26 marca prezydencja bułgarska osiągnęła nieformalne porozumienie z Parlamentem Europejskim co do rozporządzenia o monitorowaniu i raportowaniu emisji CO2 i zużycia paliwa przez nowe pojazdy ciężkie. Rozporządzenie wpisuje się w ogólne wysiłki UE na rzecz redukcji emisji CO2 i stanowi kolejny krok w kierunku konkurencyjnej gospodarki niskoemisyjnej.

   Wstępnie uzgodniona wersja rozporządzenia zostanie przedstawiona ambasadorom państw UE do zatwierdzenia. Po zatwierdzeniu przez nich akt trafi do Parlamentu Europejskiego pod głosowanie, a następnie do Rady do ostatecznego przyjęcia. Wejdzie w życie 20 dni po publikacji w Dzienniku Urzędowym.
   Nowy system monitorowania i raportowania pomoże określać i stosować normy emisji CO2 i zużycia paliwa. Toruje on również drogę kolejnemu wnioskowi legislacyjnemu, który Komisja ma przedstawić w bieżącym roku.
   Podobne przepisy już obowiązują w stosunku do samochodów osobowych i dostawczych. Rozporządzenie, co do którego udało nam się wstępnie porozumieć, dotyczy nowych ciężarówek, autobusów i autokarów. Emisje z pojazdów ciężkich zarejestrowanych w UE będą po raz pierwszy mierzone i monitorowane w znormalizowany sposób. Rozporządzenie przewiduje utworzenie centralnego rejestru UE, do którego organy i producenci będą przekazywać dane dotyczące emisji CO2 i zużycia paliwa. Dane te będą publicznie dostępne – dla przejrzystości i dla łatwiejszego porównywania różnych modeli pojazdów. Jedynym wyjątkiem będą przypadki uzasadnione ochroną danych osobowych i wymogami uczciwej konkurencji.
Kontekst i dalsze kroki
   28 czerwca 2007 r. Rada ds. Środowiska wezwała do opracowania wzmocnionej strategii na rzecz redukcji emisji CO2 z pojazdów drogowych, w tym pojazdów ciężkich. W odpowiedzi Komisja Europejska 1 czerwca 2017 r. przedstawiła propozycję utworzenia obowiązkowego ogólnounijnego systemu służącego monitorowaniu i raportowaniu emisji CO2 i zużycia paliwa przez nowe pojazdy ciężkie.
   15 grudnia 2017 r. ambasadorzy państw UE uzgodnili mandat do negocjacji z Parlamentem Europejskim.
   27 lutego prezydencja bułgarska rozpoczęła negocjacje z Parlamentem Europejskim i osiągnęła porozumienie już 26 marca, podczas drugiej tury rozmów trójstronnych.
   Z danych Europejskiej Agencja Środowiska wynika, że w 2015 r. emisje gazów cieplarnianych z transportu drogowego były o 19% wyższe niż w roku 1990. W 2015 r. transport drogowy był odpowiedzialny za prawie 73% wszystkich emisji gazów cieplarnianych pochodzących z transportu, w tym lotnictwa i żeglugi międzynarodowej. Za 44,5% tych emisji odpowiadały samochody osobowe, a 18,8% pochodziło z pojazdów ciężkich. Aby osiągnąć cele ram polityki klimatycznej 2030, UE zamierza do 2030 r. ograniczyć emisje gazów cieplarnianych z transportu o ok. 20% w porównaniu do poziomu z roku 2008.
Za: RE

Deklaracja Pierwotna

Deklaracja o wersji pierwotnej "Prawa Europejskiego w praktyce" Redakcja "Prawa Europejskiego w praktyce" informuje, że wersją pierwotną (referencyjną) czasopisma jest wydanie papierowe (ISSN 1733-2036). Po ukazaniu się drukiem nowego numeru czasopisma, Redakcja zamieszcza na stronie internetowej www.pewp.pl jego spis treści oraz wybrane publikacje z numeru.

Rada Naukowa

Prof. dr hab. Maria Magdalena Kenig-Witkowska,

Prof. dr hab. Jan Barcz,

Prof. dr hab. Marek Chmaj,

Prof. dr hab. Artur Nowak-Far,

Prof. dr hab. Arkadiusz Wudarski,

Prof. nadzw. UW, dr hab. Robert Grzeszczak,

Tomasz Janik,

Adw. dr Rafał Morek,

Dr Joanna Brylak,

Dr Marcin Krzymuski,

Dr Robert Siwik,

Dr Barbara Godlewska-Bujok.