wskazywany przez GUS spadek długu publicznego w relacji do PKB w 4 kw. 2017 roku nie będzie zatem niczym wyjątkowym na tle UE.
   Deficyt sektora finansów publicznych w Polsce pozostaje wysoki.  Szacunki GUS dot. deficytu sektora finansów publicznych w 2017 roku są nieznacznie lepsze od prognoz Komisji Europejskiej. Polska pozostaje jednak nadal krajem z relatywnie dużym deficytem, a w innych krajach możliwe są także wyniki lepsze od wcześniej prognozowanych.
Za: FOR

Deklaracja Pierwotna

Deklaracja o wersji pierwotnej "Prawa Europejskiego w praktyce" Redakcja "Prawa Europejskiego w praktyce" informuje, że wersją pierwotną (referencyjną) czasopisma jest wydanie papierowe (ISSN 1733-2036). Po ukazaniu się drukiem nowego numeru czasopisma, Redakcja zamieszcza na stronie internetowej www.pewp.pl jego spis treści oraz wybrane publikacje z numeru.

Rada Naukowa

Prof. dr hab. Maria Magdalena Kenig-Witkowska,

Prof. dr hab. Jan Barcz,

Prof. dr hab. Marek Chmaj,

Prof. dr hab. Artur Nowak-Far,

Prof. dr hab. Arkadiusz Wudarski,

Prof. nadzw. UW, dr hab. Robert Grzeszczak,

Tomasz Janik,

Adw. dr Rafał Morek,

Dr Joanna Brylak,

Dr Marcin Krzymuski,

Dr Robert Siwik,

Dr Barbara Godlewska-Bujok.